Yahuwah félelme a bölcsesség és ismeret kezdete

A tudomány eredeti lényegének a meghatározásához nem kell messzire mennünk.

Elohim szavában több alkalommal pontos képet kapunk arról, hogy mit jelent a tudomány eredeti fogalma, melyhez később az Újszövetség is visszacsatol és megerősít. Ezen túl pedig az emberek tudományának a valós és kézzelfogható ágazatai, mint a biológia, a kémia és a fizika szintén mind ezekről tesznek tanubizonyságot.

A világ valaha írt legkézzelfoghatóbb és mélyrehatóbb tudományos publikációját, a valaha élt legbölcsebb ember tollából olvashatjuk, aki nem más, mint Salamon király és az általa megfogalmazott bölcsességek, melyet a Példabeszédek könyvében olvasunk.

A teremtett világ, mint bizonyság

Különösen a 8. fejezettől olvasunk gyökeres kinyilatkoztatásokat arról, hogy mi a tudomány, mely rokonértelmű szó az ismerettel és magával a bölcsességgel. Biztatom az olvasót, hogy a teljes fejezetet olvassa el, hogy teljes képet kapjon a bölcsességről, mely itt megszemélyesítve bemutatkozik előttünk.

Vajon nem kiált-e a bölcsesség, és nem hallatja-e szavát az értelem? Kiáll a magaslatok csúcsára, az ösvényekhez, a keresztutakhoz. A városba vezető kapuk mellett, az ajtók bejáratánál zeng. Nektek kiáltok, férfiak, szavam az emberek fiaihoz szól. Okosodjatok, ti együgyűek, és ti balgák, legyetek értelmesek! Hallgassatok meg, mert fontos dolgokat mondok, és igaz beszédre nyitom számat. Példabeszédek 8:1-6

A bölcsesség, mint személy elmondja nekünk, hogy lényegében ott van bárhová nézünk. A teremtett világ látványa alapjából tanúbizonyságot tesz Elohim hatalmáról és mérhetetlen bölcsességéről.

Erről tanúskodnak a világi tudományok

Hasonlókat olvasunk egy későbbi nagy bölcs tollából is: …hiszen ami Elohim-ból megismerhető, nyilvánvaló előttük, mert Elohim nyilvánvalóvá tette számukra. Mert ami benne láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és elohim-i volta, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Róma 1:19-20

A kvantum fizika kutatásai alapján is tudható, hogy a világ apró, az atomoknál is mérhetetlenül kisebb rezgő húrokból áll.

Inkább az én tanításomat válasszátok, ne pedig az ezüstöt! A tudományt válasszátok inkább, mint a színaranyat! Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel egyenlő. Én, a bölcsesség együtt lakom az eszességgel, és megszereztem a megfontolás tudományát. Példabeszédek 8:10-12

Elohim Szava, Ígéje, azaz Yahushua által teremtett meg mindent. Mindenben ott van, ami él. Ahogy korábban írtam a Genetikailag belénk kódolt YHWH c. írásomban, minden élőlény legzsigeribb alkotóelemében ott van Yahuwah neve, mely szűntelen szimfóniaként zeng az anyag legbensőjében.

A teremtett világ nem csupán megjelenésében és láthatóan komplex és összetettségében igazolja, hogy kizárólag egy felsőbbrendű tervező által készülhetett, hanem az összes rezgése is azt zengi, hogy YHWH a szerzője.

Elohim Szavára állt össze minden. Ennek a Szónak, mint minden kimondott szónak visszhangja is van, mely azóta is folyamatosan szól. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak nevezett jelenség is ennek egyfajta hamisítványa, miszerint nem a Teremtő, hanem a „nagy durranás” – a Big Bang – visszhangját és utórezgéseit le lehet mérni bizonyos elektronikai eszközökkel.

Yahushua HaMashiah a Bölcsesség

Gyümölcsöm jobb, mint az arany, drágább a színaranynál, és a jövedelmem többet ér a szín­ezüstnél. Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek értékes örökséget adjak, és erszényeiket megtöltsem. Yahuwah útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva fölkentje vagyok, ősidőktől, a föld kezdetétől fogva. Akkor születtem, amikor még nem voltak mélységek, mikor még semmiféle vízzel teli forrás nem volt. Mielőtt a hegyek leülepedtek, a halmok előtt születtem. Akkor, amikor még nem formálta meg a földet és a mezőket és a világ első porszemét. Ott voltam, amikor az eget készítette, amikor a látóhatárt a mélység fölött kijelölte. Mikor megszilárdította a felhőket odafönn, amikor erőre kaptak a mélység forrásai. Mikor megszabta a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják parancsát. Mikor kimérte e föld alapjait, mellette voltam mint kézműves. Gyönyörködött bennem mindennap, mindig ott játszottam színe előtt. Játszottam a földkerekségen, és gyönyörűségemet leltem az emberek fiaiban. Példabeszédek 8:19-30

A világi tudományos eszközök által felismerjük az Örökkévaló névjegyét és pecsétjét a teremtett világon.

A fizikai törvények tökéletes összhangban vannak a szellemi törvényekkel, a Tórával és el sem lehetne választani a kettőt.

Mindaz, aki a fizikai törvényeket leválasztja a Mózesi törvényekről, melyeket megpecsétel és tökéletességre juttat a Messiás, ahogy olvassuk az Újszövetségben, az emberi és téves következtetéseket von le megfigyeléseiből és vizsgálataiból.

Itt is legyünk szelídek/bölcsek, mint a galambok. Ami elfogadható az ateista emberközpontú valódi tudósok és nem természettudományokat űzőknél, azt fogadjuk el és emeljük ki belőle az igazságokat. Lássuk be, hogy mindenben megerősítik a kinyilatkoztatott Igét. Ezért legyünk ravaszak is, ahogy figyelmeztetnek bennünket.

Befejezésül, korábbi figyelmeztetéssel és egyben az előző igeszakasz folytatásával zárom soraimat:

És most, fiaim, hallgassatok engem: boldogok, akik megtartják útjaimat. Hallgassátok meg az intést és legyetek bölcsek, ne vonakodjatok! Boldog ember, aki hallgat engem, aki ajtóm előtt virraszt mindennap, és ajtófélfáimat őrzi. Mert aki engem megtalál, az életet nyer, és jóakaratot szerez az Yahuwah-tól. Példabeszédek 8:32-35

Egyszóval és igen egyszerűen, az igaz tudomány, Yahuwah ismerete nem más, mint a Teremtő Szellemének befogadása és akadálymentes működésének megteremtése magunkban. A teremtő pedig nem más, mint Aki által, Akiben és Akiért teremtetett a világ, az Atya jobbja, az Ő alkotó keze, az általa kimondott Szó, mely teremt: a Fiú-val való egyesülésünk.

Ez a Fiú pedig, aki megjelent a világ teremtése után kb. 4000 évvel, soha semmit nem írt felül, nem magyarázott másképp, mint, amit Elohim eredetileg leíratott Mózes keze által a teremtéstörténetben, illetve a teljes Tórában.

Lásd még: TUDOMÁNY és HIT: Ősellenségek vagy társak?

Pin It on Pinterest

Share This