Hogyan kell megbocsátani?

Hogyan kell megbocsátani?

Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is. Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, a ki tízezer tálentommal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, a mije vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.

Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, a ki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, a mivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, a mivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, a mik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, a mik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, a mivel tartozik. Ekképen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket. (Máté 18:21-35)

70×7-szer bocsáss meg a másiknak. Ezen is sokat szoktunk agyalni: “de mikor és hogyan bocsássunk meg, ha nem is kér bocsánatot az, aki bántott bennünket?”. Így szoktuk elhárítani kötelességünket és megnyugtatni lelkiismeretünket.
De akkor mégis mit jelentsen ez, mikor kellene megbocsátani?

Íme a válasz: Azonnal, mindenféle bocsánatkérés és elvárás nélkül! Mert mi is így kaptunk Kegyelmet Jesuától.

A második része pedig azt írja le ahogy szellemben bántalmazunk hívőt, nem hívőt.
Miután megkaptuk az egyetlen Úrtól a valódi Kegyelmet, mi magunk is nagy uraknak képzeljük magunkat, viszont megfeletkezünk magunk is kegyelmet adni másoknak.
Megfeletkezünk azokban a pillanatokban mikor valami rossz ér bennünket, hogy az átok helyett, az ellenségért imádkozni kell, ahogy azt szintén parancsba kaptuk:

Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak. (Lukács 6:27-28)

zeev shlomo 2017.11.25

VERSION VIDÉO

Szem és végtagok kivágása

Szem és végtagok kivágása

És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned יהוה országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára. A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. (Márk 9:42-50)

Mit szimbolizálnak ezek a testrészek?: Kéz: tettek
Láb: út melyre térünk
Szem: világ kísértése

A levágás, kivágás, nem fizikai, hanem lelki. És most a kettőt valóban szétválasztom, mivel a lélekben, vagy szívben fogan meg a bűn, amit a fizikailag végrehajtunk, akkor halált szül.
A test kívánságát és tetteit kell kivágni, nehogy a lelki betegségeink a szellemünket is megfertőzzék.

Ha már hívő (és újjászületett) vagy és olyan helyre mész, ahova nem kellene, olyat teszel, nézel amit nem kellene, akkor sürgőssen hagyd abba mielőtt utolérnek saját átkaid, amivel bizonyára másokat, de főleg magadat átkoztad meg. Bármilyen vonzó valami, mondj le róla, ne várd az “Úr szabadítását”, hanem oldd meg magad, már elég nagy vagy hogy magad dönts: állj ellen az ördögnek, hogy elmennyjen, mert ha nem, magával vissz oda ahova maga is megy a végén.

Zeev Shlomo 2017.11.25

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA

Só

Mire használták a sót és milyen jelkép volt?:

  • Megszenteléshez használták, úgy hogy meghintették vele a megszentelni kívánt állatot, tárgyat, embert.
  • Vízzel együtt: az élet összetevője. Az élet legfontosabb elemei a víz és a só. Ha bármelyik hiányzik kiszáradunk, mint a fügefa.
  • Luxuscikk volt egészen a középkorig, amíg be nem indult nagyobb mértékben a világkereskedelem. Nem egy olcsó árúcikk volt, amit az ember megvett pár száz forintért a kilóját, hanem mélyebbre kellet zsebrenyúlni. Ráadásul a mai emberek többsége tiszta nátrium-chloridod vásárol, ami azt jelenti, hogy a gyógyszer ipar kivont belőle minden értékes ásványi anyagot, ami épp arra szolgál, hogy a szervezet a sót el is tudja távolítani a testből, hogy ne rakódjon le és ne okozzon gondot. Ez is a só elízetlenedéséről szól.
  • Tartósít. Ezzel szimbolizálja az Örökkévalónak és Ígéjének a múlhatatlanságát.
  • Ízet ad az ízetlennek. Bizonyára nagyon diétás a sómentes konnyha, de szinte ehetetlen és főleg egészségtelen megvonni magunktól, úgyanúgy, mint a cukkrot. Persze mindkettőnél egyáltalán nem mindegy, hogy milyen fajtát fogyasztunk.
  • Elektrolízís: Az emberi testnek és azon belül az idegrendszernek, beleértve az agyat, elengedhetetlen a só ahhoz, hogy az információáramlás működni tudjon. Ezért is veszélyes az egészségre, ha megvonjuk a sót magunktól.page2image1640672

Zeev Shlomo 2017.11.25

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA

Jesua HaMassia valódi szenvedése a kereszten

Jesua HaMassia szenvedéséről elég sok film készült. Vannak visszafogottabbak és vannak egészen hányingert keltő, Krisztus szenvedését egy horrorisztikus cirkuszi mutatványra alacsonyító termékek. Persze, egy antiszemita rendezőtől mit várunk?

Egészen érdekes, hogy szinte mindenki, hívő és nem hívő egyaránt, kizárólag a Megváltó fizikai és lelki szenvedésére fókuszál: a szögek, a korbács, a tövis korona a kereszt súlya az ütlegelések és a nyilvános megaláztatás.

Az Ő esetében, a valódi és az igazán elképzelhetetlen fájdalom azonban Szellemi szinten történt. A váltságmű nem csak arról szólt, amit kívülről lehetett látni, hanem mélyebb szinten is zajlott. Nem csak fizikai-lelki, hanem Szellemi síkon.

Ott a kereszten Ő legyőzte a halált.
Ott a kereszten Ő látta és átérezte a mindenkori ember összes szenvedését és bűnei következményeit, amelyeket Ő magára vállal (igen jelen időben), akár elfogadja az adott ember, akár nem.
Ő akkor megjelent Jóshua főpapként a vádló ellenség előtt, aki saját bűnei felelősségét rá akarta hárítani, arra a Szentre, aki sosem esett bűnbe és sosem vétkezett.

Könnyű számomra ezeket leírni, viszont szinte fogalmam sincs, hogy valójában mit élt át ott a kereszten. Az Örökkévaló külön kegyelme ez, hiszen egy másodperc töredéke alatt belehalna bárki olyan ember, akire ezt a szenvedést küldené az Úr.
Ha igen felületesen is, de mégis valamilyen szinten felfogtam, hogy ezen a legmagasztosabb szinten is nagyon érvényes, hogy nem lehet szétválasztani a fizikai-lelki szintet a szellemitől.

Úgy hiszem, hogy nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy mi a lényegE a Megváltásnak, mert ezzel a tudással mélyül a kapcsolatunk az Örökkévalóval.

zeev shlomo – sipos szabó richard 2017.11.01

AZ ÍRÁS VIDEO VÁLTOZATA

A hit ereje

A hit ereje

Mustármag – Hegy a tengerbe

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott. (Márk 11:235)

Biztat Jesua hogy higgyünk és minden meglesz amit kérünk.

Nem az emberi szív szerint, hanem magunkhoz képest, szellemi állapotunknak megfelelően, tálentumainkhoz képest a maximálisat kihozva, a lehető legszorosabban együttélésben az Örökkévelóval. Így leszünk képesek meglátni, hogy a helyreállítási tervében az Úr mit vár tőlünk és mi a szerepünk, imáinknak mikor hogyan kell szólniuk.

Ha nem ezt az utat vállaljuk, hanem mást, még ha egy nagyon hasonlót is, ne várjuk, hogy utánunk fusson.

Ő, Jesua a fej mi pedig a tagok és mem fordítva. 

Ezek az ígéret feltételei.
Ha ezek nincsenek, akkor még mindig magunk is gyógyításra szorulunk.

zeev shlomo 2017.11.25

Pin It on Pinterest