שנ"א נבואות שהתגשמו ביהושע המשיח

שנ"א נבואות שהתגשמו ביהושע המשיח

1.בראשיתג:טוזרעשלאישה (לידתבתולה)גלאטיםד:ד-ה, מתתיהוא:יח
2.בראשית ג:טוהואיחבוראתראשושלהשטןעברים ב:יד, א יוחנן ג:ח
3.בראשית ה:כדהעלייההגופניתלשמיםמומחשתמארק טז:יט
4.בראשית ט:כו, כזאלוהישםיהיההבןשלשםלוק ג:לו
5.בראשית יב:גזרעאברהםיברךאתכלהעמיםגלאטים ג:ח, מפעלות ג:כה, כו
6.בראשית יב:זההבטחהשניתנהלזרעאברהםגלאטים ג:טז
7.בראשית יד:יחכהןלפיסדרמלכיצדקעברים ו:כ
8.בראשית יד:יחמלךהשלוםוהצדקעברים ז:ב
9.בראשית יד:יחהסעודההאחרונהבישרהמתתיהו כו:כו-כט
10.בראשית יז:יטזרעיצחק (בראשיתכא, יב)הרומאים ט:ז
11.בראשית כב:חהכבששלאלוהיםהבטיחיוחנן א:כט
12.בראשית כב:יחכזרעושליצחק, יברךאתכלהעמיםגלאטים ג:טז
13.בראשית כו:ב-הזרעיצחקהבטיחכגואלעברים יא:יח
14.בראשית כח:יבהגשרלגןעדןיוחנן א:נא
15.בראשית כח:ידזרעיעקבלוק ג:לד
16.בראשית מט:יזמןבואולוק ב:א-ז; גלאטים ד:ד
17.בראשית מט:יזרעיהודהלוק ג:לג
18.בראשית מט:ינקראשילהאואחדשנשלחיוחנן יז:ג
19.בראשית מט:ימשיחשיבואלפנישיהודהאיבדאתזהותויוחנן יא:מז-נב
20.בראשית מט:ילויהיהציותהעםיוחנן י:טז
21. שֵׁמוֹת ג:יג-טוה"אניהנני" הגדוליוחנן ד:כו, ח:נח
22. שֵׁמוֹת יב:הכבשללארבבעברים ט:יד; א פטרוס א:יט
23. שֵׁמוֹת יב:יגדםהכבשמצילמזעםהרומאים ה:ח
24. שֵׁמוֹת יב:כא-כזהמשיחהואהפסחשלנוא קורינתיים ה:ז
25. שֵׁמוֹת יב:מולאעצםהכבשלהישבריוחנן יט:לא-לו
26. שֵׁמוֹת טו:ברוממותוחזוכישועמפעלות ז:נה, נו
27. שֵׁמוֹת טו:יאדמותוקדושהלוק א:לה; מפעלות ד:כז
28. שֵׁמוֹת יז:והסלעהרוחנישלישראלא קורינתיים י:ד
29. שֵׁמוֹת לג:יטדמותורחמןלוק א:זב
30. וַיִקְרָא א:ב-טזבחוריחמתוקלה'אפסיים ה:ב
31. וַיִקְרָא יד:יאהמצורעטהרסימןלכהונהלוק ה:יב-יד; מפעלות ו:ז
32. וַיִקְרָא טז:טו-יזמציגמראשאתמותושלהמשיחפעםאחתעברים ט:ז-יד
33. וַיִקְרָא טז:כזסבלמחוץלמחנהמתתיהו כז:לג; עברים יג:יא, יב
34. וַיִקְרָא יז:יאהדםחייהבשרמתתיהו כו:כח; מארק י:מה
35. וַיִקְרָא יז:יאהדםהואשעושהכפרההרומאים ג:כג-כד; א יוחנן א:ז
36. וַיִקְרָא כג:לו-לזמנחתהמשקה: "אםמישהוצמא"יוחנן ז:לז
37. בַּמִדבָּר ט:יבאףעצםשלולאנשברהיוחנן יט:לא-לו
38. בַּמִדבָּר כא:טהנחשעלמוטהמשיחהריםיוחנן ג:יד-יח, יב:לב
39. בַּמִדבָּר כד:יזהזמן: "אניאראהאותו, אבללאעכשיו."יוחנן א:יד; גלאטים ד:ד
40. דברים יח:טוזהואמתהנביא.יוחנן ו:יד
41. דברים יח:טו-טזלוהייתםמאמיניםלמשה, הייתםמאמיניםלי.יוחנן ה:מה-מז
42. דברים יח:יחנשלחעלידיהאבלומראתדברויוחנן ח:כח, כט
43. דברים יח:יטמישלאישמעחייבלשאתאתחטאומפעלות ג:כב-כג
44. דברים כא:כגארורהתלויעלעץגלאטים ג:י-יג
45. יהושע ה:יד-טוהקפטןשלישועתנועברים ב:י
46. רות ד:ד-יהמשיח, קרובינו, גאלאותנואפסיים א:ג-ז
47. סמואל א  ב:להכומרנאמןעברים ב:יז, ג:א-ג, ו, ז:כד-כה
48. סמואל א  ב:ייהיהמלךמשוחליהוהמתתיהו כח:יח, יוחנן יב:טו
49. סמואל ב  ז:יבזרעדודמתתיהו א:א
50. סמואל ב  ז:יגמלכותוהיאנצחיתב פטרוס א:יא
51. סמואל ב  ז:ידבןאלוהיםלוק א:לב, הרומאים א:ג-ד
52. סמואל ב  ז:טזביתדודהוקםלעדלוק ג:לא; חזיון כב:טז
53. מְלָכִים ב   ב:יאהעלייההגופניתלשמיםמומחשתלוק כד:נא
54. דִּבְרֵי הַיָּמִים א   יז:יאזרעדודמתתיהו א:א, ט:כז
55. דִּבְרֵי הַיָּמִים א   יז:יב-יגלמלוךעלכסאושלדודלנצחלוק א:לב, לג
56. דִּבְרֵי הַיָּמִים א   יז:יגאניאהיהאביו, הואהבןשלי.עברים א:ה
57.אִיּוֹב ט:לב-לגמתווךביןהאדםלאלוהיםא Timothy ב:ה
58.אִיּוֹב יט:כג-כזתחייתהמתיםניבאהיוחנן ה:כד-כט
59.תְהִלִּים ב:א-גאיבהשלמלכיםנקבעהמראשמפעלות ד:כה-כח
60.תְהִלִּים ב:בלהיותהבעליםשלהתואר, משוח (המשיח)יוחנן א:מא, מפעלות ב:לו
61.תְהִלִּים ב:ודמותוקדושהיוחנן ח:מו; חזיון ג:ז
62.תְהִלִּים ב:ולהיותהבעליםשלהתוארמלךמתתיהו ב:ב
63.תְהִלִּים ב:זהכריזהבןהאהובמתתיהו ג:יז, הרומאים א:ד
64.תְהִלִּים ב:ז, חהצליבהותחייתהמתיםנרמזמפעלות יג:כט-לג
65.תְהִלִּים ב:ח, טשלטובאומותבמוטברזלחזיון ב:כז, יב:ה, יט:טו
66.תְהִלִּים ב:יבהחייםבאיםדרךאמונהבויוחנן כ:לא
67.תְהִלִּים ח:בפיותתינוקותמשלימיםאתהללשלומתתיהו כא:טז
68.תְהִלִּים ח:ה, וההשפלהוהרוממותשלועברים ב:ה-ט
69.תְהִלִּים ט:ז-ישפוטאתהעולםבצדקמפעלות יז:לא
70.תְהִלִּים טז:ילאהיהלראותשחיתותמפעלות ב:לא, יג:לה
71.תְהִלִּים טז:ט-יאהיהאמורלקוםמהמתיםיוחנן כ:ט
72.תְהִלִּים יז:טותחייתהמתיםניבאהלוק כד:ו
73.תְהִלִּים יח:ב-גקרןהישועהלוק א:וט-זא
74.תְהִלִּים כב:אננטשבגללחטאיאחריםב קורינתיים ה:כא
75.תְהִלִּים כב:אאֱלֹהֵיאֱלֹהֵי, לָמָּהעָזַבְתָּנִי?מתתיהו כז:מו
76.תְהִלִּים כב:בחושךעלגולגולתאלמשךשלוששעותמתתיהו כז:מה
77.תְהִלִּים כב:זהםיוריםמהשפהומנידיםבראשמתתיהו כז:לט-מד
78.תְהִלִּים כב:חהואבטחבאלוקים, שיצילאותומתתיהו כז:מג
79.תְהִלִּים כב:ט-ינולדהמושיעלוק ב:ז
80.תְהִלִּים כב:יב-יגהםמחפשיםאתמותויוחנן יט:ו
81.תְהִלִּים כב:ידהדםשלונשפךכאשרהםניקבואתהצדשלויוחנן יט:לד
82.תְהִלִּים כב:יד, טוסבלייסוריםבגולגולתמארק טו:לד-לז
83.תְהִלִּים כב:טוהואצמאיוחנן יט:כח
84.תְהִלִּים כב:טזהםניקבואתידיוורגליויוחנן יט:לד, לז; כ:כז
85.תְהִלִּים כב:יז, יחהפשיטאותולפנימבטיהםשלגבריםלוק כג:לד, לה
86.תְהִלִּים כב:יחהםהפרידואתבגדיויוחנן יט:כג, כד
87.תְהִלִּים כב:כ, כאהואהתחייבלאלהיםלוק כג:מו
88.תְהִלִּים כב:כ, כאכוחהשטןחובטאתעקבושלהגואלעברים ב:יד
89.תְהִלִּים כב:כבהכריזהעלתחייתויוחנן כ:יז
90.תְהִלִּים כב:כז-כחהואיהיהמושלהעמיםקולוסים א:טז
91.תְהִלִּים כב:לאזהנגמריוחנן יט:ל, עברים י:י, יב, יד, יח
92.תְהִלִּים כג:אאניהרועההטוביוחנן י:יא, א פטרוס ב:כה
93.תְהִלִּים כד:גהתעלותוניבאהמפעלות א:יא; פיליפינים ב:ט
94.תְהִלִּים ל:גתחייתוניבאהמפעלות ב:לב
95.תְהִלִּים לא:הבידיךאנימעביראתרוחילוק כג:מו
96.תְהִלִּים לא:יאמכריוברחוממנומארק יד:נ
97.תְהִלִּים לא:יגהםעשועצותלהרוגאותומתתיהו כז:א, יוחנן יא:נג
98.תְהִלִּים לא:יד, טוהואבטחבאלוקים, שיצילאותומתתיהו כז:מג
99.תְהִלִּים לד:כאףעצםשלולאנשברהיוחנן יט:לא-לו
100.תְהִלִּים לה:יאקמועליועדישקרמתתיהו כו:נט
101.תְהִלִּים לה:יטהואהיהשנואללאסיבהיוחנן טו:כה
102.תְהִלִּים לח:יאחבריועמדורחוקלוק כג:מט
103.תְהִלִּים לח:יבאויביםמנסיםלסבךאותובמלאכהמארק יד:א, מתתיהו כב:טו
104.תְהִלִּים לח:יב-יגשקטלפנימאשמיומתתיהו כז:יב-יד
105.תְהִלִּים לח:כהואהלךועשהטובמפעלות י:לח
106.תְהִלִּים מ:ב-השמחתתחייתוניבאהיוחנן כ:כ
107.תְהִלִּים מ:ו-חההנאהשלורצוןהאביוחנן ד:לד, עברים י:ה-י
108.תְהִלִּים מ:טהואהיהאמורלהטיףאתהצדקבישראלמתתיהו ד:יז
109.תְהִלִּים מ:ידמתמודדעםיריביםבגןיוחנן יח:ד-ו
110.תְהִלִּים מא:טנבגדעלידיחברמוכריוחנן יג:יח
111.תְהִלִּים מה:בדבריחסדבאיםמשפתיויוחנן א:יז, לוק ד:כב
112.תְהִלִּים מה:ולהיותהבעליםשלהתואר, אלוהיםאואלוהיםעברים א:ח
113.תְהִלִּים מה:זמשחהמיוחדתברוחהקודש/רוחהקודשמתתיהו ג:טז; עברים א:ט
114.תְהִלִּים מה:ז, חנקראהמשיח (משיחאומשוח)לוק ב:יא
115.תְהִלִּים מה:יזשמוזכורלנצחאפסיים א:כ-כא, עברים א:ח
116.תְהִלִּים נה:יב-ידנבגדעלידיחבר, לאאויביוחנן יג:יח
117.תְהִלִּים נה:טומותוללאתשובהשלהבוגדמתתיהו כז:ג-ה; מפעלות א:טז-יט
118.תְהִלִּים וח:יחלתתמתנותלגבריםאפסיים ד:ז-טז
119.תְהִלִּים וח:יחעלהלגןעדןלוק כד:נא
120.תְהִלִּים וט:דשנואללאסיבהיוחנן טו:כה
121.תְהִלִּים וט:חזרלבעלותאחיםיוחנן א:יא, ז:ה
122.תְהִלִּים וט:טקנאילביתיהוהיוחנן ב:יז
123.תְהִלִּים וט:יד-כייסורינפשושלמשיחלפניהצליבהמתתיהו כו:לו-מה
124.תְהִלִּים וט:כהנשמהשלימאודעצובה.מתתיהו כו:לח
125.תְהִלִּים וט:כאניתןחומץבצמאמתתיהו כז:לד
126.תְהִלִּים וט:כוהמושיעשניתןונפגעעלידיאלוהיםיוחנן יז:ד; יח:יא
127.תְהִלִּים זב:י, יאאנשיםגדוליםהיואמוריםלבקראותומתתיהו ב:א-יא
128.תְהִלִּים זב:טזתירסהחיטהליפוללתוךהאדמהיוחנן יב:כד-כה
129.תְהִלִּים זב:יזהאמונהבשמותולידצאצאיםיוחנן א:יב, יג
130.תְהִלִּים זב:יזכלהעמיםיתברכועלידוגלאטים ג:ח
131.תְהִלִּים זב:יזכלהעמיםיקראולומבורךיוחנן יב:יג, חזיון ה:ח-יב
132.תְהִלִּים זח:א-בהואהיהמלמדבמשליםמתתיהו יג:לד-לה
133.תְהִלִּים זח:בלדבראתחכמתה' בסמכותמתתיהו ז:כט
134.תְהִלִּים פ:17ידימינושלאישהאלוקיםמארק יד:וא-וב
135.תְהִלִּים חחהסבלוהחרפהשלגולגולתאמתתיהו כז:כו-נ
136.תְהִלִּים חח:חהםעמדומרחוקוהתבוננולוק כג:מט
137.תְהִלִּים חט:כזבכורקולוסים א:טו, יח
138.תְהִלִּים חט:כזעמנואללהיותגבוהיותרממלכיםארצייםלוק א:לב, לג
139.תְהִלִּים חט:לה-לזזרעדוד, כסאו, מלכותולנצחלוק א:לב, לג
140.תְהִלִּים חט:לו-לזהאופישלונאמנותחזיון א:ה, יט:יא
141.תְהִלִּים צ:בהואמעולמיעד (מיכהה, ב)יוחנן א:א
142.תְהִלִּים טא:יא, יבמזוההכמשיחי; נהגולפתותאתהמשיחלוק ד:י, יא
143.תְהִלִּים טז:טהתעלותוניבאהמפעלות א:יא; אפסיים א:כ
144.תְהִלִּים ק:ההאופישלוטובמתתיהו יט:טז, יז
145.תְהִלִּים יב:א-יאהסבלוהחרפהשלגולגולתאיוחנן יט:טז-ל
146.תְהִלִּים יב:כה-כזמשיחהואהבןהקודםעברים א:י-יב
147.תְהִלִּים יט:כהללעגמתתיהו כז:לט
148.תְהִלִּים אי:אבןדודמתתיהו כב:מב-מג
149.תְהִלִּים אי:אלעלותלימינושלהאבמארק טז:יט
150.תְהִלִּים אי:אבנושלדודקראיהוהמתתיהו כב:מד, מה
151.תְהִלִּים אי:דכומרלפיצומלכיצדקעברים ו:כ
152.תְהִלִּים יאב:דדמותוחמלה, חסד, וכו'מתתיהו ט:לו
153.תְהִלִּים יאח:יז, יחתחייתושלמשיחמובטחתלוק כד:ה-ז; א קורינתיים טו:כ
154.תְהִלִּים יאח:כב, כגהאבןהנדחתההיאראשהפינהמתתיהו כא:מב, מג
155.תְהִלִּים יאח:כוהקדושברוךהואהגישלישראלמתתיהו כא:ט
156.תְהִלִּים יאח:כולבואבעודביתהמקדשעומדמתתיהו כא:יב-טו
157.תְהִלִּים יגב:יאזרעדוד (פריגופו)לוק א:לב, מפעלות ב:ל
158.תְהִלִּים יבט:גהואהוכהמתתיהו כז:כו
159.תְהִלִּים יגח:א-ועליונותושלזרעדודמפליאהמלכיםמתתיהו ב:ב-ו
160.תְהִלִּים ידז:ג, ושירותוהארצישלהמשיחמתוארלוק ד:יח
161.מִשְׁלֵי א:כגהואישלחאתרוחה'יוחנן טז:ז
162.מִשְׁלֵי ח:כגנקבעמראשמתמידחזיון יג:ח, א פטרוס א:יט-כ
163.שִׁיר הַשִּׁירִים ה:טזהמקסיםלגמרייוחנן א:יז
164.יְשַׁעְיָהוּ ב:גהואילמדאתכלהעמיםיוחנן ד:כה
165.יְשַׁעְיָהוּ ב:דהואישפוטביןהעמיםיוחנן ה:כב
166.יְשַׁעְיָהוּ ו:אכשישעיהוראהאתכבודויוחנן יב:מ-מא
167.יְשַׁעְיָהוּ ו:חהאחדשנשלחעלידיאלוהיםיוחנן יב:לח-מה
168.יְשַׁעְיָהוּ ו:ט-ימשליםנופליםעלאוזנייםערלותמתתיהו יג:יג-טו
169.יְשַׁעְיָהוּ ו:ט-יבעיוורלמשיחוחרשלדבריומפעלות כח:כג-כט
170.יְשַׁעְיָהוּ ז:ידלהיוולדמבתולהלוק א:לה
171.יְשַׁעְיָהוּ ז:ידלהיותעמנואלאלהיםאיתנומתתיהו א:יח-כג, אTim. ג:טז
172.יְשַׁעְיָהוּ ח:חקראולעמנואלמתתיהו כח:כ
173.יְשַׁעְיָהוּ ח:ידאבןמעידה, סלעשלעבירהא פטרוס ב:ח
174.יְשַׁעְיָהוּ ט:א, בתחילתכהונתובגלילמתתיהו ד:יב-יז
175.יְשַׁעְיָהוּ ט:וילדשנולדהאנושותלוק א:לא
176.יְשַׁעְיָהוּ ט:ובןנתוןאלוהותלוק א:לב, יוחנן א:יד, אTim. ג:טז
177.יְשַׁעְיָהוּ ט:והוכרזכבןאלוהיםעםכוחהרומאים א:ג, ד
178.יְשַׁעְיָהוּ ט:והמופלא, פלהלוק ד:כב
179.יְשַׁעְיָהוּ ט:והיועץ, יעץמתתיהו יג:נד
180.יְשַׁעְיָהוּ ט:והאלהאדיר, אלגיבורא or. א:כד, טיטוס ב:ג
181.יְשַׁעְיָהוּ ט:והאבהנצחי, אביעדתיוחנן ח:נח, י:ל
182.יְשַׁעְיָהוּ ט:ונסיךהשלום, שרשלוםיוחנן טז:לג
183.יְשַׁעְיָהוּ ט:זלהקיםמלכותנצחיתלוק א:לב-לג
184.יְשַׁעְיָהוּ ט:זהדמותשלוסתםיוחנן ה:ל
185.יְשַׁעְיָהוּ ט:זאיןקץלממשלתו, לכסהמלכותולשלוםשלולוק א:לב-לג
186.יְשַׁעְיָהוּ יא:אנקראנצרתהענף, נצרמתתיהו ב:כג
187.יְשַׁעְיָהוּ יא:אמוטמתוךג'סיבנושלג'סילוק ג:כג, לב
188.יְשַׁעְיָהוּ יא:בנמשחברוחמתתיהו ג:טז, יז, מפעלות י:לח
189.יְשַׁעְיָהוּ יא:בהדמותשלוחוכמה, ידעוכו'קולוסים ב:ג
190.יְשַׁעְיָהוּ יא:גהואידעאתמחשבותיהםלוק ו:ח, יוחנן ב:כה
191.יְשַׁעְיָהוּ יא:דשופטבצדקמפעלות יז:לא
192.יְשַׁעְיָהוּ יא:דשופטבחרבפיוחזיון ב:טז, יט:יא, טו
193.יְשַׁעְיָהוּ יא:הדמות: צדיקונאמןחזיון יט:יא
194.יְשַׁעְיָהוּ יא:יהגוייםמחפשיםאותויוחנן יב:יח-כא
195.יְשַׁעְיָהוּ יב:בנקראיהושעמתתיהו א:כא
196.יְשַׁעְיָהוּ כב:כבהאחדשניתנהלוכלהסמכותלמשולחזיון ג:ז
197.יְשַׁעְיָהוּ כה:חתחייתהמתיםניבאהא קורינתיים טו:נד
198.יְשַׁעְיָהוּ כו:יטכוחתחייתהמתיםשלוניבאמתתיהו כז:נ-נד
199.יְשַׁעְיָהוּ כח:טזהמשיחהואאבןהפינההיקרהמפעלות ד:יא, יב
200.יְשַׁעְיָהוּ כח:טזקרןבטחא קורינתיים ג:יא, מתתיהו טז:יח
201.יְשַׁעְיָהוּ כט:יגהואהצביעעלציותצבועלדבריומתתיהו טו:ז-ט
202.יְשַׁעְיָהוּ כט:ידהחכמיםמתבלבליםמהמילהא קורינתיים א:יח-לא
203.יְשַׁעְיָהוּ לב:במקלטאדםיהיהמקוםמסתורמתתיהו כג:לז
204.יְשַׁעְיָהוּ לה:דהואיבואויצילאותךמתתיהו א:כא
205.יְשַׁעְיָהוּ לה:ה-ושיהיהשירותשלניסיםמתתיהו יא:ב-ו
206.יְשַׁעְיָהוּ מ:ג, דקדםלומבשריוחנן א:כג
207.יְשַׁעְיָהוּ מ:טהִנֵּהאֱלֹהֵיכֶם.יוחנן א:לו; יט:יד
208.יְשַׁעְיָהוּ מ:י.הואיבואלגמולחזיון כב:יב
209.יְשַׁעְיָהוּ מ:יאנותנתחייםרועהרועהיוחנן י:י-יח
210.יְשַׁעְיָהוּ מב:א-דהמשרתכגואלנאמןוסבלנימתתיהו יב:יח-כא
211.יְשַׁעְיָהוּ מב:בעניוושפליםמתתיהו יא:כח-ל
212.יְשַׁעְיָהוּ מב:גהואמביאתקווהלחסריתקווהיוחנן ד
213.יְשַׁעְיָהוּ מב:דהאומותיחכולתורתויוחנן יב:כ-כו
214.יְשַׁעְיָהוּ מב:והאור (הישועה) שלהגוייםלוק ב:לב
215.יְשַׁעְיָהוּ מב:א, ושלוהיאחמלהעולמיתמתתיהו כח:יט, כ
216.יְשַׁעְיָהוּ מב:זעינייםעיוורותנפתחו.יוחנן ט:כה-לח
217.יְשַׁעְיָהוּ מג:יאהואהמושיעהיחיד.מפעלות ד:יב
218.יְשַׁעְיָהוּ מד:גהואישלחאתרוחה'יוחנן טז:ז, יג
219.יְשַׁעְיָהוּ מה:כא-כההואיהוהומושיעפיליפינים ג:כ, טיטוס ב:יג
220.יְשַׁעְיָהוּ מה:כגהואיהיההשופטיוחנן ה:כב; הרומאים יד:יא
221.יְשַׁעְיָהוּ מו:ט, ימצהירשדבריםטרםבוצעויוחנן יג:יט
222.יְשַׁעְיָהוּ מח:יבהראשוןוהאחרוןיוחנן א:ל, חזיון א:ח, יז
223.יְשַׁעְיָהוּ מח:טז, יזהואבאבתורמורהיוחנן ג:ב
224.יְשַׁעְיָהוּ מט:אנקראמהרחםאנושיותומתתיהו א:יח
225.יְשַׁעְיָהוּ מט:המשרתמהרחם.לוק א:לא, פיליפינים ב:ז
226.יְשַׁעְיָהוּ מט:והואישקםאתישראלמפעלות ג:יט-כא, טו:טז-יז
227.יְשַׁעְיָהוּ מט:והואהישועהלישראללוק ב:כט-לב
228.יְשַׁעְיָהוּ מט:והואהאורשלהגוייםיוחנן ח:יב, מפעלות יג:מז
229.יְשַׁעְיָהוּ מט:והואהישועהעדקצההארץמפעלות טו:ז-יח
230.יְשַׁעְיָהוּ מט:זהואמתעבאתהאומהיוחנן א:יא, ח:מח-מט, יט:יד-טו
231.יְשַׁעְיָהוּ נ:גשמיםלבושיםשחוריםעלהשפלתולוק כג:מד, מה
232.יְשַׁעְיָהוּ נ:דהואיועץמלומדלעייפיםמתתיהו ז:כט, יא:כח, כט
233.יְשַׁעְיָהוּ נ:ההמשרתנקשרברצוןלציותמתתיהו כו:לט
234.יְשַׁעְיָהוּ נ:ונתתיאתהגבלחבטים.מתתיהו כז:כו
235.יְשַׁעְיָהוּ נ:והואהוכהעלהלחייםמתתיהו כו:וז
236.יְשַׁעְיָהוּ נ:וירקועליומתתיהו כז:ל
237.יְשַׁעְיָהוּ נב:זפרסםבשורותטובותעלהריםמתתיהו ה:יב,טו:כט,כח:טז
238.יְשַׁעְיָהוּ נב:יגהמשרתמרומםמפעלות א:ח-יא; אפסיים א:יט-כב, פילימון ב:ה-ט
239.יְשַׁעְיָהוּ נב:ידהמשרתהתעללבאופןמזעזעלוק יח:לא-לד; מתתיהו כו:וז, וח
240.יְשַׁעְיָהוּ נב:טועמיםנבהלומהמסרשלהמשרתלוק יח:לא-לד; מתתיהו כו:וז, וח
241.יְשַׁעְיָהוּ נב:טודמושנשפךמפזראומותעברים ט:יג-יד, חזיון א:ה
242.יְשַׁעְיָהוּ נג:אאנשיולאיאמינולויוחנן יב:לז-לח
243.יְשַׁעְיָהוּ נג:במראהשלגבררגילפיליפינים ב:ו-ח
244.יְשַׁעְיָהוּ נג:גבָּזוּילוק ד:כח-כט
245.יְשַׁעְיָהוּ נג:גנִדחֶהמתתיהו כז:כא-כג
246.יְשַׁעְיָהוּ נג:גצערויגוןגדולמתתיהו כו:לז-לח, לוק יט:מא, עברים ד:טו
247.יְשַׁעְיָהוּ נג:גגבריםמסתתריםמלהיותקשוריםאליומארק יד:נ-נב
248.יְשַׁעְיָהוּ נג:דתהיהלושירותריפוימתתיהו ח:טז-יז
249.יְשַׁעְיָהוּ נג:דחשבלהיותמקוללעלידיאלוהיםמתתיהו כו:וו, כז:מא-מג
250.יְשַׁעְיָהוּ נג:הנושאבעונשעלעוונותהאנושותב קורינתיים ה:כא, עברים ב:ט
251.יְשַׁעְיָהוּ נג:ההקרבתומספקתשלוםביןהאדםלאלוהיםקולוסים א:כ
252.יְשַׁעְיָהוּ נג:ההקורבןשלוירפאאתהאדםמחטאא פטרוס ב:כד
253.יְשַׁעְיָהוּ נג:והואיהיהנושאהחטאיםשלכלהאנושותא יוחנן ב:ב, ד:י
254.יְשַׁעְיָהוּ נג:ורצונושלאלוהיםשישאחטאעבורכלהאנושותגלאטים א:ד
255.יְשַׁעְיָהוּ נג:זמדוכאיםוסובליםמתתיהו כז:כז-לא
256.יְשַׁעְיָהוּ נג:זשתקבפנימאשמיומתתיהו כז:יב-יד
257.יְשַׁעְיָהוּ נג:זכבשקרבןיוחנן א:כט, א פטרוס א:יח-יט
258.יְשַׁעְיָהוּ נג:חמרותקיםונרדפיםמתתיהו כו:מז-כז:לא
259.יְשַׁעְיָהוּ נג:חהואהיהנשפטיוחנן יח:יג-כב
260.יְשַׁעְיָהוּ נג:חנהרגמתתיהו כז:לה
261.יְשַׁעְיָהוּ נג:חמתעלחטאיהעולםא יוחנן ב:ב
262.יְשַׁעְיָהוּ נג:טקבורבקברשלעשירמתתיהו כז:נז
263.יְשַׁעְיָהוּ נג:טחףמפשעולאעשהאלימותלוק כג:מא, יוחנן יח:לח
264.יְשַׁעְיָהוּ נג:טאיןרמאותבפיוא פטרוס ב:כב
265.יְשַׁעְיָהוּ נג:ירצונושלאלוהיםשהואימותלמעןהאנושותיוחנן יח:יא
266.יְשַׁעְיָהוּ נג:ימנחהלחטאמתתיהו כ:כח, גלאטים ג:יג
267.יְשַׁעְיָהוּ נג:יקםלתחייהוחילנצחהרומאים ו:ט
268.יְשַׁעְיָהוּ נג:יהואישגשגיוחנן יז:א-ה
269.יְשַׁעְיָהוּ נג:יאאלוהיםמרוצהלחלוטיןמסבלויוחנן יב:כז
270.יְשַׁעְיָהוּ נג:יאעבדאלוהיםיצדיקאתהאדםהרומאים ה:ח-ט, יח-יט
271.יְשַׁעְיָהוּ נג:יאנושאהחטאיםלכלהאנושותעברים ט:כח
272.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבמרומםעלידיאלהיםבגללקרבנומתתיהו כח:יח
273.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבהואיוותרעלחייוכדילהצילאתהאנושותלוק כג:מו
274.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבממוספרעםהעברייניםמארק טו:כז-כח
275.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבנושאחטאיםלכלהאנושותא פטרוס ב:כד
276.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבהתערבלאלהיםלמעןהאנושותלוק כג:לד, Rom. ח:לד
277.יְשַׁעְיָהוּ נה:גקםלתחייהעלידיאלוהיםמפעלות יג:לד
278.יְשַׁעְיָהוּ נה:דעדיוחנן יח:לז
279.יְשַׁעְיָהוּ נה:דהואמנהיגומפקדעברים ב:י
280.יְשַׁעְיָהוּ נה:האלוהיםהיהמפאראותומפעלות ג:יג
281.יְשַׁעְיָהוּ נט:טזמתווךביןאדםלאלוהיםמתתיהו י:לב
282.יְשַׁעְיָהוּ נט:טזהואיבואלספקישועהיוחנן ו:מ
283.יְשַׁעְיָהוּ נט:כהואיבואלציוןכגואלםלוק ב:לח
284.יְשַׁעְיָהוּ ס:א-גהואהיהמאיראורלגוייםמפעלות כו:כג
285.יְשַׁעְיָהוּ וא:ארוחה' עליומתתיהו ג:טז-יז
286.יְשַׁעְיָהוּ וא:אהמשיחהיהמטיףאתהבשורהלוק ד:טז-כא
287.יְשַׁעְיָהוּ וא:אספקחופשמשעבודהחטאיוחנן ח:לא-לו
288.יְשַׁעְיָהוּ וא:א-בהכריזעלתקופתחסדגלאטים ד:ד-ה
289.יִרְמְיָהוּ כג:ה-וצאצאשלדודלוק ג:כג-לא
290.יִרְמְיָהוּ כג:ה-והמשיחיהיהגםאלוקיםוגםאדםיוחנן יג:יג, אTi ג:טז
291.יִרְמְיָהוּ לא:כבנולדמבתולהמתתיהו א:יח-כ
292.יִרְמְיָהוּ לא:לאהמשיחיהיההבריתהחדשהמתתיהו כו:כח
293.יִרְמְיָהוּ לג:יד-טוצאצאשלדודלוק ג:כג-לא
294.יְחֶזְקֵאל.לד:כג-כדצאצאשלדודמתתיהו א:א
295.יְחֶזְקֵאל.לז:כד-כהצאצאשלדודלוק א:לא-לג
296.דָּנִיֵּאל ב:מד-מההאבןשתשבוראתהממלכותמתתיהו כא:מד
297.דָּנִיֵּאל ז:יג-ידהואיעלהלגןעדןמפעלות א:ט-יא
298.דָּנִיֵּאל ז:יג-ידנעלהמאודאפסיים א:כ-כב
299.דָּנִיֵּאל ז:יג-ידשלטונויהיהנצחילוק א:לא-לג
300.דָּנִיֵּאל ט:כדלעשותקץלחטאיםגלאטים א:ג-ה
301.דָּנִיֵּאל ט:כדלעשותפיוסעלעווןהרומאים ה:י, ב קורינתיים ה:יח-כא
302.דָּנִיֵּאל ט:כדהואיהיהקדושלוק א:לה
303.דָּנִיֵּאל ט:כהההכרזהשלויוחנן יב:יב-יג
304.דָּנִיֵּאל ט:כולחתוךמתתיהו טז:כא, כא:לח-לט
305.דָּנִיֵּאל ט:כולמותעלחטאיהעולםעברים ב:ט
306.דָּנִיֵּאל ט:כונהרגלפניחורבןביתהמקדשמתתיהו כז:נ-נא
307.דָּנִיֵּאל י:ה-ומשיחבמצבמהוללחזיון א:יג-טז
308.הוֹשֵׁעַ יא:אהואייקראלצאתממצריםמתתיהו ב:טו
309.הוֹשֵׁעַ יג:ידהואיביסאתהמוותא קורינתיים טו:נה-נז
310.יוֹאֵל ב:לבלהציעישועהלכלהאנושותהרומאים י:ט-יג
311.יוֹנָה א:יזמוותותחייתהמשיחמתתיהו יב:מ, טז:ד
312.מִיכָה ה:בנולדבביתלחםמתתיהו ב:א-ו
313.מִיכָה ה:בשליטבישראללוק א:לג
314.מִיכָה ה:במתמידיוחנן ח:נח
315.חַגַּי ב:ו-טהואהיהמבקרבביתהמקדשהשנילוק ב:כז-לב
316.חַגַּי ב:כגצאצאשלזרובבללוק ב:כז-לב
317.זְכַרְיָה ג:חעבדאלוקיםיוחנן יז:ד
318.זְכַרְיָה ו:יב-יגכומרומלךעברים ח:א
319.זְכַרְיָה ט:טברכובשמחהבירושליםמתתיהו כא:ח-י
320.זְכַרְיָה ט:טראהכמלךיוחנן יב:יב-יג
321.זְכַרְיָה ט:טהמשיחיהיהצודקיוחנן ה:ל
322.זְכַרְיָה ט:טהמשיחיביאאתהגאולהלוק יט:י
323.זְכַרְיָה ט:טהמשיחיהיהעניומתתיהו יא:כט
324.זְכַרְיָה ט:טמוצגלירושליםרוכבעלחמורמתתיהו כא:ו-ט
325.זְכַרְיָה י:דאבןהפינהאפסיים ב:כ
326.זְכַרְיָה יא:ד-ובבואו, יהיולישראלמנהיגיםלאראוייםמתתיהו כג:א-ד
327.זְכַרְיָה יא:ד-והדחייהגורמתלאלהיםלהסיראתהגנתולוק יט:מא-מד
328.זְכַרְיָה יא:ד-ונדחהלטובתמלךאחריוחנן יט:יג-טו
329.זְכַרְיָה יא:זמשרדל"עני", השרידהמאמיןמתתיהו ט:לה-לו
330.זְכַרְיָה יא:חחוסרהאמונהמאלץאתמשיחלדחותאותםמתתיהו כג:לג
331.זְכַרְיָה יא:חבָּזוּימתתיהו כז:כ
332.זְכַרְיָה יא:טמפסיקלשרתאתאלהשדחואותומתתיהו יג:י-יא
333.זְכַרְיָה יא:י-יאהדחייהגורמתלאלהיםלהסיראתההגנהלוק יט:מא-מד
334.זְכַרְיָה יא:י-יאהמשיחיהיהאלוקיםיוחנן יד:ז
335.זְכַרְיָה יא:יב-יגנבגדתמורתשלושיםפיסותכסףמתתיהו כו:יד-טו
336.זְכַרְיָה יא:יב-יגנִדחֶהמתתיהו כו:יד-טו
337.זְכַרְיָה יא:יב-יגשלושיםכסףיצוקבביתיהוהמתתיהו כז:ג-ה
338.זְכַרְיָה יא:יב-יגהמשיחיהיהאלוקיםיוחנן יב:מה
339.זְכַרְיָה יב:יאתגופושלהמשיחיחורריוחנן יט:לד-לז
340.זְכַרְיָה יב:יהמשיחיהיהגםאלוקיםוגםאדםיוחנן י:ל
341.זְכַרְיָה יב:יהמשיחיידחהיוחנן א:יא
342.זְכַרְיָה יג:זרצונושלאלוהיםהואימותלמעןהאנושותיוחנן יח:יא
343.זְכַרְיָה יג:זמוותאליםמארק יד:כז
344.זְכַרְיָה יג:זגםאלוהיםוגםהאדםיוחנן יד:ט
345.זְכַרְיָה יג:זישראלהתפזרוכתוצאהמדחייתומתתיהו כו:לא-נו
346.זְכַרְיָה יד:דהואהיהחוזרלהרהזיתיםמפעלות א:יא-יב
347.מַלְאָכִי ג:אשליחשיכיןאתהדרךלמשיחמארק א:א-ח
348.מַלְאָכִי ג:אהופעהפתאומיתבמקדשמארק יא:טו-טז
349.מַלְאָכִי ג:אשליחהבריתהחדשהלוק ד:מג
350.מַלְאָכִי ד:המבשרברוחושלאליהומתתיהו ג:א-ג, יא:י-יד, יז:יא-יג
351.מַלְאָכִי ד:ומבשריהפוךרביםלצדקהלוק א:טז-יז
ראיתי עב"מים מלהיבים

ראיתי עב"מים מלהיבים

אמצעי הונאה חדש וגדול

כנראה הייתי בסביבות גיל 16 כשראיתי את העב"ם הראשון שלי בשמי בריסל. אני מדווח על המקרים שראיתי, וכך גם מאות אלפי מבני ארצי הבלגים במהלך העשור הזה.

הלילה ירד כאשר העברתי את ראשי דרך החלון בעליית הגג כדי להסתכל סביבי, כאשר שמתי לב שרק כוכב אחד נראה בשמיים והאור שלו לא היה ממש במראה טבעי. במבט ראשון חשבתי שזה סוג של לוויין מלאכותי. תפסתי את המשקפת שלי ושם, מאחורי האור, יכולתי לראות את הקווים של חפץ כהה בצורת משולש.

התבוננתי בחפץ זמן מה כשלפתע הוא זז פעמיים ברציפות וצייר חצי עיגול בקוטר של 3-4 ק"מ במהירות הבזק כדי לרדת נמוך יותר ואז לעלות שוב את מיקומו המקורי. לאחר זמן מה הוא התחיל לנוע לאט מאוד ולבסוף נעלם מעל האופק במשך כ-40-45 דקות.

בשבועות ובחודשים שלאחר מכן, שוב הייתי עד לשלושה מקרים דומים נוספים. שם, כבר לא היה לי זמן לתפוס את המשקפת שלי, כי ההתגלות האלה נמשכו הפעם רק כמה שניות.

מה בעצם ראיתי?

כדאי לדעת שבאותה תקופה, בתחילת שנות ה-90, תצפיות עב"מים היו כה תכופות בבלגיה, שלפי מקורות מסוימים, יותר מ-50% מאוכלוסיית המדינה היו עדים לסצנה דומה לפחות פעם אחת בחייה. על פי הדיווחים, אנשים רבים ראו את העצמים המעופפים הללו קרוב הרבה יותר ממני ובכל אחד מהמקרים הם יכלו לבצע את תנועותיהם במהירות מסחררת ובדממה מוחלטת.

כדאי גם לדעת שהעב"מים האלה תמיד היו בצורת משולש. ולבסוף מה שעלינו לדעת מעל הכל הוא זה

בריסל היא לא פחות מהמפקדה של נאט"ו

וכי אנו נמצאים בתקופה שלאחר נפילת ברית המועצות, כאשר השינוי של המלחמה הקרה הייתה בעיצומה ומאזני הכוחות החדשים טרם הוקמו במלואם. המעצמות הגדולות היו חייבות איכשהו להציג את כוחן ולהראות ליריב בצורה בולטת למה הם מסוגלים, באילו טכנולוגיות מתקדמות הם ניחנו וכתוצאה מכך למה הם עשויים להיות מסוגלים במקרה של עימות.

ברור שאלו ניסויים צבאיים וצורה חדשה של הרתעה שהייתי עדה לה. מכיוון שרבים מאיתנו יודעים שניסויים שמטרתם לפתח טיסה נגד כבידה נערכים כבר זמן רב ושתוצאות משכנעות בהחלט הושגו על ידי צוותים רבים בזמנים שונים ובמקומות שונים. אם אני לא טועה, היו אלה הנאצים שהחלו לראשונה לפתח את הטכנולוגיה הזו במהלך מלחמת העולם השנייה.

אגב, המדען הנאצי שהיה ככל הנראה המנהיג של מחקרים אלה, כמו גם בתחומי חקר הבליסטיקה והטילים, קיבל מאוחר יותר את ההזדמנות לעשות שימוש נוסף בכישרונותיו בארה"ב, שם, בין היתר, הוא הפך לאחד החברים המייסדים של נאס"א. כך נוכל להבין גם את התופעה הקטנה, שאולי רבים לא מבחינים בה, שבמראה שלהם, עב"מים עוקבים תמיד אחר האופנה והעיצוב של העידן הנוכחי בו הם נצפים. קשה מאוד לדמיין שבני ציוויליזציה כל כך מתקדמת יקחו בחשבון את האופנות והטעמים האנושיים המשתנים ללא הרף של המאה ה-20. גם בשנות ה-50 המטרה הייתה להפחיד ולהשוויץ בברית המועצות.

לפני שנים ראיתי גם סרטון ביוטיוב שבו תלמיד תיכון הונגרי צעיר משנות ה-80 הציג מבנה משלו שעשוי מטרנזיסטורים וגאדג'טים אחרים, ובעזרתו הוא הצליח להרחיק חפצים מסוימים בחדר שלו. הוא עוסק בגאון צעיר שבוודאי גילה במהלך שיעורי הפיזיקה בתיכון את הדרך ליצור את השדה האלקטרומגנטי המתאים לביטול שדה הכבידה על ידי מניפולציה של זרמים חשמליים בצורה מסוימת. לשם כך, הוא השתמש ברכיבים של מכשירי חשמל ביתיים שהיו בזמנו ובינגו, הוא הצליח "לעשות קסמים".

עב"מים: כלי מניפולציה המונית

לאורך כל הסיפור שתיארתי, זה לא הכרת טיב הטכניקה המשמשת לייצור עצמים מעופפים יוצאי דופן אלה שמעניינת אותנו, אלא הרבה יותר

ההיסטריה הדתית והעניין הפתאומי והתזזיתי בהתעלות

ייתכן שתצפיות עב"מים יצרו בתוך האנושות.

כמות מדהימה של מאמרים, סרטים, סדרות, צעצועים וספרות אחרת הופקו ונמכרו במהלך העשורים הללו. בנוסף לעובדה שמבחינה צבאית וביטחון לאומי, הטכנולוגיה החשאית מעניקה יתרונות עצומים של כוח למחזיקים בה. אבל בנוסף לכך, תעמולה מטומטמת כזו שעשתה התקשורת על האוכלוסייה, הצליחה להרקיע שחקים גם בתעשיית הבידור ועסק ענק צמח סביב התופעה.

במשך תקופה ארוכה מאוד, כמאמין, לא רציתי להאמין שלתופעת העב"מים יכול להיות תפקיד כלשהו בתולדות הישועה ושעלינו לדבר עליה בכל דרך כמשרתי המשיח. הרבה זמן חשבתי שאין צורך להתייחס לנושא הזה, שכן מדובר בתופעת מדע וריגול צבאי סודי – שאכן כרוכה באמונה עממית מסוימת – אבל למה שתהיה לזה משמעות מיוחדת בהקשר של נבואות? עם זאת, אם רק נסתכל על כמה אנשים התחילו להאמין בחוצנים ובכך הולכו שולל, התופעה כשלעצמה כבר מטרידה מאוד. עם זאת, נראה שהנושא מהווה מקור לסכנות רבות אחרות.

בהאזנה לדיווחים של רבים מאחיי במיוחד בארה"ב, אני יותר ויותר משוכנע שתופעה זו היא כלי חשוב מאוד של הונאה בידי השטן.

לאחר שהסיטו את אמון האנשים מהבורא, האל האחד ואחרי שהציעו להם אלוהויות אלטרנטיביות מגלקסיות אחרות שהביאו כביכול חיים לכדור הארץ, תופעת העב"מים עשויה לחזור בקרוב לקדמת הבמה ולתפוס פרופורציות שאין כמוות שקט בקרוב.

שובו של חייזר

אנשים רבים הנחשבים לאתאיסטים התפכחו מהדרוויניזם במשך זמן מה, כשראו את החסרונות החמורים של התיאוריה הפסאודו-מדעית הזו. לפיכך, יותר ויותר אנשים מפקפקים בדוקטרינה זו. לכן הפך להיות הכרחי עבור האויב לכוון את הדרוויניזם לעבר גרסה עם קצת יותר טרנסצנדנטליות כדי למלא את הפער הזה שמטריאליזם פשוט טומן בחובו. אין זה אינטרס של השטן לראות אנשים מפנים את מבטם אל העולם הרוחני ומסתכנים שרבים מהם ימצאו את דרכם חזרה לדרך היחידה שיכולה להוביל אותם בחזרה אל האב.

אחרי שהמדע הרחיב ללא סוף ומלאכותי את העולם מעל ראשינו בעשורים האחרונים של העשורים האחרונים, החל ממערכת השמש הפשוטה דרך גילוי הגלקסיות, אחר כך של היקום המתרחב ולבסוף מגיעים לתיאוריה המטורפת של רב-יקומים, מכאן זה לא יותר מדי. קשה להם לשכנע את האנושות שבעולם כה ענק, יש צורך שקיימות גם צורות חיים אחרות רחוקות יותר, מפותחות אפילו יותר. כך עולות התיאוריות שצורות חיים ותרבויות מתקדמות יותר של חוצנים הגיעו לכאן כדי ליצור את האנושות ולאחר מכן עזרו לה להתפתח על ידי העברת לאנושות סוגים שונים של ידע, חוויות ואומנות. כך היה האדם מסוגל לבנות את הפירמידות של מצרים ומבנים אחרים שתוכננו ועשויים בצורה כל כך מושלמת, שעד היום קשה להסביר את אופן הבנייה שלהם.

עם זאת, אנו יודעים מספר בראשית

מי היו "בני האלוהים" המפורסמים, או ה"נפילים",

שירדו מהשמים כדי לקיים יחסים עם נשים יבשתיות, ובכך הולידו ענקים ואשר יתר על כן סייעו לאנושות בפיתוחה בכך שלימדו אותה מלאכות שונות.

וכאן הגענו לשורש הבעיה, כאשר נראה כיצד הופעתם של יצורים מחוץ לכדור הארץ כיום קשורה לזו של מלאכים שנפלו בימי נח, בתקופת קדמה. זכרו שוב ימינו כמו של נח לפי אזהרותיו של יהושע.

התנ"ך אכן מזכיר ישויות מיוחדות למדי כ"בני אלוהים", "נפילים" ו"ענקים". מושגים אלו נלקחו על ידי הספרות האזוטרית בזמננו כמעין השלמה לדרוויניזם החומרני שהפך לחסר מדי בפני עצמו. כך עלו התיאוריות שצורות חיים מתקדמות יותר הגיעו מעולמות אחרים כדי ליצור חיים על פני כדור הארץ ועל ידי המשך הדרכה העלו את האנושות לרמת הציוויליזציה הנוכחית שלה. לשם כך נוצרו כל מיני זיופים ארכיאולוגיים, בהם ניתן לראות ענקים עם שעונים וחפצים אחרים מהתקופה המודרנית שלנו כמו מסוקים וצלחות מעופפות אחרות שהיו חקוקים באבן לפני כמה אלפי שנים.

כמובן שכל זה נטוע עמוק מאוד בתודעה הקולקטיבית בעזרת סרטים, סדרות והפקות אחרות של תעשיית הקולנוע כמו "2001 אודיסיאה בחלל" וסרטים וסדרות נגזרות מודרניות שלו שעדיין נמצאות בהפקה לאיטום זה כל התהליך.

לא רק צלוחיות, אלא גם אנשי מאדים

כולנו יודעים שמעבר להופעה הפשוטה של עב"מים אנשים רבים טוענים שהם נתקלו גם בחוצנים. מספר אנשים מדווחים כי נחטפו ממיטותיהם על ידי חייזרים בזמן שהם ישנו. יש יחידים, אפילו משפחות שלמות וקבוצות של אנשים שעברו ביחד סוג כזה של חוויה ביחד, שם היצורים האלה הופיעו ואז התחילו לעשות עליהם כל מיני ניסויים פעם אחת בחללית.

לרוב, זה מתעורר במהלך הלילה כאשר אדם אחד או יותר המתגוררים באותו בית, אשר לרוב ישנים בחדרי שינה נפרדים. למרות זאת, כולם רואים, חיים וחווים את אותו הדבר ובאותו הזמן. ואז, כשהם חוזרים למיטה ומתעוררים, הסיפורים שלהם משתלבים זה בזה בצורה מושלמת. לפי ניתוחים של רופאים ופסיכולוגים, אנשים אלו לרוב לא משקרים ולא נראה שהם תכננו את הסיפור שלהם מראש כדי למשוך תשומת לב לעצמם, להרוויח כסף או פשוט להונות אנשים בשביל הכיף.

מה שמעניין אותנו זה שיש מקרים שבהם החטופים היו נוצרים. במהלך חוויה טראומטית זו, הייתה להם ראיית הנולד לקרוא את שמו של המושיע. כשביטאו את שמו של יהושע, התופעה נפסקה מיד וכולם מצאו את עצמם במיטותיהם והתעוררו.

ניכר שיש שם שבקולו מחויבים השדים להסתלק, כיון

הם אינם יכולים לשאת את הנוכחות או הקריאה של רוח המשיח.

התלהבויות שווא

כמה משרדי נבואה בארצות הברית מכריזים על מה שנראה לי גם מובן מאליו, שלתופעות הללו אין מטרה אחרת מלבד להכין את הציבור לאירוע פלנטרי; כאשר אנשים ייעלמו בהמוניהם מעל פני האדמה. כמובן, אני מדבר על התלקחות הכלה.

תופעה כל כך מזעזעת וחובקת עולם תהיה מכה קשה מאוד לאויב, כי זו תהיה העדות הגלויה

המשיח הוא אמיתי והוא באמת היה זה שהופיע בדמותו של יהושע מנצרת.

סימן מפתיע כזה יהווה מקור להמרות המוניות. אכן, ניתן לשער כי למראה אירוע כזה, רבים יהיו אלו שלא ירצו להחמיץ את התור השני, יחזרו בתשובה ויכנסו לברית עם המשיח. ניתן לסכל את כוחו של עד כזה למשיח רק אם אוכלוסיית כדור הארץ רגילה לתופעה סבירה כמו אותן שטיפות מחוץ לכדור הארץ, כפי שתוארו קודם לכן ושהאויבים הרגילו אליהן את אוכלוסיית העולם מבעוד מועד על ידי תזמורת. הונאה מסוג זה. כך; המדענים, המומחים ואולי אפילו השדים עצמם, פשוט יבואו ויעמידו פנים שהם E.T. ויסבירו שאנחנו, הכלה, נחטפנו על ידם: החייזרים.

או בגלל שאיימנו על שלום העולם ולכן הם חשבו שהכי טוב להוציא אותנו מהמשחק, או להיפך, בגלל שהיינו אנשים כל כך טובים וטהורים שהם שפטו אותנו ראויים להיות מועברים לכוכב משלהם. פרס על נאמנותנו ל"אלוהים". הם עשויים אפילו להרחיק לכת ולטעון שכוכב הלכת שלהם נקרא: גן עדן ואולי הם ירחיקו ויוסיפו שאם גם אתה רוצה להגיע לשם יום אחד, מוטב אם תסכים לקחת את סימן ה- חיה למשל.

ההתלהבות של כלת יחוס המשיח תהיה סימן ועדות דרמטית מאוד לעולם הנברא.

השטן יודע זאת היטב והוא ינסה לשבור, לערער ולעייף את השלט הזה בהסבר שקרי.

בואו נסתכל למעלה לשמיים אבל תמיד נפקח עין על הנבואות

אני כותב את כל זה כדי שכאשר אנשי כדור הארץ יחפשו אותנו אחרי ההסתברות וכאשר משרתי האויב יסבירו את היעלמותנו לאלה שנשארו כאן באומרו שנחטפו על ידי חייזרים וולגריים עם ראש ירוק, אז לא תאמינו אוֹתָם!

כי האנטיכריסט ונביא השקר שלו, שכבר נמצאים בעולם ויתגלו בקרוב, יורידו אש מהשמים כדי להונות רבים. אש זו עשויה להיות כרוכה גם בהופעתם של אותם שדים שהופיעו פעם בימי נח, אותם בני אלוהים שבקרוב נראה שהם חוזרים אלינו במסווה של חוצנים, כדי לספק הסברים כוזבים להתגשמות יום התראוה. נְבוּאָה. כאשר על פי ההבטחה נשמע קול השופר והחתן ייקח את כלתו לביתם הנצחי. תסלוניקים א' ד':16.

רבים מאיתנו כבר זיהו את כלי ההונאה הזה ואנו מזהירים את העולם כדי שכשתראה אותנו נעלמים, אל תאמין להם. ואם אתה עדיין לא באחד שאנחנו נמצאים בו, אולי אתה יכול עכשיו להבין מה קורה ולבסוף להבין את זה

אין דרך אחרת אל האב מאשר הבן, הכבש ההרוג יחוסוע המשיח

עכשיו הגיע הזמן שתסדרו את הבעיה הזו ותכנסו לברית עם המושיע היחיד שאין לו ראש לטאה, שאינו דומה לנחש הקדום ההוא, אלא מיהו יהושע: יהוה המציל בן ה'. , הכבש הלבן כשלג שמת על חטאינו, הפצעים והמחלות שלנו.

אחרי שהמשיח יבוא ולקח אותנו איתו בתור הראשון, בוודאי תהיה הארכת זמן למי שלא הכירו אותו בפעם הראשונה, כדי שגם הם יוכלו סוף סוף להצטרף לגוף המשיח לפני שובו הסופית.

היעלמותנו מהעולם הזה תהיה סימן לכולם.

אל תאמין אז בא"ת, אלא יאמין ביהוה

קרא גם: כלי הונאה א – עקיפה

כלים של הונאה ג' – בלימה

כלים של הונאה ג' – בלימה

בשני המאמרים הקודמים, דנו בשניים מהכלים העיקריים של השטן לסכל את תוכניתו של אלוהים. עקיפה ודחיפה לקיצוניות הם תמרונים המשרתים את אותה מטרה, שהיא לא אחרת מאשר בזבוז זמננו. כשהוא מרגיש שאינו מסוגל להסיט את הנבחרים מהדרך הנכונה, הוא מנסה להוביל אותם למבוי סתום ולעקיפות, כדי לגנוב את הזמן שלנו, את האנרגיה שלנו ולגרום לאי פוריות. כל זה מונע מאיתנו למלא את הייעוד שלנו והצמיחה הרוחנית שלנו נפגעת מאוד.

שני הנושאים הקודמים שלנו, עקיפה ומשיכה עד הקיצוניים, שניהם משמשים בעיקרם לריסון אותנו.

הקו של קין לזו של שת, ישמעאל ליצחק ועשו ליעקב, כולם הם כוח דוחה של האויב כדי להפיל את תכנית ה'.

כאשר הוא מרמה את המאמינים לקיצוניות ודוגמות אנושיות נובעות מאמיתות מסוימות, ובכך משפיל את שיקומן הרוחני למאמץ צדקני כוזב, הוא שוב מאט אותנו, במקרים מסוימים אף מביא אותנו לעצירה מוחלטת בדרך של קידוש את כל גוף המשיח.

דווקא העצירות או החסימות החוזרות הללו הן שמעוררות השראה ברבים לצאת ולהמשיך את המירוץ האמיתי בשביל הצר כדי שלפיד המשיח לעולם לא יכבה.

כוחות שימור

עם זאת, ישנם גורמים נוספים שיכולים להאט את ההתקדמות שלנו בשירות מלבד התקדמות ודחיפה לקיצוניות. זה כאשר הם מנסים לעצור אותנו מלהתקדם.

חלקם מעכבים אותנו על ידי היצמדות לבגדינו/בשירות שלנו

כשאנחנו מבזבזים את זמננו לבשור אנשים שאין להם שום כוונה להיכנע ליהושע ולנטוש את חטאיהם, אלא רק רוצים לשפוך עלינו את האומללות שלהם ומחפשים רק מישהו שיקשיב להם ובעיקר שיתמוך בהם במה שהם חושבים זו האמת. במקרים כאלה של חוסר רצון לכאורה לשנות ולקבל הפתרון היחיד לבעיותיהם הוא להפנות אותם לפסיכולוג, שכן סוג זה של שירות לבריאות הנפש אינו תחום עיסוקם של חסידי יהושע.

אנו מוצאים את אחת הדוגמאות המוקדמות ביותר למנגנון זה בחייו של אברם: כאשר אחיינו לוט נצמד ישירות אליו בעקבות קריאתו לצאת מקרב עמו. בשום מקום אנו לא קוראים שיהוה התיר או אפילו ביקש מאברם לקחת איש אתו חוץ מאנשיו והבקר שלו. למד עוד על לוט ואברהם במאמר בפסקה: לוט הצדיק.

לוט העמיד את אברם, את עמו, את עושרו, את נחלתו ואת זמנו בסכנה גדולה. ולפני שנפרד מדודו, אנשיו אף הפכו מקור לסכסוכים עם אנשי אברהם.

תופעה זו לא רק גוזלת מאיתנו את הזמן והאנרגיה שלנו, אלא יכולה בקלות להפוך למקור חרטה גם אם איננו בוגרים מספיק ברוח. מחוסר ראייה רוחנית, אנו עוצרים לדון ולהסתבך לשווא בפרטי חייהם של אנשים שאינם רוצים אפילו להתקדם בענווה כלפי המשיח, אלא מסתערים עלינו באומללותיהם ולאחר זמן מה אין לנו שמץ של מושג מה. לומר או לייעץ להם. לאחר מכן אנו מתחילים להאשים את עצמנו בכך שאיננו עומדים בכך וכי נכשלנו בקריאה שקיבלנו מהמאסטר שלנו.

לעתים קרובות אנו רואים במהלך אוונגליסטים ברחוב, למשל, שיש אנשים שאינם מרגישים את הגבול כאשר פג זמן הסבלנות והאהבה כלפי רעתנו ונכנס לתוקף כלל נוסף: זה של צעד קדימה ונענוע אבק מרגלינו. רבים מבזבזים את זמנם בהקשבה לסיפורי חייהם של אנשים ונכנסים לדיונים חסרי תועלת המתמקדים בפרטי החיים הפרטיים במקום להסב את תשומת הלב לפתרון הגלובלי והסופי שהוא חזרה בתשובה, ואחריו טבילה של מים ושל אש.

במקרים רבים, הומניזם כוזב מתחכך באהבת המשיח. זה נראה במיוחד אצל נשים, כשהן עוצרות ומפטפטות דקות ארוכות ויקרות עם אנשים שכמובן לא מתעניינים במשיח, אבל לרוב מצפים מאיתנו או בשביל כסף או בגלל שאנחנו מסכימים עם התיאוריות שלהם על החיים ועל "אלוהים". אנחנו לא צריכים לתת לאנשים בלי שום כוונה לדרוך על נתיב הכניעה לגזול מאיתנו את הזמן והאנרגיה שלנו בעוד אלו שיהיו פתוחים לבשורה עוברים דרכנו מבלי שהייתה להם ההזדמנות להיתקל איתנו. עלינו ללמוד בהכרח לזהות תוך כמה שניות מי הם אנשי השלום, אלה שליבם מוכן לשמוע ולקבל את הבשורה.

כמו במקרה של אברהם, אנחנו מרשים לעצמנו להיות מוצפים בנוכחותם של אנשים שמפריעים ושאינם רוצים להתקדם. זה תלוי בנו תמיד להסתכל קדימה, להכיר ולהתמקד באלה שיש להם את הפוטנציאל להפוך באמת לתלמידים כמונו.

הבה נתרחק ממשרדי השווא המיותרים הללו ונלמד לעצור אותם בזמן כדי שנוכל לפנות לאלה האמיתיים.

המציל גם לא מתכוון לתפוס את בגדיו של המתאבד שרוצה לקפוץ מהחלון מחשש שלא ייגרר בעצמו בנפילתו. דעו שמי שאינו פתוח לבשורה הוא אדם כה מתאבד שעדיף לוותר עליו בזמן.

שמירה על מצב של ילדות רוחנית

בלם נפוץ נוסף בנצרות ואשר מאט את התקדמותם של תלמידים רבים הוא כאשר הם נשארים במודע או לא בסמכות אבותיהם הרוחניים. כאשר אנו רואים נוצרים רבים ממשיכים לחיות במשך שנים על האוכל של אותו אדם(ים) כאשר הם עצמם צריכים להיות מורים לילדים הרוחניים שלהם מזמן. ברור שיש בעיה גדולה מאוד. מתוך תלות תמיד באחרים, בסופו של דבר לא נהיה משרתים או אבות עבור אחרים. כך פועלות רוב הכנסיות והאסיפות. לעתים קרובות מבלי לשים לב, הם עדיין בנויים ומתפקדים במודל של קתוליות, שבה אותו קומץ כמרים מלמד בלי סוף מאות או אפילו אלפי אנשים. כך הם החוגים האולטרה-ניאו-פנטקוסטליים והפרוטסטנטיים שעדיין בונים את הוותיקן הקטנים שלהם היום, כשהאפיפיורים הקטנים שלהם מוקפים בנערי המזבח הקטנים שלהם.

אני דן בנושא זה ביתר פירוט ומפנה את תשומת הלב לפתרון הנגע הזה בכמה מהמאמרים שלי: למשל. מעשי התלמידים

דוגמאות נוספות של בלמים

רשימת הבלמים הרוחניים השונים המונעים מאיתנו להתקדם בשירותנו, בקידושנו, במילה אחת, על השביל הצר, יכולה להימשך ללא הגבלת זמן. במאמר זה, אני רק רוצה להציג את אלה שפגשתי הכי הרבה בשנים האחרונות.

אני מעודד את כל הקוראים לכתוב בתגובות מה הם נשברו או עדיין שוברים אותם בחייהם של התלמידים על מנת לפרק כמה שיותר מזימות רעות ולעזור לנו זה לזה להתפתח בקצב הנכון בדרך שלנו להתקדש .

אז בואו ניפגש בתגובות למטה.

קרא גם: כלי הונאה א – עקיפה, המסר של הנביא יחזקאל לחג המולד

כלים של הונאה ב – משיכה לקיצונים

כלים של הונאה ב – משיכה לקיצונים

במאמר הקודם ראינו שהאויב יכול לעכב את התקדמותנו בנתיב הצר על ידי שימוש בכלי הזיוף וההשתקפה על מנת למנוע את התגשמות האירועים/ברכותיו האמיתיים של יהוה.

כך הוא מסוגל לעכב או אפילו לסכל את המירוץ שלנו לעבר המטרה עם אסטרטגיה נוספת שהיא לא אחרת מאשר

לסטות את מסלולנו ימינה או שמאלה כדי לדחוף אותנו לקיצוניות

בתהליך הרפורמציה אנו יכולים שוב לראות את התפקוד ואת ההשלכות המזיקות של עבודה דמונית זו.

דואליזם ומלחמה קרה

אחד הכלים הטובים ביותר של השטן להונות את האנושות הוא ללא ספק הדואליזם. הוא מחלק ואז יוצר איבה בין הצדדים. עם כל צעד שעושה האנושות בהיסטוריה, הוא מציע שני מחנות: אחד של חוסר מספיק והאחד של הגזמה. קומוניזם מול קפיטליזם, שמאל מול ימין, אנרכיסטים מול פשיסטים וכו'. ההיסטוריה הראתה לנו הרבה מהם.

החל ברומא, כמה אימפריות גדולות בעולם הצליחו לשמר את כוחן על בסיס העיקרון של "הפרד ושלט".

כאשר מגיע הזמן לשיקום אמת המתעוררת בלבם של מאמינים מסוימים והשטן רואה שאינו יכול למנוע את התגשמותה, הוא בוחר לפעמים גם בטקטיקה של לתת לדברים לקרות ולא להקדים אותם. הוא עוצר לרגע ומאפשר לדברים להמשיך בדרכם. הוא נתן לאנשים לצאת מהכנסיות ולגרום לפילוגים כדי שהמאמינים המחודשים יוכלו להקים תנועות וכנסיות חדשות משלהם.

ואז, תוך שימוש בכוח הריצה של הנוצרים המחודשים הללו שמתקרבים למדיום המאושר, הוא קם לפתע מאחור ונותן להם בעיטה טובה מאחור כדי להניף אותם לקיצוניות השנייה כדי שלא ישארו מאוזנים רוחנית.

כי כשמתרחש פיצול מתחילות האשמות, הדרה, מחלוקות, קללות, קללות ואפילו רדיפות פיזיות. בכל מקרה, מי שרוצה להתחדש מוגדר ככופרים, מורדים ב"אלוהים" וארורים על ידי מי שנשאר במצב הרוחני הקודם. האשמות אלו פוצעות ומחלישות מאוד את מי שחושק רק ללכת בדרך של קידוש בציות לרוח המשיח.

בדיוק בפצעים האלה משתמש האויב כדי להכניס מחדש את השליטה האנושית במקום בהדרכתה הבלעדית של רוח הקודש, ובכך ליצור רוחניות מעורבת בקרב המתוקנים הטריים.

הפצע הופך לשנאה, ואז שנאה מולידה מלחמה, ואז מהמלחמה עולה צורך מתמיד להצדיק את עצמו. הצדקה עצמית זו מטילה מסך אנושי על מה שהיה במקור בא מהרוח. כך הופכות הרפורמות החדשות לדוגמות המנוהלות על ידי רצונות אנושיים ולא עוד על ידי פעולת רוח האלוהים. יתר על כן, לאט לאט אנו מתחילים להעניק לאותן רפורמות חשיבות בלתי מידתית ולעיתים אף להפוך אותן לתנאי ישועה.

רפורמות הופכות לדוגמות, דוגמות הופכות לתנאי ישועה.

כאן נכנסים לפעולה כל מיני עודפים וכל מיני תופעות ותפקודים נוצריים בלתי מקראיים. מצב זה משפיע על חברי הקהילות מהן באים המאמינים המתחדשים הללו, ובכך משמש כאישור שהם צדקו בכל זאת. זה מקפיא אותם עוד יותר במצב החסר הרוחני שלהם, מה שמוסיף גם לקיצוניות של המחנות האחרים במערבולת שלא נגמרת. ההבדלים הופכים יותר ויותר נרחבים וארסיים, ומייצרים תהום רוחנית שהולכת ומתגברת כמו ספירלת תופת.

לעדים חיצוניים הרואים את המצב הזה, לא מאמינים, לרוב אין ברירה אלא לעמוד לצד זה או אחר ולקחת חלק בלחימה. או, מה שקורה לעתים קרובות יותר הוא שהם בוחרים להישאר בעולם כי הם רואים שמשהו באמת השתבש בעולם הנוצרי. כך אנו מונעים מאנשים רבים לחזור בתשובה ולהמיר את דתו למשיח.

כמה דוגמאות לקיצוניות דואליסטית אלה:

ללא הערה או הסבר נוסף, הבה נבחן כמה מהקצוות הללו. הרשימה אינה מלאה, ולהמחשה טובה יותר, היא אינה מכילה אך ורק נטיות ומחנות נוצריים.

אולי זה יעזור לאנשים רבים לקבוע היכן הם עומדים ביחס לדרך הימנית והאמצעית היחידה – הלא היא יהושע המשיח – ואיפה כדאי לעצור, אולי לחזור אחורה או להמשיך הלאה – תמיד לזכור שאפילו האמת מעוותת על ידי האויב.

מכיוון שמצבו הרוחני של אדם מורכב מכדי להיחשב ולנתח אותו בשני מימדים, עלינו לשים לב לעובדה שאנו יכולים להיות מושפעים בכמה קטגוריות בו זמנית, כדי שנוכל לסטות מהמצב היציב של רוח הקודש לכיוונים נוספים.

כריזמטיות מחוממות יתר על המידה / אנטי כריזמטיות
בשורת השגשוג / בשורת הצנע
דוברי לשונות / נביאים
אוהדי יהודים / אנטישמים
ימנים / שמאלנים
רפובליקנים / דמוקרטים
משפטנים / אנטינומיסטים (ליברטריאנים)
תורת ה"אלוהים" החמור והאכזר / תורת ה"אלוהים" האוהב והסולח כל הזמן
אלה שעושים כישוף מהסעודה האחרונה / אלה שמצמצמים אותה לסמל בלבד
שבתונים / נוצרים יום ראשון

יש לומר שהשטן תמיד מסתתר בחצאי אמיתות. אז, רוב הזמן,

המחנות היריבים מתנגשים על בסיס כל האמיתות התנ"כיות, אך כנראה סותרות

הכלי הטוב ביותר ליצירת מחלוקות אלו הן אלו של הצהרותיו של פאולוס שלכאורה סותרות ולעתים קרובות קשה לפרש. אלו הם פסוקי התנ"ך האהובים על האויב שבהם הוא משתמש כדי לחלק את גוף המשיח.

הפתרון הוא לא לבטל את הטיעונים של צד אחד לטובת הצד השני, אלא על שני הצדדים להכיר בכך שמשהו לא בסדר גם אצלם ולקבל אותו בענווה כדי ליישב את הבעיה בפני יהוה, במשיח. כך יכולה להתחיל התקרבות, לא בקבלת הבדלים, אלא בשחרור מהפרעות אנושיות, בהדרכתה המלאה של רוח המשיח.

כי אפילו אקומניזם הוא קדימון שקרי כזה, שמערבב הכל במקום לעבוד על אחדות אמיתית, שם, נקיים מכל טומאה, אנו מתאחדים ברוח הקודש האחת.

היום, באופן סמלי, אני מפרסם את המאמר הזה ב-יא בנובמבר. שיהיה סוף סוף יום שביתת הנשק גם בגופו של ישו.

המאמר הבא יהיה מעין גרסה דחוסה של השניים הראשונים: כלי הונאה א – עקיפה, כלים של הונאה ג' – בלימה

כלי הונאה א – עקיפה

כלי הונאה א – עקיפה

על לוח השחמט הגדול של תולדות הישועה, בניגוד למשחק שחמט נפוץ, אנחנו כבר יודעים מראש את התוצאה ואת המנצח במשחק. גם אם האויב יודע שבסופו של דבר הוא יפסיד, האתגר עבורו הוא לערב כמה שיותר פיונים בהפסד שלו. אם הוא לא יכול לנצח, המטרה היחידה שלו נשארת לגרום לנזק רב ככל האפשר ולהבטיח שכמה שפחות אנשים ישתתפו בניצחון המלך.

המטרה שלנו כחסידי ישועה היא להישאר בחיים על לוח השחמט ולעזור לעמיתינו לרגל להישאר איתנו על הלוח עד סוף המשחק.

בשלושת המאמרים הבאים ברצוני לתאר ולחשוף כמה מהכלים/תחבולות הבסיסיות שהאויב משתמש בהן כדי להונות אותנו, כך שגם אם לא יצליח לקחת את הנשמות המרומות עמו בכל מקרה, שהוא עלול לפחות להפריע. תפקודם ויעילותם במהלך הקרב. בתפקוד, אני מתכוון כאשר מימוש שירותו של מאמין מעוכב על ידי משהו ובכך אינו מסוגל לשרת במלואו את רעיו, משום שתורשה זרה, תופעה או רוח מתערבים בחייו, בחזונו ובליבו.

יש כמה כלים להטעיה. נבחן 3 מהם, שהם חשובים מכיוון שהם מטופלים לעיתים רחוקות, למרות היותם כלי הנשק המסוכן והיעיל ביותר בידי האויב.

עֲקִיפָה

התופעה וכלי ההסחה הקדומים ביותר שבהם השתמש האויב מורכבים בציפייה וחיקוי של פרויקט האלוהים. לעתים קרובות אנו יכולים להתבונן באסטרטגיה זו בנתיב התלמיד שלנו, כאשר האויב מציע לנו ברכות, מצבים או אנשים כוזבים לפני שאנו מקבלים את אלו של אלוהים, כמבשרי שווא לאלו האמיתיים שיבואו.

1 – צאצא של סת / צאצא של קין

לאחר שקין הרג את אחיו הבל, קו האלוקים נקטע לזמן מה עד שנשלח שת להחליף אותו.

באילן היוחסין של קין, אנו יכולים לראות את שמותיהם של אנשים הדומים מאוד או כמעט זהים לאלה המופיעים מאוחר יותר בשורה של סת. אנשים אלה נולדו זמן רב מראש ויותר מזה באותו סדר. כיוון שסת היה צעיר בהרבה מקין, גם צאצאיו נולדו בכמה שנים "איחור" על תוצאותיהם הכוזבות.

קין : חנוך עירד מחויאלמתושאל למך
שת : אנוש קינן מהללאל ירד חנוך מתושלח למך

2 – יצחק וישמעאל

ראינו גם מקרים שבהם, בגלל חוסר אמון בהבטחותיו של אלוהים, אנשים נוקטים בפעולה, מעלים רעיונות ואז מיישמים אותם ובכך מתערבים ברצינות בתוכנית המקורית. בדרך זו, האויב פועל על חוסר האמונה של אנשים כדי להקדים את התוכנית של יהוה.

כך נולד ישמעאל לפני יצחק שהוא עד היום המקור להמון בעיות עמוקות מאוד לעם הנבחר.

מאוחר יותר אנו רואים את אותה התערבות אנושית שקדמה ובכך ביטלה את מעשה הגאולה האחרון של יהוה, כאשר יעקב ורבקה, לאחר שנבהלו, קיבלו בחזרה את ברכת הבכור על ידי הונאת יצחק הזקן.

3 – הולדת יעקב / הולדת עשיו

כפי שאני מסביר ביתר פירוט במאמר אחר, עשיו, כשליח האויב, השתמש בעליונותו הפיזית על יעקב, שליח ה', כבר ברחם אמם כאשר תפס את מקומו של יעקב ביציאה. הסיבה למאבק בין שני הילדים ברחמה של רבקה הייתה כדלקמן: עשו היה צריך לצאת ראשון בכל מחיר כדי להפקיע את הבכורה של יעקב.

ליהוה יש צו, חוק, שהיה בתוקף כבר אז, גם בתקופה שלפני הפסיפס, לפיו הירושה של המשפחה (הרוחנית והחומרית) מגיעה לבכורים.

השטן תמיד פועל נגד יהוה בכוח ובכוח.

עשו נועד מראש לנכס את נחלתו של אלוהים בעולם הגלוי, כדי שיוכל לטעון בצדק לפני העם את מה שה' התכוון מלכתחילה ליעקב. כי אנחנו יודעים מנביא מאוחר יותר ש"אהבתי את יעקב, שנאתי את עשו" – מלאכי א, ב-ג.

לפיכך, אנו מבינים טוב יותר מדוע יעקב אחז בקרסול אחיו כשהם נולדו, כדי לאותת לעולם החיצון: "נתקן את זה אחר כך".

4 – רפורמה / כת

במהלך תהליך הרפורמציה של הכנסייה, התרחשו התקפות דומות במספר הזדמנויות.

זה מה שקורה כאשר האויב יודע שהגיע הזמן להתרחש איזו רפורמה. זה המקרה, למשל, כאשר מגיע הזמן לוותר על כל השמות האליליים של פורין אלהים כגון got, theos, dios, deus, zeus, אישתר וכו', ולהחזיר את שמותיו המקוריים אלהים ויהוה דרך משרד האנשים הלגיטימיים בהשראת רוח הקודש, כשלפתע בא השטן ומשליך רימון לערימה כדי לפוצץ את הכל. זוהי הזהות האמיתית של כת עדי יהוה המשחזרת את שמו של הנצחי, אך במקביל מנסים להרוס את דמותו ואת המהות האלוהית של ישו על ידי הורדתו לדרגת מלאך "סתם". הם משחזרים משהו חיוני והורסים אחד גדול עוד יותר. כמו כן, כאשר הוא מעכב את השבת השבת/שבת עם עדות המשלבות אמת זו עם כמה תורות שקר ברורות.

לכתות אלו אין מטרה אחרת מלבד להכפיש את הרפורמות בעיני מאמיני האמונה והכוונה הטהורה כדי להכתים את האמת בשקרים גלויים ובלתי מתקבלים על הדעת כדי שרוב העם יסרב לכלל. כך נעשית הדחייה לכל אורך הקו ותהליך הרפורמה מופרע.

הרפורמות נלקחות אפוא מידיהם של המאמינים הלגיטימיים שמינה אלוקים לבצע את המסעדה. הם נלקחים על ידי האויב ונמסרים לנביאי שקר ומייסדי כנסיות. הבובות הדמוניות הללו מזהמות את האמת עם דוקטרינות כוזבות, כך שחלק גדול מגוף המשיח לא ימשיך בדרך של קידוש.

יש להזכיר שאסור לנו להרשות לעצמנו ליפול לטעות של לא לומר דברים מסויימים מהפה שלנו, כדי לא להיות מזוהים כחלק מאף אחת מכתות השווא הללו. סוג זה של יחס הוא פשרה עם האויב, התנהגות פחדנית המבקשת להימנע מכל עימות. אם נגלה אמת שנגנבה על ידי האויב ונשתוק, אנו במודע מאפשרים לשטן להחזיק את האמת בשבי.

שהרי השטן, בהיותו אבי השקר, מבסס את שקריו תמיד על אמיתות שהוא מעוות כדי לנכס אותן על ידי הצגתן בצורה שונה ומתוקנת: "אַף כִּי־אָמַר אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלוּ מִכֹּל עֵץ הַגָּן" הוא התחיל מאמת, אך הגזים בה על ידי שימוש בכלי ההכללה שהחליף את המילה "העץ ההוא" ב"כל עץ".

4.1 לותר/רפורמים אחרים

אולי זה יזעזע הרבה אנשים, אבל לדעתי, לותר עצמו היה פיון כוזב ראשוני כל כך על לוח השחמט, שאולי נפרס לפני קלווין כדי שהאויב יוכל להתחיל את הרפורמציה הנגדית מיד דרך מרטין ל. עצמו. רבים יודעים שלותר, בנוסף לבעיותיו עם רכוש שטני, "עשה מחדש קתוליזציה" לכמה נקודות שהוא עצמו ביצע רפורמה כמה שנים קודם לכן. ואם מישהו מזדעזע מהאמירה שלותר היה תחת השפעה דמונית, אני מזמין אותו לקרוא את החוברות שלו על העם היהודי שמספרות רבות על מצבו הרוחני של האדם. ההכרה ברוח הדמונית אינה גינוי, אלא אבחנה, תנאי הכרחי לכל אפשרות ריפוי. אף אחד מאיתנו היום לא הולך לרפא אותו אחר כך, רק יהוה יודע אם הוא סוף סוף נרפא, איפה הוא, מה הוא סידר, בזמן או לא, זה לא תלוי בנו להחליט או להתווכח על השאלה. עם זאת, מכיוון שהמצב הנפשי הלא בריא הזה נמשך לאורך הקריירה שלו, ההשפעות המשחיתות וההרסניות שלו עדיין ניכרות היום. לפיכך, יהיה זה שימושי מאוד לבחון באיזו מידה עדיין נובעים ממנו השורשים הקתוליים המתמידים בבירור בנצרות הפרוטסטנטית המודרנית. למרות שלותר היה הראשון שהתנגד למושג הכנסייה הממסדית, הנצרות הפנטקוסטלית והכריזמטית ה"מתחדשת" העכשווית עדיין בנויה על המודל של הכנסייה המוסדית שהוקמה על ידי הקתולים הרומים. בנוסף, הוא היה הראשון בתולדות הרפורמציה שהפנה את תשומת הלב לאבסורד הטבילה לתינוקות, אך לקראת סוף הקריירה שלו ביטל את הרפורמה הזו בכוחות עצמו ללא כל לחץ מצד הכנסייה הרומית או הקיסר.

5 – שובו של ישו – בואו של האנטיכריסט

ההונאה העיקרית והאולטימטיבית מסוג זה, תהיה כאשר השטן יופיע בדמות האנטיכריסט, על מנת להונות את האנושות לרבות חלק מהנצרות, שמחכה לשובו של ישו. הוא יעשה אותות ומופתים בכל העולם, יפיל אש מהשמיים, ועל ידי כמה תורות שקר תיאולוגיות משכנעות מאוד יוכל להונות רבים אפילו בין הנבחרים. רבים יאמינו שהמשיח נאלץ לשוב לבסוף בגוף אנושי פעם נוספת ולא ברוח – בגוף מהולל – על פי ההבטחה:

ישוע המשיח יחזור באותה דרך שבה הלך לגן עדן

הגיע הזמן גם להתמודד עם ההונאה האחרונה הזו ולהסב את תשומת לבם של המאמינים, כי יש הרבה סימנים לכך שנביא השקר הופיע בעולם הגלוי וכבר נכנס למקום.

מה כל זה מלמד אותנו היום?

מבחינתנו כדאי לשים לב לאסטרטגיית הרוע הקדומה הזו, כי אחינו בני האדם מנסים לא פעם להתמקם כך ולנכס את מה ששייך לנו. לעתים קרובות אנו חווים במהלך המסע שלנו לתלמידים שהזדמנויות שווא מוצעות לנו, נפתחות בפנינו דלתות לא נכונות שעלולות להיראות כמו הנכונות. מי שכבר התמודד עם הבעיה והצליח לזהות את ההונאה ולא ליפול בפח יכול להעיד על הברכה הגדולה שבאה בעקבותיה. אולם, לשם כך עלינו לבקש את אחד הפירות החשובים ביותר שניתן לתת לנו על ידי רוח הקודש.

מתנת הבחנה בין רוחות

ולא רק של הרוחות, אלא גם של אסטרטגיות ההסחה שלהן כדי שלא יוכלו עוד להונות אותנו.

גם בארצנו יש משרתים ומשרדים קודמים כאלה הטוענים לתואר יהודים משיחיים. הם הופיעו קודם לכן ומטיפים דוקטרינות דומות לשלנו בהיבטים רבים. הם הובילו אנשים רבים בדרך הנכונה, אבל בינתיים גם התחילו לתת את הרעל שלהם לאט לאט, בצורה ממולחת ובלתי מורגשת. כל זה עד שהם בסופו של דבר מתכחשים בפומבי לדמו של ישו, להקרבתו על הצלב כמו גם לשילוש הקדוש.

עלינו להיות מודעים לכך שיש לחפש ולנקוט את הצעדים הבאים של רפורמה/שיקום עד שהרפורמה הסופית תושג על ידי ישוע המשיח עצמו, כאשר הוא יחזור להתחיל את מלכותו בת 1000 השנים כאן עלי אדמות.

עלינו גם לזכור שרפורמציה אינה אלא חזרה לצורת התלמיד המקורית, כפי שהופיעה לראשונה בירושלים בחוגים יהודיים כפי שמתואר בספר מעשי השליחים.

החזרה לשורשים היהודיים טומנת בחובה גם סכנות גדולות. כאשר גם מורים יהודים המאמינים בישוע מתפתים ליפול לתוך הרעל של היהדות הרבנית. אותו רעל שהסתיר את עיניהם של רוב היהודים כדי שלא יכלו לזהות את משיחם בישועה עד היום. ואז, כך מעורבבים ברעל זה ומטמאים, הם הולכים ומלמדים את אחיהם היהודים והלא-יהודים. ראינו לעתים קרובות שסוג זה של מנגנון רוע מוביל לעתים קרובות להכחשה מוחלטת של ישו.

אז בואו לא נתעקם. ואם זה יקרה בכל זאת, הבה נעז לקחת את המסר שהוא שלנו ולתקן את מה שנטמא מראש על ידי הטפתו עד שיטוהר שוב בחסדי המשיח כדי שיושב לטובה.

המשך המאמר: כלים של הונאה ג' – בלימה, כלים של הונאה ב – משיכה לקיצונים .

בית הכנסת של השטן

בית הכנסת של השטן

הִנְנִי נׂתֵן אֲנָשִׁים מִכְּנֵסֶת הַשָּׂטָן אֲשֶׁר יׂאמְרוּ יְהוּדִים אֲנַחְנוּ וְאֵינָם כִּי־דׂבְרֵי שֶׁקֶר הֵמָּה הִנְנִי עׂשֶׂה אֲשֶׁר יָבֹאוּ לְהִשְׁתַּחֲוֹת לְרַגְלֶיךָ וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי אֲהַבְתִּיךָ׃

התגלות 3:9

רבים ניסו להסביר מי עשויים להיות יהודי השקר הללו שעליהם מדבר יהוה עם יוחנן. המשפט הזה הוא ללא ספק אחד הכלים הנפוצים שבהם משתמשים אנטישמים כדי לנסות להכפיש את בחירת העם היהודי. רבים מוטרדים מהצהרה אלימה כל כך בעליל ונשארים בהלם, לא מצליחים להבחין במשמעותה. כאן נראה בצורה מאוד פשוטה מי יהיו, או ליתר דיוק מי כבר, מי שנכללים בקטגוריה זו של יהודי שקר, שהם חברי בית הכנסת של השטן. כמו כל שאר העניינים הקשורים בכתבי הקודש, אין לסבך דברים שנכתבים בפשטות רבה. אין טעם להתפלסף יותר מדי על הנושא. אחרי הכל, דבר יהוה הנגלה נוצר עבור כולם, כך שכל בני האדם יבינו אותו ללא קשר לרמת הלימוד והמנת המשכל שלהם. אנשים אינטליגנטים מדי, או שמנסים להיראות כך, נוטים לעתים קרובות להסיט אמיתות פשוטות ביותר על ידי פטפוטים יותר מדי על הנושאים שהם דנים בהם. דבר ה' בהיותו אוניברסלי מופנה גם לאנשים פשוטים. אז במקום הסברים מיותרים, נחזור לטקסט הפשוט עצמו. מה הוא רוצה לבטא? בפשטות, יש בינינו יהודים שנחשבים ככאלה, אבל לא. אלה משרתים את השטן נקודה. השתייכות ל"בית כנסת" שכזה אין כשלעצמה פירושה שהם אוטומטית ילדי המקללות. לרוב, מדובר באנשים מרומים שבתקווה יחזרו בתשובה על טעותם בזמן. תמיד המיעוט הוא שפועל על פי הטבע הדמוני והשחתה המולדת, אלו מתעתעים וגוררים עמם נשמות רבות שטרם נחרץ גורלן כדי לקרוע אותן באובדן.

פרשנותנוצריתמסורתית

ההשקפה הנפוצה ביותר של הנצרות היא שבית הכנסת של השטן הוא פשוט היהודים של ימינו, שמאז דחיית המשיח בישוע מנצרת, פשוט עברו לעבודת השטן. נימוק זה עשוי להיראות הגיוני ומובן איפשהו, שכן זה נכון שבהגדרה כל מי שמתכחש למשיח נמצא תחת שלטונו של השטן. ישוע עצמו אומר לפרושים שאביהם הוא השטן, אז מה עוד לחשוב? עם זאת, הפרושים שהוא פנה אליו היו אותה קטגוריה של שדים שהזכרתי זה עתה, שהוליכו שולל את רוב האנשים של היום. חלק גדול זה של העם שהולך שולל על ידי מנהיגים רוחניים רשעים, כמו גם צאצאיהם, לא סבלו מדחייה מאת אלוהים, אלא הוכנסו למעין הסגר עד למימוש זמן האומות. הכוהנים של היום כבר היו בקטגוריה זו של בית הכנסת של השטן, אבל זה לא היה המקרה ליהודי הממוצע, האנשים שהולכו שולל על ידי מנהיגיהם הרוחניים המושחתים. זה בהחלט מועיל להיות יהודי, כפי שאמר פאולוס, משום שלמשך זמן מה, הם נהנים מהגנה מיוחדת מכוח השטן למרות דחייתו הרגעית של ישוע. יהוה מספק לכל אדם שלא נגאל ולא נושע רמה מסוימת של הגנה, אחרת החיים לא היו יכולים להתקיים בעולם שנשלט בעיקר על ידי הרוע. אך הגנה זו נוכחת ביתר שאת במקרה של העם שנבחר במקור, שכן ברית הר סיני תקפה עד היום.

פרשנותאנטישמיתמסורתית

לאנטישמים לא מאמינים יש בעיקר את אותו חזון בנושא כמו לנוצרים האנטישמים. הם גם מגנים על התזה של חוסר הלגיטימיות של מדינת ישראל, בין היתר, על ידי קידום התזה הכוזרית ושאר תיאוריות קונספירציות שמטרתן והאשמת הקהילה היהודית כולה באופן חד צדדי. ולמרות שהרבה מהביקורת שלהם מבוססת על עובדות שאין להכחישה, החדשות הרעות עבורם הן שהטיעונים שלהם נכונים רק לגבי חלק מאוד מוגבל מהאוכלוסייה היהודית. האנטישמים הארציים הללו הם בדרך כלל אלה שבדרך כלל מפריכים את דבר האדון המתגלה בתנ"ך וכן את דמו השפוך של המושיע, אך בכל זאת מרשים לעצמם להתייחס לתנ"ך ולחלץ ממנו משפטים מהקשרם כאשר אלה נראה שתומכים ברעיונות שלהם.

המהות של שתי צורות האנטישמיות הללו היא הרצון לתפוס את מקומם של היהודים כעם הנבחר. האם בחירתם הכוזבת לא הופכת אותם גם ליהודים שקריים ולכן הם לא גם נכנסים לקטגוריה של בית הכנסת של השטן? לעתים קרובות הם טוענים זאת בעצמם: "אנחנו היהודים האמיתיים, היהודים בלב או ברוח!" שימו לב גם שבית הכנסת של השטן מתחרז עם SS.

פרשנותשלנוצרים, חבריםשליהודים

קיצוניות נוספת היא כאשר העם היהודי הופך לאליל עד כדי כך שחלק מהנוצרים מרחיקים לכת עד להתגייר ליהדות המתמידה בהכחשת המשיח בישועה. רבים מרחיקים לכת ומאמינים שרכישת זהות יהודית היא אות ישועה גדול יותר מאשר עצם הדם ששפך ישועה. הם אף פעם לא מדברים על נושא בית הכנסת של השטן, הם נמנעים מזה כי זה מטיל ספק בחלק מהעם הזה שהם כל כך אוהבים. רבים הם אלה ביניהם שניתן לרשום בקטגוריה זו, גם אם הם לא עושים זאת במודע. ואכן, לא משנה כמה הם לובשים את מסכת המשיח, אם הם מתחילים לשרת כל סוג של כוחות אנטי-כריסטיים, הם לא יכולים להיות חלק מכל סוג אחר של בית כנסת. הם אינם פועלים להשתלת הנצרות לעץ הזית המקורי, אלא מתנקשים בהם עוד יותר ברוחם על ידי העמדתם בעול הדתיות, של השטחיות של מסורות ופולקלור היהדות, ראו אפילו בעול חוקים. הם מחלקים את התואר של יהודי לכל מיני אנשים שמעולם לא היו בעלי עלייה יהודית, ובכך מכפיפים אותם לשקר של זהות בדויה. הם קוראים לעצמם יהודים, אבל הם לא. נראה ברור שהם גם נכנסים לקטגוריה הזו.

יש אפילו תיאוריות חריגות המגיעות מאנשים הטוענים שהם יהודים ומשיחיים בו זמנית ואשר מרחיקים לכת ומכחישים בגלוי עוד ועוד עובדות שמגדירות ביסוד את אישיותו של ישו ומהותו האלוהית. מובעות תיאוריות המפריכות את העובדה שהמשיח נולד מבתולה ומפעולת רוח הקודש, בטענה שיוסף היה אביו הביולוגי של ישוע ושהתעברות שלו נעשתה בצורה טבעית. הם גם מכחישים שמותו על הצלב היה קורבן ושדמו היקר של ישו לא היה נשפך לסליחה על חטאינו. למרבה הצער, הצהרות דמוניות כאלה נתבעות בימים אלו וגם כאן בארצנו (הונגריה). שנאתם לנצרות, זהותם הרעה ותסביך הנחיתות הנובע מכך, דוחפים אותם תמיד לבכות חזק יותר ולומר משהו תמיד גדול יותר כדי לזעזע את הרוחות, עד כדי נפילה בפח של הכחשת עצם יסודות אמונתנו. הרצון שלהם להחזיר את הנצרות מקבל מימדים כל כך קיצוניים עד שהם מתכחשים למשיח ובכך את הישועה שמגיעה ממנו. על אנשים כמוהם כתב פאולוס את הדברים הבאים: אֲבָל גַּם־אֲנַחְנוּ אוֹ־מַלְאָךְ מִן־הַשָּׁמַיִם אִם־יָבוֹא לְבַשֵׂר אֶתְכֶם בְּשׂוֹרָה מִבַּלְעֲדֵי זׂאת אֲשֶׁר בִּשַׂרְנוּ אֶתְכֶם חֵרֶם יִהְיֶה׃ כַּאֲשֶׁר אָמַרְנוּ כְבָר כֵּן־אׂמַר עַתָּה עוֹד־הַפָּעַם אִישׁ כִּי־יְבַשֵׂר אֶתְכֶם בְּשׂוֹרָה מִבַּלְעֲדֵי אֲשֶׁר קִבַּלְתֶּם חֵרֶם יִהְיֶה׃ (גלטים א': ט-י)

העםהנבחר

כפי שהוסבר בהוראה אחרת (אנטישמיות ואנטי-נצרות), מה שיהוה בוחר נבחר אוטומטית גם על ידי האויב. כן, אנחנו יכולים לומר שמה שמתנגדינו אומרים עלינו הוא די נכון, העם היהודי הוא העם הנבחר של השטן. עם זאת, ההקשר שבו נאמרת אמירה זו שגוי לחלוטין. כי העם היהודי תמיד ומעל הכל יישאר העם הנבחר של יהוה. השטן בחר באנשי יהוה כי כפי שאנו מכירים אותו היטב, הוא תמיד מנסה לתפוס את כל מה ששייך לאדון. לא רק כסאו, אלא גם משרתיו, נתיניו, סחורתו וכל רכושו. השטן רוצה להפקיע את כל האנושות ובתוכה, הוא שם לב במיוחד לכל מי שכרת ברית עם הנצחי. האנשים שהוא תוקף בצורה הכי נחרצת הם היהודים מחד בגלל הברית בסיני והכנסייה מאידך בגלל הברית בדם המשיח.

יהודיםמחזקיםתיאוריותקונספירציה

בית הכנסת של השטן הוא גם כל אותם יהודים מדם ומוצא שהפכו לאלילי כלכלה, בנקאים עשירים עצומים, אנשים או ליתר דיוק שושלות שלמות שנטשו את אמונתם במשך מאות שנים כדי לשרת את רוחות העולם. לאלה אין רצון לחזור לגור בירושלים ולהיות שוב יהודים מלאים, אבל מרגישים טוב מאוד בתוך הגולים התינוקיים-רומיים שהכללים שהם מחשיבים כמצוות האמיתיות שיש לקיים ולכבד. ביניהם, אנו מוצאים את מי שמרחיק לכת אפילו למכור את נשמתם על מזבח האידיאולוגיות הפוליטיות או אפילו מצוות הבונים החופשיים או השטן המוחלטות. רבים מהם, למרות היותם ממוצא יהודי, נלחמים בחירוף נפש נגד כל צורות הדת והקומונליזם באמתלה של גזע אנושי עולמי ייחודי ואינדיווידואליסטי המבוסס על אמונה במדעים. אז הם לא רק נלחמים בנצרות, אלא גם ביהדות ובישראל. וכאשר הם אינם מסוגלים לסכל את רצונו של יהוה לראות את עמו חוזר לארץ הקודש, לא מצליח להרוס את מדינת היהודים, הם מנסים להתערב ולשמור על אחיזה בתפקודה. כך נוכל להבין את הקשרים בין ציונות לבניה חופשית. ישראל מורידה אפוא על ברכיה על ידי מעצמות עולמיות שמאלצות אותה להיכנע באמצעות לחץ פוליטי, צבאי או כלכלי. זו הסיבה שישראל מתנהגת כמו זונה שחיה על חשבון לקוחותיה וסרסורים.

יהודיםדתיים

אנו מוצאים גם אנשים החברים בבית הכנסת של השטן בתוך הקהילה היהודית הדתית, אשר מתחברים יותר ויותר מתמיד לדחייתו של ישוע כמשיח. אלה שאינם מסתפקים בלימוד האשפה הרבנית ושאר מסורות התלמודיות שלהם – דבר שלפחות יש לו יתרון בשמירה על זהותם היהודית בחיים – אבל ממשיכים לבוז ולגנז בגלוי את שמו של ישוע ברמת זעם שהיא. ביחס ישיר למידת החרטה שהלא מודע שלהם מסתיר במעמקי עצמם.

באינטרנט כמעט ולא ניתן למצוא תורות של "רבנים" שמצליחים להימנע מלהזכיר את שמו של ישוע. במוקדם או במאוחר הם מרגישים נאלצים לתקוף אותו כדי להצדיק את אי קבלתו כמשיח. אם הייתי פסיכולוג, כנראה שהייתי מתלהב יותר מהתופעה. אכן, המדע מכיר היטב את המנגנון הנפשי הזה כאשר תקלה שנעשתה בעבר אינה משאירה את מצפונו של החוטא שקט והשאלה נמצאת כל הזמן במחשבתו. אמנם, אני מורה ולא מתכווץ. למרות שאני יודע שיש אמת מסוימת בנימוק הזה, לצערי יש לי השקפה הרבה יותר פסימית לגביו.

כשם שאמר מושיענו לפרושים ולכוהנים הראשיים שהם בני השטן (יוחנן ח, 44), כך גם אני חושב שלא האדם הפשוט, בין אם הוא יהודי עולמי ובין אם הוא יהודי אורתודוקסי, גורם לבעיות. , אבל המנהיגים הרוחניים, ה"רבנים" או "החכמים" הם תמיד בשורש הבעיות. השטן לעולם אינו מאפשר לאיש למלא תפקידים כה חשובים, אלא יעדיף אנשים "הראויים לאמונו", אלה שלדעתו מסורים מספיק ליהדות הרבנית השקרית. הוא יפקיד בידיהם את תפקידם של מורי העם. לפיכך הם גם חלק מבית הכנסת של השטן, משום שהם אחראים להוראה המעוותת ולמצב הרוחני העגום של העם היהודי. הם אלה שמבעירים את השנאה כלפי ישוע בקרב אלה שאולי לא מוטרדים ממנו במיוחד בבסיס. אלו הם אלה שמובילים את המאמינים היהודים רחוק יותר ויותר מהמשיח, ובלעדיהם ייתכן שרבים מהאחרונים כבר היו מכירים את המשיח האמיתי בישוע מזמן. למרות שמורי השקר הללו הם כנראה ברובם נשמות אנושיות בלבד, בעצמן מרומות ושחסדי המשיח עדיין תקף להן, לחלקם גורלם נחתם מראש ורק הופיעו בגוף אדם לשם צרות תפירה. , כפי שהיה אצל רוב הפרושים והצדוקים של היום, שידעו בדיוק מול מי הם עומדים. מנקודת המבט שלנו, זה לא משנה, אנחנו לא השופטים של זה. בין אם הם חלק מקטגוריה כזו או אחרת, השורה התחתונה היא שלאנשים האלה אין מה ללמד אותנו ואין לנו מה ללמוד מהם. הקשבה להם לא תביא לנו כלום, להיפך.

לפשט, אפשר לומר שהם חברי בית הכנסת של השטן כל היהודים שעדיין ממשיכים לצעוק היום כמו שההמון עשה לפני פילטוס בעבר: "צלוב אותו!" ", ושוב:" אנחנו רוצים את ברבאס!

לא משנה עד כמה הנצרות, בשם המשיח והצלב בידו אחראית למוות ולרדיפה של אבותינו, היהודי שעדיין ממשיך היום למרוד במודע במשיחיות הישועה יכול להיחשב כמי שעדיין עדיין חלק מבית הכנסת. של השטן.

אולם בקרב היהודים, רבים מעדיפים לשתוק. החוכמה שלהם מאלצת אותם לא לומר דבר שעליו הם עלולים יום אחד להתחרט אם יתברר שהם טעו. אלו דומים לגמליאל שהזהיר את השופטים לשקול היטב את ההחלטה שהם עומדים לקבל נגד התלמידים הראשונים. כי אם יתברר שהדבר מיהוה, היו עוברים למורדים לפני העליון, אבל אם הדבר אינו ממנו, במוקדם או במאוחר הוא ייעלם מעצמו. (מעשי השליחים ה': 34-39). אני מעז לחשוב שכיום הרוב המכריע של היהודים נכנס לקטגוריה הזו. זה מאלה שמעדיפים לחכות ולשתוק. הם אינם שופטים את ישוע למרות שתהיה להם כל סיבה לעשות זאת לאור מה שהנצרות גרם להם לסבול בשמו במשך מאות שנים. הם מהווים את השריד המפורסם הזה שיושתל שוב בשורש עץ הזית המקורי, על פי ההבטחה. עד אז מותר להם להישאר פושרים כדי למנוע מהם ליפול לחטא הגדול הרבה יותר של חילול השם והמרד.

יהודיםלאדתיים

רובם המכריע של היהודים כיום ובמיוחד הישראלים מאמינים באלוקים, אך לא עקבו אחר תנועות דתיות. הם מסרבים לכל צורה של אורתודוקסיה ומקיימים את אמונתם בצורה חופשית, כשהם הולכים לבתי הכנסת רק בחגים גדולים לכל היותר. אנשים אלו מכבדים את תורת הרבנות, כי הם אינם יכולים עדיין להבחין בין טוב לרע, אלא רק נכנעים לה במידה שהשכל הישר שלהם מאפשר להם. היהודים הללו הם כמו אלה שהוזכרו לעיל, הם אינם מצדדים במודע במה שמתנגד למשיח. יהודים אלו הם סובלניים יתר על המידה ולכן אינם תוקפים את ישוע, אלא מכבדים אותו כפי שהם מכבדים את כל הנביאים של דתות אחרות. הם גם חלק מהמנוחה הפושרת שיש לה יתרון בכך שהיא כבר מטוהרת במידה רבה מסטיות רבניות.

המקדשהאחרוןעליאדמות

בית הכנסת הגלוי והברור ביותר של השטן שיופיע פיזית בעולם הוא המקדש הזה בירושלים, שיהודים יבנו מחדש בקרוב. המקדש השלישי המפורסם הזה שבו כל הכלים והקישוטים עדיין מוכנים ושבו הכוהנים העתידיים של האנטיכריסט מחכים רק לרגע שבו יוכלו להקריב שוב קורבנות של בעלי חיים כמו בעבר. חידוש הקורבנות הוא ללא ספק מעשה של מרד נגד הכבש של יהוה. שכן בגולגותא הושג ההקרבה האולטימטיבית והאחרונה על הצלב, ובכך בוטלה לנצח את קורבנות המקדש שעד אז היו רק חותמו. יהוה דאג שאנשיו המורדים במשיח לא ייפולו לפחות בחטא הנצחת סדר הקורבנות. אז הוא הניח לכוחות הרומאים להרוס את המקדש של אז, כדי לשים קץ לתרגול המנחות. האל לא אפשר לעמו לבצע את הזעם הזה אפילו לא במודע.

יהיו יהודים שיתמידו בתמיכה באנטיכריסט גם כאשר יתברר למי שיודעים את כתבי הקודש שהוא לא המשיח האמיתי. בבית המקדש השלישי יקרו דברים שיבהירו ליהודים דתיים שהאנטיכריסט הוא עדיין לא המשיח המיוחל. הוא לא יצליח לרמות את כולם. באותו רגע בדיוק, אכזבה גדולה תכריע את שאר העם היהודי, כי בתחילה הם עצמם האמינו שזהו הנכון. לאויב אין כוח מוחלט. בקרב זה, האדון מחזיק בכלי נשק בלתי תקינים המסוגלים להגן ולשכנע רבים. בין כלי הנשק הללו, המילה שלו היא ללא ספק מגן ההגנה הטוב ביותר.

אחד מהאירועים הללו יהיה התמהיל הרוחני שיאפיין את תפקודו של בית המקדש האחרון. ואכן, הכוהנים שכבר מונו לקחת על עצמם את סדר הקורבנות אמרו מלכתחילה שהמקדש הבא לא יעמוד רק ליהודים, אלא יהיה מקדש לכולם ולכל הדתות. הם יקריבו את קורבנותיהם בנוכחות האפיפיור, הדלאי לאמה ומנהיגים דתיים אחרים איתם יתפללו יחד לשלום עולמי. זה יהיה האתר של קרקס אקומני אמיתי שאולי לא ימשוך את כולם. בנוסף, יוקם שם פסל שלפניו יצטרכו כל הברכיים להשתחוות, לפי הנבואה. המועד בו יצטרכו המאמינים לצאת מהעיר ללא דיחוי לפי האזהרה. ברור שהפוריטנים האורתודוקסים לא ייכנעו לטקסים כאלה ויעברו משבר רוחני גדול, שכן הם ירגישו שולל כפליים, פעם ברמת בית המקדש השלישי ופעם בדמות המשיח. מתוך הבלבול הגדול הזה תצא ההכרה במשיח האמיתי.

זה הכל, אין לי תובנה עמוקה יותר מעבר למה שצוטט זה עתה בנוגע לאופיו של בית הכנסת השקר הזה המוזכר בספר ההתגלות. אולי זה הכל. אבל אולי זה אפילו יותר מורכב. מה שנראה לי בטוח הוא שהיהודים שהוזכרו לעיל ומשרתים רוחות זרות בעול דמוניים אכן היו איתנו הרבה מאוד זמן וללא ספק ניתן למנות אותם בקטגוריה זו. חשיפתם הופכת לעדיפות דחופה יותר ויותר ככל שהגעתו של משיח השקר מתקרבת.

אז אלו יהודים שלא. הם שומרים את הסימנים הפיזיים של זה מתחת לתחתונים לכל היותר, אבל מוחותיהם, ליבם ורוחותיהם רחוקים ממנו. הם אינם יהודים כי על פי חוקי משה האמיתיים, אנו רואים יהודים רק את אלה שהם שניהם יהודים בבשר וברוח. שני הקריטריונים אינם ניתנים להפרדה, אם אחד חסר, אי אפשר באמת לדבר על יהודי. הקריטריון של קרבה אינו מספיק כשלעצמו ולהיפך. רק החיבור הרוחני לאלוהי הופך יהודי בדם לישראלי אמיתי. בין אם מישהו פשוט אינו יהודי כי אין לו מוצא ובין אם הוא רוצה בכך או לא, לעולם לא יהפוך ליהודי בנפשו או בלב, או שאחר לא יחזור להיות יהודי עד שלבסוף יימול לבו באותו אופן כמו איבר מינו.

יש להיזהר לא לעזאזל ליהודי הנאמן ליהוה, גם אם הוא בטעות הרגעית של היהדות הרבנית. הבה נמנע מלשפוט כל מי שהוא חלק זמנית מבית הכנסת הרשע הזה, שכן הדבר ייראה כהתקפה ישירה על תפוח עיני ה'. מי שמקלל יהודי יקולל על פי ההבטחה שניתנה לאברהם. עלינו להתפלל ולפעול שכמה שיותר יברחו. מי, כזר או אפילו כבן צעיר יותר, מעז להתערב במשפטו של האב את בנו הבכור? אם משהו לא נוגע לנו, הבה נזהר לא להתערב שמא נקבל את המכות שכל כך רצינו לראות את האחר!

עצרתהשטן

לשטן יש לא רק בית כנסת, אלא גם מספר רב של "כנסיות" נוצריות. אלה שטוענים שהם מהמשיח, אבל לא. אלה המשליכים את המסך על טבעו האמיתי של המושיע עם הכנסיות המוסדיות שלהם והחוקים או התיאולוגיות שנוספו להם, כמו שהיהדות הרבנית מעוורת את חסידיה שעדיין אינם מסוגלים להכיר במשיח. אלה כל אלה שמסוגלים לעשות אלילים מכל דבר אפילו של ישו ולא רק על ידי פיסול או ציור דמותו כביכול. אלה שהכנסיות הכוזבות שלהם מחלישות והורסות את תפקודה של הכנסייה האחת והאמיתית שהיא גוף המשיח.

איפהאנחנובאופןאישי ?

לבסוף, בית הכנסת של השטן הוא כל אלה שפועלים, במודע או שלא, להכפיש ולהשמיד את אנשי אלוהים. הם יהודים, נוצרים ואחרים כאחד, המשותף לכולם הוא הרצון לתפוס את מקומו של העם הנבחר. כולנו יכולים ליפול בשגיאה הזו. השאלה היא, האם אנו הולכים להבין עם הזמן כיצד עלינו לשנות בדחיפות את החשיבה, הפעולה והמצב הנפשי שלנו לפני שיהיה מאוחר מדי? חברות בבית הכנסת של השטן אינה מרמזת אוטומטית על אובדן. יש אפשרות להשתחרר ממנו, לצאת מזה. אבל כדי שזה יקרה, עלינו לחשוף מה זה אומר, כדי לשחרר את השבויים. חשיפת טיבו חיונית גם כדי שכל הנוצרים טהורי הלב ואכן רוצים להיות מושתלים בשורשים יהודיים, לא ייפלו בפח של תורות יהודיות כוזבות, בין אם הן מסורתיות או משיחיות.

ביסודו של דבר, בית הכנסת של השטן הזה מסמל ומפגיש את כל אלה שרודפים את חסידיו האמיתיים של המשיח בעודם משוכנעים להחזיק באמת האולטימטיבית.

מה שבטוח הוא שלא נשאר הרבה זמן עד שנתקבע באופן סופי על הטבע האמיתי של המסתורין הזה.

זאב שלמה / 3 באפריל 2021

Pin It on Pinterest