Nem lesz semmid és mégis boldog leszel

Nem lesz semmid és mégis boldog leszel

Az Egyház eredeti felépítése és vagyonkezelési rendje

Talán furcsának tűnik, hogy amikor Yahuwah gondoskodó és a mindennapi kenyerünket biztosító bizonyságáról írok, akkor egy, az antikrisztusi erők által cinikus módon használt mondatot ragadok ki. Sátán, mint Elohim majma ezúttal sem talált ki semmit saját magától, így ezzel a mondattal se tévesszen meg senkit!

Amikor az antikrisztus bábjainak szájából jön ki, jogosan háborodik fel az ember, mivel aljas szándék és törekvést takar. De ismét az a helyzet, hogy az ellenség egy nagyon nemes eszmét, sőt ígéretet akar kisajátítani és mi hívők sem vesszük észre, hogy ebben a mondatban rejlik egy igen lényeges kincs, amit rég elveszítettünk, elvetettünk és melyhez ideje lenne visszatérnünk, megélnünk.

Nekünk nincs és nem is lehet semmink ezen a világon.

Ahogy Urunknak sem volt hol lehajtania a fejét. Nekünk mégis házak, autók, munkaszerződések, vagy cégek vannak bejegyezve neveink alatt és ezért igen nagy hálákat is adunk Elohim-nak, mégis úgy kell ezeket kezelnünk, mintha nem a miénk volna.

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Máté 6:19-21

Talán te is észrevetted magadon, minél kevésbé kötöttek az anyagiak, annál szabadabb és tisztább voltál szellemben! Nem a szegénység evangéliumát hirdetem, hanem az Evangéliumot minden szegény- és siker- hamisító jelzőtől mentesen. Az eredeti ígéretekről szólok, ahol a földi vagyon is áldás, amennyiben pont annyi adatik számunkra amennyire szükségünk van.

Se kevesebb, se többet.

Mert két súlyos hiábavaló hazugság létezik a kereszténységen belül. Két egymással szemben álló szélsőség, mely egymást gerjeszti és táplálja, emberek sokaságát pedig szellemi és fizikai rabságban tartja:

A siker evangélium és a szegénység evangéliuma. Az egyik, mely eszközként használja a Mindenhatót, a másik, mely Yahushua és Ruach HaKodesh helyett önmegváltás és önmegszentelődés bűnébe esik.

Mi pedig bölcsen kerüljük mindkét bolond tanítást és kérjük Atyánktól azt, amit Ágúr a példabeszédekben:

A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda Yahuwah? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Elohim-om nevével! Példabeszédek 30:8-9

A tized kérdését most nem kívánom kifejteni, de lényegében

a mi tizedünk Yahushua HaMashiah-ban nem más, mint teljes lényünk és vagyonunk, azaz mindenünk.

Amikor mindenünket odaszánjuk Elohim oltárán, akkor nem lehet többé kérdés, hogy mi lesz a holnappal. Hiszen Elohim gondoskodik személyesen a mi holnapunkról. Aki pedig még mindig fél, annak nincsenek teljességében odaszánva a dolgai, életének bizonyos területei, konkrétan az anyagiakhoz való viszonya. Ilyenkor az a gond, hogy még mindig nem tudjuk elfogadni feltételek nélkül azt, amit Elohim adni akar és amit még nem látunk. Nehéz az embernek elfogadni, hogy nem tud előre tervezni, nem tud előre bespájzolni, félretenni pénzt, konzervdobozt, terveket, bármit.

Férfiaknál az anyagiak kérdése, párosulva a nőkkel való viszonnyal a legkényesebb kérdések, amivel meg kell küzdenünk.

Ez volt Urunk Yahushua HaMashiah kérése a gazdag ifjú iránt is, vagyonának feladásával. Nem kellett volna tovább gyűjtenie magának és aggódni, hogy mi lesz az összegyűjtött javakkal, megmaradnak-e, lesznek-e még, lesz-e több is stb. Vagyonának szétosztása által a testvéri közösséget éltethette volna, melyben neki is meg lett volna a saját és pontos helye és feladata. Aki mennyei kincseket gyűjt, azaz saját magát engedi Ruach HaKodesh által felépíteni, majd továbbadja az Evangélium hírét és hirdeti másoknak a bűnök bocsánatát, az Újjászületést és a Betöltekezést, annak a földi javak is abban a mértékben adatnak meg, hogy ezt a munkát akadálytalanul tudja végezni. A gazdag ifjúnak fel lett ajánlva, ami nekünk is:

mehetünk tovább Yahushua-val, kevesebb személyes vagyonnal, de óriási és örök családdal, testvérekkel körülvéve, a nélkülözést és a fényűzést egyaránt mellőzve.

Ekkor fogjuk megérteni és látni beteljesedni az ígéretet, mely így hangzik:

Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Elohim-nak országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Máté 6:31-34

Ahogy a Szent Föld sem a zsidó nép birtoka, hanem jogos és egyedüli legitim lakosa csupán, a mi házaink és egyéb tárgyi vagyonunk Yahuwah dicsőségét kell, hogy szolgálja, illetve jó, ha hangsúlyozottan Őt nevezzük ki mindenünk felett tulajdonosnak, mert akkor lesz rajtuk áldás és védelem.

A gondviselés működése

De úgy gondolom, hogy ennél sokkal radikálisabb életmódot kellene élnünk az Ő követőiként 2000 év óta. Egy olyan életformát, ami egykor elindult, ahogy olvashatunk róla, sajnos mégis megszűnt és feledésbe merült.

Valóban jó, hogy saját nevünkre be van jegyezve bármi?

Nem ez jelenti a kísértés legnagyobb forrását, melybe legtöbben beleesnek, hogy hívők, mégis terheli és emészti őket szellemben és fizikailag az anyagiasság és a pénz? Van vagyonunk, így, mint a világiaknál, ráérzünk az ízére és mindig több kell, illetve féltjük azt, amink van. Mert az fél a molytól, a rozsdától és a tolvajtól, akinek saját vagyona van. Aki pedig csak kezelője a Király vagyonának, sosem fél attól, hogy bármi gond lesz, mert tudja, hogy bármi is történik vele, az a Király megengedő akaratában van, pontos célja van akkor is, ha nehézségek érnek. A végén pedig még az is áldássá tud fordulni, ami az elején átoknak tűnik, akár kamatostul visszakapunk, vagy még jobbat annál, ami elveszett, megkárosodott.

Továbbá, a mi Királyunk egyben Vőlegényünk is. Ha férfi vagy is, szerepünk vele szemben hasonló ahhoz a nőhöz, aki normálisabb időkben valóban a helyén volt és szívvel-lélekkel boldogan foglalatoskodott a háztartás körül, a kertben és a gyerek nevelésével, amíg a férfi nehezebb munkával megművelte a földet, melyből jól laktak. A férfi teljes ellátást biztosított feleségének és gyerekeinek, így nem kellett félnie attól, hogy valami elromlik és nem tudja pótolni, valami veszély felbukkan és nem tudja megvédeni magát és gyerekeit és főként nem tud mit főzni, mert nincs miből.
Nekünk a Messiás-ban élő férfiaknak hasonló a viszonyunk Yahushu-ával. Ő a fej, Ő véd, Ő biztosít, Ő pótol, Ő állít helyre és az Ő esetében még gyógyít is. A gyerekek nevelésével és a kert gondozásával kell foglalkoznunk. Az evangelizálás, majd a tanitványozás és az érett testvérek erősítése a mi feladatunk az Ő testén – a házon belül.

Messiási kibuc

A testvéri közösség tekintetében pedig vannak a modern világban is példák. Az Amish-ok is azok lehetnek. Farizeusságukat leszámítva, a közösség felépítése, az egymáshoz való viszonyuk és a közös munka tekintetében igen sokat tanulhatunk tőlük. De van a Választott Népnél is hasonló minta a közel-múltból és -keletről.

Itt is érdemes a zsidóságnál keresni valami eredetibb mintát,

arról, hogy miként kellene Krisztusban viszonyulnunk a pénzhez, az anyagiakhoz, tárgyakhoz, a munkához és egymáshoz testvérek között. Nem a zsidó üzletemberek és bankárokra gondolok itt, a vallásos közösségekre még kevésbé, hanem azokra az izraeli telepesekre, akik a 70-es évekig gyönyörűen működő közösségi formában éltek a híres kibuc-okban.

Írásommal nem a kommunista/szocialista eszméket akarom keresztyénesíteni, hanem rámutatni, hogy éppen ezek a hamis ideológiák vették át és lopták el tőlünk az eredeti mintákat.

Az első zsidó telepesek is a szocialista és egyéb antropozófia tanok alapján hozták létre és működtették ezeket a közösségeket és nem Elohim kijelentett Szava és akarata, a Tóra szerint. Ezért a kibucok nem is élték túl a 21. századot, mert hamis alapokon álltak. Arra viszont jók, hogy megnyissák a szemünket arra az eredeti mintára, melyeknek legalább árnyékai voltak.

Nem szabad engednünk elrabolni tőlünk a hamis ideológiák által az áldások legfőbb gyökerét, a Messiás Testének eredeti szerkezeti formáját, ahogy olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben. Mert többek között a szocialista és kommunista sátáni rendszereknek a súlyos és káros hagyatéka abban is áll, hogy ellopták, majd hamisították és így bemocskolták

azt a közösségi formát, mely kizárólag Elohim uralma és vezetése által működőképes.

Korábban írtam arról, hogy az ellenség miképpen előzi be Elohim igazságait, működését, próféciáinak beteljesedését azáltal, hogy létrehoz egy hamisítványt, melyet idő előtt, az eredeti megjelenése előtt, bedob, hogy az igaziról elterelje a figyelmet. Lásd: Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

A mi messiás szerinti kibucunk, azaz életünk, kapcsolódásunk a testvérekhez, működésünk, szolgálatunk, földi munkánk és lakhelyünk úgy kellene, hogy kinézzen, ahogy a következőekben olvashatjuk:

Most azért, Yahuwah, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Yahushua neve által. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Ruach HaKodesh-sel, és Elohim beszédét bátorsággal szólták. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt; és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük közös volt. És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Yahushua feltámadásáról; és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Mert szűkölködő sem volt ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozták az eladottak árát, És letevék az apostolok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége volt. Apostolok Cselededetei 4:29-35

Mi előzte meg ennek a tökéletes közösségi formának a megjelenését?

1 – Yahuwah egyedüli uralmát kijelentették.
2 – Védelmét kértek
3 – Szolgálatra bátorságot, szellemi fegyvereket, jeleket és csodákat kértek.
4 – Egységben voltak, így betöltekeztek Ruach HaKodesh-el

Ekkor kapták meg közösen miként éljenek együtt és kapcsolódjanak egymással.

Amint az Ószövetségi Törvény általánosságban véve az Apostolok Cselekedeteiben leírt Shavuot-i napon teljesedett be Ruach HaKodesh kiáradása által, úgy azon belül a választott nép társadalmi felépítéséről és működéséről szóló törvények szintén az ApCsel-ben valósultak meg a legtökéletesebb formájában, amint olvassuk a 4. fejezet 32-től az 5. fejezet 16-ig.

Világiasan megélt testvéri kapcsolatok

Az Apostolok Cselekedeteiben leírt minta az a működés, melynek ma is jellemeznie kellene az Egyházat.

Mind az Atya, mind a Fiú, mind Ruach HaKodesh/Szent Szellem és annak Szava ma és mindenkor ugyanaz.

Ami pedig ott le van írva, az akkori Egyház összes jellemzőjével együtt, a közösségi élet is, mint a nyelvek fajtái, a prófétálás, a jelek, a csodák és a gyógyulások ma és mindenkor ugyanazoknak kell lenniük és maradniuk.

Emberi erővel nem kivitelezhető, nem is szabad erőltetni.

Kizárólag Ruach HaKodesh vezetése alatt működhet, ahol mindenki egységben csak Elohim-ra hagyatkozik.

Ebben az esetben nem lenne szabad, hogy más-más társadalmi és anyagi szinteken éljenek a testvérek.

Nem kellene, hogy zavarjon, ha feltételezzük gépész, vagy építész mérnök vagyok (hogy a piac egyik legjövedelmezőbb szakmáit hozzam fel példaként), hogy az irodáimat takarító személyek, akik időben, erőben lehet, hogy még többet is, de mindenképp hasonló energiát fektetnek bele munkájukba, azok nélkülözzenek és életük egy örökös küzdelem legyen, miközben az én legfőbb problémám, hogy üzleti partnereimet melyik étterembe hívjam meg, melyik távoli országba repüljek el nyaralni, vagy melyik budai ingatlanba fektessek be, hogy még több hozományhoz jussak.

Mert a munka egy egység, amely összeomlik, ha bármelyik láncszem megszakad vagy megszűnik létezni. Egymástól függünk. A sebész nem tud sikeresen végrehajtani egy műtétet anélkül, hogy mellette lennének asszisztensei/ápolói, és anélkül, hogy a műtőt előzetesen alaposan kifertőtlenítették volna.

Ha eltávolítjuk a mellékszereplő színészeket, a főszereplő egyedül marad a színpadon vagy a filmben. A mű értelmét veszti és bármilyen jó is legyen a megmaradt színész, az előadás nehézzé és emészthetetlenné válik, a nézőtér pedig hamarosan kiürül.

Aki valósággal betöltekezett Szellemben, meg kell értenie, hogy a többlet IQ és lehetőség, tanulási, anyagi helyzet, jó családban való születés téged semmiben nem jogosít fel arra, hogy másik testvéredhez képest ilyen mértékben eltérjen az életviteled.
Ez a felfogás világi, törvénytelen, könyörtelen, mélységesen emberi és önző.

Hol látni olyan közösséget (gyülekezetet), ahol nem ezek a farkastörvények vannak általánosságban elfogadva. „Hát ez van”, mondják magukban. „Azért imádkozzunk, hogy legalább a sikeresebb farkasok közé tartozzunk!”

Ez sajnos máig az egyházakban elfogadott szemléletmód. Ismét a világból átörökölt, Elohim Törvényei helyreállítása helyett a „csak Kegyelem és Szeretet”-ről prédikáló közösségek emberi önzés és szeretetlenség megnyilvánulásai ezek. Amikor észre sem vesszük, hogy a számukra igen kényelmes világból örökölt embertelen és emberközpontú gondolkodási formákat egyszerűen beasszimiláljuk a Messiás Testébe. Majd onnan fentről, megtelt zsebeinkből, néha beadjuk a tizedet és az adományt. Jó esetben közvetlenül a rászorulóknak, de általában a gyülekezeti perselybe, hogy lelkiismertünk – ha mesterséges módon is – de tiszta maradjon. És miközben hálát adunk az Úrnak, észre sem vesszük, hogy továbbra is a mammon uralkodik pénzügyeinken.

Így ragaszkodik saját javaihoz a kortárs tanítvány, amelyet saját munkájával szerzett, amelyet saját jóléte érdekében gyakorol, és már fel sem merül benne a kérdés, hogy egyáltalán miben is különbözik világi felebarátjától?

Mindaddig, amíg Krisztus testének modellje a kapitalista amerikai kereszténység mintája marad, és nem az eredeti ApCsel-beli, addig semmiféle ébredésre és megújulásra nem lehet számítani.

Ha a teljes csomagot nem fogadjuk el, akkor nem működik az ajándék többi része sem. A teljes élet átadás alap feltétel, semmit nem tarthatunk meg.

Sajnálatos módon ez az anyagias szemléletmód talán pont azokra a közösségekre a leginkább érvényes, akik a Pünkösdi áldások és működések alapjára jöttek eredetileg létre.

De ha valóban az ApCsel-ben leírtak pünkösdi szellemiségben gondolkodunk, akkor be kell látnunk hogy egy szakmunkásnak nem lenne szabad jobban nélkülöznie, mint egy orvosnak, vagy építészmérnöknek.

Ez utóbbiaknak több jövedelmük lesz, mivel az igazságtalan világból szerzik, de amint a közös élettérbe visszalépnek, akkor a közösbe le kellene mindent tenni az alacsonyabb jövedelműekkel együtt, hogy mindenki a szükségletei szerint kapja vissza.

Így lesz a pénz megszentelve és megáldva!

Továbbá, ha valaki jobb családba született, jobb gyermekkora volt, jobb a genetikai állománya, mert rendezettebb környezetben fogant, ahol nem volt „annyi” bűn, alkoholizmus, stb, nagyobb szűrkeálománnyal jön a világra, előnyösebb fizikai vonásokkal, mely a világban alapjából több ajtót és lehetőséget nyit számára, azt jelentené, hogy Elohim Országának tagjaként mindezeket a kiváltságokat át kellene örökítenie és ott tovább működtetnie? Mindezt Krisztus Testében, újjászületett hívőkként is így gondoljuk?

Több kérdés felmerülhet, amikor igyekszek egy alacsonyabb végzettséggel, képesítéssel rendelkező embernek a jogait védeni a másik táborral szemben:

A diplomás többet tanult?
Igen, mert olyan adottságokkal született, hogy nem okozott gondot számára, sem szellemi, se anyagi síkon. Továbbá, amíg diák volt, addig sem kellett elmennie dolgozni akár már 16 évesen, mint hátrányosabb helyzetű embertársa, hanem 10, akár 15 évvel később állt munkába, mert megtehette. Addig is eltartott diákként magának szerezte a tudást, amíg szegényebb társa már kemény és éveken át tartó fizikai munkát végzett. Sőt ez utóbbi addig is fizette azt az adót, amiből az állam finanszírozta tanulmányait. Mindezt gyakran az egészség és a test számára megterhelőbb munkakörben, mint amilyenben valaha kerül az, akinek diploma van a kezébe.

A világ is korábban küldi nyugdíjba a melósokat, gyári munkásokat, mint a szellemi és irodai munkát végzőket…

A magasabb beosztás annyival nagyobb felelősséggel is jár!
Ha épp az orvost vesszük példaként, akkor elmondható, hogy ha rendbe lenne hitünk, talán nem is lenne rájuk szükség, legalábbis nem ebben a mértékben. A mérnök, jogász, közgazdász pedig inkább valamiféle Bábel tornya-szerűen növekvő világot épít szakmáján keresztül, mint a Szellemi Szentélyt, az Egyházat. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet, nem kellenek az ilyen szakmákban dolgozó testvérek, de abban a formában, ahogy az ma történik, bizonyára nem. Továbbá a többlet felelősség, a többlet izgalommal és kihívásokkal is jár, ami épp, hogy a motivációt növeli. A motiváció az egyik fő mozgatórugója annak, hogy valaki jól érezze magát abban, amit csinál. Amikor az ember motivált, akkor máris megkapta azt a legmagasabb jutalmat, amire emberi lélek vágyhat.

Nincs annál fájdalmasabb érzés, mint amikor a motiváció elapad és nincsenek célok. Minél „magasabb”, vagy „fontosabb” beosztásban van az ember, annál inkább csökken az esélye, hogy ez megtörténjen.

Viszont nem létezik alacsonyabb szintű munka.

Minden szakma fontos és nemes, ha jól végzik és mindegyiket lehet motiválva jó lelkiismerettel végezni. Takarítás nélkül egy ügyvédi iroda sem menne sokra, csakúgy, mint egy sebész, vagy közgazdász.

Az, hogy kit, hogyan és miért becsül meg a világ, az legyen a világ dolga.

Elohim nem azt nézi, hogy milyen diploma és tanulmány van az ember zsebében, hanem milyen szívvel és mennyi energiabefektetéssel végzi a munkáját.

Elohim a verejték mennyiségét nézi, az elvégzett munkát és az ahhoz való hozzáállást, hálaadást, lelkesedést, ki mennyire az Ő dicsőségére végezte, mint aki Neki dolgozik elsősorban. Továbbá a világi felettesek iránt tanúsított alázatot és tiszteletet.

Ha ugyanannak a Testnek lennénk teljességgel a tagjai, akkor 1Korintus 12 példázata alapján fel lehetne tenni a kérdést, hogy egyik tag miként erősödött, vagy nőhetett meg aránytalanul nagyobbra más részeihez képest.

Nem ugyanabból a gyomorból kellene táplálkoznunk, amely közös?

Ha pedig ma egy közösségen belül megvannak ezek az arcátlan különbségek, akkor több és más gyomrok táplálnak bennünket, akkor nem egy test vagyunk. A Messiás Teste pedig nem nézhet ki úgy, mint akinek tagjait Arnold Schwarzenegger és Mahatma Gandhi-ból tákolták volna össze.

Nehéz sors, mint lustaság következménye

Vannak olyanok, akik szerény sorsukat saját mulasztási bűnüknek köszönhetik. Megtehették volna, hogy tanuljanak, képezzék magukat, mégsem tették. De a Messiás Testébe bekerülve, az is, aki saját bűne miatt jutott balsorsra, mert nem használta ki talentumait, amikor világi és/vagy fiatal volt, egyszer újjászületik és ezt a sötét múltat rendezi, bocsánatot nyer rá, senki nem tehet neki szemrehányást, hogy miért van ilyen szorult helyzetben. Innentől fogva az a kérdés, hogy újjászületett emberként, új emberként, mennyire felel meg annak az új életnek, amit kapott.

Aki továbbra is lusta és parazita módon élősködni igyekszik, azt ki kell zárni a közösségből,

mindaddig, amíg ez a szellemi lepra meg nem szűnik. Ismét Ószövetségi parancsolatok adnak választ arra, miként működhet jól a Messiás Teste, ki számít jövevények, vagy idegennek-zsellérnek-napszámosnak és nem szabad összekeverni ezeknek az embereknek a jogait és státuszát.

Az Ószövetségben olvasható Izrael Népének működésére vonatkozó rendeletek Ruach HaKodesh általi beteljesedését kell kérnünk az Atyától!

Ez nem Kommunizmus vagy bármiféle más utópia, hanem Elohim Országa, mely bennünk van, így köztünk is. Ez Ígéret, és kötelességünk azért imádkozni, hogy ez az eredeti Egyházi rend helyreálljon.

Ha pedig a Messiás uralkodik felettünk és közösségeink felett, akkor Törvénye is köztünk él. Így az élősködni kívánó nem kívánatos személyektől is megóv majd bennünket, csakúgy, mint a hazugoktól, ahogy a történetben tovább olvassuk a csaló Anániás és Szafira felesége esetén.

Takarító és gépészmérnök azonos fizetésen?

Ahogy kifejtettük, a világ az, aki úgy gondolja, hogy minél több szakmája, diplomája, nyelvtudása van valakinek, annál többet ér. Ezek az embert, ha nem is sokszorosítja meg, vagy teszi értékesebbé, egóját mindenképp növelni szokta. Elohim viszont azt nézi, hogy hány izzadtságcsepp, vagy akár könnycsepp közepette végzi valaki a munkáját.

Az pedig, aki jobb családban, jobb környéken, jobb fizikai-lelki adottságokkal, magasabb IQ-val jött a világra, attól többet kérnek is majd számon a végén.

Nem azért kapott többet az ember, hogy magát építse általa és végig nézze, hogy testvére keményebb munkával épp, hogy az éhhalált el tudja kerülni fizetéséből.

Több a felelőssége egy vezetőnek, mérnöknek, vagy orvosnak? Örüljön neki, hogy több felelősséget, érdekesebb, több élvezettel végezhető izgalmas munkát kapott. Ez már önmagában egy többlet fizetség, vagy jutalom lelki szinten. Magasabban van a ranglétrán, kevésbé van kiszolgáltatva az esetleges kisfőnököknek. Miért kellene még ennek ráadásképpen a 10-20, vagy még ennél is többszörösét is megkapnia annak, aki nem dolgozik többet, csak más minőségben és felelősségteljességben?

Hangsúlyozom, hogy itt Krisztus Testén belüli működésről szólok, nem a világi rendszert akarom megváltoztatni, hanem rámutatni, hogy egy ilyen áldott, a világgal párhuzamos társadalomban élhetne és kellene élnie a Messiás Testének az eredeti ígéret szerint.

Természetesen egy mérnöknek vagy orvosnak más és költségesebb eszközökre van szüksége munkavégzéséhez. Mindenki megkapná a közösből azt, amire szüksége van szerepe betöltéséhez. De ami saját zsebpénz, ami saját eledel, az nem térhet el ilyen jelentős mértékben testvér és testvér között.

Amit az igazságtalan mammonból megszerzel és Elohim Országában megszentelődik, az igazságosan kerül szétosztásra Elohim akarata szerint.

Mindenki megkapja azt amire szüksége van. Itt is megnyilvánulhat egy bizonyos és mérsékelt módon az, hogy valaki többet kap esetenként, hiszen többre van szüksége ahhoz, hogy gyakorolja hivatását. Mert más jellegű munkája van. Természetesen egy orvos többet fog kivenni a közös kasszából, hiszen több és drágább eszközökre van szüksége, hogy működhessen. Egy mérnök hasonlóképpen. Minél összetettebb egy munka, annál komolyabb eszközöket igényel. Drágább és jobban működő számítástechnikai eszközök kellenek egy építésznek, mint egy autószerelőnek, aki nem a munkájához, hanem szabadidejében veszi inkább hasznát ezeknek, így kevesebbel be kell érnie. Aki többet utazik munkája során, nagyobb teljesítményű autót fog tudni venni, stb.

Nem egy elvakult merev bolsevik rendszerről beszélünk itt, hanem

Elohim Szellemének működése által egy szószerint valóra vált állomvilágról,

ahol a Mindenható igazsága számunkra szinte elképzelhetetlen és tökéletes módon működne.

Egy ehhez hasonló rendszer van kialakulóban most a világban: ennek a tökéletes és eredeti mintának a hamisítványa, melyet az antikrisztus épít ki jelen korunkban. Egy olyan végső világrend, ahol a vezető elit visszaveszi a nyugati világtól azt a féktelenül fényűző és pazarló életvitelt, ami a második világháború óta kialakult a nyugati társadalmakban, később nálunk középeurópában is. A covid előtti korszak, valóban fenntarthatatlan és káros rendszer volt, főként a világ annak a részére, akiktől elvonják a közös forrásokat. Csakhogy az a szellemiség, mely felelős volt ennek a káosznak a kiépítésén, most megmentőként érkezik, hogy rendet rakjon a maga módján és továbbra is saját hasznára. A cél, az emberiség leuralása egy magasabb fokozaton.

Ez az idők végi világrendszer lesz az, amelybe mi, Yahushua tanítványai már nem fogunk beleférni. Kénytelenek leszünk visszatérni ahhoz az a társadalmi és életformához, melyet a jelen írásban tárgyalunk. Amikor sem adni, se venni nem fog tudni az, aki nem veszi fel a fenevad bélyegét, akkor diplomáinkkal kibélelhetjük majd ruháinkat, hogy annál kevésbé fázzunk. Az elragadtatás sajnos úgy tűnik, hogy valóban nem a nagy megpróbáltatás előtt történik meg, ahogy sokan hirdetik, és bárha igazuk lenne. Hanem 3,5 fél évet ki kell majd birnia valahogy a Messiás Testének. Ha nem ezt a mintát követjük és állítjuk helyre, akkor csak fokozódnak majd próbáink.

Antikrisztusi részigazság / Krisztusi teljesség

A címben szereplő mondat nem csupán lopott, hanem szokásához híven az ellenség vagy hiányosan, vagy kibővítve idézi az Örökkévaló kijelentéseit, szavait, ígéreteit, mindent, ami eredeti. Mert a: „Nem lesz semmid és boldog leszel” mondatból hiányzik:

de mégis mindened meglesz!

Amikor az antikrsztus felkínálja pecsétjét, mely által az emberek tudása, lelki-fizikai állapota jelentősen javulhat, külső és emberi beavatkozás által, akkor valóban eléri az emberiség azt a látszólagos földi boldogságot, mely után mindannyian sóvárognak. Amit itt a földön el lehet érni, tudás, tudomány és technológia által, az meglesz. Tökéletes tudás és egészség, internettel, egészségügyi szervezetekkel és központtal való összekapcsolódása által, a modern-ember, a transzhumán számára szinte elképzelhetetlen ajtók és lehetőségek nyílnak meg.

Amit ma az agyunkkal boldogság forrásainak nevezünk, azt holnap meg is kapjuk. Nem lesz magántulajdonod, így nem kell aggódnod, hogy mi lesz, ha elveszíted, hiszen a központi hatalom kiutal számodra minden olyan eszközt, amire szükséged lesz, hogy folytasd ezt a hiábavaló élősködő életformát, amely alakulóban van néhány évtizede. Mint a szocializmusban, amikor az emberek önkormányzati lakásokban éltek és szinte ingyen kapták a közszolgáltatásokat (az akkori fizetések sokkal kisebb részét tették ki azok a számlák, mint a maiak). A munka is egészen másként néz majd ki, sokak nem is dolgoznak, hanem a robotok végzik el helyettük a munkát, mint a római birodalom utolsó évtizedeiben, amikor a kiváltságos szórakozó polgárok helyett rabszolgák dolgoztak. Nemsokára, mint akkor mindenki megkapja az emberi és alanyi jogon járó univerzális fizetést.

Csak egy probléma lesz ezzel, tudatosan igent kell mondanod egy olyan fejedelemségnek, aki nyíltan és már menthetetlenül a lelkedet, pontosabban a szellemedet fogja elkérni cserébe. Ekkor tudni fogod, ha még hiszel egyáltalán a halál utáni Életben, hogy a Bibliában leírt és felkínált Üdvösséget, Örök Életet és Elohim Országának állampolgárságát többé nem kaphatod meg. Mégis sokan igent fognak mondani, mert annyira vonzó lesz számukra a földi paradicsomi állapot, ahol se betegség, se butaság, se háború, se baleset vagy bármilyen egyéb kellemetlenség nem lesz többé, vagy legalábbis azt hazudják majd. A hamis Messiás hamis ígéreteket és törvényt fog majd érvényesíteni, pontosabban az eredetiekhez igen hasonlókat.

Elhiteti veled, hogy az örök élet és boldogság, béke-biztonság itt a földön valósul majd meg. Ki állhat majd ennek ellent?

Mi akik pedig ellenállunk, számunkra szükségszerű, hogy a fentebb leírt ApCsel-beli Egyház szerkezet helyreálljon, mert ha nem, akkor súlyos testi-lelki helyzetbe kerülünk. Épp az üldöztetések megkezdése fogja a Messiás Testét arra kényszeríteni, hogy elfogadja ezt az igazságot. Sajnos úgy látom, hogy magától nem fog menni. Amíg el nem kezdünk kikerülni az utcára, mint hajléktalanok.

Jobb lenne már most és igen sürgősen elkezdeni a szervezést, mert az utolsó felvonás már elkezdődött, mivel az antikrisztus felkenetése királlyá heteken belül megtörténik.

És most, hogy visszavegyünk egy másik fogalmat, amelyet elloptak tőlünk és amely nem a világ proletárjainak szól, hanem Yahushua követőinek: „Egyesüljünk”: Térjünk vissza együtt Shavuot-hoz/Pünkösd-höz, hogy Ruach HaKodesh ismét betölthessen bennünket egységben. Úgy, hogy a tizedünket, vagyis minden javunkat, méltányos módon újra szétossza közöttünk.

Elohim Országa már itt és köztünk van és már itt és most meg kellene élnünk.

Lásd még: A Tanítványok Cselekedetei, Béke biztonság – Sci-Fi vagy valóság?

VIDEO VÁLTOZAT

351 Yahushua HaMashiah-ban beteljesedett prófécia

351 Yahushua HaMashiah-ban beteljesedett prófécia

1.1Mózes 3:15Nő magva (szűz születés)Galaták 4:4-5, Máté 1:18
2.1Mózes 3:15Összetapossa a Sátán fejétZsidó 2:14, 1 János 3:8
3.1Mózes 5:24A testi felemelkedés a mennybeMark 16:19
4.1Mózes 9:26, 27Sém Elohimja Sém fia leszLukács 3:36
5.1Mózes 12:3Ábrahám magva megáld minden nemzetetGalaták 3:8, ApCsel 3:25, 26
6.1Mózes 12:7Ábrahám magvának tett ígéretGalaták 3:16
7.1Mózes 14:18Melkisédek rendje szerinti főpapZsidó 6:20
8.1Mózes 14:18A béke és az igazság királyaZsidó 7:2
9.1Mózes 14:18Az utolsó vacsora előrevetítéseMáté 26:26-29
10.1Mózes 17:19Izsák magva (1Móz 21:12)Róma 9:7
11.1Mózes 22:8Elohim Bárányának ígéreteJános 1:29
12.1Mózes 22:18Mint Izsák magva, megáld minden nemzetetGalaták 3:16
13.1Mózes 26:2-5Izsák Magva ígérete MegváltókéntZsidó 11:18
14.1Mózes 28:12A mennybe vezető hídJános 1:51
15.1Mózes 28:14Jákob magvaLukács 3:34
16.1Mózes 49:10Az Ő eljövetelének idejeLukács 2:1-7; Galaták 4:4
17.1Mózes 49:10Júda magvaLukács 3:33
18.1Mózes 49:10Yahushua: Shiloh és SzentJános 17:3
19.1Mózes 49:10A Júda elé kerülő Messiás elvesztette identitásátJános 11:47-52
20.1Mózes 49:10Neki lesz engedelmes  a népJános 10:16
21.2Mózes 3:13-15„ÉN VAGYOK”János 4:26, 8:58
22.2Mózes 12:5Egy hibátlan bárányZsidó 9:14; 1 Péter 1:19
23.2Mózes 12:13A Bárány vére megment a haragtólRóma 5:8
24.2Mózes 12:21-27A Messiás a mi húsvétunk1 Korintus 5:7
25.2Mózes 12:46A Báránynak egy csontja sem törhet elJános 19:31-36
26.2Mózes 15:2Yeshua Magasztosságának jóslataApCsel 7:55, 56
27.2Mózes 15:11Jellem-szentségeLukács 1:35; ApCsel 4:27
28.2Mózes 17:6Izrael szellemi sziklája1 Korintus 10:4
29.2Mózes 33:19Az ő jelleme-KegyesLukács 1:72
30.3Mózes 1:2-9Áldozata édes illatú ElohimnakEfézus 5:2
31.3Mózes 14:11A leprás megtisztult – Jelentkezz a papságnálLukács 5:12-14; ApCsel 6:7
32.3Mózes 16:15-17A Messiás egyszeri halálának előképeZsidó 9:7-14
33.3Mózes 16:27Szenvedés a táboron kívülMáté 27:33; Zsidó 13:11, 12
34.3Mózes 17:11A Vér – a test életeMáté 26:28; Mark 10:45
35.3Mózes 17:11A vér az, ami engesztelést hozRom. 3:23-24; 1 János 1:7
36.3Mózes 23:36-37Italáldozat: „Ha valaki szomjazik”János 7:37
37.4Mózes 9:12Egy csontja sem tört elJános 19:31-36
38.4Mózes 21:9A rézkígyó és a BárányJános 3:14-18, 12:32
39.4Mózes 24:17Idő: „Látni fogom, de nem most.”János 1:14; Galaták 4:4
40.5Mózes 18:15A próféta igazsága.János 6:14
41.5Mózes 18:15-16Ha hittetek volna Mózesnek, hinnétek nekem.János 5:45-47
42.5Mózes 18:18Az Atya küldte, hogy kimondja az Ő szavátJános 8:28, 29
43.5Mózes 18:19Aki nem hallgat, annak viselnie kell bűnétApCsel 3:22-23
44.5Mózes 21:23Átkozott, aki fán függGalaták 3:10-13
45.Józsué 5:14-15Üdvösségünk FejeZsidó 2:10
46.Ruth 4:4-10A Messiás, a mi rokonunk, megváltott minketEfézus 1:3-7
47.1 Samuel 2:35Egy hűséges papZsidó 2:17, 3:1-3, 6, 7:24-25
48.1 Samuel 2:10Felkent királya lesz YahuwahnakMáté 28:18, János 12:15
49.2 Samuel 7:12Dávid magvaMáté 1:1
50.2 Samuel 7:13Országa örökkévaló2 Péter 1:11
51.2 Samuel 7:14aElohim fiaLukács 1:32, Róma 1:3-4
52.2 Samuel 7:16Dávid háza örökre felépülLukács 3:31; Jelenések 22:16
53.2 Királyok 2:11A testi felemelkedés a mennybeLukács 24:51
54.1 Krónikák 17:11Dávid magvaMáté 1:1, 9:27
55.1 Krónikák 17:12-13Örökké uralkodik Dávid trónjánLukács 1:32, 33
56.1 Krónikák 17:13Én leszek az Atyja, Ő… az én Fiam.Zsidó 1:5
57.Job 9:32-33Közvetítő ember és Elohim között1 Timoteus 2:5
58.Job 19:23-27A feltámadás kihirdetéseJános 5:24-29
59.Zsoltárok 2:1-3A Királyok ellenségeskedése előrejelzéseApCsel 4:25-28
60.Zsoltárok 2:2A Felkent (A Messiás) cím birtoklásáhozJános 1:41, ApCsel 2:36
61.Zsoltárok 2:6Jelleme szentségJános 8:46; Jelenések 3:7
62.Zsoltárok 2:6Hogy birtokolja a király címetMáté 2:2
63.Zsoltárok 2:7Kijelentette a Szeretett FiútMáté 3:17, Róma 1:4
64.Zsoltárok 2:7, 8A keresztre feszítés és a feltámadásApCsel 13:29-33
65.Zsoltárok 2:8, 9Uralkodj a nemzeteken vasvesszővelJelenések 2:27, 12:5, 19:15
66.Zsoltárok 2:12Az élet a belé vetett hit által jönJános 20:31
67.Zsoltárok 8:2A csecsemők szája hirdetik az Ő dicséretétMáté 21:16
68.Zsoltárok 8:5, 6Megaláztatása és felmagasztalásaZsidó 2:5-9
69.Zsoltárok 9:7-10Ítélje meg a világot igazságosanApCsel 17:31
70.Zsoltárok 16:10Nem ismer romlástApCsel 2:31, 13:35
71.Zsoltárok 16:9-11Fel kellett támadnia a halálbólJános 20:9
72.Zsoltárok 17:15A feltámadás megjövendöléseLukács 24:6
73.Zsoltárok 18:2-3Az üdvösség kürtjeLukács 1:69-71
74.Zsoltárok 22:1Elhagyatik mások bűnei miatt2 Korintus 5:21
75.Zsoltárok 22:1Elohim, én Elohim, miért hagytál el engem?Máté 27:46
76.Zsoltárok 22:2Sötétség a Kálvárián három órán átMáté 27:45
77.Zsoltárok 22:7Meghúzzák szájukat, és csóválják fejüketMáté 27:39-44
78.Zsoltárok 22:8Elohim-nak mondta magát, szabadítsa meg magátMáté 27:43
79.Zsoltárok 22:9-10Megváltónak születettLukács 2:7
80.Zsoltárok 22:12-13Az Ő halálát keresikJános 19:6
81.Zsoltárok 22:14A vére kiömlött, amikor átszúrták az oldalátJános 19:34
82.Zsoltárok 22:14, 15Kínokat szenvedett a KálváriánMark 15:34-37
83.Zsoltárok 22:15MegszomjazottJános 19:28
84.Zsoltárok 22:16Átszúrták a kezét és a lábátJános 19:34, 37; 20:27
85.Zsoltárok 22:17, 18Az emberek levették a tekintetüket RólaLukács 23:34, 35
86.Zsoltárok 22:18Osztozkodtak ruháinJános 19:23, 24
87.Zsoltárok 22:20, 21Elkötelezte magát ElohimnakLukács 23:46
88.Zsoltárok 22:20, 21A sátáni hatalmat összezúzta a Megváltó a sarkávalZsidó 2:14
89.Zsoltárok 22:22Feltámadásának kijelentéseJános 20:17
90.Zsoltárok 22:27-28Ő lesz a nemzetek kormányzójaKolossé 1:16
91.Zsoltárok 22:31BevégeztetettJános 19:30, Zsidó 10:10, 12, 14, 18
92.Zsoltárok 23:1Én vagyok a Jó PásztorJános 10:11, 1 Péter 2:25
93.Zsoltárok 24:3Felmagasztalásának megjövendöléseApCsel 1:11; Filippiek 2:9
94.Zsoltárok 30:3Feltámadásának megjövendöléseApCsel 2:32
95.Zsoltárok 31:5Kezedbe adom lelkemetLukács 23:46
96.Zsoltárok 31:11Ismerősei elfordulnak tőleMark 14:50
97.Zsoltárok 31:13Tanácsot tartottak, hogy megöljékMáté 27:1, János 11:53
98.Zsoltárok 31:14, 15Bízott Elohimban, akkor szabadítsa is megMáté 27:43
99.Zsoltárok 34:20Egy csontja sem tört elJános 19:31-36
100.Zsoltárok 35:11Hamis tanúk támadtak elleneMáté 26:59
101.Zsoltárok 35:19Ok nélkül gyűlöltékJános 15:25
102.Zsoltárok 38:11A barátai távol álltakLukács 23:49
103.Zsoltárok 38:12Az ellenség csellel próbálja elfogniMark 14:1, Máté 22:15
104.Zsoltárok 38:12-13Csönd vádlói előttMáté 27:12-14
105.Zsoltárok 38:20Kiment és jót tettApCsel 10:38
106.Zsoltárok 40:2-5Feltámadása örömének megjövendöléseJános 20:20
107.Zsoltárok 40:6-8Az ő öröme – az Atya akarataJános 4:34, Zsidó 10:5-10
108.Zsoltárok 40:9Neki kellett prédikálnia az Igazságot IzraelbenMáté 4:17
109.Zsoltárok 40:14Ellenfelekkel szembenézve a KertbenJános 18:4-6
110.Zsoltárok 41:9Elárulta egy tanítványaJános 13:18
111.Zsoltárok 45:2A kegyelem szavai az Ő ajkáról jönnekJános 1:17, Lukács 4:22
112.Zsoltárok 45:6Az Ővé az Elohim-i címZsidó 1:8
113.Zsoltárok 45:7Különleges kenet a SzentlSzellem/RuachHaKadoshMáté 3:16; Zsidó 1:9
114.Zsoltárok 45:7, 8Messiásnak hívják (Messiás vagy Felkent)Lukács 2:11
115.Zsoltárok 45:17Nevére örökre emléknekEfézus 1:20-21, Zsidó 1:8
116.Zsoltárok 55:12-14Egy barát árulta el, nem ellenségJános 13:18
117.Zsoltárok 55:15Az áruló megbánhatatlan halálaMáté 27:3-5; ApCsel 1:16-19
118.Zsoltárok 68:18Embernek ajándékozniEfézus 4:7-16
119.Zsoltárok 68:18Felment a MennybeLukács 24:51
120.Zsoltárok 69:4Ok nélkül gyűlöltékJános 15:25
121.Zsoltárok 69:8Idegen a saját testvérei számáraJános 1:11, 7:5
122.Zsoltárok 69:9Buzgó Yahuwah HázáértJános 2:17
123.Zsoltárok 69:14-20Messiás lelki gyötrelme a keresztre feszítés előttMáté 26:36-45
124.Zsoltárok 69:20A lelkem rendkívül szomorú.Máté 26:38
125.Zsoltárok 69:21Ecet adatott Neki szomj oltónakMáté 27:34
126.Zsoltárok 69:26Az Elohim által adott és megsújtott MegváltóJános 17:4; 18:11
127.Zsoltárok 72:10, 11Különleges emberek látogatták megMáté 2:1-11
128.Zsoltárok 72:16A földbe hullott búzaszemJános 12:24-25
129.Zsoltárok 72:17Az Ő nevébe vetett hit utódokat fog szülniJános 1:12, 13
130.Zsoltárok 72:17Minden nemzet megáldatik ÁltalaGalaták 3:8
131.Zsoltárok 72:17Minden nemzet áldottnak fogja Őt nevezniJános 12:13, Jelenések 5:8-12
132.Zsoltárok 78:1-2Példabeszédekben tanítottMáté 13:34-35
133.Zsoltárok 78:2bHatalommal szólni Elohim bölcsességérőlMáté 7:29
134.Zsoltárok 80:17Elohim jobb kezeMark 14:61-62
135.Zsoltárok 88A kálvária szenvedése és gyalázataMáté 27:26-50
136.Zsoltárok 88:8Távol álltak és néztékLukács 23:49
137.Zsoltárok 89:27ElsőszülöttKolossé 1:15, 18
138.Zsoltárok 89:27Emmanuel magasabb a földi KirályoknálLukács 1:32, 33
139.Zsoltárok 89:35-37Dávid magva, trónja, királysága örökké megmaradLukács 1:32, 33
140.Zsoltárok 89:36-37A jelleme-HűségJelenések 1:5, 19:11
141.Zsoltárok 90:2Ő öröktől fogva van (Mikeás 5:2)János 1:1
142.Zsoltárok 91:11, 12Messiási azonosítás és kísértésLukács 4:10, 11
143.Zsoltárok 97:9Magasztosulása megjövendöléseApCsel 1:11; Efézus 1:20
144.Zsoltárok 100:5A jelleme – JóságMáté 19:16, 17
145.Zsoltárok 102:1-11A kálvária szenvedése és gyalázataJános 19:16-30
146.Zsoltárok 102:25-27A Messiás a Meglévő FiúZsidó 1:10-12
147.Zsoltárok 109:25KinevettékMáté 27:39
148.Zsoltárok 110:1Dávid fiaMáté 22:42-43
149.Zsoltárok 110:1Felemelkedni az Atya jobbjáraMark 16:19
150.Zsoltárok 110:1Dávid fiát Yahuwah-nak hívtákMáté 22:44, 45
151.Zsoltárok 110:4Pap Melkisédek parancsáraZsidó 6:20
152.Zsoltárok 112:4Jelleme Könyörületesség, kegyesség,…Máté 9:36
153.Zsoltárok 118:17, 18A Messiás feltámadásának ígéreteLukács 24:5-7; 1 Cor. 15:20
154.Zsoltárok 118:22, 23Az elutasított sarokkőMáté 21:42, 43
155.Zsoltárok 118:26aMagasztos megmutatja magát IzraelnekMáté 21:9
156.Zsoltárok 118:26bA templom helyreállításaMáté 21:12-15
157.Zsoltárok 132:11Dávid magva (testének gyümölcse)Lukács 1:32, Act 2:30
158.Zsoltárok 129:3MegostoroztákMáté 27:26
159.Zsoltárok 138:1-6Dávid magjának fenségessége ámulatba ejti a KirályokatMáté 2:2-6
160.Zsoltárok 147:3, 6A Messiás földi szolgálataLukács 4:18
161.Példabeszédek 1:23Elküldi Elohim SzellemétJános 16:7
162.Példabeszédek 8:23Előre elrendelt öröktől fogvaJelenések 13:8, 1 Péter 1:19-20
163.Énekek Éneke 5:16Az egészen kedves EgyetlenrőlJános 1:17
164.Ézsaiás 2:3Minden nemzetet tanítJános 4:25
165.Ézsaiás 2:4Ő ítélkezik a nemzetek felettJános 5:22
166.Ézsaiás 6:1Amikor Ézsaiás meglátta dicsőségétJános 12:40-41
167.Ézsaiás 6:8Akit Elohim küldöttJános 12:38-45
168.Ézsaiás 6:9-10A példázatok süket fülekre találnakMáté 13:13-15
169.Ézsaiás 6:9-12Vak a Messiásra és süket a szavairaApCsel 28:23-29
170.Ézsaiás 7:14Szűztől születikLukács 1:35
171.Ézsaiás 7:14Hogy Emmanuel-Elohim legyen velünkMáté 1:18-23, 1Tim. 3:16
172.Ézsaiás 8:8Emmanuelnek hívjákMáté 28:20
173.Ézsaiás 8:14A megütközés köve a botránkozás sziklája1 Péter 2:8
174.Ézsaiás 9:1, 2Szolgálata Galileában kezdődikMáté 4:12-17
175.Ézsaiás 9:6Született gyermek – EmberiségLukács 1:31
176.Ézsaiás 9:6Adott Fiú – Elohimmal egylényegűLukács 1:32, János 1:14, 1Tim. 3:16
177.Ézsaiás 9:6Hatalommal Elohim Fiának nyilvánítottákRóma 1:3, 4
178.Ézsaiás 9:6A Csodálatos, PelehLukács 4:22
179.Ézsaiás 9:6A tanácsadó, YaatzMáté 13:54
180.Ézsaiás 9:6A hatalmas Elohim, El Gibor1Kor. 1:24, Titus 2:3
181.Ézsaiás 9:6Az Örökkévaló Atya, Avi AdthJános 8:58, 10:30
182.Ézsaiás 9:6A béke hercege, Sar ShalomJános 16:33
183.Ézsaiás 9:7Egy örök birodalom alapításaLukács 1:32-33
184.Ézsaiás 9:7Akarata az Atyáéval egyJános 5:30
185.Ézsaiás 9:7Kormányának, trónjának és békéjének nincs végeLukács 1:32-33
186.Ézsaiás 11:1Názáreti ágnak hívják, NetzerMáté 2:23
187.Ézsaiás 11:1Jesse vesszejeLukács 3:23, 32
188.Ézsaiás 11:2Ruach HaKodesh/Szent Szellem által felkentMáté 3:16, 17, ApCsel 10:38
189.Ézsaiás 11:2BölcsességérőlKolossé 2:3
190.Ézsaiás 11:3Ismeri a gondolatainkatLukács 6:8, János 2:25
191.Ézsaiás 11:4Ítélj igazságbanApCsel 17:31
192.Ézsaiás 11:4Szája kardjával ítélJelenések 2:16, 19:11, 15
193.Ézsaiás 11:5Jellem: Igazságos és hűségesJelenések 19:11
194.Ézsaiás 11:10A pogányok keresik ŐtJános 12:18-21
195.Ézsaiás 12:2Yahushuának hívjákMáté 1:21
196.Ézsaiás 22:22Minden hatalom adatott Neki a kormányzásraJelenések 3:7
197.Ézsaiás 25:8A feltámadás megjövendölése1 Korintus 15:54
198.Ézsaiás 26:19Feltámadási ereje megjövendöléseMáté 27:50-54
199.Ézsaiás 28:16A Messiás a drága sarokkőApCsel 4:11, 12
200.Ézsaiás 28:16A Biztos Alap1 Korintus 3:11, Máté 16:18
201.Ézsaiás 29:13Engedelmesség SzavánakMáté 15:7-9
202.Ézsaiás 29:14A bölcseket megzavarja az Ige1 Korintus 1:18-31
203.Ézsaiás 32:2Menedék – Az ember búvóhely leszMáté 23:37
204.Ézsaiás 35:4Eljön és megment tégedMáté 1:21
205.Ézsaiás 35:5-6CsodákMáté 11:2-6
206.Ézsaiás 40:3, 4Előtte megy IllésJános 1:23
207.Ézsaiás 40:9Íme a te Elohimod.János 1:36; 19:14
208.Ézsaiás 40:10.Jön majd jutalmazniJelenések 22:12
209.Ézsaiás 40:11Egy pásztor-könyörületes életet-adóJános 10:10-18
210.Ézsaiás 42:1-4A szolga – mint hűséges, türelmes megváltóMáté 12:18-21
211.Ézsaiás 42:2Szelíd és alázatosMáté 11:28-30
212.Ézsaiás 42:3Reményt hoz a reményteleneknekJános 4
213.Ézsaiás 42:4A nemzetek várni fognak az Ő tanításairaJános 12:20-26
214.Ézsaiás 42:6A pogányok világossága (üdvössége).Lukács 2:32
215.Ézsaiás 42:1, 6Az övé az egész világra kiterjedő együttérzésMáté 28:19, 20
216.Ézsaiás 42:7A vak szemek kinyíltak.János 9:25-38
217.Ézsaiás 43:11Ő az egyetlen Megváltó.ApCsel 4:12
218.Ézsaiás 44:3Elküldi Elohim SzellemétJános 16:7, 13
219.Ézsaiás 45:21-25Ő Úr és MegváltóFilippiek 3:20, Titus 2:13
220.Ézsaiás 45:23Ő lesz a bíróJános 5:22; Róma 14:11
221.Ézsaiás 46:9, 10Bejelenti a még meg nem történt dolgokatJános 13:19
222.Ézsaiás 48:12Az Első és az UtolsóJános 1:30, Jelenések 1:8, 17
223.Ézsaiás 48:16, 17Tanítóként jöttJános 3:2
224.Ézsaiás 49:1Az anyaméhből hívták – az Ő emberségeMáté 1:18
225.Ézsaiás 49:5Egy szolga az anyaméhből.Lukács 1:31, Filippiek 2:7
226.Ézsaiás 49:6Ő fogja helyreállítani IzraeltApCsel 3:19-21, 15:16-17
227.Ézsaiás 49:6Ő az üdvösség Izrael számáraLukács 2:29-32
228.Ézsaiás 49:6Ő a pogányok világosságaJános 8:12, ApCsel 13:47
229.Ézsaiás 49:6Ő az üdvösség a föld végső határáigApCsel 15:7-18
230.Ézsaiás 49:7Megveti a NemzetJános 1:11, 8:48-49, 19:14-15
231.Ézsaiás 50:3A menny feketébe öltözött az Ő megaláztatásáraLukács 23:44, 45
232.Ézsaiás 50:4Tanult tanácsadó a fáradtak számáraMáté 7:29, 11:28, 29
233.Ézsaiás 50:5Kötelezte magát az engedelmességreMáté 26:39
234.Ézsaiás 50:6aHátát odatartotta a hóhéreknekMáté 27:26
235.Ézsaiás 50:6bArcon ütöttékMáté 26:67
236.Ézsaiás 50:6cLeköptékMáté 27:30
237.Ézsaiás 52:7Jó híreket közölt a hegyekrőlMáté 5:12,15:29,28:16
238.Ézsaiás 52:13A szolga felmagasztaltatottApCs 1:8-11; Ef 1:19-22, Filemon 2:5-9
239.Ézsaiás 52:14A szolgálót megdöbbentően bántalmaztákLukács 18:31-34; Máté 26:67, 68
240.Ézsaiás 52:15A nemzetek megriadtak a Szolga üzenetétőlLukács 18:31-34; Máté 26:67, 68
241.Ézsaiás 52:15Kiontott vére nemzeteket hint megZsidó 9:13-14, Jelenések 1:5
242.Ézsaiás 53:1Az ő népe nem hitt nekiJános 12:37-38
243.Ézsaiás 53:2Egy hétköznapi ember megjelenéseFilippiek 2:6-8
244.Ézsaiás 53:3aMegvetettLukács 4:28-29
245.Ézsaiás 53:3bElutasítvaMáté 27:21-23
246.Ézsaiás 53:3cNagy a bánataMáté 26:37-38, Lukács 19:41, Zsidó 4:15
247.Ézsaiás 53:3dA férfiak elrejtőznek előleMark 14:50-52
248.Ézsaiás 53:4aGyógyító szolgálataMáté 8:16-17
249.Ézsaiás 53:4bElohim átkozottnak ítélteMáté 26:66, 27:41-43
250.Ézsaiás 53:5aBüntetést visel az emberiség bűneiért2 Korintus 5:21, Zsidó 2:9
251.Ézsaiás 53:5bÁldozata békét biztosít ember és Elohim közöttKolossé 1:20
252.Ézsaiás 53:5cAz ő áldozata meggyógyítja az embert a bűnből1 Péter 2:24
253.Ézsaiás 53:6aŐ az emberiség bűnhordozója1 János 2:2, 4:10
254.Ézsaiás 53:6bAz egész emberiség bűnét viseli majdGalaták 1:4
255.Ézsaiás 53:7aElnyomott és megvetettMáté 27:27-31
256.Ézsaiás 53:7bNéma marad a vádlói előttMáté 27:12-14
257.Ézsaiás 53:7cÁldozati bárányJános 1:29, 1 Péter 1:18-19
258.Ézsaiás 53:8aBezárva és üldözveMáté 26:47-27:31
259.Ézsaiás 53:8bMegítélikJános 18:13-22
260.Ézsaiás 53:8cMegöltékMáté 27:35
261.Ézsaiás 53:8dMeghal a világ bűneiért1 János 2:2
262.Ézsaiás 53:9aEgy gazdag ember sírjába temették elMáté 27:57
263.Ézsaiás 53:9bÁrtatlan és nem követett el erőszakotLukács 23:41, János 18:38
264.Ézsaiás 53:9cNincs hamisság a szájában1 Péter 2:22
265.Ézsaiás 53:10aElohim akarata, hogy meghaljon az emberiségértJános 18:11
266.Ézsaiás 53:10bBűnért való felajánlásMáté 20:28, Galaták 3:13
267.Ézsaiás 53:10cFeltámadt és örök életRóma 6:9
268.Ézsaiás 53:10dBoldogulásJános 17:1-5
269.Ézsaiás 53:11aElohim teljesen elégedett szenvedésévelJános 12:27
270.Ézsaiás 53:11bElohim szolgája igazolja az embertRóma 5:8-9, 18-19
271.Ézsaiás 53:11cAz egész emberiség bűnhordozójaZsidó 9:28
272.Ézsaiás 53:12aElohim felmagasztalta áldozata miattMáté 28:18
273.Ézsaiás 53:12bFeladja életét, hogy megmentse az emberiségetLukács 23:46
274.Ézsaiás 53:12cA vétkesek közé számláltatikMark 15:27-28
275.Ézsaiás 53:12dAz egész emberiség bűnhordozója1 Péter 2:24
276.Ézsaiás 53:12eKözbenjárjatok Elohimnál az emberiség nevébenLukács 23:34, Rom. 8:34
277.Ézsaiás 55:3Elohim feltámasztottaApCsel 13:34
278.Ézsaiás 55:4aEgy tanúJános 18:37
279.Ézsaiás 55:4bVezető és parancsnokZsidó 2:10
280.Ézsaiás 55:5Elohim dicsőíti ŐtApCsel 3:13
281.Ézsaiás 59:16aKözbenjáró ember és Elohim közöttMáté 10:32
282.Ézsaiás 59:16bŐ jön, hogy üdvösséget szerezzenJános 6:40
283.Ézsaiás 59:20Megváltójukként jött SionbaLukács 2:38
284.Ézsaiás 60:1-3Világosságot visz a pogányoknakApCsel 26:23
285.Ézsaiás 61:1aElohim Szelleme rajta vanMáté 3:16-17
286.Ézsaiás 61:1bA Messiás hirdetni fogja a jó hírtLukács 4:16-21
287.Ézsaiás 61:1cSzabadulj meg a bűn rabságátólJános 8:31-36
288.Ézsaiás 61:1-2aKihirdeti a kegyelmi korszakotGalaták 4:4-5
289.Jeremiás 23:5-6Dávid leszármazottjaLukács 3:23-31
290.Jeremiás 23:5-6A Messiás egyszerre Elohim és EmberJános 13:13, 1Ti 3:16
291.Jeremiás 31:22Szűztől születettMáté 1:18-20
292.Jeremiás 31:31A Messiás az új szövetségMáté 26:28
293.Jeremiás 33:14-15Dávid leszármazottjaLukács 3:23-31
294.Eze.34:23-24Dávid leszármazottjaMáté 1:1
295.Eze.37:24-25Dávid leszármazottjaLukács 1:31-33
296.Daniel 2:44-45A Kő, amely széttöri a királyságokatMáté 21:44
297.Daniel 7:13-14aFeljut a mennybeApCsel 1:9-11
298.Daniel 7:13-14bMagasztosEfézus 1:20-22
299.Daniel 7:13-14cUralma örökké tartLukács 1:31-33
300.Daniel 9:24aHogy véget vessünk a bűnöknekGalaták 1:3-5
301.Daniel 9:24aMegbékélést szerezRóma 5:10, 2 Korintus 5:18-21
302.Daniel 9:24bSzentLukács 1:35
303.Daniel 9:25MegjövendöléseJános 12:12-13
304.Daniel 9:26aLevágatikMáté 16:21, 21:38-39
305.Daniel 9:26bHalj meg a világ bűneiértZsidó 2:9
306.Daniel 9:26cMegölték a templom lerombolása előttMáté 27:50-51
307.Daniel 10:5-6Messiás megdicsőült állapotbanJelenések 1:13-16
308.Hóseás 11:1Egyiptomból hívják kiMáté 2:15
309.Hóseás 13:14Legyőzte a halált1 Korintus 15:55-57
310.Joel 2:32Kínálj megváltást az egész emberiségnekRóma 10:9-13
311.Jónás 1:17A Messiás halála és feltámadásaMáté 12:40, 16:4
312.Mikeás 5:2aBetlehemben születettMáté 2:1-6
313.Mikeás 5:2bUralkodó IzraelbenLukács 1:33
314.Mikeás 5:2cAz öröktől fogvaJános 8:58
315.Aggeus 2:6-9Meglátogatta a második templomotLukács 2:27-32
316.Aggeus 2:23Zerubbábel leszármazottjaLukács 2:27-32
317.Zakariás 3:8Elohim szolgájaJános 17:4
318.Zakariás 6:12-13Pap és királyZsidó 8:1
319.Zakariás 9:9aÖrvendezve üdvözölték JeruzsálembenMáté 21:8-10
320.Zakariás 9:9bKirálynak tekintettékJános 12:12-13
321.Zakariás 9:9cA Messiás igazságosJános 5:30
322.Zakariás 9:9dA Messiás üdvösséget hozLukács 19:10
323.Zakariás 9:9eA Messiás alázatosMáté 11:29
324.Zakariás 9:9fA Király Jeruzsálembe érkezik szamárhátonMáté 21:6-9
325.Zakariás 10:4A sarokkőEfézus 2:20
326.Zakariás 11:4-6aAz Ő eljövetelekor Izraelnek alkalmatlan vezetői lesznekMáté 23:1-4
327.Zakariás 11:4-6bAz elutasítás miatt Yahuwah megvonja védelmétLukács 19:41-44
328.Zakariás 11:4-6cElutasították egy másik király javáraJános 19:13-15
329.Zakariás 11:7Tanítványai a szegények iránti szolgálataMáté 9:35-36
330.Zakariás 11:8aA Messiást visszautasítja a hitetlentMáté 23:33
331.Zakariás 11:8bMegvetettMáté 27:20
332.Zakariás 11:9Nem szolgálja az Őt visszautasítókatMáté 13:10-11
333.Zakariás 11:10-11aAz elutasítás hatására Elohim eltávolítja a védelmetLukács 19:41-44
334.Zakariás 11:10-11bA Messiás ElohimJános 14:7
335.Zakariás 11:12-13aHarminc ezüstért elárultákMáté 26:14-15
336.Zakariás 11:12-13bElutasítvaMáté 26:14-15
337.Zakariás 11:12-13cHarminc ezüstöt szórtak szét a Yahuwah házábanMáté 27:3-5
338.Zakariás 11:12-13dA Messiás ElohimJános 12:45
339.Zakariás 12:10aA Messiás testét átszúrjákJános 19:34-37
340.Zakariás 12:10bA Messiás egyszerre Elohim és emberJános 10:30
341.Zakariás 12:10cA Messiást elutasítottákJános 1:11
342.Zakariás 13:7aElohim akarata, hogy meghaljon az emberiség helyettJános 18:11
343.Zakariás 13:7bErőszakos halálMark 14:27
344.Zakariás 13:7cElohim és ember egyarántJános 14:9
345.Zakariás 13:7dIzrael szétszóratása a Messiás elutasítása miattMáté 26:31-56
346.Zakariás 14:4Visszatérése az Olajfák hegyénApCsel 1:11-12
347.Malakiás 3:1aKüldött, hogy előkészítse az utat a MessiásnakMark 1:1-8
348.Malakiás 3:1bHirtelen megjelenés a templombanMark 11:15-16
349.Malakiás 3:1cAz új szövetség hírnökeLukács 4:43
350.Malakiás 4:5Előfutár Illés Szelleme JánosbanMáté 3:1-3, 11:10-14, 17:11-13
351.Malakiás 4:6Előfutár sokakat az igazság felé fordítLukács 1:16-17
Elragadó UFO-kat láttam

Elragadó UFO-kat láttam

Újabb és nagy megtévesztési eszköz

16 év körüli lehettem, amikor az első UFO-t megpillantottam a brüsszeli égbolton, ahol születésemtől fogva éltem. Azokról az esetekről számolok be, melyeknek szemtanúja voltam, csakúgy, mint több százezer belga honfitársam is abban az évtizedben.

Esti szürkület volt, kidugtam a fejemet a tetőtéri ablakon, hogy körbenézzek, amikor feltűnt, hogy egyetlenegy darab csillag látható és annak is nem túl természetes a fénye. Azt gondoltam első ránézésre, hogy valami ember-alkotta műhold lehet. Megragadtam távcsövemet és ott, a fény mögött, egy háromszög alakú sötét tárgy vonalai rajzolódtak ki.

Pár perce figyeltem már, amikor egymás után kétszer azt láttam, hogy kb. 3-4 km-es átmérőjű félkört rajzolva iszonyatos sebességgel lefelé ugrott, majd vissza az ellenkező irányba, az eredeti helyére. Egy idő után elindult rettenetesen lassú mozgással kb. 40-45 perc alatt eltűnt a messzeségbe.

A következő hetekben, hónapokban még három hasonló esetnek voltam szemtanúja. Ekkor már távcsövet nem volt időm magamhoz venni, mivel a jelenségek akkor már csak pár másodpercig tartottak.

Mit láttam valójában?

Tudni kell hogy akkoriban, a 90-es évek elején Belgiumban olyan gyakoriak voltak az UFO jelenések, hogy egyes források szerint a lakosság több mint 50 százaléka legalább egyszer szemtanúja volt hasonló esetnek. A beszámolók szerint sokan ennél jóval közelebbről is látták ezeket a repülő tárgyakat, melyek irtózatos sebességű mozgásaikat teljes némaságban tudták végrehajtani.

Tudni kell azt is, hogy ezek az ufók minden esetben háromszög alakúak voltak. És nem utolsósorban azt is kell tudnunk, hogy

Brüsszel nem más, mint a NATO központja

illetve a rendszerváltás utáni időszakról van szó, amikor a hidegháború átalakulása folyamatban volt és az új hatalmi viszonyok még nem rajzolódtak ki teljesen. A nagyhatalmaknak valahogy fitogtatni kellett az erejüket egymás előtt, hogy az ellenfél szemmel láthassa, milyen csúcstechnológiával rendelkezik a másik fél.

Egyértelműen katonai kísérletekről van szó. Ugyanis sokan tudjuk, hogy a gravitáció ellenes, vagy mentes, repülés már nagyon rég fejlesztés alatt áll és bizonyára eredményeket többen, többször és több időben elértek már. Tudomásom szerint, elsőként a második világháború idején a nácik kezdték kutatni ezt a technológiát.

Nem mellesleg az a náci tudós, aki feltehetőleg ezeknek a kutatásoknak a vezetője volt, ahogy a ballisztika és rakétakutatás területein is, később Amerikában kapott lehetőséget arra, hogy tovább kamatoztassa talentumait, ahol többek között a NASA-nak vált egyik alapítótagjává, illetve Walt Disney közeli barátjává. A jövőben talán még írok arról, miként kapcsolódik össze a NASA és Walt Disney a modern „mesetudomány” kialakításában.

Így érthetjük meg azt az apró jelenséget is, ami talán nem tűnik fel oly sokaknak, hogy az UFO-k megjelenésükben mindig követik az aktuális kor divatját és formavilágát. Egy több ezer évvel fejlettebb civilizáció tagjaitól igen nehezen elképzelhető, hogy ennyire figyelembe tartanák a 20. sz állandóan hullámzó emberi divatokat és ízlésvilágot. Az 50-es években is már a Szovjetunióval szembeni megfélemlítés és erőfitogtatás volt a cél.

Évekkel ezelőtt a YouTube-on olyan videót is láttam, ahol egy panellakásban élő 80-as évekbeli magyar gimnazista fiatalember bemutatja saját fejlesztésű tranzisztoros szerkezetét, amivel levitáltatni – levegőbe lebegtetni – tudott egyes tárgyakat a saját szobájában. Egy fiatal zseniről van szó, aki bizonyára fizika tanárának óráin rájött, miként tudna mágneses térerőt létrehozni, az elektromos áramlatok különös módon való létrehozása által, valószínű, egy kis higany rásegítésével. Ehhez felhasználta az akkor rendelkezésére álló elektronikus eszközök alkatrészeit és máris „varázsolni” volt képes.

UFO: Manipulatív eszköz

Az egész történetben, amit leírtam nem is az az érdekes, hogy milyen technikával készülnek ezek a repülő tárgyak, melyekre a gravitáció már nem gyakorolja hatását, hanem sokkal inkább a

vallásos hisztéria és a transzcendencia iránti buzgó érdeklődés,

az igazán érdekes jelenség, amit az UFO jelenések képesek voltak gyakorolni az emberiségre.

Rettenetes mennyiségű irodalom, cikk, film, sorozat, gyermekjáték és bábu készült és került eladására azokban az évtizedekben. Azon túl, hogy katonai és nemzetbiztonsági szempontból a titokban tartott technológia óriási hatalmi előnyökhöz juttatja azokat, akiknek a birtokában van, a lakosság ezzel a fajta butításával azt is elérték, hogy a szórakoztatóipar a fellegekbe repüljön és óriási üzlet alakuljon ki a jelenség körül.

Nagyon sokáig nem akartam hívőként elhinni, hogy az UFO jelenségnek bármilyen szerepe lehet az üdvtörténet tekintetében és hogy bármiféle vonatkozásban beszélni kell majd erről, mint a Messiás szolgája. Sokáig úgy gondoltam, hogy nem kell ezzel a témával foglalkozni, hiszen egy titokban tartott tudományos és kémkezdési katonai jelenségről van szó – mely bár mellesleg magával von némi kis népi hiedelmet, ahogy ezt a pogány népeknél megszokhattuk – de miért lenne ennek bármiféle különösebb jelentősége a próféciák tükrében? Viszont, ha csak azt nézzük, hogy hány ember kezdett el hinni földönkívüliekbe és váltak így megtévesztettekké, már önmagában aggasztó jelenség. Azonban úgy tűnik, hogy ennél még sokkal több veszélyt is rejt magában a dolog.

Egyre inkább úgy gondolom és több komoly hívő szolgáló testvérem beszámolóit hallgatva, megbizonyosodtam, hogy ez a jelenség a Sátán kezében egy igen nagy eszköz további súlyos megtévesztésekhez.

Azontúl, hogy az emberek bizalmát eltéríti az Egyetlen Teremtő Elohimról és alternatív istenségeket kínál fel, melyek úgymond az életet hozták magukkal valahonnan messziről a Földre, az UFO jelenség úgy tűnik, hogy rövidesen ismét központi témává alakul vissza.

A földönkívüliek visszatérnek

Sok ateistának mondott ember egy jó ideje csalódott a Darwinizmusban, látván annak súlyos hiányosságait, így egyre többen kételkednek ebben az elméletben. Ezért az ellenségnek szükségessé vált a darwinizmust egy fajta szellemi síkra terelni, hogy pótolja azt a hiányt, melyet a száraz materializmus von maga után. Nincs ugyanis érdekében, hogy az emberek visszaforduljanak a szellemi világ felé és ott esetleg újból megtalálják az Egyetlen Utat, Aki vissza tudja vezetni őket az Atyához.

Miután hosszú évtizedek alatt mesterségesen kitágították az univerzumot a fejünk felett, azaz a naprendszertől eljutottunk a galaxisokon, majd a táguló univerzumon át egészen a multiverzumíg, nem nehéz már azt is elhitetni az emberiséggel, hogy ekkora világban, szükségszerű, hogy más távolabbi, akár fejlettebb életformák is létezzenek. Így alakulnak ki azok az elméletek, miszerint fejlettebb civilizációkból idelátogató idegenek teremtették meg az emberiséget és segítettek nekik kifejleszteni a tudás több válfaját, a mesterségeket, illetve akár megépíteni a máig nehezen magyarázható piramisok és egyéb óriás és tökéletesen precíz építészeti remekműveket.

Mózes első könyvéből azonban tudjuk, hogy

kik voltak azok a bizonyos istenfiak, vagy nephilim-ek,

akik földi nőkkel közösülve óriásoknak adtak életet, illetve hozzásegítették az emberiséget fejlődésében, különféle mesterségek elsajátítása által. (ahogy a Mózes 1-ben olvassuk és nem is ajánlok ezen kívül erről a témáról szóló más irodalmat. Az Enoch Könyvéről külön írást fogok posztolni a közeljövőben).

És itt érkeztünk el a jelenség lényegéhez, amikor össze fogjuk a továbbiakban kapcsolni a földönkívüli lényeket a bukott angyalok a világban való ismételt megjelenésével, ahogy azt láthattuk Noé és az Özönvíz előtti időszakban.

Valóban voltak érdekes lények, akiket a biblia „Elohim fiaiként” „nephilimként„, és „óriásokként” említ. Ezeket a fogalmakat a modernkor ezoterikus irodalma ismét életre kelti egyfajta kiegészítőjeként a már túl szárazzá vált materialista darwinizmusnak. Így születtek meg azok az elméletek, miszerint más világokból érkező magasabb rendű fajok teremtették meg az életet a Földön, majd folyamatos mentorálás által felnevelték az emberiséget mai civilizációs szintjére. Ehhez létre is hoztak mindenféle régészeti hamisítványokat, ahol kőbevésett karórás-helikopterekkel járó óriások láthatók.

Mindezeket természetesen a filmipar segítsége és bevonása által igen mélyen elültették az emberi tudatban: „2001 Ürodüsszea” és annak derivált, máig termelődő modern film és sorozat áradatai mindezt a folyamatot pecsételi meg.

Nem csak csészealj, hanem marslakó is

Mindannyian hallottunk már, hogy ufók nem csak megjelennek, mint repülő tárgyak a fejünk fölött, hanem egyes emberek olyan dolgokat is átélnek, ami ennél sokkal messzebbre megy. Többen számolnak be arról, hogy földönkívüliek elragadják és elrabolják őket ágyaikból alvás közben. Vannak egyének, sőt egész családok és embercsoportok, akik együtt éltek át efféle emberrablást, ahol ezek a lények megjelennek, majd elkezdenek velük mindenféle kísérletet végezni az űrhajón. Ezek a beszámolók többségében az USA-ból származnak.

Legtöbbször alvás közben jelennek meg egy, vagy több, egy házon belül élő embereknek, akik gyakran külön szobákban alszanak. Mégis mind és egyszerre, ugyanazt látják, tapasztalják és élik át. Majd, amikor visszakerülnek az ágyaikba és felébrednek, beszámolóik tökéletesen megegyeznek egymáséival. Pszichológusok és egyéb szakértők vizsgálatai szerint ezek az emberek nem hazudnak és nem tűnik, úgy, hogy előre megtervezett, átbeszélt kitalált történetekről lenne szó, amit azért találnának ki, hogy magukra hívják a figyelmet, pénzt csináljanak, vagy egyszerűen szórakozásból becsapják az embereket.

Ami számunkra igen érdekes, hogy vannak olyan esetek, amikor az elrabolt személyek hívő keresztények voltak. Ők eme traumatikus megtapasztalás alatt, eszünkbe jutott, hogy esedezzenek a Megváltóhoz. Amikor kimondták az Ő nevét, a jelenség azonnal megszűnt és mindenki visszakerült a saját ágyába, majd felébredtek.

Elég nyilvánvalóan kiderül, hogy van egy név melynek hallatán a démonvilágnak el kell mennie, mert

a Megváltóhoz való kiáltást, a Messiás Szellemének a felidézését nem tudják elviselni.

Ekkor azonnal megszakad minden általuk gyakorolt varázslás és eltakarodnak.

Hamisított elragadtatás

Több prófétai szolgálat Amerikában is hirdeti azt, ami számomra is nyilvánvalóvá vált, hogy ezeknek a jelenségeknek semmilyen más célja nincs, mint előkészíteni a nyilvánosságot egy olyan eseményre, amikor tömegesen eltűnnek emberek a föld színéről. Nevezetesen arra, amikor jön az Elragadtatás.

Egy ilyen megdöbbentő és világméretű jelenség az ellenség számára igen nagy csapást jelent és sokakat meggyőz majd arról, hogy a

Messiás valós és Ő volt, aki a Názáreti Yahushua személyében megjelent.

Hiszen ekkor, az itt maradottak köreiben megindul a felismerés, hogy a Biblia üzenete mégis igaz és megtérnek, hogy a második turnusról már ne maradjanak le. Bár elvileg ekkor már csak a zsidóságra lesz érvényes az Evangélium üzenete és a Szövetség lehetősége. A Nép bélieknek még mindig ott lesz a lehetőség, hogy NE vegyék fel a fenevad bélyegét, így átmenekülhetnek majd ők is az 1000 éves Messiási birodalomba.

Egy ilyen elképesztő bizonysága a Messiásnak csak úgy játszható ki, ha jó előre megtervezett, ehhez hasonló jelenséghez hozzászoktatják a Föld lakosságát. Így egyszerűen jönni fognak tudósok, szakértők, sőt talán maguk a démonok is, akik földönkívülieknek adják majd ki magukat, és elmagyarázzák, hogy minket, a Mennyasszonyt, ők, a földönkívüliek raboltak el.

Vagy azért, mert veszélyeztettük a világ békéjét és ezért jobbnak látták kiiktatni bennünket a forgalomból, vagy ellenkezőleg azért mert olyan jó emberek voltunk, hogy jutalmul áttelepítettek saját bolygójukra, amit akár Paradicsomnak fognak elnevezni. Talán még azt is hozzáteszik hogy, ha te is oda akarsz jutni, akkor vedd fel a fenevad bélyegét.

Yahushua HaMashiah Menyasszonyának elragadtatása egy igen látványos jel és bizonyság lesz a teremtett világ számára.

Sátán ezt nagyon jól tudja és ezt a jelet más magyarázat által megtörni, lekicsinyelni és bemocskolni igyekszik majd.

Azért is írom ezeket a sorokat, hogy amikor a Föld lakossága keresni fog bennünket az Elragadtatás után, és az ellenség emberei eltűnésünket azzal fogják magyarázni az itt maradottaknak, hogy holmi kis gyíkfejű zöld földönkívüliek raboltak el minket, akkor ne higgyetek nekik!

Mert az antikrisztus és hamis prófétája, akik már a világban vannak és nemsokára kinyilatkoztatják magukat, tüzet hoznak majd le az égből, hogy sokakat megtévesszenek. Ez a tűz akár az ördögfajzatok (istenfiak) földönkívüliként való megjelenését is takarhatja, mely hamis magyarázatként szolgál majd, hogy befeketítsék a Yom HaTrua (kürtök napja) nagy jelét. (Amikor az ígéret szerint felhangzik a sófár hangja és a Völegény magához ragadja a Menyasszonyt.)

Megjelennek azért is, hogy kijelentsék: az antikrisztus közülük való, sőt ő a fejedelmük, aki azért jelent meg a világba, hogy megmentse azt a pusztulástól.

Többen vagyunk, akik ezt a megtévesztő eszközt már most tudjuk és előre jelezzük, hogy amikor látod, hogy eltűnünk ne higgy nekik. És ha még mindig nem vagy benne, akiben mi benne vagyunk, akkor most talán megérted, hogy

nincs más Út az Atyához, mint a Fiú, a megöletett Bárány Yahushua HaMashiah

Most még van időd rendezni ezt a kérdést és szövetségbe lépni az egyetlen MEGVÁLTÓ-val akinek nem zöld a feje, aki nem úgy néz ki, mint az őskígyó, hanem Yahuwah, a mi Elohim-unk Fia, a hófehér Bárány, aki meghalt bűneinkért, sebeinkért és betegségeinkért.

Miután a Messiás eljön és magához ragad minket első körben, remélhetőleg lesz egy kis ideje csatlakozniuk a Messiás Testéhez azoknak, akik nem ismerték fel első körben. De ha nem is, még mindig nemet mondhatsz a fenevad bélyegére, hogy átjuss az 1000 éves Birodalomba, hogy legalább így találkozz a Messiással.

Legyen majd JEL az ő számukra a mi eltűnésünk ebből a világból.

Ne higgyj majd E.T.-nek, hanem YHWH-nak.

Lásd még: Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

VIDEÓ VÁLTOZAT

Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

Az előző két írásban vettük Sátán két főbb eszközét Elohim tervének meggátolásában. A beelőzés és szélsőségek irányába való tolás ugyanazt a célt szolgálja, mely az idő húzása. A legtöbb választottat, ha már nem tudja letéríteni az útról, vakvágányokra, zsákutcákba próbálja bevinni, hogy addig is lopja az időnket, energiánkat és meddőséget okozzon. Ezek mind hátráltatnak bennünket elhívásunk és saját szellemi növekedésünk beteljesedésében.

Az előző két témánk a BEELŐZÉS és a FÉLRETOLÁS mind a VISSZAHÚZÁS-unkat szolgálják lényegében.

Káin nemzetsége Séth számára, ahogy Ishmael Izsáknak és Ezsau Jákób életében, mind olyan elképesztő visszahúzó erő, mely Elohim Tervének a meghátráltatására szolgálnak.

Amikor hívő embereket azzal téveszt meg, hogy SZÉSŐSÉGEKBE taszítsa és bizonyos igazságokból emberi dogmák szülessenek, farizeusivá degradálva törvények helyreállását a Szent Szellem munkája helyett, akkor is fékezés, akár teljes leállást ér el a Messiás Testének a haladásában.

Ezek a folyamatos leállások késztetnek sokakat arra, hogy kitörjenek és tovább fussanak, továbbvigyék a fáklyát a Keskeny Úton.

Belénk kapaszkodás

Vannak azonban további esetek, amikor nem beelőzés, vagy félretolás által, hanem csak úgy észrevétlenül egyfajta hátulról való belénk kapaszkodás által, lefékezik szolgálatunk haladását.

Emberek a ruhánkba / elhívásunkba kapaszkodva húznak gyakran vissza bennünket a haladásban

Amikor előremenni nem akaró emberek folyamatosan kiontják lelküket és nem figyelnek, nem várnak viszonzásul semmilyen megoldást élethelyzetükre, hanem csak arra vágynak, hogy valaki meghallgassa őket szüntelen és egyetértsen velük. Ilyenkor a legbölcsebb dolog, ha figyelmeztetéseink ellenére bűneiket nem elhagyni kívánják, hanem visszaigazolást lelki vágyaikra, hogy forduljanak inkább pszichológushoz, mert ez a fajta szolgálat és lelkigondozás nem a mi műfajunk.

Ruhánkba kapaszkodás egyik legfőbb példája már Ábrámnál elkezdődött, amikor kihívását követően azonnal megjelenik Lót unokaöccse, aki valami oknál fogva csatlakozik hozzá és vele megy, holott semmi ilyen előzetes utasítást, vagy engedélyt nem olvasunk Yahuwah szájából. Erről bővebben: Az Igaz Lót c. bejegyzésemben.

Lót igen nagy veszélybe sodorta Ábrámot és embereit, vagyonát/örökségét, idejét rabolta. És mielőtt elváltak volna, még viszálykodást is keltett az embereivel.

Az előbb említett eset minimum az időnket rabolja, de akár energiánkat is, sőt még lelkiismeretfurdalás is okozhat, ha szellemben nem vagyunk érettek, mivel még magunkra vesszük a másik előre haladni nem akarását azáltal, hogy nem tudunk mit tanácsolni nekik és egyesével elemezgetjük hiábavaló életproblémáikat a-helyett, hogy az azokból való megtérést és megbánást hirdetnénk nekik.

Gyakran tapasztalni, utcai szolgálataink során is, egyes testvérek leragadnak egyes embereknél. Valahogy nem érzik azt a határt, amikor a felebarátunk iránt tanúsított türelem és szeretet ideje lejárt és egy másik szabály lép érvénybe: a tovább haladás és a por leverése lábunkról.

Sok esetben a Messiási Szeretet mellett ott lappang a hamis humanizmus, főként nőknél figyelhető ez meg, amikor az utcán olyan emberek húzzák az időt, akik szemmel láthatóan nem a Messiásra kíváncsiak, esetleg borravalót remélnek tőlünk. Ha közben szétnézünk, talán több olyan személy halad el mellettünk, akik a békesség emberei, azok, akiknek a szíve sokkal inkább elő van készítve az Evangélium befogadására.

Hasonlóan, mint Ábrahám esetében, jó akaratból kitartunk rokonok, járókelők, idegenek, hajléktalanok mellett és nem vesszük észre, hogy esetleg egy másik rokon, idegen, járókelő vagy hajléktalan felé kellene elindulnunk végre.

Erőltetett, idejében meg nem szakított álszolgálatok ezek.

A mentős sem engedi az ablakban álló öngyilkosságra elszánt embert, hogy ruhájába kapaszkodjon, sőt ő maga sem ragadja meg az illető ruháját, nehogy magával rántsa zuhanásába.

Szellemi gyermekkorban való tartás

További igen alattomos fék az emberek előrehaladásában, amikor tudatosan megmaradnak szellemi atyjuk fennhatósága alatt. Amikor ugyanannak az embernek a szavain él éveken, évtizedeken keresztül és sosem válik ő maga szolgálóvá, mások atyjává. Hétről hétre, taníttatnak, de a teljességre sosem jutnak el. Ilyen a máig tapasztalható egyházak katolikus mintára felépült gyülekezetek, ahol ugyanaz a maréknyi ember tanít éveken át, több száz, akár több ezer embert. Kis vatikánok, kis pápáikkal és kis ministránsaikkal.

Ezt a témát több írásomban, bővebben és a megoldás lehetőségének említésével tárgyalom: pd. A Tanítványok Cselekedetei

További FÉKEK

A különböző szellemi fékek listáját majdnem a végtelenségig lehetne folytatni. A jelen írásban azokat a problémákat szerettem volna figyelmeztetésképpen elétek hozni, melyek a szolgálatban álló, újjászületett emberek életében a leggyakoribb visszahúzó erőkként jelentek meg szemünk előtt, vagy akár saját életünkben az utóbbi évek során.

Kommentbe biztatok minden olvasót, hogy írja be, mi az a fék, melyet tapasztalt, ami az előrehaladásban, a megszentelődés folyamatában számára visszahúzó tényező volt.

Lásd még: Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS, Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

VIDEO VÁLTOZAT

Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS

Az előző részben láthattuk, hogy az Út-on való haladásunkat az ellenség meg tudja nehezíteni azáltal, hogy hamis eszközökkel beelőzi az Örökkévalótól származó, a haladáshoz adott valódi történéseket/áldásokat.

A cél felé való futásunkat egy további fogással is tudja gátolni, hátráltatni, illetve sok esetben meghiúsítani, ez pedig nem más, mint

a SZÉSŐSÉGEK felé való eltolás, a Közép Útról való félrelökés jobb, vagy bal irányba.

Továbbra is a Reformáció folyamatán és annak fejlődésén keresztül tudjuk szemlélni ennek a pusztító munkának a következményeit.

Dualizmus és hidegháborús állapot kialakítása

A sátán egyik legkiválóbb eszköze az emberek megtévesztéséhez a dualizmus. Minden egyes lépésnél felkínál két tábort, a hiányosat, és az eltúlzottat. Egy ismert és érdekes szemléltetése ennek a folyamatnak, amit Madách Imre bemutatott a Homousion és a Homoiusion dualizmusán keresztül az Ember Tragédiája c.-ű művében.

Rómától kezdve több világi nagy hatalom is ennek az „oszd meg és uralkodj” elvén tartotta fenn a birodalmát.

Amikor eljön az ideje egy Igazság helyreállításának, ami egyes hívők szívében megfogan és ezt Sátán nem tudja megakadályozni, akkor a beelőzés helyett gyakran azt a taktikát választja, hogy enged. Egy kis időre leáll, engedi, hogy megtörténjen, aminek meg kell. Engedi az egyházakból való kiszakadást, engedi a megújulni vágyó emberek összeszervezkedését és elindulását az Egyház további megtisztításának útján.

Majd, amikor mindez megtörténik, megalakulnak az új irányzatok, amikor az emberek még lendületben vannak az „arany középút” felé, akkor hirtelen odalép hátulról és szellemi értelemben jól hátba vágja őket, hogy átbillenjenek a ló másik oldalára.

Mert, amikor szakadás történik, ott vádaskodás, kirekesztés, vita, átkozódás, kárhoztatás és akár fizikai üldöztetés is megindul. A megújulni vágyókat minden esetben eretneknek titulálják, „Isten” ellen lázadóknak, ami igencsak megviseli azokat, akik legtöbb esetben épp, hogy a Messiás Szellemének engedelmeskedve, csupán tovább szeretnének haladni a megszentelődés útján.

Pontosan ezeket a sérüléseket használja ki az ellenség, hogy a Yahushua HaMashiah kizárólagos uralma és vezetése helyett, ismét felépítse az emberi uralmat, így kevert szellemiséget létrehozva.

A sérülésből gyűlölet lesz. A gyűlöletből harc, majd a harcból egy folyamatos bizonygatási kényszer, mely ahhoz vezet, hogy a helyreállt dolgokat emberileg kezelik és elkezdenek túl nagy hangysúlyt fektetni rájuk.

A reformokból dogmákat, a dogmákból pedig üdvkérdést csinálnak.

Ilyenkor kialakulnak a túlkapások, a nem biblikus módon használt dolgok. Ez az állapot visszahat azokra a közösségekre, ahonnan a megújult hívők kijöttek mintegy visszaigazolásként hatnak rájuk, hogy mégis nekik volt igazuk. Így lefagyott, leragadt állapotukban még jobban megrögzülnek. Majd ez a fokozódó beteg állapot ismét visszahat a másik félre, aki még szélsőségesebben kezdi hirdetni reformjait.

Így látjuk mélyülni a gátakat keresztény csoportok között. A külsős embernek pedig, aki megtérni kíván és látja mindezt gyakran nem marad más lehetősége mint beállni az egyik, vagy a másik szélsőséghez és részt venni a harcokban, vagy belátni, hogy valami nagyon nincs rendjén és visszamenni/maradni a világba. Így veszik el a kedvét sokaktól, hogy megtérjenek.

Néhány példa a dualista szélsőségekből:

Mindenféle kommentár és további magyarázat nélkül, lássunk néhányat ezekből a szélsőségekből. A lista nem teljes, és a jobb szemléltetés végett nem kizárólag keresztény irányzatokat és táborokat tartalmaz. Sokak számára ismertek ezek az egymással szemben álló csoportok, akik lényegében egymásban táplálják és gerjesztik mindazt, ami emberi és/vagy démoni.

Talán segít sokaknak meghatározni hol is állnak az egyetlen keskeny arany középúthoz képest – ami Yahushua HaMashiah – és hol érdemes megállni, esetleg visszavenni, továbblépni – mindig szem előtt tartva, hogy a jót is hamissá teszi az ellenség.

Mivel az ember Szellemi állapota túl komplex, ahhoz, hogy két dimenzióban gondolkozzunk, figyeljünk arra, hogy akár több kategóriában is érintettek lehetünk, így a Szent Szellem kiegyensúlyozott állapotától több szálon is elkallódhatunk.

  1. Túlfűtött karizmatikusság / Anti-karizmatikusság
  2. Siker Evangélisták / Önmarcangoló aszkéták
  3. Nyelveken szólók / Prófétálók
  4. Anti-Szemiták / Zsidó rajongók
  5. Jobb oldali / Bal oldali
  6. Republikánus / Demokrata
  7. Törvényeskedő / Törvénytagadó
  8. Szigorú „Istent” félő / Mindent elnéző „Istent” hirdető
  9. Úrvacsorából varázslást űzők / Úrvacsorát üres szimbólumnak tekintők
  10. Szombatisták / Vasárnaposok

Le kell szögezni, hogy az ördög a féligazságokban bújik meg.

Legtöbbször mindkét tábor valamilyen ellentétesnek tűnő alapigazsággal támadja a másik felet.

Erre kiváló eszköz például Pál-nak látszólag ellentmondó és nehezen értelmezhető kijelentései, amit az ellenség mesteri módon használ a Messiás Testének megosztásához.

A megoldás nem az egyik tábor érveinek teljes lenullázása a másik javára, hanem mindkét félnek fel kell ismernie, hogy valahol valami nála sem stimmel és ezt alázattal elfogadni, hogy Yahuwah előtt, a Messiásban rendezze. Így indulhat el visszaközeledés egymáshoz, nem a különbségek elfogadásával, hanem az emberi feleslegektől megszabadulva, a Messiás Szelleme teljes vezetése alatt, a különbségektől megszabadulva.

Mert még az ökumené is egy olyan beelőző hamisítvány, mely mindent összetákol a valódi egység helyett. A valódi „ökuméné” az lenne, amit egyrészt másképp is hívünk, de ahol minden salaktól megtisztulva, kevertség helyett, Egy Szent Szellemben találunk rá egymásra.

Ma szimbolikusan November 11-én posztolom ezt az írást. Legyen meg a Messiás Testében is a Fegyverszünet Napja. Álljunk a jó oldalon, a Győztes Király mellett, nehogy egy újabb Trianon következzen be szellemi síkon.

A következő írás egyfajta összekötője lesz az első kettőnek. : Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS, Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

VIDEO VÁLTOZAT

Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

Megtévesztés Eszközei 1 – BEELŐZÉS

Az Üdvtörténet „játszmájában”, ellentétben az egyszerű sakkjátékkal, az eredményt és a győztest már előre ismerjük. Az ellenség bár tudja, hogy a végén veszíteni fog, számára a tét, hogy minél több bábut magával rántson. Ha már győzni nem tud, egyedüli célja maradt, hogy minél több kárt okozhasson és minél kevesebben részesülhessenek a Király győzelmében.

A mi célunk Yahushua tanítványaiként pedig, saját és bábutársaink (embertársaink) megmaradása a sakktáblán.

Ebben a három írásban szeretnék felvázolni és leleplezni néhány alap eszközt/csalást, melyet az ellenség felhasznál megtévesztésünkhöz, hogy ha nem is minden esetben sikerül magával vinnie a megtévesztetteket, de legalább gátolhassa azok működését és hatékonyságát. Működés alatt azt értem, amikor egy hívő ember szolgálatának a kiteljesedését gátolja valami, ami miatt nem tud előrelépni szellemben, nem tud kiteljesedve szolgálni embertársai felé mert valamilyen idegen tanítás, jelenség, szellemiség belekeveredik az életébe/szívébe.

Több ilyen megtévesztő eszköz is létezik. Most 3-at fogunk kiemelni, melyek azért fontosak, mert igen ritkán esik szó róluk, holott úgy érzem a legveszedelmesebb és legeredményesebb fegyverei az ellenségnek.

BEELŐZÉS

Ősidők óta és szinte elsőként felbukkanó jelenség és eszköze Sátánnak, Elohim lépésének az előre való leutánzása. Gyakran megfigyelhetjük saját tanítványi utunk során is, hogy az ellenség hamis áldásokkal, helyzetekkel, személyekkel megkínál bennünket mielőtt az Elohimtól származót megkapjuk, mintegy árnyékaként az igazinak, az eredetinek.

1 – Séth nemzetsége / Káin Nemzetésge

Miután Káin meggyilkolta testvérét Ábelt, az Elohim szerinti vérvonal megszakadt egy időre, mindaddig, amíg Séth küldve lett Ábel behelyettesítésére.

Megfigyelhetjük, hogy Káin nemzetségtáblázatában jó előre, megszületnek olyan emberek, melyek nevei szinte egy az egyben megegyeznek Séth nemzetségtáblázatában szereplőkkel, ráadásul ugyanabban a sorrendben, sőt még Káin neve is megelőzte Séth unokáját Kénánt. Mivel Séth jóval fiatalabb volt Káinnál, így leszármazottjai is mind néhány év „késéssel” születtek meg hamis előképeik előtt.

KÁIN – Hánók Irád MekhujáelMethusáel LámekSÉTH – Énós Kénán Mahalálél Járed Énokh Methusélah Lámekh

2 – Izsák és Ishmáel

Olyan esetet is láttunk már, ahol Elohim ígéretében való hitetlenség miatt emberek lépnek, kigondolnak ötleteket, majd végrehajtják. Így az ellenség a hitetlenséget kihasználva ráveszi magát az embert, hogy beelőzze Yahuwah tervét.

Így születhetett meg Ishmáel Izsák előtt, mely máig kiható gondokat okoz a választott népnek.

Később is látjuk ugyanezt az emberi beleavatkozást Yahuwah végső szabadító cselekedete előtt, amikor Jákob és Rebeka saját terve alapján szerezte vissza az elsőszülöttségi áldást a jogos fiú számára.

3 – Jákob születése / Ézsau születése

Ahogy egy másik írásomban bővebben kifejtem. Ézsau, mint az ellenség küldötte, már az anyaméhben kihasználta Jákob, Elohim küldöttjével szembeni fizikai erőfölényét, amikor már az anyjuk méhében helyezkedett és Jákob helyét foglalta el a kijáratnál. A két gyerek tusakodásának oka a következő volt: előbb kijönni, hogy az elsőszülöttségi jog neki járhasson.

Yahuwah-nál van egy rend, egy törvény, mely már akkor érvényben volt, Mózes előtti időszakban is, mely szerint az első fiúgyermeket illeti a család örökségének a java (mind szellemben, mind anyagi értelemben).

Sátán, Yahuwah-val szemben mindig erővel és hatalommal lép fel.

Ézsau beelőzése azt a célt szolgálta, hogy az Elohimi törvényt kisajátítsa magának a látható világban, hogy emberek előtt joggal követelhesse azt, amit eredetileg Yahuwah Jákobnak szánt. Mivel későbbi próféta szájából tudjuk, hogy „Jákobot szerettem, Ezsaut gyűlöltem” – Malakiás 1:2-3

Így talán érthető, hogy Jákob miért fogta meg testvére lábát, jelezve a külvilágnak, hogy: „ezt a kérdést még megbeszéljük”.

4 – Reform / Szekta

A reformáció folyamatában is többször becsúsztak hasonló beelőzéses merényletek.

Ez történik, amikor az ellenség tudja, hogy egy bizonyos reformnak elérkezett az ideje. Ilyen például, amikor a pogány eredetű theos, dios, deus, zeus, got és ishtár, idegen istenek nevei felhagyásának ideje elérkezik és Elohim meg Yahuwah nevek helyreállítása elérkezik. Előtte Sátán bedobta a Jehova tanúk szektáját. Ez a valódi küldetése a Jehova Tanúi szektájának, akik visszaállítják az Örökkévaló nevét, ugyanakkor megpróbálják lerombolni a Messiás képét és elohimi (isteni) lényegét, „pusztán” arkangyali rangra redukálva Őt. Helyreállítanak valami lényegeset, mellette pedig elpusztítanak egy még nagyobbat. Hasonlóan, amikor a Shabbat/Szombat helyreállását meggátolja olyan irányzatokkal, melyek ezt az igazságot több nyilvánvaló tévtanítással vegyítik.

Ezek a szekták semmilyen más célt nem szolgálnak, minthogy a reformálandó témákat lejárassák azoknak a tiszta hitű és szándékú híveknek a szemében, akik eredetileg arra hivattak, hogy a reformáció folyamatát továbbvigyék Elohim eredeti akarata szerint. Ezek kezéből ragadtatnak ki a reformálandó dolgok, hogy mások kezébe adassanak. Olyan bábukat mozgósít ilyenkor az ellenség, akik az igazságot beszennyezik tévtanokkal, hogy a Messiás Testének nagy része ne menjen tovább a megszentelődés útján.

Meg kell említeni, hogy nem szabad engedni magunkat beleesni abba a hibába, hogy ki se ejtek bizonyos dolgokat a számon, nehogy holmi szektával azonosítsanak. Ez a fajta hozzáállás megalkuvás az ellenséggel, konfliktuskerülő gyáva magatartás, mely tudatosan engedi az ellenséget magával ragadni az igazságot.

Mert ő valóban, mint a hazugság atyja, hazugságait minden esetben valami igazságra alapozza, hogy azt elferdítse, kissé másképp tálalva kisajátítsa magának: „Valóban azt mondta Elohim, hogy a kert fáiról nem ehettek?”. Az igazságot kimondja, csak csúsztatva, itt az általánosítás eszközével – minden fáról és nem arról az egyről.

4.1 Luther / többi Reformátor

Talán sokakat sokkolni fog, de látásom szerint maga Luther is egy ilyen beelőző hamis báb volt a sakktáblán, aki talán Kálvin előtt azért lett bevetve, hogy az ellenreformációt már az ő személyében elindítsa az ellenség. Hiszen sokan tudják, hogy Luther, szemmel látható terheltségén túl, több olyan pontot „katolizált” vissza, melyet ő maga reformált meg néhány évvel korábban. Ha pedig valakit sokkol a terheltség vádja vele szembe, meghívom, hogy olvassa el a zsidóságról írt pamfletjeit, melyek mindennek elmondhatóak, csak épp Krisztusinak nem. A démonizáltság megállapítása pedig nem kárhoztatás, hanem diagnózis, mely szükségszerű a gyógyulás elindításához. Őt már gyógyítani senki nem fogja közülünk, Yahuwah egyedül tudja, meggyógyult-e végül, hol van, mit rendezett, idejében vagy sem, nem a mi dolgunk megállapítani. Azonban, mivel ez a terheltségi állapot a reformációs munkásságának teljes ideje alatt kitartott, romlott és romboló hatása máig kihatnak. Így igen szükségszerű lenne megvizsgálni, milyen mértékben származnak tőle az egyébként egyértelműen megmaradt katolikus gyökerek a protestáns kereszténységben. Az intézményes egyházat ő ellenezte elsőként, mégis máig hálózatokat és egyházakat épít a „megújjult” kereszténység, továbbá a gyeremkkersztség abszurditására is ő hívta fel a figyelmet először a reformáció története során, munkássága vége felé mégis visszavonta.

5 – A Messiás visszajövetele – anti-Messiás eljövetele

A legfőbb és az legutolsó beelőzési művelete sátánnak, amikor eljön az anti-krisztus alakjában, hogy a Messiás visszaváró kereszténységet is megtévessze. Jeleket és csodákat fog művelni világszerte, tüzet hoz le az égből és valamilyen „magasztos” teológiai eszmefuttatás – hamis tanítás által, sokakat megtéveszt, akik majd elhiszik, hogy a Messiás mégis testben jött vissza és nem Szellemben – Megdicsőült Testben – az ígéret szerint:

Yahushua HaMashiah, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni.

Ez utóbbi beelőzési megtévesztéssel azért is időszerű foglalkoznunk és felhívni a hívők figyelmét, mert sok jel arra utal, hogy a hamis próféta és főként az antikrisztus, már pontosan beazonosíthatóak és heteken belül színre is léphetnek.

6 – Egyebek

A listát bizonyára lehetne folytatni. Jelenlegi látásom szerint ezek a főbb beelőzések, melyeket eddig sikerült beazonosítanom. De vannak még „apróbb” érdekességek. Elohim eredeti működését, tervét, lényegét más ördögi megnyilvánulások előzték meg. Ókori pogány hitvilágokban Elohim hármas megjelenésének kiteljesedése előtt jóval, már megjelentek a hármas istenségek, a hamis beelőző szentháromságok, melyek azt a célt szolgálják ma, hogy gyanússá tegyék az eredeti Szent Háromságot.

Talán sumérek, vagy más ókori pogány nép lakóhelyén archeológusok találtak olyan, a Salamoni Templom felépítését jóval megelőző olyan Ashera vagy Baál templomokat, melyek struktúrája, alakja és felépítése igen hasonló ahhoz a Szentélyhez, melyet Dávid király fia épített meg. Ennek a felfedezésnek következménye, az idősíkon később felépült eredetinek a delegitimációja, azaz az eredetit tűntetik fel hamisítványnak, hiszen az emberi kronologikus síkon később jelent meg.

Mit üzen ez nekünk?

Számunkra azért érdemes odafigyelni erre az ősi romlott ösztönre, mert embertársaink is gyakran így próbálnak helyezkedni és kisajátítani azt, ami a miénk. Gyakran tapasztaljuk tanítványi utunkon, hogy adatnak lehetőségek. Akiknek sikerült az ilyeneket valaha felismerni és nem beleesni a csapdába, el tudják mondani bizonyságként, hogy mekkora áldás követte a hamisnak az elengedését. Ehhez azonban kérnünk kell a Szent Szellem egyik legfontosabb gyümölcsét a

szellemek megkülönböztetésének az ajándékát

Nemcsak a szellemekét, hanem azok ármánykodásainak meglátását, leleplezését, hogy ne lehessünk megtéveszthetőek.

Magyarországon is vannak messiáshívő titulust magukra vevő ilyen beelőző szolgálók, szolgálatok. Ők azok, akik korábban felbukkantak és több ponton hasonló tanokat hirdetnek, mint mi magunk is. Sokakat vezettek lényegében a felismerések jó útjára, miközben ravaszul és észrevétlenül elkezdték adagolni apránként mérgüket. Mindezt addig, amíg egyszer csak magát a Messiás vérét és keresztáldozatát, illetve a Szent Háromságot kezdték el megkérdőjelezni, majd nyíltan tagadni.

Tudatosítanunk kell, hogy a reformáció/helyreállás következő lépéseit addig szükséges keresnünk és megtennünk, amíg az Végleges Reformációt maga Yahushua HaMashiah be nem végzi, amikor visszajön, hogy megkezdje 1000 éves uralmát még itt a földön.

Tudatosítanunk kell továbbá, hogy a Reformáció nem más, mint visszatérés a tanítványi élet eredeti formájához, mely Jeruzsálemben született zsidó körökben az Apostolok Cselekedetei idején.

Ezekhez a zsidó gyökerekhez való visszatérés igen nagy veszélyeket is rejtenek magukban, amikor a Yahushua-hívő zsidó tanítóknál is ott van a nagy kísértés, hogy beleessenek abba a rabbinikus judaizmus méregbe, ami miatt a zsidóság legnagyobb része máig nem ismerte fel Messiását. Majd ezzel a méreggel vegyítve és bemocskolva tanítják zsidó és nem-zsidó testvéreiket. Többször láttuk, és itt Magyarországon is, hogy ez a hamis folyamat egészen a Messiás megtagadásáig is vezethet.

Ezért ne engedjük magunkat beelőzni és ha mégis megtörtént volna, merjük vállalni azt az üzenetet és reformot melyet a Hamis előre bemocskolt és addig hirdessük, amíg a Messiás kegyelme által ismét meg nem tisztul, hogy helyreállhasson.

Az írás következő része: Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS, Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

VIDEO VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest