Nagy Szerda: Yahushua áldozatának napja

Nagy Szerda: Yahushua áldozatának napja

A kereszténységben világszerte igen nagy és figyelemreméltó pozitív változások történnek néhány évtizede. A reformáció továbbhalad, főként olyan helyeken, mint az amerikai és az afrikai kontinens. Yahuwah nevét már évtizedek óta használják igen széles körben a Yahweh formájában, mely a mássalhangzók szempontjából azonos, a magánhangzók tekintetében enyhén eltérő az eredeti Yahuwah névtől, a lényeg mégis benne van: YHWH

A sok ferdítések közepette, természetesen nem maradhatott ki a Bárányáldozat körülményének és időpontjának a ködösítése sem. Az ellenség sosem alszik. Többen foglalkoznak ezzel a témával, mely azért fontos, mert alapjából kötelességünk mindent helyreállítanunk, amit elferdítettek az intézményes ál-egyházak. Azonban ezzel az írással arra is kitérünk, hogy vajon

mi lehet ennek a helyreállásnak a mélyebb szellemi fontossága és értelme.

Yahushua milyen napon halt meg?

Yahushua keresztáldozatát keresztény hagyomány szerint péntekre tették. Majd, ahogy az Írásokban is olvassuk, vasárnap reggelre már üres volt a sír és megtörtént a Feltámadás. Péntek lett kijelölve, mert az Írás Szombat előtti napot ír, így azt gondolják sokan, hogy az akkori Peszach ünnep épp a heti Szombat napjára esett. Az Ószövetség szóhasználata már idegenné vált számukra. Nem tudják, hogy minden nagy ünnep Szombat-nak számít, ahogy többször olvashatjuk a Tórában. Lásd 3Mózes 23. fejezetet. Továbbá:

Akárhogy is értelmezzük a nap fogalmát, akár a görög, akár a héber szemszögből, egy nap, vagy éjszaka mindig hiányzik a képletből és nem kell nagy matematikai tudás, ahhoz, hogy belássuk: péntek és vasárnap közé sok minden belefér, csak 3 nap és 3 éjszaka nem.

Az ígéret pedig így szól:

Mert amint Jónás három nap és három éjjel volt a cethal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld gyomrában.

Máté 12:40

Itt a harmadnap magyar kifejezés nem helyes, hiszen a harmadnap a következő, azaz a második napot takarja.

Ezt erősítik meg a következő feljegyzések. A zsidó időszámítás szerint a napok az előző nap estéjén kezdődnek, ahogy szolgálatunk nevében is benne van az Erev. Erevshabbat a péntek esti időpontot jelképezi, mely megelőzi a reggelre virradó Shabbat-ot.

A zsidó nap az előző polgári nap estéjével kezdődik, amikor a nap lenyugszik.

A hét első napja Yom Echad (vasárnap) Szombat esténként lép érvénybe.

De akár vasárnap reggeltől, akár szombat estétől számláljuk visszafelé a 3 napot és éjszakát, semmiképp nem péntekhez érkezünk.

Yahushua keresztrefeszítése szerdán napközben történt:

Innen számolva:
– Szerda: KERESZTREFESZÍTÉS + ELSŐ éjszaka

Csütörtök ELSŐ nap + MÁSODIK éjszaka
Péntek MÁSODIK nap + HARMADIK éjszaka
Szombat HARMADIK nap + majd a hét első napjának beálltával Szombat este : FELTÁMADÁS

A zsidók a Szombatot várták. De ez a Shabbat a nagy ünnep volt, ahogy olvassuk az Ószövetségben és nem a hetirendszerességű Szombat. Így Peszach-ra ugyanazok a törvények vonatkoztak, mert teljességgel Shabbat-nak számít.

Továbbá: A szombat elmúltával a magdalai Myriam, Myriam, Jakob anyja és Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen, és megkenje őt. Márk 16:1

Itt is láthatjuk, hogy az egyik Szombatnak el kellett múlnia, a másiknak pedig még jönnie kellett a hét első napja előtt, hogy a kettő között meg tudják venni az asszonyok a balzsamokat és fűszereket Yahushua megkenetéséhez. Ugyanis Shabbat-kor senki nem dolgozik és minden zárva van, illetve az asszonyok sem valószínű, hogy megszegték volna a Szombat törvényét még egy ilyen cselekedetért sem.

Yahushua mely órában halt meg?

Hasonló a probléma az órákkal kapcsolatban is. A mai polgári óraszámítás azonos az akkori római időszámítással, miszerint a nap éjfélkor kezdődik, így az órák számítása is éjféltől ketyeg, majd délben újra indul egy 12 órás ciklus.

A zsidó órák számítása pedig érdekes módon nem a előest beálltával kezdődött, hanem a nappali órák a nap felkeltekor, hajnalban indultak csak el. Ilyenkor, Peszach környékén Izraelben a nap reggel 6 és 7 óra körül kel. Így azok a bizonyos óraszámok, melyeket említenek a evangéliumok, ettől az időponttól számolandók.

Yahushua-t a harmadik órában feszítették meg. Ez nagyjából reggel 9 és 10 órakor történt római/mai időszámítás szerint. Három óra volt, amikor megfeszítették. Márk 15:25

A sötétség pedig dél körül terült el a világ felett. Mikor is, ha nem akkor? Abban az időpontban, amikor a nap a legmagasabb pontjához ér, amikor a legmelegebb és főként a legvilágosabb van. Egyszóval, akkor állt be a sötétség, amikor az emberek a legkevésbé számítottak rá. Elohim semmit nem hagy a véletlenre, jeleit pedig úgy rendezi, hogy ne lehessenek félreértelmezhetőek, más érvekkel kimagyarázhatóak.

Majd ez a sötétség a kárpit széthasadása után még három órán át tartott, azaz szerda kb. 15-16 óráig.

Ez után tették be a sírba és kezdődött el a 3 éjszaka és a 3 nap.

Két széder est volt?

Egy igen nagy kérdés még hátramaradt a leírt ünneppel és eseménysorozattal kapcsolatban.

Yahushua és tanítványai elfogyasztották az utolsó vacsoránál a bárányt a kovásztalan kenyerek első napján Nisszán 14-én a Mózesi utasítás szerint, ahogy olvassuk Máté 26:18-ban:  A kovásztalan kenyerek első napján pedig Yahushua-hoz mentek a tanítványok, és megkérdezték: Hol akarod megenni a peszachi bárányt, hol készítsük el neked?

Így emlékezünk meg arra az estére – a kivonulás napja előtti napon, amikor a halál angyala pusztította az elsőszülött egyiptomiakat, amikor meg kellett ölni az 1 éves bárányt – ami fiatal kos – és vérével bekenni ajtófélfáinkat és gyorsan elfogyasztani mindent teljes felszereltségben, útra készen.

Ha ez az esemény arra a dátumra esett, amikor Yahushua a 12 tanítványánnyal együtt elfogyasztották utolsó földi vacsorájukat, miért volt annyira fontos a farizeusok és szadduceusok számára, hogy másnap gyorsan kivégezzék, mielőtt beköszönt az Ünnep, a Szombat, azaz Peszach – mely egy csütörtöki napra esett abban az évben?

A kovásztalan kenyerek ünnepének első napját miért nem akkor ülte meg az akkori zsidóság, mint Yahushua és tanítványai?

Ugyanis ennek az estnek a beállta előtt kellett volna igyekezniük megölni Őt, nehogy megszegjék a Szombat törvényét és nem másnapon!

Ha a zsidóság többi része is akkor fogyasztotta volna el a bárány húsát, mint Yahushua és tanítványai, másnap már nem vihettek volna senkit bitófára, hiszen már ünnepnap, azaz szombat nap volt!

Nem tudjuk pontosan, miért volt ez az eltolódás. Talán Yahushua egy nappal korábbra hozta, hogy a zsidóság szimbolikusan akkor áldozza fel Őt bárányként, amikor a bárányáldozatok történtek törvény szerint is? Vagy esetleg ismét egy babyloni torzítás módosított az eredetin? Talán valami történhetett Babilonban, mely nem csupán a törvényt, hanem a naptári dátumokat is megváltoztatta? Egy zsidó nap ottmaradt volna Babylonba? Erre a kérdésre, nincs válaszom per pillanat. Mivel ilyen történeti feljegyzés nem létezik tudomásom szerint. De ez utóbbi magyarázat tűnik logikusabbnak, bár ez esetben a eltolódás nem terjedt ki a hét napjaira, csupán a dátumokra. Hiszen Yahushua és tanítványai a Shabbat-okat mindig akkor tartották meg, mint amikor a többi zsidó.

De ami biztos:

Yahushua áldozata arra a napra kellet, hogy essen, amikor a zsidóság a bárányáldozatokat végezte.

Az események sorrendje

Yahushua elfogyasztja az áldozati bárányt tanítványaival
A kovásztalan kenyerek első napján pedig Yahushua-hoz mentek a tanítványok, és megkérdezték: Hol akarod megenni a peszach-i bárányt, hol készítsük el neked?
(…) Elmentek azért, és mindent úgy találtak, ahogy megmondta nekik, és elkészítették a peszach-i bárányt. Amikor eljött az idő, az apostolokkal együtt asztalhoz telepedett, és azt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy mielőtt szenvednék, megegyem veletek a peszach-i bárányt.
Máté 26:18 és Lukács 22:13-15

Yahushua imádkozik a Gecsemáné kertben
Dicséretet énekeltek, majd kimentek az Olajfák hegyére. (…) Ismét elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük megnehezedett, és nem tudták, mit feleljenek neki. Amikor harmadszor jött vissza, azt mondta nekik: Most már aludjatok és nyugodjatok. Elég! Eljött az óra, íme, az Emberfia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek föl, menjünk, íme, közeleg, aki engem elárul.
Márk 14:26, 39-41

Yahushua-t letartóztatják
Yahushua-t pedig elvezették a főpaphoz, ahova összegyűlt valamennyi főpap, vén és írástudó.
Márk 14:53

Yahushua-t viszik Pilátus elé
Kora reggel a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész tanáccsal határozatot hoztak, és Yahushua-t megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak.

Márk 15:1

Keresztrefeszítés 3. órában (9.00 körül)
Három óra volt, amikor megfeszítették.
Márk 15:25

Sötétség dél körül délután 15-íg
Amikor hat óra lett, sötétség támadt az egész földön kilenc óráig.
Márk 15:33

Yahushua meghal / Kárpit kettéhasad
Yahushua kilenc órakor hangosan felkiáltott: „Elói, elói, lámá sabaktáni!”, amely azt jelenti: „Elohim-om, Elohim-om, miért hagytál el engem?” (…) Yahushua pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét. És a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt.
Márk 15:34, 37

Haláláról megbizonyosodnak
Mivel előkészületi nap volt, és a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a keresztfán maradjanak, mert az a szombat nagy ünnepnap volt, arra kérték Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket.
János 19:31

Yahushua-t sírba fektetik
Amikor már esteledett, és mivel az a nap a szombat előtti előkészület napja volt, előállt arimátiai Joszef, egy tiszteletben álló tanácstag, aki maga is várta Elohim országát, és bement bátran Pilátushoz, hogy elkérje Yahushua testét. Pilátus pedig csodálkozott, hogy már meghalt volna, és magához hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Miután megtudta a századostól, odaajándékozta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette Yahushua-t a keresztről, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A magdalai Myriam és Myriam, Joszef anyja pedig figyelte, hogy hova helyezik.

Márk 15:42-47

Az asszonyok megvásárolják, majd előkészítik a kenet olaját, végül pedig megpihennek Szombaton
A szombat elmúltával a magdalai Myriam, Myriam, Jákób anyja és Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen, és megkenje őt (…) Majd visszatértek, és illatszereket és keneteket készítettek elő. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint.
Márk 16:1 és Lukács 23:56-57

Megjegyzés: az új angol fordításban (NIV Bible), az időpontok a fentiek szerint már módosítva lettek. A keresztrefeszítés időpontját a mi időszámításunk szerinti reggel 9-re a sötétség beálltát délre módosították. Lásd ennek a tanításnak angol változatát a zászlóra kattintva.

Beteljesedett Peszach

Tehát Yahushua megülte a Széder estet – a kivonulás előtti estet, amikor Gósen földjén élő zsidók elfogyasztották az áldozati bárány húsát, miközben a halál angyala pusztította az egyiptomi elsőszülötteket.

Ekkor a tanítványok megitták a bárány vérét, így szimbolikusan szívük ajtófélfáira kenve azt, mely által meg lettek váltva. Másnap Elohim Bárányának halála által, a Szabadulás ajtaját és lehetőségét kínálta fel az emberiségnek.

A zsidók többi része, akik nem követték a Messiást, a bárányáldozati napon megfeszítették a Megváltót, pontosan akkor, amikor a bárányokat áldozták fel a Pesszah-ra készülve.

Prófétikus módon a zsidóság feláldozta Messiását, mint Bárányt,

melyet a legtöbben azóta sem fogyasztottak el, mert kitartanak elutasítása mellett. De az idők végén, azaz most, egyre többen vagyunk, akik zsidókként szellemben szintén leülünk ahhoz az asztalhoz, ahol ült a Mester tanítványaival, és folyamatosan fogadjuk el Yahushua HaMashiah áldozatát és vérét üdvösségünk pecsétjeként.

Miért fontosak ezek a kérdések?

Ismét és ahogy már többször írtam: Nem a dátumok és időpontok üdvözítenek. Ahogy Pál is figyelmeztet. Az ünnepek beteljesedtek bennünk újjászületésünkkel, Yahushua HaMashiach-val való szövetésgünk és Ruach HaKodesh-sel való betöltekezésünk által (Lásd: Ünnepek a Messiásban)

Azért fontosak mégis a dátumok és időpontok helyreállása, mert részei a teljes képnek.

Részei az Evangéliumnak. És mint olyan, mindennek megvan a pontos szerepe és helye. Ha pedig Helyreállító munkát végzünk – Apostoli munkát -, annak mindenre ki kell terjednie. Nem azért, hogy új dogmát/törvényt/teológiát hozzunk létre további farizeusok kiképzésére, hanem Azért, mert Yahuwah így rendezte, így akarta, és ha bármilyen szinten Sátán ebbe belekavar,

akkor kötelességünk Ruach HaKodesh által a részleteket is helyreállítani, hogy a teljes igazság erősödjön ezáltal.

Leggyakrabban a világiak azért utasítják vissza az általunk hozott Örömhírt, mert látják az ellentmondásokat, melyeket a ferdülések okoztak. Ha pedig mi nem tudunk ezekre válaszokat adni, illetve a ferdülésektől megfertőzötten közelítjük meg őket, akkor nem vagyunk hitelesek és gyenge a bizonyságunk.

Még egy igen nagy probléma van ezzel: a zsidóság további távoltartása a Messiás felismerésétől. Amikor maga a Megváltó, Yahushua kijelenti, hogy ennek – a zsidó – népnek nem adatik más jel, mint a Jónás jele, akkor bármiféle megmásítása az időknek és napoknak további téglát épít bele abba a falba, mely elválasztja a választott népet saját messiásától. Így kollektív felelősség terheli azon hívők csoportjait, akik nem egyenlítik ki az utat zsidó és Yahushua között, ahogy azt valamikor Johanan (bemerítő János) elkezdte. A próféciák ellen és nem azok beteljesedésén dolgozik az ilyen.

Sose tévesszük szem elől, hogy feladatunk egyik summája a következőképpen hangzik:

…készítsétek Yahuwah útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!

Ézsaiás 40 / Máté és Lukács 3…

Ez a reformáció alapvető összefoglalása: minden akadály és kő eltávolítása az útról Ember és Elohim között.

Kapcsolódó írások: Újév: Amikor a Messiás megszületett!, Karácsonyi üzenet Ezékiel prófétától, Ünnepek a Messiásban

VIDEÓ VÁLTOZAT

Újév: Amikor a Messiás megszületett!

Újév: Amikor a Messiás megszületett!

Yahushua valódi születési dátuma

A karácsonyt leleplező írásom folytatásaként mégis fontossá vált számomra azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy mikor született e-világra a világ Megváltója, Yahushua HaMashiah. Biblikus, így zsidó szokás sosem alakult ki a születésnapok megünneplésére, de ha már ez ennyire fontos a nem zsidók számára, akkor érdemes végiggondolni az alábbi törvényszerűségeket. Továbbá Yahushua születésének a történeteiből végül elég nyilvánvalóan kiderül, hogy mely időszakról van szó.

Szukkoth elmélete

Többen, akik elvetik már a december végi elméletet, eljutnak odáig, hogy a sátoros ünnepet tartják esélyesnek, mint Yahushua születésének az idejét. Magam is éveken keresztül ezt az időpontot tartottam a legvalószínűbbnek. A legtöbben azzal érvelnek, hogy János 1:14-ben olvashatjuk a következőket: …az Ige testté lett és LAKOZÉK közöttünk… A lakozék szó eredetileg azt jelenti, hogy sátorozott” közöttünk, azaz a Szent Sátor eljött közénk és köztünk volt.

Azonban ismervén az embereket és azon belül a rómaiakat, egy népszámlálás megrendezéséhez, amikor mindenkinek vissza kell zarándokolni szülő falujába, bejelentett lakcíméhez, sokkal alkalmasabb egy olyan időpont, amikor az időjárás megkönnyíti az emberek utazását. Teljesen logikátlan és bölcstelen lett volna emberek tömegeit útra kényszeríteni egy olyan sátoros ünnep idején, amikor a hideg és egyéb időjárási viszontagságok már megjelennek, ráadásul a nagy betakarítások befejeztével, amikor a főként még földművelődésből élő emberek a legkimerültebbek voltak.

Yahuwah Ünnepei: az Üdvtörténet stációi

Yahushua születése, csakúgy, mint az Üdvtörténet eddig ismert összes beteljesedése, mind és kizárólag eredeti biblikus „zsidó” ünnepekkor teljesedtek be. Erről bővebben az Ünnepek a Messiásban.

A Keresztáldozat Pesszach-kor, a Feltámadás az Első Zsengék ünnepekor, a Ruach HaKodesh kitöltetése Shavuot-kor. Most a Shavuot és a Yom HaTruá közötti időszakban áll az emberiség 2000 éve. A következő beteljesedés az Elragadtatás lesz, amikor felharsan a sófár hangja a próféciák szerint az ünnep két napjának valamelyikén, így sem a napot, sem az órát nem tudhatjuk. Majd Yom Kippur-kor Izrael felismeri Yahushua-ban a Messiást és siratják, mint első szülött fiút.

Szukkoth a végső Betakarítás ünnepe, amikor a Messiás visszajön és begyűjti a népeket, melyek nem vették fel a fenevad bélyegét. Szukkoth több napos időtartama jelképezi a 1000 éves birodalom korát. Ennek az 1000 éves korszaknak a végén pedig, az új ég és új föld, egy új Niszán új elsején történik majd.

Szukkoth teljesedik be utoljára. Yahushua, Elohim Báránya földre jövetele nem történhetett ekkor, hanem mindennek a kezdetén, amikor az új teremtés kezdődik.

Az Év első napja

A zsidó hagyománnyal ellentétben, mely a Yom HaTruát nevezi az év főjének (Rosh HaShana), a fizika és a természet törvényszerűségei egészen más időpontról tesznek tanúbizonyságot, azzal kapcsolatban, hogy mit kellene az év elejének tekinteni. Ha már Elohim szava nem elegendő az emberek számára, miszerint az év első havát és első napját a rég meghatározott dátumra tegyék, mégsem ezt tartja számon a világ egyik népe sem, sem Zsidó sem Görög. Még a természet és földanya imádók számára sem tűnik fel, hogy esetleg a tavasz (kora nyár) lenne a teremtett világ kezdete, hiszen az élet akkor sarjad. A világ teremtése csak tavasszal történhetett, amikor az Élet megindult.

Az Élet mindig Tavasszal veszi kezdetét, majd a Nyáron és Őszön keresztül végül elmúlik a Tél beálltával.

Azok számára pedig, akiknek elegendő Elohim Szava, a 2Mózes 12:1-2 alapján ismét kijelentjük, hogy az új év, így a teremtés első napja:

Niszan 1.

Szólott vala pedig Yahuwah Mózesnek és Áronnak Egyiptom földén, mondván: Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt… 2Mózes 12:1-2

Niszan 1, mely a polgári naptár szerint évenként március vége – április elejével szokott megegyezni, nem számít ünnepnapnak. Így Yossef (József) és Myriam (Mária) bárhol tartózkodhattak, ahol akartak, nem szegték meg a törvényt, ha épp nem Jeruzsálembe mentek fel, ahogy a többi zsidó férfi.

Minden Yahushua által és ő-érte teremtetett. Mikor is születhetett volna, ha nem ezen a napon. Amikor az Élet megújul.

Mellesleg Yahushua születése nem csupán az Év és Niszán hó első napján történt, hanem a hétnek első napján is, csakúgy, mint a feltámadása. Mivel a teremtés első napja is Niszan hó 1, a hét első napja volt. Ez a tény azonban nem írja felül a Shabbat törvényét: Szombat / Vasárnap

Érdemes megjegyezni, hogy az Ókori népek többsége, köztük a Görögök és a Rómaiak is, eredetileg az év kezdetét a tavaszi nap-éj egyenlőség idejére tették, ami március 20-21 körül van. Ezt jelzik máig használt egyes hónapok nevei, mint a szeptember, október, november, december, melyek sorra a hetes, nyolcas, kilences és tízes görög és latin számnevek deriváltjai. Később került be a Július és Augusztus, mely kitolta két hónappal az eredeti megjelenésüket.

A pogány asztrológiai ciklus is a Kos csillagképpel kezdődik március végén, mely szimbóluma a megújulásnak és a termékenységnek. A törvény szerinti egy éves hím áldozati bárány is ekkorra már inkább egy fiatal kos-nak számított, semmint báránynak, ami megegyezik Izsák behelyettesítő áldozati állatával is a Mória hegyen.

Áldozati bárányok születési helye és ideje Júdeában

Szokatlan történet az is, hogy este, késő este, akár éjjel kint tartózkodtak a juhászok jószágaikkal. A pásztorok csak akkor mennek ki nyájaikkal éjszaka a mezőkre, amikor ellés ideje van.

Elleni a juhok pedig főként tavasszal szoktak.

További érdekesség, hogy a peszachi áldozati bárányok, melyek kimondottan a Jeruzsálemi Szentélyben voltak feláldozva, Betlehem térségéből származtak. Dávid király származási helyéről hozták szimbolikusan az áldozati bárányokat a Szentélyhez.

Az Üdvtörténetben megjelenő helyi pásztorok épp ezeknek a bárányoknak voltak a nevelőik. Elohim azért nyilatkoztatja ki ezeknek a Pásztoroknak a Bárány Megszületésének hírét, mert már eleve a Peszachi áldozati bárányok születését várták folyamatosan és minden évben. Ez volt a szakmájuk: Ezek a pásztorok a messiásvárás előre tolt őrsége volt.

Továbbá, a törvény szerint a peszachi báránynak egy évesnek kellett lennie. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy

minden Peszachi áldozati bárány, az egy évvel korábbi Peszach idején kellett, hogy szülessen.

Yahushua földi élete nem egy évig, hanem annál sokkal több ideig tartott. De mint Tökéletes Áldozati Bárány, Neki is tökéletesen az egy évvel korábban született előképei idején kellett születnie, azaz egy peszach-i időszakban.

Továbbá, Niszán 10-én kellett elkülöníteni és saját házaikba bevinni az áldozati bárányt, néhány nappal feláldozásuk előtt. Ez történt Virágvasárnapkor: Yahuwah saját Fiát, a Bárányt beviszi saját házába, Jeruzsálembe, szamárháton, Királyként ünnepelve.

Bevégzett Ünnepi ciklus

Yahushua az Alfa és az Omega, pontosabban az א (alef) és a ת (tet) héber eredeti ábécé szerint. Ő érte, Ő általa és Ő benne teremtetett minden.

Yahuwah által elrendelt Ünnepek mind Őrá mutatnak és Ő teljesíti be azokat.

Elohim Báránya a világ Teremtésének első napján jelent meg fizikailag a látható világban, hogy egy következő Peszachi ünnepkor beteljesítse a végleges Bárány Áldozatot. Születésétől fogva magába foglalja az összes ünnepet, mely egy új ciklus kezdetén, annak első ünnepekor kezdődött születésével, majd később halálával folytatódik.

A látható világban az Üdvtörténet még folyamatban van. Szellemi értelemben azonban, ott a ciklus bezárult és Beteljesedett.

Pünkösd után, Szent Szellemmel betöltekezve az aratás idejét éljük és várjuk az elragadtatást Yom HaTruá első, vagy második napján és annak is valamely órájában, az évet pontosan nem tudni. Addig is feladatunk gyűjteni a lelkeket, illetve a már begyűjtötteket tovább tanítani és erősíteni, hogy mindvégig kitartsanak, megmaradjanak.

Idők csúsztatása

Zárójelként jelezném, ahogy más írásaimban is tettem, hogy történeti leírások utalnak arra, hogy az idők további megváltoztatására kényszerítette egyrészt az akkori pápa Hillel HaNasszi-t, zsidó szellemi vezetőt, aki a középkor elején élt, illetve maga a zsidóság, saját szemszögből is észszerűnek tarthatta azt, hogy az ünnepi ciklust az új lakhelyeink időjárásához igazítsa. Hiszen a mezőgazdasági ciklus, Európában szeptember végén, október elején fejeződik be. A termékeny félholdnak nevezett közel keleti tájakon viszont, a tovább tartó melegebb időnek köszönhetően, a betakarítások egészen december közepéig is eltartanak a mai időkben is. Így, a száműzetés előtti időszakban Szukkóth ünnepe feltehetően inkább ez idő tájt került megrendezésre, azaz amikor ma a zsidóság, az azóta hozzáadott Hanukkah ünnepét tartja.

Josephus Flavius feljegyzései alapján tudható, hogy az időszámítás két-három hónnappal, illetve 210 évvel hátra tolódott. Így valójában nem 5784-et írunk a zsidó naptár szerint, hanem kb. 5994-et, ahogy azt az idők jelei is igazolják egyre egyértelműbben. Ami azt jelenti, hogy Yahushua ezer éves birodalmának, a világtörténelem 7. évezredének a küszöbén állunk.

Ahogy minden szétdobáló munka, ez a tényező is igen megbonyolítja a helyzetünket. Hiszen az égi jelek, a különböző profetikus jelenségek, vérholdak, Izrael ellen indított háborúk és történelmi események beteljesedései, mind a jelenlegi és ma hivatalosan elfogadott naptár szerinti ünnepekre esnek. Talán erőltetettnek tűnik majd, és mivel magam sem tudhatom, hogy mennyire lett megváltoztatva a naptár, vagy hogy egyáltalán meg lett e, de egyre több jel utal rá, igen. Mégis úgy tűnik, hogy Elohim, mivel az égitesteket jelként adta az emberiségnek, alkalmazkodik az emberiség megtévesztett állapotához és gondoskodik róla, hogy jelei, akkor tűnjenek fel az égen, amikor az emberek azt észre veszik, illetve visszaigazolásként várják azokat. Akkor is, ha két, vagy három hónappal később lenne az adott ünnep, vagy esemény ideje Elohim órája szerint, akkor is előre hozza és a megmásított időszámításhoz igazodik, hiszen az égitest és annak állása van az emberért és nem fordítva. Így az elsődleges szempont, hogy az üzenetek és jelzések eljussanak a címzettekhez. Ha a címzett két házzal odébb költözik, akkor annyival nagyobb, vagy kisebb házszámot írunk rá a képeslapra, mivel célunk, hogy hozzátartozóink olvassák el és nem idegenek.

A jelen írás szempontjából annyiban kell kicsit módosítanom az üzenetet, hogy lényegében nem is tavasz elején van az eredeti Niszán elseje, hanem annak végén, a mi mai Júniusunk végén (azaz a tanév végén).

És ez természetes: Hiszen Elohim nem magvakat, bimbókat, kisded állatokat és palánta növényeket teremtett, hanem kész „termékeket”! Ahogy Ádám is felnőtt emberként jött létre. Elohimnál az élet kezdete azonnali tökéletességgel és érettséggel kezdődik. Ez azt jelenti, hogy a tavasz, nem más, mint az az időszak, amikor a tél halál állapotából, elkezd újjáéledni minden. A tavasz még nem az élet eredeti kezdetének az ideje, azaz, nem tavasszal állt elő minden hat nap alatt a teremtéskor. A tavasz téli halálos ciklikus állapotából való feléledés és helyreállásnak a kezdete, mely arra az állapothoz vezet vissza, ami a teremtésnél előállt és mely nyár elején csúcsosodik ki.

Mert, amikor elhangzik a mondat: Legyen Világosság, az élet a nyári pompájában jelent meg a hat napos teremtési ciklus alatt.

Niszán elseje, a Világ Világosságnak napja, amikor a bukott sötétségbe és káoszba borult világba behozta Elohim saját magát, Messiásként, Fiúként, a Világ Világosságként. Nyilvánvalóan a mai időszámításaink szerint ez kizárólag annak az időpontnak felelhet meg, amikor a nap világossága a leghosszabban tart.
Ez a bizonyos nap, amit a pogány világ nyári napéjegyenlőségnek nevez, a korábban tárgyalt karácsony és egyéb bacchanáliáknak az ellenpólusa. Ez utóbbi a sötétség csúcspontja, a másik pedig a Világosságé.

Erre mit csinál Sátán? Fogja a Világ Világosságának földre születésének az eseményét és átrakatja a saját lényegét legjobban tükröző legsötétebb napjára, és csinál egy Karácsonyt!

Továbbá jelzem a csillagászati informatikai programok használóinak, hogy természetesen abban sem lehet 100%-an megbízni. Csak gondolj bele, melyik az a szellemiség, aki ma a virtuális világot építi és terjeszti? Ugyanaz, mely a középkorban és a római egyház megalapítása idején az időket és a törvényt megváltoztatta. Ez a hamisítás egy hosszútávú terv, melyet az antikrisztusi szellem saját maga, a világ végén testben való eljövetelére készít elő, azért, hogy sokan ne ismerjék fel őt az adott időben. Továbbá: Mely szervezet felelős és felügyelője szinte mindennek, ami a csillagászattal és annak vizsgálatával kapcsolatos és főként annak a programnak, amivel sok keresztény a csillagok álláspontját vizsgálja? A NASA természetesen! Vagy mondhattam volna Walt Disney is, egy kaptafa. Néhány matematikailag jól beállított logaritmussal pedig bármilyen módosítást el lehet rendelni, az adott égitestek állását illetően, amelyeket amúgy sem lehet szabad szemmel látni, hogy ennek az antikrisztusi szellemnek a terve alapján ott jelenjen meg, ahol szeretné.

Ünnepeljünk akkor?

Igen, lehet, szabad, sőt kell is. Bár hangsúlyozzuk, hogy külön ünnepelni születésnapként igen veszélyes és hiányos, hiszen megnyitunk egy ciklust, mely azóta továbbment. Ha csak az egyik szegmensére emlékezünk, akkor elvágjuk magunkat a teljességtől.

Az Ige azért nem említi a Megváltó születésnapját, mert nem akarja, hogy az emberiség a kis Jézusnál ragadjon le. Ez a szándék mind máig szemmel láthatóan sajnos nem igen teljesedett be.

A történetben azonban a jelek mégis egyértelműek, csak a tavasz – kora nyár jöhet szóba és akinek van szeme, füle, gyökerekről való ismerete, az tudja. Amiért nincs mégsem egyértelműen kimondva, hogy Yeshua mikor született pontosan, az az előbb leírt okok miatt van. Elohim megengedő akarata és egyben próbája: vajon az emberiség beleesik-e a kísértésbe, hogy külön nagy ünnepet faragjon ebből az eseményből, akár azért is, hogy a korábbi istenei tiszteletére megrendezett bálványünnepet átörökítse a hagyomány, így a régi megőrzése végett. A karácsony története egy ilyen próba, melyben máig a legtöbben továbbra is megbotlanak.

Minden Peszach-kor meg lehet ünnepelni Elohim Bárányának a születését de csak úgy tegyük, ha mellette még megemlékezünk egész életének szolgálatára,

a keresztáldozatra, majd a feltámadásra, a mennybemenetelre és a Ruach HaKodesh kitöltetésére.

De bármilyen ünneplést előzzön mindig meg az életünk átadása, a megtérés és újjászületés, a tűzkeresztség – Ruach HaKodesh-el való betöltekezés, mert akkor az összes ünnep folyamatosan él és aktív lesz szívünkben, testünkben, mivel ekkor válunk magunk is a Messiás Szellemének templomaivá, ahol az ünnepek örökkévalóvá válnak.

Az Egyház rómaizálásának, vagy hellenizálásának egyik nagy cselszövése történt itt is, ahogy korábban írtuk a hamis karácsonnyal kapcsolatban. Most kicsit mélyebbre ásva azt is láthatjuk, hogy egy eredeti zsidó napot, dátumot, ünnepet felülírnak.

Mert valóban Újévkor született a Megváltó. Csakhogy nem a római naptár szerinti újévkor, nem is a judaista szerintin, hanem az eredeti bibliai új év napján: Ugyanakkor és ugyanúgy, mint mikor Elohim felszólalt és azt mondta a teremtés legelső hónapjának az legelső napján: Legyen Világosság. Ez a Világ Világossága, akkor a teremtésnél is, majd később Betlehemben is az évciklus ennek a pontján lett behozva a mi világunkba.

Kapcsolódó írás: Karácsonyi üzenet Ezékiel prófétától, A „szent fa” tilalma

VIDEO VÁLTOZAT

Karácsonyi üzenet Ezékiel prófétától

Karácsonyi üzenet Ezékiel prófétától

Majd azt mondta nekem: Még más nagy utálatosságokat is fogsz látni, amelyeket cselekszenek. Akkor bevitt Yahuwah háza kapujának a bejáratához, amely északra van, és íme, asszonyok ültek ott, és Tammúzt siratták. Azt mondta nekem: Láttad-e, embernek fia? Még más, ezeknél nagyobb utálatosságokat is fogsz látni. És bevitt engem Yahuwah házának belső udvarába, és íme, Yahuwah templomának bejáratánál, az előcsarnok és az oltár között mintegy huszonöt férfi volt, akik hátukkal Yahuwah templomának és arcukkal kelet felé fordultak, és kelet felé leborulva imádták a Napot. Azt mondta nekem: Láttad-e, embernek fia? Hát nem volt elég, hogy Júda háza ilyen utálatosságokat cselekedett, amilyeneket itt cselekedtek? Még a földet is betöltik erőszakossággal, és engem megint haragra ingerelnek. Íme, hogy tartják a vesszőt az orrukhoz! Én is haragom szerint cselekszem, nem fog szánakozni szemem, és nem kímélem őket. Ha nagy hangosan kiáltanak is hozzám, akkor sem hallgatom meg őket. Ezékiel 8:13-17

Korábbi írásaink kiegészítőjeként, ahol már taglaltuk a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatos szellemi problémákat és romlott gyökereket, szeretném kicsit bővebben kifejteni, mi ennek az ünnepnek a történelmi és pogány háttere. Lásd: A „szent fa” tilalma

Legjobb esetben is a nyájak pásztorai rábízzák az emberek lelkiismeretére, hogy hívő-újjászületett keresztyénként mit kezdjenek ezzel az ünneppel. Egyfajta Pilátusi gyávasággal: mosom kezem, te döntesz, nem foglalok álláspontot, így nem dobál meg senki. A továbbiakban leírtak alapján én most már kifejezetten arra biztatom azokat, akik Szellemben vannak és a Szent Szellemmel valamikor betöltekeztek, hogy ne a lelkiismeretükre, hanem a gyomrukra hagyatkozzanak, azzal kapcsolatban, hogy mostantól miként viszonyulnak ehhez a súlyosan sötét és hamis ünnephez.

Nagy Konstantin merényletének egyik fő aktusa volt, a világ legfőbb pogány ünnepének a keresztyénesítése, azaz, a keresztyénségbe való átmenekítése. Az új birodalmi vallás széleskörű elfogadtatása érdekében elengedhetetlen lépés volt a lázadások és ellenállások elkerüléséhez a meglevő közös nagy ünnep megtartása. A római egyház megalapítása által a Messiás Teste ellen valaha elkövetett legnagyobb támadás fő eszköze szokás szerint: az összemosás, más szóval, az asszimiláció.

Téli napforduló ünnepe

Ősi magyar nyelven Karacsun-nak nevezett, minden népnél igen nagy ünnepnek számított a világosság térhódításának a visszatérése az év legsötétebb napján. Innentől számolva a világosság elkezd erősödni és teret hódítani a sötétséggel szemben. Mondhatnánk, hogy ennél a pontnál születik újjá a világosság, melynek tetőpontja a nyári napforduló.

Remek szimbólum ez Yahushua, a világ Megváltójának születésének a megünnepléséhez, hiszen valóban sokan ilyenkor a világ Világosságának a földre születését ünneplik. Mondhatni, hogy tökéletesen adja magát a helyzet, ahhoz, hogy a kettőt össze lehessen mosni.

A Szent Írás azonban nem jelzi, hogy pontosan mikor született Yahushua, és főként arra nem adott sosem utasítást Elohim, hogy bárkinek a születésnapját, így saját Magáét megünnepeljék az emberek. Nem tudni, hogy miért ennyire tabu ez a téma Elohim szerint és az eredeti zsidó hagyományok szerint, de a helyzet így áll, ha tetszik, ha nem. (valószínű, az önbálvnyozás kerülése miatt nem kerül megünneplésre az egyének születésének a napja).

Már önmagában gond a parancsolatokhoz, így az ünnepekhez való hozzátevés, de még súlyosbítja a helyzetet az, hogy

a legaljasabb szellemiségek ünnepének a napját jelölték ki a Legszentebb megszületésének a megemlékezéséhez,

ráadásul az összes régi pogány szimbólum megtartása mellett.

Ennek az ünnepnek a valódi és mély gyökere nem más, mint az emberek ösztönös törekvése arra, hogy a legsötétebb időszakban mindenféle esemény által felvidítsák csüggedt kedélyüket.

Mielőtt bárki beleesne abba a hibába, hogy azzal magyarázza ki saját viszonyát ehhez az ünnephez, hogy Elohim mindent megtisztít és nekünk bármit szabad a Messiásban, gondolkozzunk el, vajon miért van szükségünk megtartani egy olyan napot, melyet a pogány világ a legfontosabbnak tart. Nem akarunk kilógni, konfliktusba kerülni, további kiközösítésbe részesülni? A kérdés lényegében ugyanaz, mint a Shabbatról a Vasárnapra való áttérés esetében. Lásd: Szombat / Vasárnap

Karácsony: a Nap és egyéb istenek ünnepe

Lássuk a legfőbb példáit annak, hogy ezekben a napokban, mely népek, mely idegen szellemiségeket ünnepelték:

Nimród / Tammúz

Nimród jelentése: fel fog lázadni. Nimród, akit szarvas-nak is neveztek, a napistennek adta ki magát. Mindenféle orgiákat és ember-áldozatokkal egybekötött ünnepségeket szerveztek a tiszteletére, ahol a „tetőpont” a gyerekek máglyán való feláldozása volt. Innen származik a szinte minden országban megtalálható, az asztalokon fahasábot idéző sütemények, mint a magyar bejgli.

Nimród saját anyját Szemiramisz-t vette feleségül, mely frigyből született Tammúz egy december 25-ei napon. A népi hagyomány szerint Tammúz, Nimród reinkarnációja, aki végül egy erdőben halt meg, majd holttestéből fenyőfa nőtt ki, mely tövében minden év december 25-e körül ajándékokat rakott le a túlvilágról a nép számára.

Nimródot a művészetekben gyakran anyja, Szemiramisz ölében ülő kisdedként ábrázolják, mely nem más, mint a Szűz Mária kultusz gyökere.

Szaturnusz

Őt is december 25-én ünnepelték a szaturnália névre keresztelt ünnepsorozaton. Itt az emberáldozatokat felváltották a halálkimenetelű gladiátoros játékok, melyek ezen az ünnepsorozaton fokozott számban kerültek megrendezésre. Egy egész hónapon át tartó orgiákkal, evés-ivással teli öröm és őrjöngő ünnepsorozattal hódoltak neki. Köztük a Juvenalia kimondottan az ifjúságot, a gyerekeket és a termékenységet ünnepelte. Felsőbb körökben, a római uralkodói réteg Mithra kultuszt ápolt.

Szaturnuszt gyakran kaszával és égi szekérrel ábrázolták. Itt még a Télapó rénszarvasai helyett, nem más, mint a kígyó volt a hajtó állat. Szaturnusz, akit a görögök Chronos-nak neveztek, volt az a fejedelemség, aki a mitológia szerint saját fiát megette, nehogy trónjára törjön. Ez nem más, mint

a Sátán szimbóluma, aki a lehető legfiatalabb el akarja pusztítani szellemben az embert, nehogy elfoglalja az ő és démonjai üresen maradt helyét a mennyekben, azáltal, hogy visszatalálna az Atyához a Messiás Yeshuán keresztül

Szaturnusz emléke közvetlenül a Télapó álcája mögé bújva működik a mai napig.

Többiek

Sokáig lehetne sorolni hány idegen, a fény és a Nappal összefüggésbe hozható szellemiséget ünnepeltek és máig ünnepelnek az emberek ezeken a napokon. Néhány fő példát említenék:

/Ra/Oziris, Mithra, Helios/Dionysos, Sol Invictus, Luca,

A római merénylet, melyre gyakran hivatkozom, amikor Nagy Konstantin mindent meghamisító, megmásító és összemosó igyekezetében a legfőbb ünnepbe nemes egyszerűséggel beinkorporálta Yeshua, a Megváltó születésnapjának a megünneplését. Mondhatnánk angolosan, hogy a Sun ünneplése „helyébe” beiktatta a Son megünneplését. (azaz Sun – Nap-ról, Son-ra Fiú-ra).

Néhány rövid év, a viszonylagos megtisztulás évei voltak: Az amerikai keresztyének tiltották a karácsony ünneplését a 19. sz-ig. Tudjuk, hogy a megújult keresztények tömegei emigráltak Amerikába. A reformáció ezt a kérdést egyszer a múltban már rendezte. Később marketing és kapitalista érdekek okából visszaállították az ünnepet, ami visszahatott a keresztyén közösségekre, akik valamiféle hiányt kezdtek el érezni a leghidegebb időszakban.

Jews offering holocaust to moloch
Jews offering holocaust to moloch

Gyerekeidet áldozod fel Moloch-nak?

Emberek milliói elhitetik gyermekeikkel, hogy létezik egy fehér szakállas, piros ruhába öltözött kedves idős cukros bácsi az Atya képébe bújva, aki a gyerekek cselekedetei alapján megjutalmazza őket ajándékkal, ha jól viselkedtek, vagy krampusszal és virgáccsal, ha rosszul. Elhitetik velük, hogy levelet, sőt akár imát is lehet intézni feléje, hogy elnyerjék kegyeit. Ekkor vajon mi történik szellemi értelemben?

Miféle bálványnak vezetik neki saját gyermekeiket az emberek?

Nem az történik, hogy már kora gyermekkorban bálványimádáshoz és bálvány alkotáshoz való hozzászoktatás történik?

Továbbá,

milyen kép alakul ki a gyermekben Elohim-ról,

ha már ilyen korán arra biztatják, hogy kérjen tőle mindenféle szép ajándékot, legyen vele kedves és akkor megkapja azt, amit kér tőle. Nem ezt nevezzük vallásosságnak, vagy akár farizeusságnak? Cselekedeteim alapján kapom az üdvösséget, vagy sem?

Csodálkozunk, hogy olyan nagy azon hívők száma, akik a Megváltóban továbbra is csak ajándékokat hozó, immár áldást és pénzt osztogató kis Jézus bálványt látnak?

Az effajta idegen bálványok felállítása, illetve Yahushua-ról/az Atyáról alakított hamis képhez való vezetés, nem más,

mint szellemben feláldozni gyerekeinket a Moloch tűzében!

Ahogy más gyermekáldozati tilalomról szóló írásomban is említem, minden egyes megalkuvás a világgal, mind egy fajta szellemi áldozat, gyermekeink szellemi megégetése, aminek súlyos következményei lehetnek egész életükre nézve. Lásd: Ne kövessük a világot

TOVÁBBÁ: Figyeljük meg, milyen reakciója van szinte az összes kisgyereknek, amikor először odaviszik egy Télapónak beöltözött férfi ölébe. Torkuk szakadtából sírnak, sokan nem is értik, hogy miért. Majd évről-évre visszajárva hozzá, a gyerek megnő, hozzászokik, majd egy idő után már nem sír. Talán a kisgyerek első találkozásnál érzi ezt a szellemi áldozatot és fertőt, melynek nem akar részese lenni és ezért zokog? Néha tényleg az a benyomásunk, hogy ezek a szegény kicsik belülről érzik a lángok elviselhetetlen melegét, amelyek megpróbálják belülről megégetni őket.

Yahuwah Szelleme / Ruach HaKodesh törje meg és törölje el mindazokat a szellemi átkokat, amelyek ezekből a kényszerű találkozásokból fakadnak minden olyan ember életében, akiknek gyermekkorukban részt kellett venniük az e-fajta spirituális beavatási szertatásokon!

A reformáció kezdete után több, mint 500 évvel, ma, amikor a 7 utolsó év küszöbén állunk, még mindig a karácsony és az ehhez hasonló cirkuszokról kell írni a hívő keresztényeknek!? Az antikrisztus heteken belül készül megerősíteni a szerződést a nemeztek összességével, miközben te, Jézus tanítványaként, még mindig erre a szellemi órgiára készülsz!? (Cop28, Abu-Dhabi – 2023 november 30 – december 12)

Még mindig kérdés?

Senki se áltassa magát, akinek nincsen gyereke. Akik maguk ünnepelnek, esetleg a párjukkal, felnőtt rokonsággal, barátokkal. Ez az ünnep a Sátán dicsőítéséről szól, ami minden esetben kihat az ünneplő szellemi állapotára, ezáltal a Megváltójával és az Atyával való személyes kapcsolatára is.

Az ellenséget nem érdekli, hiszel-e benne vagy sem, a karácsony minden esetben az ő szentségtelen ünnepe marad.

Egy ilyen cirkusz elfogadása erősen befolyásolja azoknak az embereknek a lelki állapotát, akik alávetik magukat annak, vagy akik nem figyelmeztetnek a veszélyeire. A keresztények esetében ez a fajta ünnepség erősen befolyásolja személyes kapcsolatukat a Megváltóval és az Atyával, és még tovább fokozza a már sok esetben igen torz képüket Elohim-ról.

Yahushua-nak nem áll szándékában ennek az ünnepnek a rothadt gyökerét megtisztítani. A rothadtat ki kell ásni, lemetszeni és tűzre dobni. A tisztátalan szellemiségek akkor is működnek, ha mi nem gondolunk rájuk, akkor is, ha nem tudunk, vagy nem akarunk tudomást venni róluk. Működtetjük őket a cselekedeteink által. De mint ahogy másban is igaz, úgy ebben is, a tudatlanság korát elnézi Yahuwah, az Örökkévaló. A felismerést követően azonban könnyen átcsúszhatunk a tudatos ellenszegülés és lázadás állapotába, ha nem tisztítjuk meg magunkat attól félve, hogy még inkább kilógunk a sorból, mint eddig. Ez a fajta gyáva és langymatag magatartás előbb-utóbb utolérhet bennünket, és drámai következményekkel járhat.

Ha pedig túl keménynek véli bárki szavaimat, ajánlom, hogy olvassa tovább Ezékiel-ben ezt a történetet, könyvének a 8. és 9. fejezeteiben.

Hamis ünnepek Yahushua javára

Legyünk ravaszak és lássuk, hogy mire tudjuk felhasználni az ellenség hamisságait. Mert, a karácsony ünnepe egy dologra igen jó lehet:

a kisded Jézus-ra még megemlékező hitetlenek felé való szolgálatra.

Megváltónk Yahushua HaMashiah születésére és minden más eseményre, ami Vele kapcsolatos, lehetőségünk van, bármikor megemlékezni. Az ünnepek, akár igazak, akár hamisak, számunkra lehetőség, hogy bizonyságot tegyünk arról a Megváltóról, akit még sokan nem ismernek, vagy csak ebben a kezdetleges formában.

Szolgálat lehetősége azért, hogy következő évben már semmilyen hamis ünnepet ne tartsanak meg, mivel Újjászületésük által már belépnek ők is az Örök Ünnepek Szentélyébe: a Messiás Testébe.

Lásd még: Ünnepek a Messiásban, Újév: Amikor a Messiás megszületett!, A „szent fa” tilalma

Boldog karácsony helyett, további áldott reformáció kívánva.

VIDEO VÁLTOZAT

Szombat / Vasárnap

Szombat / Vasárnap

A reformáció folyamata során több egyház is alakult annak hatására, hogy felismerték Yahuwah eredeti napját a Szombatban, mely a tíz parancsolatban leírtak szerint a következőképpen hangzik:

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

2Mózes 20:8

Semmi olyat nem olvasunk, hogy a hét napból szentelj meg egyet és azon imádd Elohimodat, hanem konkrétan meg van nevezve a nap, mely nem más, mint a Szombat.

Yahushua maga sem tett másképp. Azonban egyfajta „polgári”, vagy inkább „írástudói engedetlenségeket” követett el Szombatonként, mely által megbotránkoztatta az akkori vallási vezetőket. Ugyanis gyógyította a betegeket, szabadította a rabokat és az ilyen cselekedetek az ószövetségben munkának számítottak. Mivel,

megfeledkeztek arról, hogy a Szombat az emberért adatott és nem az ember a Szombatért,

ezért idővel, ennek a napnak minden áldása átokká vált számukra, mert pszichésen rettenetes munkával terhelték magukat azáltal, hogy folyamatosan és kényszeresen azt figyelték, hogy meg ne szegjék a betű szerinti törvényt.

Az Élet és a Szeretet törvénye előrébb van minden más rendeletnél.

Később, Yahushua ki is jelenti:

Az emberfia ura a Szombatnak is.

Lukács 6:5

Azaz, aki Benne van, akiben Ő él, felette áll a Szombatnak, ahogy a többi Parancsolatnak is.

A felette váló állásból azonban nem következik, hogy joga van azt felcserélni bármilyen más nappal.

Mert ez esetben egy másik napnak a rabjává válik a puszta kijelölésének az aktusa által. Hiszen Yahushua nem új nap bevezetéséért halt meg a kereszten, hanem a meglevő kiteljesedéséért!

A törvény felett való lét pedig nem a törvénytiprásra jogosít fel, hanem lábunk alatt egyik alappillérként azért áll, hogy saját magunk, Ruach HaKodesh templomaként meg ne inogjunk és szilárd talajon álljunk.

Ezt a gondolatmenetet viszi tovább Pál, amikor megkéri az idősebb testvéreket, hogy a szellemben újszülött testvéreket ne terheljék napok és dátumok kérdéseivel, hiszen még gyerekek és ők a régi szokásaikból adódóan még más napot tartanak szentnek és azokat tartják természetesnek, hogy elkülönítsék Elohim tiszteletére. Amíg ezt tudatlanságból és tiszta szívből teszik, addig ez kedves illatú áldozat Elohim számára. Pál nem teszi hozzá, azonban egyértelmű, hogy előbb utóbb, a megszentelődés folyamatának következményeként a Szent Szellem helyre fogja állítani bennük az eredeti rendet.

Az eredeti rend pedig az, hogy a Szombatot különítsük el.

Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában: Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Messiásé.

Kolossé 2:16-17

Az Szombat eredetiből, mint árnyékból pedig tartózkodjon bárki, hogy egy másik árnyékot hozzon létre helyette. Méghozzá azért, hogy hasonló, alternatív vallásos szertartás sorozatot alkosson meg: „ekkor jövünk össze, ezen az adott helyen, ezt szabad, ezt nem, ezt fogjuk énekelni, ennyi ideig, ezt kell felolvasni, elimádkozni, és főleg: Ez fog nekünk prédikálni, mert megvan hozzá az írástudói ismerete, stb…” Hívő robotképzés, újjászületés és Szellemben való járás helyett.

A pusztai Szent Sátor, mely modellünk, mobilis, vándor, ide-oda megy Ruach vezetése által, így a törvény és azon belül a Shabbat is, ugyanilyen mobilis, hely és helyzethez igazodó életet átadó áldás és eszköz.

A Szombat, mint árnyék / A Szombat, mint a Messiás valósága

Mennyei Szentélybeli Levitákként számunkra minden nap Szombat és Ünnep.

Csakúgy, mint a többi Ünnep esetében, mi Levita papokként a Messiásban állandó és örök Szombatban élünk és szolgálunk. Számunkra, szellemben minden nap Szombat, sőt minden nap Yom Kippur, Peszach és az összes többi ünnep, mert a Kereszten minden beteljesedett. Számunkra, nem a naptár, az idők és az órák számítanak. Erről bővebben: Ünnepek a Messiásban.

Az idősíkon az Üdvtörténet nagy eseményei, mind bibliai ünnepeken teljesedtek be, így Shavuot után (pünkösd) a következő beteljesedésre váró nagy esemény a Yom HaTrua (Kürtzengés) lesz. Tehát az ünnepeknek is több dimenziója van, lásd a másik írásban. Itt, most személyes síkon elemezzük.

Viszont azok számára,

akik nem a Messiáséi, azok még törvény alatt vannak,

és ezek a törvények az eredeti rendelésük szerint érvényesek rájuk nézve. Mert a körülmetélkedéssel ellentétben, a Szombatot a két kőtáblán említi sz Ige, azaz a 10 Parancsolat része, mely a Messiásban újjászületve, a teljes Egyházra és Elohim népére, népeire vonatkozik. Ahogy többször olvassuk a Pesszah-i áldozatnál is, a jövevény és az idegen számára egy törvényetek legyen. De mint újjászületett tanítványok, a törvény már nem puszta betű szerint érvényes, hanem a Szent Szellem tüze által bennünk él és cselekszik. Ez a fő jelenség, amit gyakorlatilag minden írásomon keresztül igyekszek megértetni az emberekkel.

Mert a Shabbat jel Izrael fiai és Elohim között. Ezt a jelet azoknak is tisztelniük kell és hirdetni, mint örök törvényt, akik nem Izrael fiai, akik ennek a Jelnek a tételes betartása alól már fel vannak mentve, viszont Elohim fiaivá válásuk által ennek az örök szombatnak a lényegét ismerniük illene, és még nagyobb jelként látható kellene, hogy legyen rajtuk a hét minden egyes napján. (pd. amikor azon veszed magad észre, hogy az emberek megjegyzik, milyen stabilan állsz, milyen bizakodó vagy, bizonyos esetekben, amikor ők pánikolnak, te szószerint a vízenjársz és nem érnek el a lelki traumák, melyek a világiakat, vagy akár vallásos társaidat gyötrik. Ez egyik fajtája a belsőleg megélt állandó Shabbat-nak).

Akik pedig nem jövevények, nem csatlakoztak még Elohim népéhez a Bárány Vére által, ezeket a törvényeket szintén ismerniük kell. Egy hét munka után természetes, hogy a kijelölt napokon fognak megindulni felénk, Leviták felé, ha keresik Elohimot. Számunkra a naptári ünnepek, idők és órák azért fontosak és ilyen szinten megtartandók, mert tudnunk kell, hogy szolgálatunk a külvilág felé ekkor válik különösen intenzívvé.

Ilyenkor nyílnak meg a szívek, állnak le a hétköznapi ámokfutások és megnövekszik a nyitottság Elohim Igéje iránt. Mert ha tetszik, ha nem, a Szombatnak van egy erős szellemi és az egész világra kiterjedő hatása, melyet minden teremtmény érzékel.

Ilyenkor résen kell lennünk és ilyen módon felelősek vagyunk az Ünnepek és Szombatok naptári rendjét tiszteletben tartani és hirdetni. Sőt, a hamis ünnepeket is ravasz módon, nem egyből nekitámadva, hanem kihasználva szolgálatra, tisztelnünk kell, hiszen bármilyen hamis, mert ekkor sokaknak mégis ugyanúgy nyitottabb és felszántottabb a szíve az Evangélium befogadására.

Mi a gond a vasárnappal?

Szögezzük le, hogy a Vasárnap, a hét első napja, Yom Echad egy igen különleges nap és szinte azonos fontosságú a Szombattal. Miért? Mert ezen a napon kezdett munkához az Örökkévaló teremtési művében. Ezen a napon hozta be Elohim a Világosságot, azaz Önmagát Messiásként a már bukott, káoszban és sötétségben sínylődő világba (Tohu VeBehu). Feltehetően egy hét első napján (vasárnapon) született meg a világra ugyanez a Világ Világossága a Názáreti Yeshua személyében. Ugyancsak vasárnap virradatra, abban a pillanatban, amikor a Szombat átváltott a következő napra, támadt fel Urunk Yahushua HaMashiah és főként ekkor észlelték a feltámadás valóságát a külső tanúk. Egyszóval, a teremtés megkezdésének napja, azaz a hét első napja nélkül, se Szombat se más nap nem is létezne. Mind a teremtés, mind az új teremtés és még Yahuwah Ruach HaKodesh megjelenésében való kitöltekezése is ezen a napon kezdődött, mivel egy új kezdet volt. Ez a nap – a hét első napja – az új kezdet napja. Semmilyen más napra nem eshetett volna egyik esemény sem ezek közül!

Ettől függetlenül sem Yahuwah, sem a Messiás soha nem nyilvánította ki senkinek, hogy váltani kellene Szombatról Vasárnapra.

Miért tartják mégis sokan fontosabbnak a Vasárnapot a mai napig?

  • Mert a tanítványok összegyűltek a hét első napján, ahogy olvassuk az ApCsel-ben? Igen, ahogy az összes többi napon is. Mert naponként összegyűltek (ApCsel 2:46)! Továbbá olvassuk, hogy Szombatonként megjelentek hagyományos zsidó testvéreik között a zsinagógákban.
  • Vagy azért, mert azt is olvassuk, hogy Pál az első napon szedte be az adományokat? Ez zsidó szemszögből épp, hogy azt bizonyítja, hogy minden, csak nem egy megszentelt napról van szó, hiszen a szent napon nem foglalkozunk anyagiakkal. Az adományok összegyűjtése a munka kezdetének a jelképe. A tökét összegyűjtik, hogy szétoszthassák, hogy szolgálatra fordíthassák, azaz munkára.

Magyar nyelven is jól szemléltethető, vasárnap nem más, mint a vásár napja, amikor a következő héthez szükséges eleséget beszerezzük, hogy munkánkat el tudjuk végezni.

Feltámadása után Urunk megjelent a tanítványoknak, szimbolikusan vasárnap, mivel egy új kezdet nyílt meg előttünk, és nem azért, hogy egy új farizeusi rend szerinti másik napot jelöljenek ki megtartandónak a többi fölé. Ezt, a hagyományos zsidók teszik a mai napig a Szombattal, a törvényt alulról tekintve és elszenvedve (főként, hogy ráraktak jó néhány extra kényszert a babiloni judaizmus törvényei által, de ez most nem tárgya ennek az írásnak).

A törvény, törvény marad, maga Yahushua sem módosított rajta egy iótányit sem, azaz a legkisebb betűhöz sem nyúlt hozzá, nem hogy egy egész szót átírt volna, Shabbat-ból Yom Echad-ot faragva. Hanem az Ő testébe való belépésünk által egy örök Szombatba-nyugalomba léptünk, ahol ennek a napnak a szentségét mindig és mindenkor megéljük. A hagyományos zsidó módon megélt „görcsös” szombatból a hagyományos keresztény egy „görcsös” vasárnapot csinált, azaz kijelenti, hogy egy adott nap ki van jelölve a többi fölé, és ráadásul nem az eredetit választották ki. Mindezt arra hivatkozva teszi, hogy Pál is kijelentette, ne foglalkozzunk már a kijelölt naptári időkkel és napokkal. Ez a jelenség nem más, mint a farizeusság megtartása törvény módosítással egybekeverve. Kétszeres tévedés! Ez is a törvényszegés titkos bűne… 2Thessalonika 2:7

Ahogy Yahushua születésének a napját sem kérte Elohim, hogy bárki is megünnepelje egy konkrét napon.

A Vasárnapot megtartani tévedés?

Természetesen igen! Miért?

Mert a fentieket nem értik és nem jutnak el erre a felismerésre.

De legfőbbképpen

az esetek többségében vasárnapjaik csupán egy ki nem gyomlált katolikus gyökérnek a vadhajtása.

És ez alapjából a legnagyobb probléma egésszel! Nem az a gond, hogy egyes hívők ezen a napon összejönnek. De akkor, miért nem választják más-más csoportok és egyházak a szerdát, a csütörtököt vagy bármilyen más napot? Nem ifire, vagy extra alkalmakra, hanem az un. „istentiszteleteikre”? Ha annyira nem fontos a nap, akkor miért ez a kizárólagosság a Vasárnap körül?

Észre sem veszik, hogy átörökítették azt a nagy konstantini lázadást, mely zsidótalanítani szándékozta az „új vallást”, illetve az időket, sőt a Neveket megmásítani, hogy a birodalomban elterjedt napisten kultusz „szent” napjától ne kelljen eltérni.

A bizonyítékot, hogy miről is szól valójában a Vasárnap kultusza és mi a gyökere, azt az angol és német nyelvben találjuk meg: Sunday – Zontag

(a latinoknak volt annyi eszük, vagy inkább ravaszságuk – hiszen ők irányították az egész konstanini merényletet – hogy az Úr szóból alkossák meg a hét első napjának az új nevét: Domenica/Domingo/Dimanche/ a románnak nézzetek utána magatok, akit érdekel).

Egy pogány tömeget igen nehéz volt rávenni bármilyen új vallási irányzatra. Így a legalapvetőbb kompromisszum a régi ünnepek időpontjainak megtartása, ha már a tisztelt istenség és a név – jó esetben – meg kell, hogy változzon, akkor legalább ennyi maradjon meg neki, így csökkenthetve a lázadások esélyét. Nem történt ez másként a karácsony ünnepének esetében, illetve a Pesszahból lett tojásos-nyuszis húsvét – a megtermékenyítés ünnepével sem.

Lásd: A „szent fa” tilalma

Egy szóval: számunkra, akik a Messiásban egy bizonyos szellemi nagykorúságra már eljutottunk, emlékezzünk arra, hogy az engedelmesség nem abban áll, hogy Elohim-mal elfogadtatunk bizonyos emberi, vagy démonikus eredetű torzulásokat, nehogy megháborgassuk a nyájakat és szétszéledjenek, hanem épp ellenkezőleg:

az Embernek kell igazodnia az új szabályokhoz, amikor a Messiáshoz csatlakozik. Hiszen a testté lett szabályokról, azaz Igéről beszélünk.

De ismét, többé nem betű szerint a kőtáblákról vagy könyvekbe nyomtatott szövegek által, hanem a tűznyelvek szíveinkbe való vésődése által, amikor belülről érezzük, hogy békességet okoz a puszta gondolata annak, hogy elfogadom a Szombatot, mint elkülönített napot, méghozzá anélkül, hogy fejre állnék vagy megkötözném a két kezem, nehogy megszegjem a törvényt. Épp ellenkezőleg, megérezni és megélni, hogy szabadságban szolgálhatok, gyógyíthatok, akár autóba is ülhetek, hogy valahol messze egy-egy szamarat kihúzzak a kútból, mert épp akkor van rá szüksége.

Ezt a szabadság érzetet átélni a hét bármelyik napján lehetséges.

Ha szellemi koromnak megfelelően engedelmes vagyok azoknak a törvényeknek, melyeket Ruach HaKodesh szívemre helyezett és érettségemnek megfelelően elvár tőlem, nem kell semmin gondolkodnom, hogy ezen a napon – ahogy a többin sem – mit kell, vagy mit nem kell tennem. A törvény él bennem, és ha engedelmes vagyok neki, bármit tehetek, nem fogom megszegni, mert nem fogom kívánni azt, ami szentségtelen.
Innentől fogva, senki ne akarjon senkit az eredeti Szombat rabságából egy hamis vasárnap rabságába átültetni, mert az ilyen ember semmit sem fogott fel a Szent Szellem vezetéséből és abból, hogy miről szól újjászületett felnőtt férfiúnak lenni. Ne hazudozzon saját magának teológiai eszmefuttatásokkal alátámasztva és főként ne mocskolja be a hét első napján történt Szent eseményeket, azzal, hogy az új és hamisított farizeusságait ráerőlteti magára és a világra.

Néhány gondolat a szombatos egyházakról

Azt se gondoljuk, hogy attól, hogy valaki a Szombathoz visszatér, az valami extra kereszténnyé válik. Sajnos igen elszomorító, hogy a Szombatos egyházak többsége, olyan farizeusi módon, az elméjével fogadja el ezt a törvényt, hogy a szellemi tartalmának hiánya, nemhogy hiábavalóvá teszi igyekezetüket és reformjukat, hanem a valódi Szombat helyreállásának akár még nagyobb ellenségeivé teszi őket, mint maga a római egyház és az állítólag megreformált többi kis vatikánok a hamis vasárnapjaikkal.

Igen gyakran a „vasárnaposokat” szó szerint kárhoztatják és üdvkérdéssé teszik azt, ha valaki akár tévedésből kitart a vasárnap megtartása mellett. Hangsúlyozom, hogy tudatlanul. Véleményem szerint, ha valakiben megvan a megvilágosodás és ellene lázad, az valóban az üdvösség elvesztéséhez vezethet (mint minden tudatos lázadás). De a hívek többsége csupán félre van vezetve és Szellemi látás hiányában – mivel újjászületésüket vagy gátolja, vagy minimum beárnyékolja valamiféle pásztor vagy egyéb tanítónak nevezett személy – a félrevezetett nem veszi észre, hogy Elohim akarata ellen cselekszik. A tudatlanokat kárhoztatni, az egyébként is kárhoztatás bűnének egy súlyosabb változata.

Mindeközben, ezek a szombatos irányzatok a Szent Szellemmel való betöltekezés helyett, saját egyházalapítóikat és teológiáikat bálványozzák, illetve a Szent Szellem vezetésének hiánya egyes esetekben már egészen visszavezette őket a nyílt Messiás nélküli rabbinikus judaizmusban. Ez történt Erdélyben a múlt században, amikor többen be is tértek a hagyományos zsidóságba és gázkamrákban végezték a valódi zsidókkal együtt.
A legtöbb esetben azonban nem a judaizmusba vezet útjuk, hanem egy a judaizmushoz hasonlító marginális elszektásodás állapotához, ahol a Messiás Yahushua rangját kérdőre vonják és lealacsonyítják, teremtménnyé degradálják azt, aki a Teremtő. Továbbá a behelyettesítő teológia egy bizonyos fajtájába esnek, a zsidóság létezésének tagadásába, vagyis a nyílt antiszemitizmusba. (Kazár elméletek hirdetése stb, amely elmélet talán igaz is egyébként, de ez esetben a dolog végkifejlete sokakat igen meg fog lepni, mivel egyáltalán nem jelentené azt, hogy mi, askenázi zsidók ne lennénk Jákob leszármazottjai, akkor sem, ha netán tettünk egy néhány száz éves körutat egy Kazáriának nevezett területen. De ezt a témát bővebben kifejtem az Izrael törzseinek összegyűjtetése, illetve az Antiszemitizmus és keresztényellenesség írásaimban.)

Tehát alap jelenség a mai szombatista irányzatoknál, hogy hamar elindulnak a judaizmus irányába, ahol a törvény kutatásra van fektetve a hangsúly, miközben a Messiást lefokozzák, Ruach HaKodesh-t pedig alapjából csak elméletben tudják elképzelni. Egyfajta unitarianizmusnak alakul ki, amikor elkezdik tagadni Elohim hármas megjelenési formájának a valóságát.

Az Elohim-ot megsokszorosítani, vagy megszorozni kívánó szentháromság tanok hamissága, sajnos Elohim Hármas Szentségének: Atya-Fiú-Ruach szerepköreinek és megjelenési formáinak a tagadásáíg elvezet sokakat. A szombatista irányzatok igen nagy része előbb-utóbb a Messiás elohimi voltát kérdőjelezik meg. Ilyenkor jelentik ki, hogy Yeshua teremtmény vagy akár, Mihály arkangyallal azonosítják. (

Erről bővebben a Szentháromság vagy Szent hármasság? írásomban/videómban. Mihályról pedig röviden annyit, hogy emberi formában ő is megjelent minden bizonnyal és minden jel arra utal, hogy nem más volt ő emberi testben, mint maga Mózes – a másik arkangyal Gábriel pedig feltehetőleg Illés/János volt, de erről is többet megtudhattok a TERUMAH, illetve B-Résith / B-kezdet / B-terv irásaimból.

A lényeg, hogy itt is, mint oly sok más esetben, az egyik hamis véglet egy másik ugyanolyan hamis végletbe kergeti azokat, aki ráéreznek, hogy az eddigi magyarázatokkal vagy elméletekkel valami nincs rendjén.

Ezeket az eseteket azért említem, hogy lássuk, bár igen jó és szükséges visszatérni a zsidó gyökerekhez, melynek egy része a Shabbat, de

ha mindez nem a Messiásban, Ruach HaKodesh vezetése és újjászületésünk által történik,

akkor a betű szerinti törvény alá megyünk vissza, ami előbb-utóbb megöl. Ebben az esetben, merem állítani, annak a személynek jobb lett volna ki sem jönnie egyiptomból/rómából és azok hamis vasárnapjaiból.

Mindkét tábornak súlyos rendeznivalója van. A szombatos tábornak a torz bizonysága a Szombatról felelős azért, hogy még mindig ennyien vasárnapoznak. Viszont, az újjászületett és Ruach HaKodesh-el betöltekezett emberek többsége még mindig nem hajlandó rendezni ezt a kérdést és felhagyni vasárnapjaikkal. Még a vallásos, nem újjászületett és nem betöltekezett hívők közül is jobban igyekeznek sokan betartani azokat a törvényeket, melyeket Ruach benned is működtetni szeretne, ha végre engednéd! Az első táborban farizeusságukba süllyednek fokozatosan, a másodikban pedig a Szent Szellem megszomorításánál kötnek ki előbb-utóbb.

Valódi és hatékony reformáció

Fogadjuk el, hogy

bármilyen reform csakis a Szent Szellem által jöhet!

Csak az a valódi reform, ami a szívedbe vésetett és nem az, ami kipattan a fejedből jó ötletként, mert a Bibliában olvastad és amit ezek után intellektuális és teológiai szinten végrehajtasz.

A kérdés az, hogy bennünk van-e a Szent Szellem?

Ha igen, akkor szólt-e már ez ügyben, vagy bármilyen más témával kapcsolatban, mint például az Örökkévaló Nevek-kel kapcsolatban, vagy a hamis keresztény-pogány ünnepekkel kapcsolatban, vagy az egyház hamis piramis rendszerével kapcsolatban?

Ha igen, engedelmeskedtünk-e Neki?

Ha nem, akkor pedig hozzuk meg a döntést. Rendezzük bűneinket, rendezzük bemerítkezésünket. Ha ezek már megvannak, akkor marad a tűzkeresztség, mely nélkül üres vallásosságban vergődünk tovább.
Lehet megtartani így a Szombatokat, akár fehér ruhában és fejfedővel feldíszítve tanulmányozni az Írásokat, sok igazságra eljutva, de az Igazság megélésére képtelen vagy, mert a fejedből sosem kerül át a szívedbe.
De ha már a tűzkeresztséged is megvan, akkor sürgősen hagy fel mindennemű infantilis lázadásoddal és nőj fel végre, mert igen nagy veszélyben vagy!

Még egyszer a saját bizonyságom: arra a felfedezésre, hogy Yahuwah az Ő neve, nem az írások kutatása által jutottam, hanem Ruach HaKodesh jelentette ki saját számon keresztül, miután kértem Elohim-ot, hogy nyilatkoztassa ki ily módon, miként szeretné ha szólítanám Őt a továbbiakban. Más, hosszú idő és izzadság által, az Ige görcsös tanulmányozásával jut el erre a felismerésre. Sok esetben mindenféle, nem Bibliából származó írások kutatásának segítségével, lásd apokríf írások, melyről a bővebben itt olvashatsz: ….apokríf iratok?….. Mi a különbség? Az elsőnek belülről az Élő Messiás nyilvánítja ki hangosan, nyelveken, hogy mi az akarata, a másik pedig írástudó (és farizeus) módszerekkel a száraz betű-szerinti igazság felismeréséig ugyan eljut, de életté sosem válik benne.

Először mindig menjünk a Messiáshoz és tőle, személyesen kérjük el mi az akarata, akár a leírt Ige megerősítése által. De először az életünket adjuk át Neki. Majd az írást is belülről Ő juttatja eszünkbe. Gyakran megkapsz ilyen módon igét a szívedbe, melyet esetleg csak később olvasol és rájössz, hogy rég le van írva a Bibliában. Az Ige igazolja vissza sokszor, amit korábban a szívedbe már megkaptál.

Válasszuk hát a Messiás által felkínált Teljességet, hiszen ingyenes és jutalma az Örök Élet.

Innentől fogva rajtunk múlik, mennyire hatalmazzuk fel Ruach HaKodesht, hogy elvégezze bennünk megszentelő munkáját Yahuwah akarata és ütemezése szerint. Ne fogjuk rá a sátánra és az idegen szellemiségekre, ha leragadunk egy adott szellemi állapotban, mert mi magunk vagyunk a felelősek azért, hogy ezeket a fejedelemségeket felhatalmazzuk a Messiás helyett, hogy megállítsanak bennünket.

A vasárnapozás mögött, ugyanaz a démoni hatalom áll, mint a hagyományos módon megélt, felületes szombatok mögött.

Ezt a fajta Szombatot utálja Yahuwah, az e-fajta vasárnapokat meg annál is inkább.

Utolsó idők vízválasztó kérdése lesz-e?

Az Antikrisztus – nem a megjelenése után, hiszen már a világban van és tudni ki ő – hanem színrelépése és hatalomátvételekor, megmásítja többek között az időket. Ez már javarészt a római egyház és az Antikrisztus egyik fő előképe keze által, Nagy Konstantin által, épp és többek között a vasárnapra való áttérésben beteljesedett.
Egyes keresztények azonban, az utolsó időkben, a Vasárnapra való egyetemes áttérés kényszerítésében, mások pedig, a másik táborból épp a szombathoz való visszatérésben látják megvalósulni ezt a próféciát. Hogy egyáltalán választani fog-e a kettő közül, nem tudom megjövendölni. Ahogy említettem, az antikrisztusi szellemiség ezt a módosítást már elvégezte majd két ezer évvel ezelőtt. Ha mégis és megerősítésként az Antikrisztus kötelezővé tenne egy adott napot, az önmagában semmiképp nem lesz a fenevad jele, legfeljebb része annak. (hogy ádventista barátaink értsék a dolgot). De itt sem az lesz a kérdés, hogy szombatra vagy vasárnapra esik-e majd a választása, hanem mindenképp a formalitásra és a felületességre való kényszerítés lesz a legnagyobb gond ezzel, azon túl, hogy magát Elohim-ként állítja be Yahuwah helyett, és Messiásként, Yahushua helyett.

De ne tévesszük meg saját magunkat. Elsősorban nem az Antikrisztustól kell tartanunk.

Az üldöztetés nem kívülről fog leginkább érkezni, hanem azoktól, akiket ma esetleg még testvéreinknek tekintünk.

Azok, akik az eredeti Egyház modellje helyett, más alternatívát követnek és kínálnak fel. Akik vagy az írások kutatásában látják üdvösségüket, vagy azok tiprása által a valóban, vagy csak látszólag bennük levő Ruach HaKodesh nevében épp azt a rendet tiporják, ami a Szent Szellem esszenciája, lényegében káromolják őt. Ezektől a jelenségektől kell tartani, mert szellemi síkon gyilkol és belülről.

Legyünk tehát bátrak kitartani Ruach HaKodesh munkája mellett, akkor is, ha meghasadást okozunk testvéri közösségeinkben, akkor is, ha az imént vizsgált két tábor átkozni fog téged. A farizeus szabadosnak tart majd, a valóban szabados, vagy törvénytipró pedig farizeusnak. Ez természetes és addig örülj, amíg mindkét oldalról ezt hallod, mert ez a jele annak, hogy jó úton haladsz. Minden esetre,

a reformációnak addig kell tovább mennie, amíg vissza nem jutunk az ApCsel-ben leírt első és valódi Egyház mintájához.

Nem mi végezzük ezt a reformációt, csupán eszközei vagyunk. Főként senki ne jelentsen ki olyanokat, miszerint az utolsó reformációt hozta el a világra, akár milyen szuper a szolgálata és követendő példa, mivel az utolsót kizárólag a Messiás végzi be, amikor visszajön. Nekünk folyton a következő reformálandó tételeken kell dolgoznunk a mi emberi szintünkön. Egyszerűen hagynunk kell, hogy Ruach HaKodesh végrehajtsa ezt a munkát, elsősorban saját magunkban. Az egyetlen dolog, amit Elohim elvár tőlünk, hogy engedelmességben fogadjuk, ha változásra indít belülről és bátran megtegyünk minden lépést, amikor szól, hogy elérkezett az idő.

Minden Elohim-talan fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.

Példabeszédek 28:1

Lásd még: Karácsonyi üzenet Ezékiel prófétától, Újév: Amikor a Messiás megszületett!

VIDEO VÁLTOZAT

Shavuot – Pünkösd

Shavuot – Pünkösd

És mikor a pünkösd napja elérkezett, mindnyájan egy szívvel-lélekkel együtt voltak. És hirtelen zúgás, rendülés támadt az égből, amint egy erővel rohanó széltől, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. És eloszló nyelvek jelentek meg nekik, mintha tűzből lettek volna, és minden egyesre szállt közülük. És megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és elkezdtek más nyelveken beszélni, ahogyan a Szellem adta nekik, hogy kifejezzék magukat. ApCsel 2:1-4 – Kecskeméthy ford.

Yahushua ígéretének beteljesedése

Yahushua feltámadása után, az Ómerszámlálás idején 40 napig jelent meg tanítványainak mielőtt visszament az Atyához. Ígérete szerint közelgett a Pártfogó/Vigasztaló elérkezésének ideje. Amint őseink a bárányáldozatot követően, Egyiptomi kivonulásuk után valamikor a 3. hónapban a Sinai pusztájában és hegyének lábánál várták Mózes visszaérkezését a kőtáblákra írt Ígéretekkel, más szavakkal Parancsolatokkal, a kinyilatkoztatás nagy szélzúgás és lángolások közepette történt. Hasonlóan szél és lángnyelvek megjelenésével töltettek meg első testvéreink a Szent Szellemmel.

Shavuot ünnepe a Mózesi parancs szerint az aratás első zsengéjének félretételéről és annak bemutatásáról szól, ahogy olvashatjuk 2Móz 34-ben. Ezen a zsidó ünnepen gyűltek össze az elsők a felházban Jeruzsálemben. Erre a zarándok ünnepre sereglettek össze a világ minden tájáról a zsidók és a prozeliták.

A rabbinikus zsidóság egyik profetikus cselekedete volt az eredetileg első zsengéknek bemutatása mellé a Tóraadás ünnepévé alakítani, mivel száműzetésben, földhöz való jog híján, az aratásból való első zsenge bemutatása elveszítette értelmét mivel nem volt már mit bemutatnia a népnek. Egyedül a Tóra, mint népünk szellemének első zsengéje lehetett az ünnep központjában. Shavuot időpontja valóban úgy tűnik, hogy egyezik a Sinai hegyi kinyilatkoztatással.

Két kőtábla helyett azonban az első tanítványoknak kettős, vagy eloszló lángnyelvek jelentek meg. Kecskeméthy és Károli fordítástól függően. A kettős, vagy eloszló lángnyelvek alakjukban is emlékeztetnek a két kőtáblára. Bár itt, az ApCsel-ben más prófécia beteljesedését említi a szerző, melyet Joel 3-ban olvashatunk, ebben a pillanatban egy másik igen nagy és fontos prófécia beteljesedése is megtörtént:

Ímé, eljőnek a napok, azt mondja Yahuwah; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja Yahuwah. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja Yahuwah: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Elohim-uk leszek, ők pedig népemmé lesznek. Jeremiás 31:31-33

Az előbb a 10 Parancsolat helyet 10 Ígéretet említettem. Valóban hiányzik egy igen fontos elem a magyar bibliafordításokban. A 10 parancsolatok nem úgy kezdődnek, ahogy azt elődjeink fordították: Ne + ige (azaz tiltó mondatok). Héberül is és minden más általam beszélt idegennyelvű bibliafordításban a jövő idő áll és nem tiltó mód. A parancsolatok úgy kezdődnek: Nem fogsz … ölni, lopni, paráználkodni, bálványokat imádni, stb…

Első hallásra csak egy stilisztikai fordulatnak tűnhet és semmi furcsát nem észlelni ebben. Ahogy az akkori elődjeink is, ösztönösen a jövő idő ellenére, betartandó, követendő, kötelező szabályokként értelmezi az emberek többsége és ez így is van rendjén, mert ez az értelmezési sík is Yahuwah akaratában volt. Azért kaptuk, hogy betartsuk, illetve azért kaptuk, hogy belássuk, Elohim segítsége és Szellemének a betöltése nélkül nem megy és bárhogy erőlködünk, nem tudjuk betartani.

A jövő idő használat viszont egy mélyebb szellemi tartalommal bírt és jel volt, hogy a Parancsolatok, bármennyire kötelezőek ránk nézve, mégis egyszer majd maguktól fognak bennünk működni. Jel volt ez a jövő idő, mely arra a Jeremiási ígéretre mutatott, amit az előbb olvastunk. Nem úgy lesz, hogy fogd magad vissza és ne kövess el bűnt, hanem nem fogsz kívánni, hamis tanúbizonyságot tenni és a többi, mert nem lesz többé rá igényed. Nem leszel többé saját magad emberi vagy más idegen szellemiség uralma alatt. Nem emberi ösztöneid szerint fogsz élni, nem az óembered diktál már, és nem démonok rángatnak majd téged belülről, hanem a benned élő a Messiás vezet. Szabad leszel a bűntől, így nem fogod többé megszegni a törvényt, ezért az ítélet átkától szabad vagy és így válik teljessé a Kegyelem.

A törvény megszegése ettől a pillanattól fogva már nem tud létrejönni, amennyiben engedelmes marad az ember a benne élő a Messiás Szellemének. A törvény a Messiás-ban való beteljesedése erről szól. Szelleme belénk költözik, tűzkeresztség által újjászületve, ösztönné, impulzussá, ellenállhatatlan belső kényszerré válik a törvény betartása. Nem azért, mert ettől várjuk el a jutalmat, hiszen a végső és totális Jutalmat már megkaptuk a a Messiás vére által, hanem azért, mert jól esik jót tenni a másikkal, azt tenni vele, amit Urunk szeretne vele tenni, egyszóval szeretni felebarátunkat.

Amikor a Szeretet törvénye belénk vésődik, akkor szívünk már nem tud ellenszegülni sem a 10 parancsolatnak, sem a további 6-7 száz gyakorlati rendeleteknek.

A 613 a 10-ben, a 10 pedig a 2-ben, a 2 pedig mindegyikünk szívébe sűrűsödik. Amikor a parancsolatok, miszerint szeresd Elohim-odat és felebarátodat, élővé válnak bennünk, akkor visszafelé is minden egyes parancsolat automatikusan, ösztönszerűen működésbe lép általunk mások irányába. A szeretet így tesz szabaddá, így ment fel, nem a törvény alól, hanem annak átka alól, mikor annak be nem tartása ítéletet von maga után.

Akkor már nem kérdés, hogy felebarátomhoz odalépek, amikor bajban van és vele együtt felemelem a kifeküdt szamarát (azaz életét, egzisztenciáját, elromlott tárgyi eszközeit, autóját, stb), mert nem fogom tudni elviselni a látványát annak, hogy más bajban és létszükségletében akadályozva van. Meg fogok tenni mindent, hogy tovább tudjon lépni ezeken. Nem kérdés, hogy ha valakit megkárosítottam valamiben, rendezem a kárt, melyet okoztam és még meg is toldom egy ötöddel. (többet adok vissza kárpótlásul, és főként magamból veszek vissza, azaz alázatot tanúsítok azáltal, hogy bevallom hibámat és bocsánatot kérek a másiktól).

Az előző prófécia viszont folytatódik és szintén beteljesedik amikor a Szent Szellemmel betöltekezünk, illetve szellemben felnőtt férfiukká leszünk:

És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg Yahuwah-t, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja Yahuwah, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

Jeremiás 31:34

Jelek és csodák akkor és ma

A Szent Szellem kiáradását jelek követték. Prófétáltak és nyelveken szóltak. Mindez annak a következménye volt, hogy a Szent Szellem beléjük költözött és a megszentelődés folyamata elindult. A szeretet törvénye, mely summája a 10 parancsolatnak, melynek magyarázata az un. 613 további parancsolat, ekkor kezdett el beíródni szíveikbe.

Ennek következménye, hogy látásuk megtisztult, egyre kevésbé emberi testi-lelki befolyás alatt voltak gondolataik és a működő törvény, a bennük lakozó Élő Ige prófétai látást eredményezett. Ekkor nyelvük azt kezdte el szólni, amivel szívük telve volt, azaz olyan mértékű szentség, amit emberi nyelv nem tud kifejezni.

Nem az a kérdés, hogy ma nincs már szükség ezekre a fajta Szellemi megnyilvánulásokra, mert könyvnyomtatás…, biblia a kezünkbe… és egyéb érvek. Be kell látni, hogy a ma túlképzett és túltanított, lényegében a tudományok és filozófiák által lebutított, de magát igen tájékozottnak és intelligensnek tartó emberiséget egyre kevésbé lehet érveléssel meggyőzni arról, hogy szüksége van a Megváltóra. Ma épp, hogy még nagyobb szükség van ezekre a jelekre, mint valaha. Egyre fokozottabban kell kérni a jeleket és csodákat. Legyen valódi és tiszta nyelveken szólás, ennél még több prófétálás és még ennél is több látható és fizikai-lelki-szellemi gyógyulás-szabadítás, mert ez hiányzik ma és nálunk, a ma élő tanítványoknál. Kérve ezt hittel semmit sem kételkedve.

Ne ragadjunk le a Pünkösdi jelenségeknél, hanem azokat a jeleket is kérjük, melyeket Yahushua szintén megígért nekünk:

Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Márk 16:17-18

Ezen a pünkösdön teljesedjen be mind a négy ígéret a Messiás Testének minden tagjánál : Joel-é, Jeremiás-é és Yahushua két ígérete, a Szent Szellem ajándékát követően, annak gyümölcseiben is bővölködjünk, ahogyan az imént Márkban olvastuk.

Most nézzük meg, hogyan kellene működnie az Egyháznak, az eredeti formája szerint: A Tanítványok Cselekedetei, A Törvény Summája, A Törvény Summája

KIEGÉSZÍTŐ VIDEO

Örökkévaló ünnepek

Örökkévaló ünnepek

Yahuwah ünnepei Yahushua-ban

Az ünnepek, csakúgy, mint a törvény tisztázása és helyére tevése igen fontos része mindazok szolgálatának, akik zsidó származással, a Messiás Yahushua tanítványaként működnek.

A zsidó, pontosabban bibliai, eredeti ünnepek megtartásán és helyreállításán dolgozunk sokan, akik hordozzuk a messiási zsidó titulust. Rendezvényeket, alkalmakat, összejöveteleket rendeznek meg egyesek, hogy hagyomány szerint megüljék ezeket az ünnepeket.

Ennek a fajta szolgálatnak is lehet igen nagy jelentősége és gyümölcse egy ideig, de jó tudni, hogy

a felületes és a szellemi tartalmától megfosztott ünnepléseknek az állandósulása előbb utóbb inkább káros lesz, mint építő.

A Messiás tanítványaként mit kezdjünk az ünnepekkel, azokkal, melyeket Yahuwah elrendelt?, hiszen Pál ezt a témát is kérdőre vonja és figyelmeztet bennünket:

Most azonban, hogy megismertétek Elohimot, sőt hogy megismert titeket Elohim, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, a melyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. Galaták 4:9-11

Pál ezen szavain senki ne érezze magát felszabadítva arra, hogy tovább ünnepelje, mindazokat a pogány gyökerű ünnepeket, melyeket ráerőszakolt az idő és a görög-római birodalmi szellem az eredeti és tiszta Kereszténységre. Még mindig jobb az eredetit megélni, még ha farizeus és vallásos módon is, mint a hamisat.

Természetesen senki nem szeretné farizeus és vallásos módon visszatérni az eredeti gyökerekhez, hiszen, ahogy Pál írja, hiábavaló fáradozás lenne és nem sok előny származna belőle. A továbbiakban tisztázni fogjuk, mi motiválta Pál szavait, miként ellenzi az ünnepek, szombatok, szombatévek és jubileumi évek megtartását, miközben ő maga is Yahuwah teljes és beteljesedett Szavának a helyreállításán munkálkodott.

Visszatérni Yahuwah ünnepeihez: de hogyan?

Többször hallottam már hívő emberektől, hogy megtérésük és újjászületésük után egy ideig még igen lelkesen várták a bibliai ünnepeket és megtartották azokat. Majd egy idő után a lelkesedés alábbhagyott és nem igen tudnak mit kezdeni ezzel az állapottal. Sokaknak nagy lelkiismeret furdalást okoz a jelenség, hisz úgy érzik, hogy valami nincs rendben velük szellemi síkon és akár beindul az önvád is.

Magam is átmentem ezen az állapoton. Főként miután zsidó identitásomat rendeztem és

visszatértem a kizárólag bibliai ünnepek megtartásához, olyan hatással voltak rám, mint gyermekkorom karácsonyai, húsvétjai, melyek hamisságáról vagy kevertségéről nem tudván még akkor, mégis valódi csodaként éltem meg,

ahogy ez a legtöbb gyerekre jellemző.

Nagy várakozással és izgalommal vártam a kijelölt napokat, figyeltem a dátumokat, hogy megjelenve Budapest egyik zsinagógájába, a helyi zsidó közösséggel együtt ünnepeljük Yahuwah ünnepeit, ők még beteljesedésüket várva, én pedig tudván, hogy a Messiásban beteljesedésre kerültek. Egy két év után, már semmi kedvem nem volt ünnepelni, zsinagógákba járni, és általában másnap értesültem arról, hogy ismét elkerülte a figyelmemet egy-egy ünnep.

A lelkiismeret furdalást hamar felváltotta egyfajta megnyugvás, nem tudván valójában mi történik, de érezvén, hogy nem engedetlenség, bűn, vagy bármilyen szellemi elferdülés-eltávolodás okozza ezt az érzést, hanem kezdem tudattalanul átélni azt, amiről Pál beszélt a Galatákhoz.

Úgy gondolom, hogy ez a kezdeti érzület és lelkesedés teljesen a helyén volt, sőt segített abban, hogy megerősödjek szellemben és identitásban. Azonban jó, hogy nem tartott sokaig és továbbléptem ezen a területen is.

A beteljesedés érvénytelenné tesz?

Valódi választ akkor kezdtem el kapni a kérdésre, mikor a Szombatot ünneplő egyik egyház tagja elmagyarázta, hogy náluk a szombatokon és a bemerítkezési alkalmakon kívül, semmilyen ünnepet nem tartanak meg. Úgy vélik, hogy

a Messiás keresztre feszítésekor, mikor a kárpit a templomban kettéhasadt, az összes bibliai ünnep beteljesedett,

így többé nincs szükség azok megtartására. Azonnal felcsillant a szemem, bár érezvén, hogy némi tévedés és ellentmondás is van abban, amit mond, mégis éreztem, hogy valahol ezen a gondolatmeneten kell elindulnom, hogy megértsem az ünnepek mai értelmét a Kegyelem korában. Szombatos testvérem felé azonban jeleztem az ellentmondást, hiszen az ünnepeket Shabbatoknak tekintjük a törvény szerint. A nagy engesztelés napja, a Yom Kippur Szombatok Szombatjaként van jelezve az Ószövetségben. Nem értem, hogy a heti rendszerességű Szombatokra miért tesznek ekkora, gyakran túl nagy hangsúlyt, miközben a többi ünnepeket pedig idejétmúltnak tekintik? De most nem ez a kérdés érdekes számunkra.

Az ünnepek két dimenziója

Kértem Yahuwah-t, hogy felesleges agyalás helyett és teológikus kutakodások helyett, Ő maga nyissa meg szememet arra, hogy mit kell, hogy jelentsenek az ünnepei számunkra hívőknek, hisz az Ige az összes Ünnepet, örök érvényűnek tartja és most Pál, ismételten, mintha egészen más dolgot közölne velünk! Miért van az, hogy még megtérésem előtt, közben, illetve korai hívő éveimben, olyan fontosak voltak számomra mára pedig szinte teljesen kikopott a lelkesedés.

A választ hamar megkaptam, mikor is

megjelent előttem a pusztai Szent Sátor képe,

mely pitvaránál jelentek meg a nép tagjai a nagy ünnepek-kor, illetve a heti rendszerességű Szombatokkor.

Itt jelentek meg annak érdekében, hogy találkozzanak Yahuwah-val és áldozzanak neki. A nép tagjai kintről jöttek, a pusztából jelentek meg a Szentély bejárata elött, ahol a bent szolgáló levita papok fogadták őket és áldozataikat.

Tudván, hogy a Pusztai Sátor maga a Messiás Testének előképe, tudván, hogy mi, akik a Messiást szolgáljuk, valamennyien levitái vagyunk ennek a Szellemi Szentélynek, megértettem, hogy az ünnepeket egészen másképp éli meg a kívülálló a bent szolgálóhoz képest. A kívülállók, azaz a keresők, a felületesen hívők, a vallásosok, a hagyományokat még követők számára a kijelölt napok, az Ünnepek azok a köztudatban megrögzített pillanatok az évben, mikor találkozhatnak, közeledhetnek az Örökkévalóhoz. Ekkor megjelennek a pitvarban, mélyebben magukba szállnak és emlékeznek Teremtőjük személyére, szavára és akaratára. Nem tagjai a Szentélynek, de az ajtónál megjelennek, és szívükben is közelebb kerülnek a Megváltójukhoz. Ilyenkor fülük és szívük egyaránt nyitottabb Yahushua HaMashiah hívó és vigasztaló szavára. Az ünnepekre való készülődés és a pitvarban való megjelenés máris felkészíti őket a találkozásra. E-közben, azok számára, akik már

újjászületésünk által a Szentélyen belül már szolgálunk, az összes ünnep együttesének a lényegét és szellemi tartalmát éljük meg minden pillanatunkban.

Nincs már szükségünk arra, hogy figyeljük a naptárat és a dátum szerinti ünnepektől és azok megtartásától várjunk bármi szellemi előrelépést vagy változást saját életükben.

Az Ünnepek, csakúgy, mint a Törvény, beteljesedtek bennünk a Messiás által.

A külsősök számára ezek a napok az egyetlenek, amikor a Messiás Testéhez közeledve lehetőségük nyílik bepillantani a Szentélybe, amelynek mi, léviták már állandó lakói vagyunk. Hogyan is számíthat nekünk ez a néhány nap a saját szemünkből, hiszen elértük azt a célt, amelyet ezek az ünnepeknek az elkövetkező dolgok árnyékaként képviselnek azok számára, akik még nem értek be?

Élnek és működnek bennünk, ahogy a Szent Szellem és a szolgálati szükség igényli. Így érthetjük meg Pál szavait, mikor újjászületett híveket dorgál meg azért, mert túl nagy hangsúlyt és elvárást tettek az ünnepek hagyományos módon való megtartására és nem értették meg azoknak a másik oldalról nézve, új szellemi jelentőségét és töltetét. Továbbra is csak idegenként és nem jogos tulajdonostársként álltak hozzá az ügyhöz. Egyszóval a Galaták visszatértek a messiást fel nem ismerő zsidó hívek vallásosan ünneplő szellemék állapotához, a vallásosság démonjához.

A Messiás által bennünk beteljesedett Ünnepek

Először is megtörténik Yahuwah hívó szavának meghallása: Yom HaTrua. Majd Egyiptomunkból való kivonulásunkat követően és a Bárány Pesszachi áldozata által megtörténik az Engesztelés, az végső Yom Kippur az ember életében. Ezt követően a Vigasztaló Szent Szellemet kapjuk meg a Shavuot ünnepének beteljesedéseként, mikor a törvény nem kő, hanem szíveink hústábláira vésődik be és élek többé nem én, hanem él bennem a Messiás.

Egyetlen ünnep maradt a személyes életünkben, mely utolsóként, egyfajta beteljesedésként, betakarításként továbbra is folyamatban van: a Szukkoth (a sátoros ünnep). Ez az ünnep jelképezi a Sátor pitvaránál való találkozásunkat levitákként azokkal, akik még nem tagjai a Messiás Testének. Szukkoth beteljesülés alatt áll, miközben mi, léviták folyamatosan új lelkeket ajánlunk fel az Úrnak szolgálataink első zsengéjeként. Szukkoth a betakarítás folyamata, az az Aratás, melyen egyre intenzívebben dolgozzunk.

Vannak egyéb zsidó ünnepek, mint a Purim, a Rosh HaShana és Hannuka melyekről itt nem ejtek szót, mivel vagy nem bibliai ünnepről van szó, vagy annak egy félreértelmezett és módosított változatáról.

Zárójelben meg kell említeni egy későbbi írásnak a témáját, méghozzá azt a tényt, hogy


az Üdvtörténet legfontosabb eseményei eddig mind egy-egy zsidó ünnepen teljesedtek be:
Yahushua születése, halála, feltámadása, elragadtatása és a Szent Szellem kitöltetése

Most itt tartunk. Shavuot/Pünkösd az utolsó beteljesedett ünnep.

A következő ünnep, amely beteljesedésre vár a kürt hangjának, Yom HaTruá (mai talmudi nevén RoshHaShana), a ma zsidó újévnek tekintett két napos ünnepén következik be János, a Jelenések könyvének negyedik fejezetében rögzített látomása szerint, amikor megszólal a trombita vagy a sófár és az Egyház (a Menyasszony) elragadtatik.

A Szent Sátor, mint állandó ünnep

Akik bent szolgálunk, folyamatosan Yahuwah és Yahushua jelenlétében vagyunk, magunk is, mint templomok, bennünk él Yahuwah a Szent Szellem által. Miért is lenne szükségünk figyelni az óránkat és naptárunkat, hogy valami többlet élményt éljünk át, vagy hogy megfeleljünk valami elvárásnak? Nem lakozik bennünk a Megváltó Szelleme, nem teljesedtek be mindazok az ígéretek, melyeket tartalmaznak az Ünnepek, melyeknek csupán előképei? Bárhol, bármikor bizonyságot tehetünk saját (Yom HaTrua) megtérésünkről, majd a Messiás vérének elfogadásáról Peszach-unkról, arról a végső rendeződésről és engesztelésről melyet kaptunk ezáltal és a vezetésről, melyet belülről kapunk Szelleme által, mikor beteljesedett a Shavuot a saját életünkben?

Valóban nincs többé szükségünk a naptár szerinti ünneplésekre !

Akik bent vagyunk és szolgálunk a Szentélyben, az ünnepek valóban beteljesedtek és veszélyes azt gondolnunk, hogy a dátumok és egyéb betűszerinti szertartások számunkra szémély szerint bármi jót hozhatnak. Ugyanaz érvényes itt is, mint a Törvény esetén.

Ezek az ünnepek mégis örökérvényűek, dátum és naptár szerint is!

Ismét egy ellentmondás és ismét Pál tollából: Igen, azért érvényesek és fontosak az idősíkon, mert olyan alkalmak, amikor a kívülállók nagyobb számban, illetve szellemileg felkészültebben, megszenteltebben járulnak oda Yahuwah Szentélyének küszöbéhez, ahol Yahuwah-val és velünk is, a bent élőkkel találkozhatnak. Számunkra a dátum szerinti ünnepek lehetőség szolgálatra, bizonyságtételre és új testvérek befogadására. Mert nekik ezek a napok többet jelentenek az év többi napjaihoz képest. Ezek a napok emlékeztetik őket arra, hogy megmenekülhetnek e világ urának igájából, az Atyához való visszatatérés. Ezért ne botránkoztassuk meg őket, hogy nem találnak minket az ajtónál, ahol szolgálnunk kellene feléjük. De ne gondoljuk, hogy számunkra ezeknek a napoknak több jelentőségük van a többieknél, hiszen mi egyfajta örök Ünnep, örök Szombat állapotában vagyunk és kell, hogy legyünk.

Figyeljük az időket és ünnepeket, azért, hogy adni tudjunk azoknak, akik még nem tagjai a Szentélynek, akik még nem leviták. De azon az örömön kívül, amit a szolgálat és egy új élet megfoganásának látványa tud okozni, a magunk számára semmit ne várjunk ezektől a napoktól.

Az Ünnepeket, csakúgy, mint a Szombatot, Yahuwah jelekként adta a világnak, hogy emlékeztessen mindenkit, hogy Ő a világ Teremtője, Szabadítója és Ura.

Ezeket a jeleket kötelesek vagyunk tisztelni és használni a többiek miatt. Ezeken a napokon a még meg nem váltott ember, lehetőséget kap, hogy betekintsen a Mennyei Szentélybe. Betekintést kap és egyben meghívást is. Óriási alkalmak a bent szolgáló levita papoknak, hogy a meghívást el is fogadják.

Gyermeki szívvel ünnepeljünk a gyermekek miatt

Családapaként néhány év lappangó ünneplés után rájöttem annak a fontosságára, hogy gyermekeim emlékezetébe vésődjenek ezek a találkozások az Úrral. Rájöttem, hogy igen nagy hiba lenne megfosztani őket ezektől, csak azért, mert szellemben szüleik már felnőttek.  

Az egyik legerőteljesebb evangelizációs eszköz ezeknek az napoknak a megünneplése.

Egy fajta alázatot és tiszteletet tanít gyerekeinknek, hitüket alapozza meg, zsidók esetén, identitásukat rögzíti. Itt tanulják meg, hogy rohanó világunkban, szükségünk van leállni és kizárólag Yahuwah-val foglalkozni, Őt keresni. Amint, magam is emlékszem gyermekkorom bár hamis ünnepeire, mégis igen fontos szerepet töltöttek be abban, hogy az Urat keressem és felismerjem a valódi ünnepeket.

Olyan jelek lesznek majdani tanítványi útjaikon, melyre támaszkodhatnak, mely erősíti őket és utat mutat számukra.

Ezeknek a jeleknek a felületénél viszont előbb-utóbb tovább kell lépniük majd.

Nem lesz elég évenként 3-szor megjelenniük a küszöbnél a nagyobb ünnepekkor, illetve a heti Shabbatokkor, hanem belépve a Szentély tagjaiként az ünnepek és szombatok esszenciájának szívükbe kell vésődniük, hogy állandósuljanak bennük.

A gyermekek miatt tartsuk hát meg az ünnepeket, azokért, akik koruknál fogva gyerekek, azokért, akik bár fizikailag felnőttek, de szellemben még gyerekek, vagy akár azokért, akik szellemben még meg sem születtek.

Zsidó Ünnepek – Az Üdvtörténet jelei/lépcsőfokai

  • Pessah / Pászka Ünnepe: Yahushua keresztrefeszítése és halála. A Pessah-i bárány áldozata
  • Hag HaMatzot / Kovásztalan Kenyerek Ünnepe: Yahushua eltemetése
  • Bikkurim / Első Zsengék Ünnepe: Yahushua Feltámadása
  • Shavuot / Pünkösd – Hetek Ünnepe: Ruach HaKodesh (Szent Szellem) kitöltetése

Beteljesedtek

  • Yom HaTrua / Kürtzengés Napja – (Rosh HaShana): A Mennyasszony Elragadtatása
  • Yom Kippur / Engesztelés Napja: Izrael megtér és felismeri a Názáreti Yahushuát Messiásként
  • Szukkoth / Sátrak Ünnepe: Yahushua HaMashiah Visszajövetele – a Maradék összegyűjtetése – a Millénium kezdete.

Hamarosan beteljesednek

Idők átállítása

Az ünnepek naptári idejét feltételezhetően 3 hónappal előre tolták a modern római száműzetés folyamán. Hillél HaNaszi a i. sz. 4. század folyamán igen csak megbolygatta az eredeti zsidó naptárat és időszámítást. Többek között valószínűleg azért, hogy a száműzetésben tapasztalható időjárás és klíma különbség igazodjon az ünnepekhez, melyek többsége összefügg a mezőgazdasági ciklusokkal.

A józan paraszti eszünkkel is be láthatjuk, hogy a közel keleten, mai napig a betakarítások és aratások utolsó szakaszai november végéig elhúzódnak. Miként tarthatta volna, a száműzetés előtt a zsidóság a Szukkoth ünnepét szeptember végén – október elején, amikor november végéig hátra maradt még jó néhány termés betakarítása? A mai izraeli zsidóság rabbinikus buzgóságában természetesen ez apró ellentmondás felett vagy elsiklik, vagy tudatosan lehunyja szemét, nehogy ellentmondjon a évszázados tradícióknak, miszerint az őszi ünnepsorozat, az ősz elejére és nem annak végére esik. Ezért nem történt meg a helyreállás annak dacára, hogy a nép egy jó része ismét a közel-keleten lakozik, ahol újból december közepén fejeződik be a mezőgazdasági ciklus.

Más források azt is állítják, hogy az idők és ünnepek megváltoztatására amúgy is szakosodott szellemiség, a katolicizmus és annak képviselője, az akkori pápa, arra is rákényszerítette Hillélt, hogy 210 évet visszavágjanak az évek számlálásából, ellenben megölette volna őt és az egész közösségét.

Ha kiszámoljuk a különbözetet, akkor ma nem 5784-et, hanem 5994-et írunk!

Lásd még: Shavuot – Pünkösd, Ünnepek, mint az idők jelei (szerkesztés alatt)

VIDEO VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest