Sátán zsinagógája

Sátán zsinagógája

Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak, … (Jel 3:9)

Sokan próbálták fejtegetni, kik lehetnek vajon ezek a hamis zsidók, akikről YHWH beszél Jánosnak. A zsidó nép kiválasztottsága ellen felhasznált leggyakoribb eszköz és kijelentés. Sokan érthetetlenül állnak a sokkoló kifejezés előtt és nem igen foglalkozik a témával olyan, akinek hite nem a zsidó nép elvetésében gyökerezik. Az alábbiakban felsorolom, kik hogyan értelmezték eddig ezt a kijelentést, illetve felsorolom, hogy melyek azok az emberek, csoportok, akik – minden jel arra utal, hogy máris – a sátán zsinagógájának hamis zsidói. A kérdést, mint minden mást, ami az Írásokban található nem érdemes túlbonyolítani és túlfilozofálni. Hiszen YHWH kijelentett Szava emberekhez szól, egyszerű emberekhez, megértéséhez nem kell diploma, de talán még 8 általános sem. Így felesleges fejtegetés helyett, térjünk vissza magához a nyers szöveghez. Mit akar kifejezni? Egész egyszerűen, hogy lesznek, vannak emberek, akik zsidónak mondják magukat, vagy annak számítanak, de nem azok, hanem az ellenség szolgái. További figyelmeztetés, attól, hogy valaki ilyen “zsinagógához” tartozik, még nem a kárhozat fia. Ugyanis legtöbbjük – merem remélni – megtévesztés alatt álló ember, aki remélhetőleg időben megtér tévelygéséből. Mindig a kisebbség az, mely eredendően zsigeri romlottságból cselekszik.

Hagyományos keresztény álláspont

A kereszténység legáltalánosabb álláspontja, hogy a Sátán zsinagógája egyszerűen a ma, magukat zsidóknak nevező, a judaizmus vallását követő egyének. Az emberek többsége úgy gondolja, vagy szeretné gondolni, hogy azokról van itt szó, akiknek ősei valamikor a választott néphez tartoztak, majd miután Jézust megtagadták és keresztre feszítették, elvetésben részesültek és azóta a Sátánt szolgálják. Valahol logikus és érthető is lehet ez a gondolatmenet, hiszen való igaz, hogy alapjából Sátán uralma alatt van mindenki, aki Krisztust tagadja. Egy kivétel ez alól, maga a választott nép nagy része, akik nem hamis uralom alatt, sem elvetésben, hanem karantén állapotban vannak. Minden bizonnyal előnyös zsidónak lenni, ezért is, mert egy időre Krisztus nélkül is különös védettséget élveznek a Sátán hatalma ellen YHWH-tól. Minden meg nem váltott teremtményen valamilyen szinten ott van az Örökkévaló megóvó keze, hiszen az élet nem is maradhatna fenn a világban máskülönben. De ezt a védettséget az eredeti hórebi szövetség által élvezi fokozottan az elsődlegesen kiválasztott nép.

Világi antiszemita álláspont

A világi antiszemiták pedig azonos állásponton vannak, mint a keresztény antiszemiták. A mai Izrael államának létjogosultságát is, többek között a már általam is tárgyalt kazár és összeesküvés elmélettel igyekeznek tagadni. És bár igen jelentős igazságalapja van annak, amit mondanak, mégis rossz hír számukra, hogy vádjaik a zsidóság egy igen vékony rétegére vonatkozik. Ezek az emberek azok, akik bár visszautasítják a bibliai kinyilatkoztatásokat, YHWH Szavát és Krisztus Vérét, mégis előszeretettel sajátítanak ki részleteket a Bibliából, amint azok az alattomos terveiket látszanak alátámasztani. Mindkét antiszemitizmus lényege, hogy a zsidó nép kiválasztottságát kisajátítsa magának a vádló fél. Hamis kiválasztottságuk, nem teszi-e őket hamis zsidókká, így esetleg pont ők (is) beleesnek a feljebb említett hamis zsinagóga tagjai közé? Hiszen sokak közülük ki is mondják: “mi vagyunk a lelki zsidók”.

Zsidórajongó keresztény álláspont

Másik véglet, mikor a zsidó oly bálvánnyá válik, hogy keresztény hívek szinte már betérnek a Krisztus-tagadó judaizmusban, annyira, hogy szinte már azt gondolják, a zsidó identitás nagyobb biztosíték az örök életre, mint maga Krisztus vére. Ők a Sátán zsinagógája témájáról nem is beszélnek, kerülik, hiszen olyan csúnyán hangzik. Közülük igen sok egyén van, akik ebbe a kategóriába sorolhatók, mivel Krisztus maszkjában az antikrisztusi erőket szolgálják, akár akaratlanul is. Nem a keresztények beoltatásán dolgoznak, hanem hamis és felületes vallásos hagyományok és külsőségek által tovább gyilkolják őket szellemben. Gyakran és hamisan zsidóknak neveznek bárkit, aki ilyen társasághoz csatlakozik. Zsidóknak vallják magukat, de nem azok. Úgy gondolom egyértelmű, hogy ők is belesnek ebbe a körbe.

Sőt, létezik olyan fokozottan elvetemedett, magát egyszerre messiási és zsidónak valló társaság, akik már nyíltan tagadják a Megváltó személyét alapjaiban meghatározó tények igaz voltát. Tudok tanokról, melyek tagadják, hogy Jesua valódi szűztől és a Szent Szellem által fogant, azaz azt állítják, hogy József a biológiai apja. Tagadják, hogy a keresztre feszítés áldozat lett volna, illetve tagadják, hogy Krisztus drága vére szövetség és bűnök bocsánatára ontatott ki. Sajnos Magyarországon is megjelentek már ezek a hangok. Kereszténygyűlöletük, már oly szintre fokozódik, hogy nem csak azt bontják vissza, ami felesleges, hanem alaphittételeknek is úgy támadnak neki, hogy önmagukat zárják ki a Kegyelemből és akár a Szent Szellem sértésének bűnét is elkövetik. Addig kiabálnak, hogy végre valaki felfigyeljen rájuk, már akkorát akarnak mondani, hogy valaki észrevegye őket, hogy már abba is beletipornak, ami mindig is Szent volt még a legpogányabb kereszténységnél is. Talán észre sem veszik, hogy már rég megtagadták azt, akit eredetileg szolgálni véltek. Róluk is beszélt Pál a következőképpen: De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. Gal 8-9

Választott Nép

Ahogy egy korábbi írásomban kifejtem, amit/akit YHWH kiválaszt, azt automatikusan kiválasztja az ellenség is. Igen, mondható az, amit zsidóellenes embertársaink szoktak emlegetni, hogy a zsidó Sátán választott népe. Csakhogy, azzal a csúsztatással és szándékkal, mellyel ők állítják, teljesen hamis a dolog, hiszen továbbra is az Örökkévaló Népe IS marad mind e-közben. Sátán kisajátítani akarja az emberiséget, azon belül, mindazokat, akik valamely két szövetség által Elohim népének tagjai: a zsidó a hórebi szövetség által és az Egyház, Krisztus vére által.

Zsidó összeesküvés elméletet erősítő zsidók

Sátán zsinagógája, minden olyan zsidó vérrel rendelkező pénzoligarcha, aki a mammont szolgálja szívvel-lélekkel. Aki nem Jeruzsálembe vágyik haza, hanem Babiloni szétszóratásában meggyökerezve a világi nézeteket tartja törvénynek. Ezek között vannak azok, akik akár tudatosan is feláldozták lelküket valamely eszme, szabadkőműves irányzat, vagy kimondottan az ördög oltárán. Közöttük többen harcolnak, minden ellen, ami zsidó-keresztény gyökerű. Harcolnak Izrael állama ellen. Nyíltan, vagy burkoltan. Azaz engedik élni, de ők akarnak irányítani. Így érthetjük meg az összefonódásokat a cionizmus és egyes sötét társaságok között. Ki van nekik szolgáltatva politikai és gazdasági nyomás által, mint egy prostituált, aki kuncsaftjaiból él.

Vallásos zsidók

De Sátán zsinagógájának tagjait megtaláljuk azok között is, akik vallásos zsidókként egyre nagyobb kitartással és arcátlansággal nyíltan támadják Jesua személyét és Messiási rangját. Akik nem elégszenek meg talmudjaik és tradícióik hiábavaló elemezgetésével – ami legalább az identitásukat megóvja, amíg az Úr vissza nem jön, hogy az ő szemüket is megnyissa – hanem dühöngő őrjöngéssel becsmérlik és gyalázzák az Jézus nevét, oly mértékben nem engedi lelkiismeretüket nyugodni az Ő személye.

Az interneten nem találni olyan “rabbi” tanítását, aki sokáig bírná Jézus nevének a meg nem említését. Előbb-utóbb kényszert éreznek, hogy rossz színbe tüntessék fel és bizonygassák, hogy miért nem lehetett a Messiás. Ha pszichológus lennék, pozitívan állnék a jelenség előtt, hiszen amit az ember próbál magában elfojtani, arról beszél folyton tagadóan. Azonban pedagógus a végzettségem, és bár tudom, hogy van ebben is igazság, sajnos egy fokkal borúsabb érzéseim vannak mindezek hallatán.

Ahogy Jesua idejében is a vezető papokhoz és farizeusokhoz szólva kijelentette Megváltónk, hogy a Sátán az Atyjuk (János 8:44), úgy ma is, nem a hétköznapi ember/zsidó/ortodox zsidó az, aki a gondot okozza, hanem a szellemi vezetők, a “bölcs rabbik”. Ilyen kulcsfontosságú pozícióban nem enged akárkit az ördög, hanem az általa “megbízható”, a hamis judaizmusnak elkötelezettebb egyéneit fogja előszeretettel felhasználni és a nép tanítói szerepével felruházni. Ők is a Sátán zsinagógája, hiszen ők azok, akik felelősek a nép tanításáért és szellemi állapotáért, ők azok, akik Jézus ellen tanítanak olyanokat, akiket talán nem is zavarna különösképpen Jézus személye. Ők azok, akik Krisztustól egyre távolabb vezetik a zsidó híveket, és akik nélkül ez utóbbiak közül ki tudja hányan ismerték volna már fel Jesuában a valódi Messiást. Bár ezek a hamis tanítók között is vélhetően a legtöbben megtévesztett, megváltandó egyszerű emberi lelkek, de bizonyára szép számmal lehetnek azok is, kik sorsa gyakran születésük előtt meg volt pecsételve. Ők olyanok, mint az akkori farizeusok és szadduceusok, akik pontosan tudták, hogy ki ellen szólnak.

Egész egyszerűen, az ő esetükben sátán zsinagógájához tartozik mindenki, aki egyre hangosabban ordítja a mai napig is: “Feszítsd meg!, illetve Barabást akarjuk!” Bármilyen mértékben is felelős az a kereszténység, mely a hamis szakállas jézus képében és kereszttel a kezében gyilkolta, égette, elűzte őseiket, az a zsidó, aki ma tudatosan lázad, és annál inkább lázad, ahogy az idő közeleg, Jesua Messiási volta ellen, a sátán zsinagógája ők.

A judaizmuson belül azonban igen sokan vannak olyanok, akik inkább csendben maradnak. Nem tudhatják, így inkább bölcsen hallgatnak, nehogy kiderüljön, hogy mégis Ő volt az Igaz és ezért bűnhődniük kellene. Ők azok, akik hasonlóak Gamáliel-hez az Apostolok Cselekedeteiből, aki figyelmeztette a főtanácsot, hogy az apostolokat ne üldözzék, mert ha kiderülne, hogy YHWH-tól van a dolog, akkor lázadóknak bizonyulnának, ha pedig nem Tőle való, úgyis letűnik magától (ApCsel 5:34-39). Ma is vannak ilyen zsidók, akik várnak és inkább nem szólnak, nem ítélkeznek. Pedig sajnos minden okuk meglenne rá. Ők alkotják azt a zsidó maradékot, akiknek visszaoltatása az eredeti gyökérbe hamarosan megtörténik. Addig pedig meg van nekik engedve hogy langyosak legyenek, azért, hogy ne vétkezzenek.

Utolsó földi szentély

A leglátványosabb és legegyértelműbb zsinagógája a Sátánnak természetesen az a templom, ami harmadik szentélyként hamarosan felépül Jeruzsálemben és ahol a már előkészületben álló hamis antikrisztusi papok csak arra várnak, hogy az áldozati rendet újból beindítsák. Újabb áldozatok sorozata kezdődik meg nemsokára. Ez nem más, mint maga YHWH Bárányának a meggyalázása. Ez az a bizonyos meggyalázás, melyet YHWH meggátolt azáltal, hogy az előző Szentélyt engedte lerombolni a rómaiak által. A zsidó népnek még tudatlanságból sem engedte meg, hogy a Bárány áldozata után bármilyen áldozatot bemutasson a nép. Lesznek zsidók, akik még akkor is az Antikrisztus mellett állnak majd ki, amikor nyilvánvaló lesz az Írásokat ismerők számára, hogy nem lehet ő sem a messiás (ő sem, mivel közben még mindig nem ismerik majd fel Jézusban az igazit). A harmadik templomban olyan dolgok történnek majd, ami egy valódi ortodox zsidó számára egyértelműen kizárja majd, hogy az Antikrisztus messiás legyen. Sokakat nem fog tudni megtéveszteni. Ekkor óriási csalódás éri majd ezt a zsidó maradékot, hiszen eleinte ők is elhitték, hogy végre megérkezett az oly régóta várt messiás. Az ellenség nem korlátlan hatalmú. A harcban az Örökkévalónak is vannak ellentámadásra használandó igen meggyőző fegyverei és védő eszközei, a leghatásosabb maga az Ige, mint védőpajzs.

Az egyik ilyen esemény, amire gondolok az, hogy a jelenlegi papok, akik ki vannak jelölve a majdani templom áldozati rendjét újbóli megindítására, már most leszögezik, hogy ez a templom már mindenkié lesz, nem csak a zsidóké. Áldozni fognak a pápa és dalai láma jelenlétébe és együtt imádkoznak majd ezekkel a világ békéjéért. Ott lesz minden vallás legfőbb vezetője és annak képviselői egy nagy ökumenikus színjáték folyamatos megrendezésében. Továbbá fel lesz állítva egy szobor, az Antikrisztus képére, mely előtt minden térdnek meg kell majd hajlania a próféciák szerint, és aminek felállítása pillanatában, a híveknek el kell hagyniuk a várost a figyelmeztetés szerint. Egyértelmű, hogy a puritánabb ortodoxok be sem teszik majd lábukat ilyen cirkuszba és irtózatos szellemi megtörésen fognak keresztül menni, hiszen egyszerre csalódnak majd a várva várt 3. templomban és a messiásban. Ennek a nagy csalódásnak a végkifejlete maga a valódi Messiás felismerése lesz.

Nem tudom, nincs mélyebb látásom azzal kapcsolatban, hogy mit is jelenthet majd valójában a Jelenések hamis zsinagógájaként leírt intézménye. Talán ennyi, de lehet, hogy ennél összetettebb. Annyi számomra egyértelmű, hogy a feljebb említett démoni uralom alatt szolgáló hamis zsidók már rég köztünk vannak, és rég akként lehet őket elkönyvelni. Felismerésük pedig egyre sürgősebb, ahogy haladunk a hamis megváltó megérkezése felé.

Ezek nem zsidók, mert legfeljebb csak a gatyájukban hordozzák a körülmetélés jelét, gyakran már ott sem, szívük pedig kövér és romlott. Nem zsidó, mert a mi Népünknél – kivéve a cionistákat – a vérszerinti származás nem elegendő kritérium. Kizárólag a Szellemben való zsidó kötődés teszi a vérszerinti zsidót valódi izraelitává. Vagy egyszerűen nem zsidó, mert vérében sem az, a-nélkül pedig nincs Izrael még szívben-lélekben sem. Aki, bár még Jesuát nem fogadta el, de nem is lázad ellene és az Atyát viszont ismeri, és tiszta szívből szereti, azt senki ne merje Sátán népének mondani, mert ez esetben YHWH szeme fényére tör. Ki az, aki merészel, külsősként, kritizálni, belekontárkodni és beleszólni apja idősebb testvérével ápolt viszonyába?

Sátán gyülekezete

De Sátánnak nemcsak hamis zsinagógája van, hanem hamis “keresztény” templomai is vannak szép számmal. Akik Krisztusinak mondják magukat, de nem azok. Akik egyházaikkal és keresztény plusz és hamis törvényeikkel szintén leplet borítanak a Megváltót kereső emberek szemére, ahogy zsidó oldalon is történik. Akik képesek még Jézus személyéből bálványt csinálni, nem csak faragás által. Akiknek hamis egyházaik az Egyház rombolását szolgálják, akik a Bárány egyszeri áldozatát folyamatosan megismétlik, akiknek papjai elnőiesedett hangú bohócokként szólják a Szent Írást, nehogy valaki figyeljen rá és komolyan vegye.

Mi hol tartunk?

Sátán zsinagógája lényegében mindenki, aki a Választott Nép lejáratásán dolgozik, tudatosan, vagy tudatlanul és talán nem csak belülről, azaz vérszerinti zsidóra értendő. Mindannyiunk beleeshetünk ebbe a kategóriába, kérdés, hogy időben ráébredünk-e, hogy miben kell sürgősen módosítani szellemi állapotunkon, álláspontunkon. A Sátán zsinagógájához való tartózás még nem a kárhozat önmagában. Van belőle is szabadulás, leleplezésük pedig egyben az benne levő emberek szabadulását kell, hogy szolgálja. Ami biztos, hogy már nincs sok idő hátra, hogy teljes képet kapjuk erről a misztériumról is.

Zeev Shlomo 2021/05/03

Izrael állama és cionizmus

Izrael állama és cionizmus

Hívő kereszténynek nem kell, vagy inkább nem kellene magyarázni, hogy a ma látható zsidó államnak miként van létjogosultsága a próféciák tükrében. Sajnos mégis szükséges, mivel a magukat szellemi Izraelnek kikiáltó hamis keresztény irányzatok olyan hányadát képzik az össz-kersztényégnek, hogy továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni őket és harcolni kell értük, hogy végre erre is megnyíljon szemük.

A próféciákat elfogadó híveknél is gyakran felmerül a kérdés, hogy miféle prófécia az, mely ilyen szintű szennyel és bűnökkel terhelt szajha országot enged létrejönni? Hogyan tekinthetjük a világ egyik legvilágiasabb és ateistább államát YHWH próféciáinak beteljesedésének?

Valóban jogos a kérdés, és ha valaki Szellemben van, és úgy tekint Erec országára hamar érzékeli, hogy nem a meghatódottság, sem a szellemi katartizmus vagy egyéb pozitív érzület járja át az embert.

Kié a Szent Föld

Le kell szögezni, hogy a Szent Föld kizárólagos tulajdonosa maga YHWH és nem a zsidó nép, vagy tágabb értelemben az Izraeliták, sem semmilyen más ember. Ez az egyetlen földrész, ahol eredendően, e-világ urának, Sátánnak nincs rendelkezési joga. YHWH akarata szerint pedig ezt a Földet a Választott Nép számára tartja fenn a kezdetektől, a végső időkig. Amikor akarata ellenére az engedetlen fiakat onnan időnként száműzni kényszerül, akkor egy-egy időre átengedi más népeknek.

Cionizmus

Röviden a cionizmus történetéről. Herzl Tivadar, a dohány utcai zsinagóga szomszédságában született pesti zsidó származású, de Bécsben élő és bécsi lapnak dolgozó németnyelvű újságíróként kiküldetésben járt Párizsban, amikor a híres Dreyfus ügy zajlott. Szemtanúja volt annak, amikor Dreyfus tisztet nagy nyilvánosság előtt megfosztották tisztségétől és rangjától, majd kardját is kettétörték, mert hazaárulással vádolták. Herzlt az döbbentette meg, hogy egy lihegő csőcselék néptömeg gyűlt össze a helyszínre és azt üvöltöztek, hogy: “halál a zsidóra”. Megdöbbent azon, hogy alig egy évszázaddal a francia forradalom és az emberi jogok kinyilvánítása után, a francia nép még ezen a primitívségi szinten tart. Ahogy később kiderült, Dreyfus keresztény tősgyökeres francia felettes tisztjei voltak a vétkesek, és egy magyar Eszterházy gróf közvetítésével juttatták el a francia hadsereg titkos iratait a német tisztekhez. Ők voltak a hazaárulók, akik egy zsidót kiszemeltek bűnbakként. Dreyfus megaláztatásának és a nép dühöngésének látványa hatására született meg akkor, Párizsban Herzl Tivadar elméjében a modern zsidó állam fogalma. Rájött, hogy kell egy ország, ahol önrendelkezünk, ahol hadsereggel meg tudjuk védeni magunkat és ahol békében tudunk élni egymás között.

A cionizmus Herzeltől máig hagyományosan ateista és szocialista szemléletű. Többségében hitehagyott, de identitásukban megmaradt zsidók vállalkozása, akik rájöttek még az oroszországi pogromokat és főként a holokausztot megelőző időszakban, hogy baj van, baj lesz, menni kell, vissza kell térni saját otthonunkba.

Ez következett be kicsit késve 1946-ban, amikor végül kikiáltották Izrael államát.

Anticionisták

Sokan tudják, hogy a világ legnagyobb anticionistái közé maguk zsidók, illetve hivatalosan vér szerint annak számító egyének tartoznak (pd. Soros György – Izraelben persona non grata-nak, nemkívánatosnak kinyilvánított személy, arab terrorista csoportok hivatalos támogatója – a vészkorszakban gyerekként a nácik nyomkereső “kutyájaként” működő spicli saját bevallása szerint is. Ő vezette oda náci gazdáit az elhurcolt zsidók lakásaira, hogy értéktárgyaikat lefoglalják, lásd az erről szóló interjús videókat a youtube-on.

Más zsidó anticionizmus is létezik, mely épp ellenkezőleg, nem ateista, hanem vallási alapú. Itt is a magyar származású zsidóság jeleskedik és ugrik ki az átlagból. A Szatmári ortodox irányzat alapjaiban elutasítja, hogy bárki ember zsidó államot alapítson a Szent Földön. Számukra egyedül a Messiás az, aki jogosult Izrael államát ismét életre kelteni. Addig semmilyen joga nincs erre semmilyen zsidónak. Azonban a területen élni szabad, sőt ajánlatos. Ők is a hazatérés próféciáján dolgoznak csak kicsit másképp, a politikát és adminisztratív oldalát a dolognak teljesen mellőzve. Ők azok, akik élvezik a cionista állam biztonsági rendszerét, katonai védelemét és szociális juttatásait, de se dolgozni, se szolgálni a hadseregben nem hajlandók. Pontosabban, munkába maguk helyett, saját feleségeiket küldik előszeretettel, amit az asszony legyen szíves az átlag 5-13 gyerek/család mellett megoldani, úgy, hogy a gyerekek is rendben legyenek, illetve a háztartás és a vacsora is kifogásolhatatlan maradjon.

A szatmári ortodoxia egyébként a világon a legelterjedtebb irányzat. Legfőbbképpen Antwerpen és New York városában találhatók nagyobb közösségek Izraelen kívül.

A szatmári irányzaton belül jött létre az un. neturei karta, a város védelmezői, akik nem csupán pacifista, hanem militáns és provokatív módon tiltakoznak Izrael állama ellen. Ők azok, akik palesztin zászlókba öltözve, izraeli zászlókat égetnek, miközben maguk is pénzelik az arab terrorista csoportokat, akik zsidó vért ontanak, illetve gyakran mutatkoznak Izrael legfőbb ellenségeinek vezéreivel. Ők azok, akik egy bizonyos törvény megszegése miatt elmennek a haza-, pontosabban a testvérárulásig, mely az államalapításnál is súlyosabb törvényszegés. Ők azok, akik világi zsidó vért ontanak indirekt módon és saját halott testvéreik vére tapad a kezükhöz. Ezért, saját törvényeik és az eredeti Parancsolatok szerint is, azonnali halálra kövezés járna. De ez a nyilvánvaló tény annyira nem képes tudatosodni bennük, amennyire az átlag judaista elvakultságnak a legszélsőségesebb fokán vannak.

Egy tisztességes ortodox akkor van önmagával összhangban, ha mérsékelt, nem gyilkos szándékú anticionista nézeteket vall. Izraeli zászló égetést pedig, ha nagyon nem bír ellenállni, nem az utcán, nagy nyilvánosság előtt végzi, mutatván a külsősöknek, mennyire megosztott népünk, hanem szűk családi körben.

Hazatérés parancsa/ígérete

Az Örökkévaló szemszögéből kell szemlélni ezt a kaotikus helyzetet, ahol emberileg igen nehéz megmondani, hogy kinek van igaza, mert bár úgy tűnik, hogy senkinek, valójában mindenkinél van némi alapvető igazság, vagy legalábbis mentség a sok deviáns magatartásra.

Az Örökkévaló akaratából és a Szentély lerombolását követően 70 körül a zsidó nép megkezdte történelmének máig tartó leghosszasabb száműzetését. A próféciák szerint viszont, az idők végén a zsidóságnak haza kell térnie, mielőtt a Messiás visszajön.

Gondoljunk bele, hogy egy olyan néppel van dolgunk mely két szélsőségbe esett. Az egyik része, mely elhagyta vallásának gyakorlását, aki mérges Teremtőjére, mert engedte a sok szenvedést és nem igen szándékozik tovább vállalni azt a szellemi terhet, mely szerintük szenvedéseiket okozta.

Másfelől azokat a zsidókat találjuk, akik azt az elferdült és mesterségesen felfújt vallásosságot követik, mely nem engedte felismerniük Jézust messiásként, és akiknél ugyanazon üldöztetések és szenvedések azt eredményezték, hogy tovább fokozták vallásos tradícióik és emberi erőlködéseik, szokásaik iránti fanatizmust, hogy Elohim tetszését elnyerjék. Ő a stréber süket gyerek, aki mindent másképp, többet csinál, mint amit elvárnak tőle. Ő az, aki képes az Izraeli tikkasztó nyári hőségben, fekete kaftánban és subában szenvedni, mert “bölcs” rabbik 150 évvel korábban a szibériai télben egyszer kijelentették, hogy így kell öltözködni és mivel azóta nem szólt senki, hogy 40 fok felett, mi a teendő, inkább úgy marad, nehogy törvényt szegjen. És lehetne sorolni a sok ostobaságot… Mégis megható és szeretetre méltó, hiszen meggyőződése, hogy az Atya örömére teszi.

Egyértelmű, hogy egyik fél sem képviseli azt az eredeti szerepet, identitást és utat, melyet Elohim számukra kijelölt azt követően, hogy a Messiást nem ismerték fel Jesuában. Mégis érvényes az ígéret, a parancs, a prófécia, miszerint egy megadott időben haza kell térniük, mert a Nép elvetése sosem történt meg és sosem fog megtörténni (lásd: Róma 11, ha még mindig szükséges erre felhívni a figyelmet).

Képzeljük el, hogy egy Apa, elzavarja otthonról fiait, mert ezek nem bírják betartani az otthoni szabályokat. Majd mielőtt kiereszti őket, megparancsolja nekik, hogy napnyugta előtt térjenek haza, mert jön a veszedelem. A fiak egész nap bolyonghatnak, közülük van, aki még távolabb megy az atyai akarattól, mások pedig azokat már túlfűtött és túlbuzgó módon igyekszenek betartani, mégis mindkét fél idejében megérzi, hogy közeleg az éjszaka és nem lesz jó kint maradni a vadak és útonállók között. Ki-ki milyen indíttatásból és szándékkal, de haza fog rohanni, mert tudja, hogy ott lesz biztonságban. Az Atya ilyenkor csupán annak is örül, hogy egyáltalán hazatérnek és közelednek vissza hozzá. Ha nem is úgy, azzal a bűnbánattal, vagy megtisztulással, melyet remél, de hazatérnek, hogy életben maradjanak.

Izraelnek, mint világias, sok tekintetben Elohim ellenes erők által is befolyásolt államnak, legalább annyi előnye van, hogy a nyáj újból egyesül, így az Örökkévaló kimondott megengedő akarata, hogy akár ateista és szocialista indíttatásból jöjjön létre. Így azok, akik Izrael világiasságát kritizálják, jogosan teszik, csak éppen látásuk nincs arról, hogy van olyan zsidó, akinél ez másképp már nem is tudna működni. Kritizálás helyett pedig örvendeznie kellene, hogy legalább ezt az egy törvényt betartja: a hazatérés parancsát. Akik pedig Izraelt elfogadják, a másik végletbe esnek, ők a bűnöket, ha nem is fogadják el tudatos módon, de leplet húznak rá, úgy tesznek, mintha nem lenne, így hagyják továbbromlani a helyzetet.

A vallásos zsidóságnak pedig egyszer rá kell majd jönnie, hogy világi testvérei nagy része nem csupán az antiszemitizmus miatt távolodott el a hittől. Vannak közülük sokan, akik számára a teljesen életidegen mai zsidó vallás tanai és törvényei győzte meg identitásuknak felhagyásával. Józaneszű zsidók nem válnak ortodoxokká és ez nem hit kérdése, sőt. Akinek bármi fogalma van az Örökkévaló dolgairól, hamar rájön, hogy a rabbinikus judaizmus tele van olyan tanokkal, törvényekkel és elvárásokkal, ami vállalhatatlan, mind intellektuális, mind az eredeti tiszta szellemi értelemben! De mivel nincs más alternatíva, inkább kilép a világ pusztájába, talentumait pedig felhasználja arra, hogy sikeres legyen, hogy taníttassa gyermekeit, hogy ők is megéljenek a számukra idegen és ellenséges világban. A pénz nem boldogít, de valóbban jobb a semminél és sok esetbe igen nagy segítség. Ez a szemlélet emberileg érthető és ehhez ragaszkodnak a mai cionista állam vezetői is. Pénz kell és fegyver, amíg ezek megvannak, addig minden rendben van. Ez az ő bálványuk, jelenleg.

Palesztin kérdés

Palesztin nép állítólag nem létezik, de nem is ez az érdekes. Akár létezhetne, a filiszteusok szín tiszta leszármazottai is lehetnének, akkor is idegenek lennének a Szent Földön, ahogy az ókori vélt, vagy valós őseik is az eredetektől fogva idegenek és gyarmatosító behatolók voltak. Így nem igazán értem a vitát ezen a síkon és főként azt nem értem, hogy ezt az alapvető igazságot miért nem hirdeti senki a sok fecsegés és magyarázkodás helyett? 

Pontosabban palesztinok léteznek a római kor óta, mikor is a birodalom zsidótalanító működése odáig ment, hogy a Szent Földet palesztinává, a benne lakó zsidókat pedig palesztinokká nevezték át. A 30-as években íródott enciklopédiákban látható, hogy palesztinoknak nevezték a zsidó telepeseket, illetve palesztina zászlaja lényegében megegyezett a mai Izraeli zászlóval, Dávid csillaggal a közepén. Tehát, ha úgy tetszik, palesztinok léteznek, ez az egyik gúnynevünk több, mint 2000 éve.

De a palesztinnak nevezett arabok szemszögéből nem a filiszteusok, hanem inkább a kánaániták története az érdekesebb. Ahogy az első honfoglaláskor, Ráháb történetéből kiderül, az akkori lakosság, az ígéret földjének ókori albérlői sem örültek, amikor megjelentek az izraeliták. Ráháb szavaiból viszont tudjuk, hogy az izraeliták érkezése és birtokbavételi szándéka nem érte őket váratlanul. Értesült a nép a zsidók érkezéséről és rettegtek, ahogy olvashatjuk Józsué 2:9-11-ben.  

Sok ember ma is ingatlanba fektet. Belvárosi garzonokat vásárolnak, a ma még kiskorú gyermekeik majdani tanulmányainak és felnőtt életük megkezdésének könnyítése végett. Addig pedig kiadja, termelje vissza a kiadásokat, ne álljon üresen. Hasonló történik a Szent Földdel kapcsolatban is.

Az Örökkévaló akkor szólt. A kánaániták szívére adta, hogy eljött az idő. Bizonyára nem az idő eljövetelekor kapták az üzenetet, hanem őseiktől kezdődően, az összes generáció érezte, hogy ez a föld nem az övék, de egy időre használatba vehetik. Idegeneknek érezték bizonyára magukat mindvégig. Majd, amikor eljött az idő, hogy a Tulajdonos, saját immár felnőtt gyermekének adja át az ingatlant, az albérlők különböző módon reagáltak és közülük sokan lázadtak.

A mai időkben sincs másképpen. Az Örökkévaló nem veti el az arabságot. Hágár és Ishmael ígérete, amilyen mértékben a mai arabok az ő leszármazottaik, épp úgy érvényes, mint az Izraelnek tett ígéretek. Ne feledjük, nem vagyunk kiváltságos, privilégiumokat élvező, hanem csak választott nép. Kiválasztva, elkülönítve szolgálatra, mások szolgálatára és nem fordítva. Azonban minket is megillett a lakhatás joga, valahol a világon.

Tágabb értelemben, Krisztus által az arabokat is buzgón várjuk a nagycsaládban, annál is inkább, mert vér szerint is rokonaink. Nem kegyetlen módon dobja utcára az embereket az Úr. A kánaániták jó része bizonyára letelepedett odébb, ahol az ottani lakossággal összeolvadva, mai leszármazottaik talán az arab csoporthoz tartoznak. Élnek, csak máshol, másképpen, talán jobban. Olyan helyen, amit magukénak tudhattak és ahol otthon érezhetik magukat. Talán épp az ő sarjuk él ma jól meg a kőolajból. A palesztinnak utólag elnevezett arab csoport, mely a Szent Földön élt az utóbbi néhány évszázadban bizonyára megkapta volna ezt az új otthont, ha engedelmeskedik. Azok, akik végül átkerültek például Jordániába, úgy hagyták el az országot, hogy továbbra is követeléseik vannak, és azt várják, hogy visszafoglalják otthagyott helyüket, nem mondható, még rájuk sem, hogy Elohim parancsának engedelmesek lettek volna. Így most a terület mellett való kitartásuk miatt igen nagy veszélyben és egyértelműen átok alatt vannak. Az elengedést kell bennük kimunkálni, illetve a hitet, hogy ha YHWH valamit elvesz, akkor számukra jobbat ad a helyébe.

Nincs kétség, hogy YHWH Szelleme a zsidó telepesek előtt járt a 19. század végétől az állam megalapításán át, a mai napig. Így az ott élő népcsoportok, csakúgy, mint az akkori kánaániták megkapták az ultimátumot, hogy engedjék át a területet, nem a zsidóknak, hanem az egyetlen Tulajdonosnak, aki úgy rendelkezett, hogy a zsidó népet szállásolja el rajta. 

Elohim nem kidobni, elsöpörni szándékozik senkit, hanem új hazával áldhatta volna meg ezt a népet, mely most oly sok fejfájást okoz a világ számára. Mert bizonyára ők okozzák és nem a zsidók. Ha engedelmeskedtek volna, akkor bőségesen visszakapták volna azt, amit elveszítettek. Az idő eljött, és a zsidónak haza kell térnie, azért, hogy Krisztus visszajövetelének előkészülésképpen beteljesedjenek az összegyűjtetésről szóló próféciák. 

A zsidó hadsereg viszont nem ragadta meg a lehetőséget 40-50 évvel ezelőtt, amikor a világon senkit, az arabokon kívül, nem zavart volna, hogy arabokat arabokhoz küldjenek vissza igen határozott módon. Ma már szinte azért is bocsánatot vár el tőlünk a világ velük szemben, ha megpróbáljuk kikerülni a késszúrásaikat. Fegyveresen visszavágni a provokációnak pedig egyenesen bűncselekmények számít már. Hát itt tartunk.

Azt azonban semmiképp nem tagadom, hogy időnként embertelen bánásmódban részesülnek egyesek az ottani arabok közül. Hiszen háborús helyzetben bárkinek elborulhat az agya, ahogy mondják, és embertelen módon viselkedhet izraeli katona is. Főként azok, akik azok a keresztény oroszok leszármazottai, akik a rendszerváltás idején zsidónak hazudva magukat, jogtalanul telepedtek le a Szent Földön. Ők magukkal hozták a Magyarországon is többször tapasztalt és jól ismert orosz hadviselés “tapintatos” stílusát. Ez azonban nem menti fel az arabokat az alól, hogy maradásuk lázadáson alapszik, így a zsidó katonák későbbi túlkapásai bár gyakran elítélendők is lehetnek, mégsem igazolják az arabok jogát a földhöz.

Egyébként is az, aki folyamatosan provokál, ne csodálkozzon, hogy előbb-utóbb fejbe vágják, akár nagyobb erővel, mint amit a támadás megkövetelt volna. Újjal mutogatni ezek után pedig kimondottan aljas és cinikus cselekedet.

Elohim megáldotta volna őket bőséggel máshol, ahol amúgy is arabok élnek a számukra elkülönített több milliós négyzetkilométeres arab világ valamelyik pontján. Ha bárki számára viccesnek tűnne előző mondatom, ellenőrizze le maga: 13.150.000 km² az arab világ területe Marokkótól az Iráni határig, a földközi tengertől fekete Afrika határvonaláig. Ja, hogy a nagy része élhetetlen sivatag? A Szentföld is az volt, amíg ők éltek ott. A zsidók szinte csoda módon virágzó oázissá munkálták a terület nagy részét. Megfelelő életmóddal és nem csupán a kecskék legeltetésből, hanem a föld megművelésének hajlandósága által, akár a sivatag is kizöldell.

Úgy gondolom, felesleges taglalni miféle kicsinyes aljas szellemiség az mely sajnál egy zsebkendőnyi területet teljességében visszaengedni egy olyan népnek, akinek 2000 éve nincs hová mennie, és ostoba módon védelmezni egy ilyen óriási birtokkal rendelkező “kisebbséget”, hogy még osztozkodjunk velük a szinte semmin. Izrael jelenlegi területe 21.000 km². Ez nagyjából Pest, Bács kiskun és Jász Nagykun Szolnok megye együttes területe, mely jelenleg 6 millió zsidónak ad otthont és ahol további 3 millió arab tartózkodik. Ha azt vesszük, hogy a világban szétszórva élő hivatalos zsidók száma további 12 millió lelket tesz ki, nem számolva az összegyűjtetés alatt levő elveszett törzsek leszármazottairól, illetve Júda törzsének elveszett tagjairól, akik asszimilálva élnek szintén szétszórva, akkor egy nagyobb méretű összegyűjtetés esetén inkább szardíniáknak, mint zsidóknak fogjuk magunkat érezni odahaza. Ez esetben pedig az ottmaradt arabok, ha más nem, a szagunktól fognak odébbállni.

Valódi kazárok és hamis zsidók vagy fordítva

Alap jogunk a Földhöz abból fakad, hogy Jákob leszármazottainak, azaz zsidóknak valljuk magunkat, azon belül a megmaradt főként Júda és Benjámin törzseinek leszármazottainak. Egyes elméletek szerint azonban közép-Európa zsidó tömege nem Jákob, hanem betért Kazárok sarja. Egy másik írásomban erről bővebben írok. De röviden annyit erről az elméletről, hogy három lehetőség van, mely egyikét sem lehet kizárni. Az első, hogy az elmélet hamis és mindannyian Jákobtól származunk. A másik pedig, hogy csupán csak a Kazár fejedelemségek tértek át a zsidó vallásra, ahogy több zsidó és nem-zsidó történész is állítja.

A harmadik eset az, melyet érdekes módon több zsidó történész és génkutató is elfogad, hogy az elmélet teljesen igaz és Lengyelországtól, Magyarországon, Ukrajnán, Románián át egészen az orosz Ural hegységig letelepedett zsidók mind Kazáriából származnak.

És itt általában megáll az elmélkedés, majd mélyen hallgat az a zsidóság, akit érint, mivel elég cikin hangzik.

Kazária azonban Izrael királyságától észak felé néhány száz kilométerre fekvő terület. Mely elhelyezése pontosan megegyezik a deportált izraelita törzsekről szóló történelmi beszámolókkal. Ami igen gyanús szokott lenni, amikor valaki mély vonzalmat érez a zsidó nép iránt, oly annyira, hogy ellenállhatatlan késztetést érez arra, hogy be is térjen. Ez nem a szabványos történet! Az emberiség a zsidókkal való kapcsolódása nem a kazárok lelkületét tükrözi általában, hanem inkább a kozákokét. Nem a vonzalom, hanem az iszonyat, nem betérni, hanem elűzni akarás a jellemző érzület. Vonzalom igen sok esetben akkor alakul ki, amikor azonos gének egymás közelségére aktivizálódnak. Ezt érezte bemerítő János is anyja méhében, mikor Mária Jesuával a méhében meglátogatta Erzsébetet.

Nem kijelentés által, nem szellemi látásból, hanem csupán matematikai szintű gondolkodás által erős a gyanúm, hogy ha a Kazár elmélet igaznak bizonyulna, akkor ki fog derülni, hogy a Kazárok, legalábbis többségük a 10 elhurcolt izraelita törzsek valamilyen összetételének és létszámának a kombinációjából származik. Így teljesedik be az összegyűjtetés próféciája, nem a mai értelemben vett utolsó időkben, hanem Jézus által, már saját korára is értve utolsó időkben, azaz, az utóbbi 2000 év folyamatában.

Annyi várna majd még ránk, hogy akik eddig azt gondoltuk, hogy Júda, vagy Benjámin, vagy Simeon, vagy akár Levi törzsétől származunk, mivel ez a négy maradt meg, sokunknál kiderül, hogy Gád, Asher, Iszakár, vagy egyéb ősatyától származunk valójában. Es nem Lea, vagy Ráchel az ősanyánk, hanem valamelyik szolgáló.

El Sáddáj működése a mai Izrael területén

Akinek még mindig kétségei vannak affelől, hogy a modern Izrael államának bármiféle köze lenne rég leírt próféciákhoz nézzen utána izraeli angol nyelvű forrásokban, mennyi valódi csodának voltak szemtanúi, illetve megélői izraeli zsidók, amikor háború, vagy épp az őket támadó rakéták elől menekültek. Röviden és csak a leggyakoribb eset: arab oldalról az utóbbi évtizedekben kilőtt több tizezer rakéta becsapódásaiban, oly jelentéktelen mértékű emberi veszteség volt, hogy a véletlennek, vagy a szerencsének tulajdonítani önmagában is vicc lenne.

A látszat és a többség akarata ellenére, aki a mai modern filiszteusokat akarja kicsi és sérülékeny Dávidnak, a zsidókat pedig gonosz Góliátnak feltüntetni, valójában a történet épp úgy fest, mint Saul uralkodása idején. Attól, hogy Izraelnek nagy az ütőereje, a világ legfejlettebb hadseregével rendelkezik, az óriás mégis az a palesztin és a mögötte egyre többen összesereglő emberek és államok, akik egyre inkább kétségbevonják a zsidó állam létjogosultságát.

A ma Dávidja még saját erejével is elbír az óriás Góliáttal, és abban bízik. De hamar eljön az idő, amikor hasonlóan az eredeti Dávidhoz, kizárólag a Seregek Urában bízva fogja végleg legyőzni az ellenséget.

Izrael szerepe az utolsó időkben

A zsidók össezgyűjtetésének helye, ahol kollektív módon ki lesz nekik nyilvánítva a Messiás valódi személyazonossága, amikor siratni fogják, mint az elsőszülött fiút.

Izrael állama az Antikrisztusnak is kiválasztott helyszíne. Hiszen ott fog felépülni az a gyalázatos templom, mely harmadik szentély néven az antikriszuts székhelye lesz. Ahol egyesíteni fogják, a világ vallásait, illetve ahol Jeruzsálem YHWH szerint oszthatatlan város, három részre fog szakadni. Ott fogják felépíteni azt a szobrot, mely előtt minden térdet meghajlásra kényszerítenek, mint Dániel idején.

Izrael továbbá a hely, ahol Góg és Magóg hábrúra összesereglik a millénium végén.

Jeruzsálem az a város, ahol a két tanú kivégzése, halála illetve fetámadása, majd menybemenetele még eljövendő esemény.

Nem a jelenlegi írás tárgya felsorolni mind azokat az eseményeket, melyek nem is valósulhatnának meg, amíg a zsidó nép vissza nem foglalja a Szent Földet. Később ez a téma is kidolgozásra kerül majd.

Zeev Shlomo

2021/04/30

Béke biztonság – Sci-Fi vagy valóság?

Béke biztonság – Sci-Fi vagy valóság?

Nem kell nagy prófétai látás ahhoz, hogy a mai technológiai fejlemények láttán kikövetkeztesse az ember, hogy merre tart a világ és milyen változások várhatóak a közeljövőben.
Különböző témában és szakterületen folynak a fejlesztések annak érdekében, hogy az ember saját életét és sorsát teljes felügyelet és kontroll alá vonja. Így biztosítva magának azt a kiváltságot, hogy minden vágya és álma teljesüljön saját akarata szerint. A teljes biztonságérzet, testi-lelki kiegyensúlyozottságon túl a földi élet javítása és meghosszabbítsa az emberiség egyik legfőbb törekvése ősidők óta.
A sci-fi, ma már nem létező fogalom. Ott tartunk lassan, hogy bármit kiagyal az ember, azt lényegében meg is tudja valósítani.

Néhány olyan gondolatot és meglátást igyekeztem összefoglalni ebben az írásban melyek konkretizálása igen közeli. Nem álmodozók és regényírók lázálmairól van szó, hanem komoly fizikusok kutatásainak és törekvéseinek eredményeit és terveit foglalja össze.

Kvantum számítógép

Amikor az utcák és közterületek be kamerázásáról beszélünk, nehéz ugyan elképzelnünk, hány rendőr vagy egyéb figyelő kell ahhoz, hogy ilyen kamerarengeteget figyeljen, úgy, hogy azon észre is tudja venni a bűncselekményeket. Azonban, aki hallott már a fejlesztés alatt álló kvantum komputerről, sejtheti, hogy nemsokára egy darab élő emberre sem lesz szükség, hogy tökéletes megfigyelés alatt tartsák akár az egész földkerekséget.

A hagyományos számítógépeinktől annyiban tér el, hogy nem bitekben tárolja az információt azaz, az 1-es és a nulla számjegyek kombinációi alapján, hanem qubitben, azaz a kettő 1 és 0 összevonásával.
Hétköznapi nyelven ez röviden azt jelenti, hogy egyetlen kvantum számítógép, több adatot tud majd megoldani egy adott időintervallum alatt, mint a világ összes hagyományos számítógépe együttesen ugyanazon idő alatt. Egyes források szerint elképzelhető lesz olyan számítógép, mely több adatot tud egyszerre kezelni, mint amennyi atom található az egész világegyetemben.

Ha ennek a hírnek a milliomoda is beteljesül, nem nehéz belátni, milyen egyszerűvé válik teljes kontroll alá vetni az egész világot. A már jól ismert arcfelismerő és egyéb azonosító módszerek által máris kiiktatható az emberi beavatkozás ezen a szinten. Ha más, a maiaknál összetettebb azonosítási eszközök is rendelkezésre állnak majd, az emberekben beépített csíp által például, akkor már valószínűleg kamerák sem fognak kelleni, hisz az ember már belülről válik majd irányíthatóvá, nem lesz többé szükség kívülről kémlelni.

Tömegközlekedés

Nem éppen a BKV, a VOLÁN, vagy a MÁV-ra gondolok, hanem arra a vezérelt vezetési hálózatról, ahol a személygépkocsik már kormány nélkül fognak kikerülni a piacra.
Nem leszünk többé vezetői saját járműveinknek, mivel a már ismert GPS rendszer, összekötve az előbb említett Kvantumszámítógéppel, olyan tökéletes navigációs megoldást kínál majd, ahol mindenki mindenkor és minden szabályt betartva – még a gyalogosok tökéletes biztonságát is biztosítva – jutnak majd el egyik ponttól a másikig. Követési távolság, haladási sebesség, jelzőtáblák, már csak rossz emlékek lesznek. Sőt attól sem kell tartani, hogy egy gyerek elénk ugrik labdája után mivel járművűnk, illetve a gépiessé tett gyerekben levő jelzések időben működtetik majd a fékezést a gépjárműben. De talán már elénk sem ugrik majd gyerek, mivel ő maga is vezérelve lesz a beléültetett mikrocsip által. Ha mégsem, a rendszer akár az izomzatát blokkolja le, hogy a járdára merevedjen.

Agykutatás

Kulcsfontosságú terület a teljes kontrol szempontjából, az „agy kontrol”. (Nem a jól ismert agytágító programra gondolok itt). Az ember alig hisz a szemének, ha körülnéz az interneten, hogy a már publikus kutatások milyen fejlettségi szintnél tartanak, milyen mértékben befolyásolható az ember gondolata, így cselekedete, sőt fizikális állapota. Rég nem titok már a transzhumanista törekvések miszerint az emberi agyat számítógéppel, internettel összekapcsolva, mérhetetlen mértékben meglehet megnövelni annak teljesítményét. Nem mellékes szempont mind e-mellett, hogy irányíthatóvá is válik. Ehhez párosul még a génmanipulálás, miszerint az emberi és a különböző állati DNS-eket már keverve, olyan hibrid fajokat képesek létrehozni, melyek fizikális és lelki teljesítménye messze túlhaladja az általuk homosapiens-nek nevezett Embert. יהוה által teremtett embert egyszerűen felcserélni szándékozzák, egy un. szuperemberi fajjal.

Az emberek megfigyelése pedig egész egyszerűen nem kívülről történik majd, hanem belülről, az agynak működésének megfigyelése alapján. A megoldás pedig abban rejlik, hogy a rendszer nemcsak megfigyelni képes, hanem befolyást is tud gyakorolni. Így ha valakiben bármilyen bűnös gondolat támadna, a számítógépben jelzett gondolatot a gép azonnal kikorrigálja és elektromágneses impulzusok által helyesbíti majd az alany agyában rossz irányba menő rezgéseket.

A dolog még mélyebb rejtelmeibe is belátás kaphatunk, ha kicsit elgondolkodunk: Nem lesz többé pszichés megbetegedés, depresszió, minden olyan keserű gondolat, ami szenvedély betegségek kialakulásához vezethet azonnali impulzus által gyógyításra kerülnek. Megszűnik az alkoholizmus, a drogozás. Pontosabban ezek hatását maga a rendszer biztosítja majd az alanyoknak. Amint valami rendellenesség, szomorúság, rossz érzés felmerülne, ugyanúgy, mint a bűn esetén, az elektromágneses beavatkozás által, az ember mindig kiegyensúlyozott boldog érzetett kap a központból.

Hamis módon, teljessé válik az egyetértés és harmónia az emberek között, így államok, népcsoportok, vallások között, nem kizárólag a globalizáció, az ökumené és a közös hamis megváltó imádata által.

Gyümölcs a második fáról – Tartós egészség és „élet”

Olyan elméletek és törekvések is vannak, miszerint az embert testéből kiragadva, képesek lesznek tovább éltetetni számítógépes rendszerben, illetve abból átültetve akár robotizált szintetikus testben. A tudósok szerint a jövőben képesek lesznek arra, hogy az emberi tudatot, az agy pontos feltérképezése által rekonstruálni tudják digitálisan és számítógépes rendszerbe feltölteni. Így egyfajta örökéletet biztosítva az emberek számára, kik majd állítólag ilyen formában tovább élhetnek virtuálisan test nélkül egy virtuális világban. Magam részéről nem hiszem, hogy a lélek és szellem feltérképezhető lesz az agyon keresztül, így nem lehet azt átültetni a testből bárhová. Egy ember összes emlékét és tudását valóban kitudják esetleg írni CD-re, de maga az illető nem fog tovább élni és kommunikálni velünk egy merevlemezről.

Inkább az látszik nyilvánvalónak, hogy az ember sosem fog lemondani a TEST fogalmáról és lehetőségéről. Ez az emberiség legfőbb értéke, amihez mindenképp ragaszkodik, hisz nélküle nem lenne mit kielégíteni. A bűnre kiéhezett testi és יהוה nélküli emberiség értelmét veszítené étel-ital, szex, pénz és hatalom nélkül.

Az ember legfőbb törekvése pontosan az az örök élet, melyet igenis saját testében akar megélni. Miért is mondana le a testi élményekről, mikor épp a test kívánsága az emberiség legfőbb mozgató rugója ősidők óta.
Miután a tudás fájáról szakasztott és evett, a tudás teljessége lassan eléri tetőfokát. A bizonyos emberi teljesség, az emberi határok elérése a 666 utolsó fázisait csiszolgatják ma a tudósok. Az Éden kertben azonban két tiltott fa volt. A második, az életfája azért maradt érintetlen, mert יהוה még azelőtt végrehajtotta a kiűzetést, mielőtt abból a fából is evett volna. (hivatkozás)

Az Élet fájának a gyümölcséből már nem ehet az ember, mert יהוה elzárta útját. Azonban annak következményeit és hatását igyekszik elérni az ember, úgy, hogy az előző fának a gyümölcsét, a tudást, felhasználja, hogy mesterségesen megteremtse a második gyümölcsének a mását.

Örök élet emberi módra

Léteznek módszerek, mint például a biorezonancia, melyek által ma már a beteg sejteket kiszűrni, kiiktatni és korrigálni képesek. A beteg sejtek, az egészségesektől eltérő elektromágneses rezgést bocsátanak ki, így észrevehetőek és korrigálhatóak egy megfelelő frekvencia által. Nem csupán a beteg sejtek korrigálására ad lehetőséget a módszer, hanem az öregedés folyamatát lassítani, sőt megállítani, egyesek szerint akár visszafordítani is képes. Bár a módszer nem számít még tudományosnak, magam sem állítom, hogy ez lesz az az eszköz, mely által az ember meghosszabbítani tudja majd életét, csupán illusztrációként írom le, hogy ehhez hasonló módon, de meggyőződésem, hogy amit az ember, ott az Éden kertben nem tudott végrehajtani, azt ma, a Sátán segítsége által eléri más, tudományosnak nevezett módon. Az orvostudomány célja az ember gyógyítása és az élet korhatár kitolása, akár örökkévaló tétele. Annak, akinek lesz elég pénze, hogy megfizesse, lehetősége lesz örök földi életet élni. Erre előbb utóbb meglesz a módja. Betegség és öregedés már nem fogja fenyegetni. Egy olyan totálisan felügyelt világban, ahol a bűnözés minden válfaja ki lesz iktatva és ahol már baleset sem igen történik, egyszerűen olyan állapotot hoz létre, ahol a halál egyes embereket már nem fog tudni elérni.

Néhány extra évtizeden túl azonban nem valószínű, hogy יהוה bárkinek megengedi majd, hogy megélje az örök élet csodáját földi módon. Mire erre a szintre eljutna bárki is, rövidesen befejeződik a világtörténelem és eljön Urunk, amint megígérte.

Miért mondanak igent

Talán egyesekben felmerül a kérdés, hogy az emberek miért lesznek hajlandók tömegesen fejet hajtani egy ilyen kiteljesedett hatalomnak? Valahogy rákényszerítik majd őket, mint a nácizmus, vagy a kommunizmus, egyszerűen rájuk üvölt majd egy globális diktátor, nevezzük Antikrisztusnak, és kénytelenek lesznek igent mondani, mert ha nem akkor haláltábor és börtön vár rájuk. Természetesen nem így lesz. Nem kell senkit megfélemlíteni, legalább is nem ebben a formában.

A történelem is megtanította az ősellenséget, hogy erőszakkal az embereket nem tudja megnyerni, csak időlegesen. Egyre kifinomultabb eszközöket koholt ki az emberiség ellen. Kezdődött mindez az ókori Görögországban, a demokrácia bölcsőjében, majd folytatódott a francia forradalommal, végül pedig abban a globális rendszerbe torkol, ami ma épül. Az ember alapjából ellenálló és az a יהוה-i szikra mindenkiben ott van, hogy a jó és igaz értelemben vett Szabadságát megőrizze. Saját magát az ember, nem igen adja fel, adja át, adja el másnak. Ezért valahogy meg kell őket törni, hogy mégis ezt tegyék.

A félelembe való tartás ennek legfőbb eszköze. A folyamatos testi-lelki fenyegetettség, szaporodó lelki és testi betegségek, tudatosan létrehozott kórokozók és vírusok, az egészségszabályozás akár oltások által, illetve a háborúk, a népek összekeverése és összemosása és természetesen a növekvő terror veszély világszerte olyan tényezők, melyek mind arra mutatnak, hogy igenis nyakig benne vagyunk a káoszban, a harag poharainak kiöntött valóságában.

Hamar elérkezik az az idő, mikor tömegek örömmel belerohannának ebből a káoszból valami megváltást biztosító eszmébe, rendszerbe, emberbe, csak szűnjön végre meg a kínlódás és szenvedés.
Úgy gondolom, hogy a félelem még önmagában nem lenne elég. Az ember egyik fő mozgató rugója mindig is saját maga jóléte és szórakoztatása volt. A leírtak alapján már nem kérdés, hogy miért adják fel saját magukat az emberek, hisz minden vágyuk valóra válik, ha eladják lelküket a rendszernek. Nézzünk körül ma. Alig látni olyan embert az utcán, vagy a tömegközlekedésben, aki ne a mobiltelefonjába lenne belemerülve. Még fiatal szerelmes párok is úgy ülnek egymás mellett, hogy bár egymás kezét még esetleg fogják, de mindketten okos telefonjaikba vannak elmerülve. (Esetleg talán épp egymással csetelnek facebookon). Az eszköz már ott van kezükben.

Nem kényszerítette rájuk senki, sőt óriási pénzösszegekért maguk vásárolják meg őket, ezzel is a rendszert gazdagítva. Közben bárhová mennek, bármit csinálnak, bármit olvasnak, vagy bármit mondanak, minden lehallgatásra – rögzítésre kerülhet. Tudják, ki kivel és mikor találkozik, illetve maga a telefon is egy mobil és önként vállalt lehallgató készülék, a régi kémkedési filmekből jól ismert kis eszköz modern változata. Ezek a nemrég még titokban tartott törekvések, miszerint az embereket megfigyelik a titkosszolgálatok, ma már köztudott, lassan pedig elvárt „szolgáltatássá” válik.

Büszkén vállalják, akkor is, ha tudják, hogy személyes szabadságukból fel kell adni egy részt. Mindezt azért teszik, mert a szórakozás iránti vágy mindent elsöpör. Legfőbb szabadságérzetet maga a szórakozás adja. Társulva a félelemmel, az emberek többsége habozás nélkül eladja magát prostituáltként bármilyen hatalomnak, mely vágyainak teret enged, félelmeit és betegségeit pedig elveszi tőle. Ez nem kérdés! (lásd. Noam Chomsky 10 parancsolatát)

Az emberi agy számítógéphez való csatlakozásával, anyagi helyzetétől függően néhány másodperc alatt képes lesz bármilyen tudásra szert tenni, anélkül, hogy egyetlen könyvet kinyisson, egyetlen oktatási intézménybe beiratkozzon. A fokozódó információ áramlatot egyre nehezebb követni. Folyton változó világunknak olyan folyamatosan átképződő emberekre van igénye, akik bírják tartani ezt a őrült iramot és képesek magukat folyamatosan tovább képezni. Erre azonban lassan már a legtehetségesebb emberek is képtelenné válnak. A megoldást pedig sejtjük: Tudásimplant. Csak egy gondolat, és minden kódolt információt megkapunk egy adott témával kapcsolatban, amit akár saját emberi nyelvünkre is azonnal át tudunk fordítani. Nem kell többé felmenni a wikipédiára és más online tudásbázisra, hiszen maga az ember lesz rákapcsolva ezekre az adatbázisokra.

Mi lesz velünk hívőkkel?

Nehezen tudom elképzelni, annyi biztos, hogy nehéz lesz. Hiszen épp azok lesznek megbélyegezve társadalmilag, akik nem lesznek az Antikrisztus által megbélyegezve kezükön, vagy homlokukon. A folyamatosan megjelenő újabb és újabb technikai eszközök láttán felmerül a kérdés, hogy hívőként hol van az a határ, amikor már nemet kell mondani. Néhány évtizede már a bankkártya megjelenését is sátáni fullánknak tekintette az akkori kereszténység, holott még nem egészen az. Kétségtelen, hogy egy előképe annak a megoldásnak, melyre rövidesen valóban nemet kell mondanunk.

A határ, amit nem léphetünk át pedig egyszerű, amint testünkbe lesz kötelező beültetni egy olyan szerkezetet, mely gondolatainkat és cselekedeteinket is befolyásolni tudják kívülről, a kérdést már fel sem merülhet.

Epilógus

A leírtak sajnos nem áltudósok megtébolyodott elméletei, és nem egy elvakult primitív szektás hívő fóbiái az utolsó időkről, hanem sajnos a szomorú valóság.
Nem szándékom orwell-i riogatást és hatásvadász keresztény írást produkálni. Sokáig lehetne sorolni, hogy miként fog kinézni a világ, de úgy érzem nem ez itt a lényeg, ráadásul nem akarom saját és az olvasó gyomrát még inkább felkavarni, inkább a lényeg itt az érdekes nem a részletek. Bárhogy is fog minden konkretizálódni a rendszer antikrisztusi gyökerét kell felismerni:

Arra megy ki a játék, hogy betöltse a Sátán azt, amit Krisztus kínál fel minden ember számára, a törvény betöltését.
Krisztus helyett, a technológia által a sátán költözik bele sok ember szívébe, hogy teljes békét, biztonságot és minden törvényt élővé és működővé tegyen. Ehhez az „ajándékhoz” ráadásul pont ugyanazt kéri, amit urunk, magát az embert (testét, lelkét és szellemét).

Szellemünk sosem lehet a sajátunk. Mi rendelkezünk vele, de vagy Krisztusnak adjuk át, vagy a másik hatalma alatt marad. Kinek adtuk, adjuk a lelkünket, a szellemünket, saját magunkat?

E-világ urának időleges jólétért, de halálért a végén, vagy Krisztusnak örök életre?

zeev shlomo 2015

AZ ÍRÁS VIDEO VÁLTOZATA

Élet és halál kérdése

Élet és halál kérdése

A bűneset óta, nem kérdés az emberiség számára, hogy életét vesztette ott az Édenkert határvonalán. Még az ateisták is érzik és saját szemükkel láthatják a halál jelenlétét a teremtett világ minden apró részletében.
Mióta יהוה kiűzte Ádámot és Évát a ma látható világba, az ember minden törekvése egyetlen egy fő célt szolgál: a halál leküzdése. Jelzi ezt számunkra az is, hogy יהוה kijelenti: “…de nehogy kinyújtsa kezét és vegyen az élet fájáról is, hogy egyék belőle és örökké éljen, kiűzte tehát őt az Örökkévaló יהוה az Éden kertjéből, hogy művelje a földet amelyből vétetett.” (1Móz. 3: 22-23). Az emberiség fő motivációja tehát a halál elleni küzdelem, de legalább annak idejének kitolása. Addig is igyekszik az életét minél szebbé, élettelibbé, elviselhetőbbé tenni. Ehhez különböző eszközöket talál ki, így a munka helyett, a szórakozás minden formáját és annak legkülönbözőbb segédeszközeit: zene, tudatmódosító szerek, testi-lelki falánkság, lakomák és paráznaság. Lényegében elmondható, hogy ami mozgatja a teremtett világot az a fennmaradás, a jólét és a hosszú élet visszaszerzése. Egyszóval az ember ösztönösen saját megváltásán dolgozik.

Földi életünk pedig nem más, mint az a halálos állapot, melybe az ember, bűne következményeként száműzte magát. יהוה kegyelme pedig az, hogy a valódi, végleges és megérdemelt halálbüntetés nem hajttatik végre azonnal, hanem ennek a köztes állapotnak, amit földi életnek nevezünk épp az a lényege, hogy megtaláljuk a visszautat az Élethez, a Kegyelmet Krisztus által. Amit egyesek purgatóriumnak neveznek az éppen a mai “élő” állapotunk.

Ezt az utat kínálta fel nekünk az Örökkévaló, mikor egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, örök élete legyen.
Sok ember azonban, יהוה kegyetlenségének tartja, hogy egy “egyszerű” almaharapás miatt, ilyen súlyos helyzetbe került az emberiség. Nem értik, hogy יהוה miért enged ennyi szenvedést a világban, miért engedi, hogy az emberek sanyargassák egymást, az erős kegyetlenkedjen a gyengén és ártatlanok szenvedjenek ok nélkül. Ezek a kérdések mindenkiben felmerülnek, hitetlenekben és hívőkben egyaránt.

Elfeledkeztünk arról, – szellemben, lélekben pedig fel sem tudjuk már fogni – hogy ami akkor ott történt, azonnali halállal és végleges megsemmisítéssel járt volna. יהוה akkori, és máig tartó kegyelmét annyira természetes állapotnak gondoljuk, hogy már nem is tartjuk kegyelemnek, hanem valami alanyi jogon járó alap állapotnak.

A halál fuvallata azonban mégis érezhető. Nem saját bűnük következményének tartják, hanem יהוה kegyetlenségének tartják. Így az emberek többsége saját útját járja, hogy leküzdje végzetét. Az élvezetek habzsolása, a hedonizmus, a szabadosság, a tudomány és gyógymódok tűnnek számukra a legkézenfekvőbbnek. Mivel יהוה Igéje szembesíti az embert halálos állapotának felelősségével, többségük lázadással válaszol és inkább a könnyebbséget kínáló, önmegváltó eszközök sokaságának valamelyikéhez folyamodik. A bálványokon levő hamis és rövidtávú megváltó ezüstjét és aranyozott dicsőségét választják יהוה dicsősége és Krisztus megváltó ereje helyett.

Az ember יהוה-t okolja élete elvesztése miatt, ezért haraggal elfordul tőle és más, emberi megoldás felé fordul. Az ember, mely számtalan hamisságot kieszel magának és melynek száma egy embernek száma a háromszor hatos, ami igencsak hiányos.
Hasonló folyamatokat figyelhetünk meg, ha saját gyermekkorunkra gondolunk vissza. Hányszor ellenkeztünk apánk szavával, minek következményeként leszidtak bennünket. Nem a szülőre haragudtunk? Holott verést érdemeltünk volna és eltiltást. Ezeket nem mindig hajtották végre rajtunk különböző okokból. Általában csak jóval később jövünk arra rá, hogy neki volt igaza és hogy nagyobb büntetést is kaphattunk volna egy-egy lázadásunkért.

A gyermekkori emlékeink is jelként segíthetnek nekünk időben meghozni a jó döntést míg testben élünk. Melyik megváltást választjuk, az emberét halálra, vagy Krisztusét Életre.

Zeev Shlomo
2014.08.14

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA

Miért Erev Shabbat?

Miért Erev Shabbat?

Az EREV szó estet jelent. A zsidóság által használt holdnaptár szerint, minden nap az előző nap estéjével kezdődik, csakúgy, ahogyan olvassuk a Teremtésnél. Az előest az aznap lezárásának és rendezésének ideje, egyben a következő napnak a köszöntése és az arra való felkészülés.

Eredetileg ez a honlap azért jött létre, hogy a Szombat beköszöntésének ünnepén otthon, szűk családi körben elhangzott igeszolgálatot másokkal is megoszthassuk. Azóta, kicsit módosított változatban és nem kimondottan a péntek esti szolgálatok közzétételeként úgy döntöttünk, hogy megtartjuk az EREV Shabbat kifejezést, mint kifejezője szolgálatunknak, mert magunk is úgy véljük, hogy a mai idők, a világtörténelem és az Üdvtörténet ebbe a szakaszába léptünk és vagyunk egy ideje.

A Messiás visszajövetele közeledik, a nagy Szombat előestéje szemmel láthatóan beköszöntött, a nap már nyugszik a világ egyre sötétebb. Az emberek eszeveszetten rohannak összevissza, mint a hangyák, kik érzik, hogy vihar közeleg.
Mind eközben létezik egy nép, mely a hét levezetéseként nem a kocsmában, diszkóban és egyéb szórakozóhelyeken vezeti le feszültségét és keresi mások társaságát, hanem épp ellenkezőleg, lecsendesül és odajárul az Örökkévaló elé.

A zsidóság előre készül, mikor még semmi nem látszik, sőt egyre inkább úgy tűnhet, mintha יהוה kivonult volna a világból, hisz egyre kevesebb jel utal az Ő jelenlétére odakint. A bizalom és a remény nálunk nem kérdés. Ha sötétedik, törvényszerű, hogy közel a holnap, mikor ismét felkel a nap. Mi így gondolkodunk. …és lett este, és lett reggel…

Minden nap az előző esttel kezdődik, ezért van a szombati gyertyagyújtás is pénteken szürkületkor. Hisz megy le a nap, a világ kitör az elfojtott feszültségektől és tombol a züllésbe és kicsapongásba, miközben egy kisebbség épp ellenkezőleg, a legszentségesebb módon leül יהוה elé, bezárja a bárka ajtaját a éjszakai bűnözöntől és megy יהוה-val találkozni.

Nem azért teszi, mert annyira kitűnő és eredendően tökéletes, hanem azért, mert valamikor יהוה-val találkozott, és ezt a parancsot megfogadta. Részben azért fogadta meg, hogy jó legyen neki, de azért is, hogy jel legyenek a többiek számára. Azok számára, akik megtébolyodottan keresnek hiábavalóságokat. Nekik kell látniuk, hogy létezik olyan hely, ahol meggyullad az életet adó fény a sötétben.

Ahogyan Noé építette az ő bárkáját יהוה utasítására, miközben kint az emberek élték életüket, ettek, ittak, összejöttek, szórakoztak és közben Noén nevettek. Noé tudta, hogy a bárkának készen kell állnia, mire eljön az ítéletidő. Tudta, hogy az építkezést, nem az első vízcsepp leesése után kell megkezdeni, hanem a szárazság idején, a puszta közepén, mikor körülöttünk még minden tikkasztóan száraz és sivatagi.

Hasonlóan a Széder esthez, mikor Egyiptomban a halálangyala szedte kint áldozatait, a zsidó nép készült a kivonulásra. Ott sem reggel korán keltek fel, hogy elinduljanak, hanem előző nap minden készen kellett, hogy álljon. A bárány áldozat megtörténte után, az ajtófélfát bekenték az áldozat vérével, és bevonulva a házakba, elfogyasztották azt a vacsorát, amely Urunk Jesua HaMashiah utolsó vacsorájának előképe volt. Mire a nap felkelt, már megvacsorázva, teli gyomorral indulhattak neki a nagy útnak, felruházva mindazzal a védettséggel és szellemi táplálékkal, mely hozzásegítette őket, hogy elérjék a Célt.

Sötétedik már és a Nagy Szombat előestéjében vagyunk. Ezt a sötét korszakot pedig világosság nélkül aligha átvészelheti bárki. Noé bárkáját nekünk is időben meg kell építenünk, a Széder esti vacsorát pedig elfogyasztanunk, az Úrvacsorái Szövetségkötés és Krisztus Testéhez való csatlakozásunk jeleként, hogy a kint tomboló halál angyalának ne legyen joga minket magával vinni.

Péntek este gyertyát gyújtunk, hogy világosságunk legyen és közösségünk magával a Világ Világosságával. Ahogyan a teremtés első napján a menny és a föld meglétekor még Tohu VaBohu uralkodott, azaz zűrzavar és káosz, a Világosság volt a világ számára az első adomány. A zsidó hagyomány az első gyertyagyújtást többek között ezzel magyarázza. A Világosság adását szimbolizálja a világ teremtésekor. A második pedig az Egyiptomból való szabadulásra utal. Teremtés és Szabadulás.

Az említett választott Nép, nem tudja, mert nem tudhatja még, hogy elérkezett a várva várt Messiás. Néhányan azonban felismertük és hirdetjük, mint egyetlen gyertyafényt, Világosságot és Utat, ami a népeknek adatott, hogy יהוה Országának tagjai lehessenek. A zsidóság sok szempontból bizonyság, ezért érdemes figyelni rájuk. יהוה-hoz az út azonban nem rajtuk keresztül vezet. A többi nép számára az egyetlen Út Krisztus. A zsidóság יהוה ügye, nekik más út adatik, amíg el nem jön az idő. Ez az idő már el is érkezett, de nem teljesedett be. A hagyományos zsidók jelzőtáblák, amit érdemes figyelem előtt tartani, de nem azt kell célba venni. Legyenek szemünk előtt, de figyelmünk az Útra kell, hogy összpontosuljon.

Nem szándékozunk bárkit riogatni és vagdalózni a próféciákkal, azonban a hitetlenek előtt is nyilvánvalóak az idők jelei, ahogy ezt folyton hallhatjuk az ő szájukból is. Célunk nem a sötétség kihangsúlyozása, hanem a megoldás, a Megváltás hirdetése. Legyen ez a szerény kezdeményezés is világító gyertyafény, mely a menekvés útját, Jeshua HaMashiah-át megmutatja másoknak.

zeev shlomo – sipos szabó richard

2013.11.01

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA