FIGYELEMFELHÍVÁS

Tekintettel ennek a cikknek az angol nyelvű változatának a kirobbanó nézettségére főként az USA-ban és az ebből fakadó egyre gyakoribb számonkérő commentekre melyeket olyan emberek írnak, akik elég jártasnak tűnnek a genetika területén – legalábbis jól használják számítógépes kutatási eszközöket, mint a Google vagy újabban a Chat GPT-t – szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egyrészt:

Ez a cikk az egyetlen olyan szöveg a 75 tanításom közül, amelynek tartalmát és üzenetét nem én kaptam közvetlenül felülről, hanem „oldalról”, laterálisan, a neten végzett saját kutatásaim során bukkantam rá. De tekintettel az üzenet relevanciájára és a különféle tudományterületek iránti érdeklődésemre, helyénvalónak tartottam közölni a hírt és olvasóim számára is bemutatni ezt az érdekes jelenséget. Másrészről:

Természetesen nem tudtam saját eszközeimmel és szemeimmel ellenőrizni az alábbi állítások valódiságát, és egyetlen szakmai csapat vagy egyéb tudományos tekintély sem igyekezett sosem megerősíteni ezeket. Még ha más tudósok meg is figyelték volna ugyanezt a jelenséget, nem valószínű, hogy nagy sietséggel rohantak volna szétkürtölni a hírt a nagyvilágnak, hogy micsoda felfedezés történt, hiszen többségében ateisták lévén, ez egyáltalán nem áll érdekükben.

Ezért nincs kézzelfogható bizonyíték a Yahuwah nevének génjeinkbe írt és ismétlődő létezésére, ugyanúgy, ahogy a

a húrok létezésére sincs kézzelfogható bizonyíték, a kvantumfizika húrelmélete állításainak alátámasztására

melyet ennek ellenére ma már szinte senki sem von kérdőre, még magam sem!

Sőt, és pontosan erre a húrelméletre alapozva – miszerint az anyag legkisebb összetevői apró húrok, melyek meghatározott sebességgel és frekvenciával rezegnek, és amelyek együttes összeállása és rezgése határozzák meg az anyagok alakját, színét, illatát és minden egyéb jellemzőjét – erre alapozva győztem meg magamat arról, hogy ha az ember az Ő képmására lett teremtve, akkor szervezetünk egyik legkisebb alkotóelemének, mely meghatározója annak, hogy kik vagyunk, miként nézünk ki és egyebek, természetesen és logikusan együtt kell vibrálnia, ugyanazon a ritmuson és frekvencián, mint a Teremtőnknek a neve.

Ismerve a Mindenható teremtői „stílusát”, egy pillanatig sem kételkedem abban, hogy amit lejjebb leírtam, ha nem is 100%-os pontossággal, de valamilyen módon, igen közel áll a valósághoz. A genetikus, aki ezt a felfedezést tette, maga is képzett tudós amellett, hogy ortodox zsidó, tehát YHWH híve, még akkor is, ha még mindig nem hajlandó kiejteni a nevét: Yahuwah.

Ennek ellenére jó olvasást kívánok, és arra kérek mindenkit, hogy ne tartson előadásokat és ne tegyen fel felesleges kérdéseket arra vonatkozóan, hogy miként tudom bizonyítani ezeket az állításokat, adjak forrásokat, stb, mert a biológia és a genetika nem szakterületem. Mivel semmi esetre sem szeretném papagáj módjára ismételni magam, ezért közvetlenül a bevezetőben itt van egyből a válasz az esetlegesen felmerülő kérdésekre, hiszen évekig kutakodhatsz az interneten vagy a biológiai szakirodalomban, nem fogsz találni megerősítést ezekre az állításokra, azon kívül a videón kívül, melyet alább beillesztettem és ahol magának a tudósnak a szájából hallod ezeket, aki ezt a jelenséget megfigyelte digitális mikroszkópjával.

Inkább arra hívlak benneteket, hogy olvassátok el és kérdezzetek engem arról a 74 egyéb írásomról, amelyeket találtok ezen a honlapon és melyekért kezeskedni tudok, illetve melyek témáját sokkal jobban ismerem szellemi mélységeikben. Nevezetesen a reformáció folytatása, az eredeti nevekhez való visszatérés, annak megértése, hogyan kelnek életre és teljesednek be bennünk a Parancsolatok a Messiással kötött szövetségünk eredményeként és Ruach HaKodesh – a Szent Szellem – tevékenysége által. Ezek azok a témák, amelyekről érdemes faggatni és kérdéseket feltenni, mert a megszentelődésünk múlik rajtuk.

Köszönöm a megértést!

————————————————————————————————————————————–

Gének: Az ember alkotóelemei

Génjeink tartalmazzák mindazt az információ halmazt, amely meghatározza testünk, szerveink, agyunk és mindenünknek a felépítését, formáját, struktúráját, színét, anyagát, stb. A Dezoxiribonukleinsavak, azaz DNS alkotják a génláncokat, melyek a kromoszómák részei, melyek maguk is a cellák alkotóelemei.

A tudósok rájöttek, hogy génjeinket alkotó dezoxiribonukleinsavak, úgy építik fel a géneket, hogy egy bizonyos mennyiségű sav sor után létrehoz egy hidat. Ezeket a hidakat bázispárnak nevezik. Ez a folyamat teszi lehetővé, hogy a DNS láncok egymáshoz kapcsolódjanak, így létrehozva azt a bizonyos tekert létra-szerű elemet, amely alkotórésze a nála nagyobb kromoszómának. Ez a fajta szekvenálás határozza meg a genetikánk információhalmazát, melyet átörökítünk utódainknak.

A Dezoxiribonukleinsavak kapcsolódásának üteme: 10-5-6-5

Ez azt jelenti, hogy az Adenin-Guamin-Citozin-Timin savak között egy híd keletkezik minden 10. sav, majd minden 5. sav, majd minden 6. sav, és minden 5. sav után. Ez a kapcsolódási folyamat állandó jelleggel zajlik minden egyes sejtünkben és minden élőlényben.

7qks 3
DNA Genetics 3

Héber betűk számértéke

A héber nyelv nem használ és nem fejlesztett ki külön jeleket a számok megjelenítéséhez. Így a betűket és azok kombinációit használja minden szám kifejezéséhez. Ez nem kabbala, misztika vagy bármilyen más okkult numerológia, hanem egyszerű nyelv-, illetve számtan. Így a héber ábécé első betűje א az 1-es szám, a második ב a 2-es és így tovább. Majd ezek összekapcsolódása által lehet megalkotni a nagyobb számokat egészen a végtelenségig. (144.000 pl. a következőképpen íródik: ‘קמד)

Amikor a zsidó tudósok megfigyelték, a legnagyobb megdöbbenés fogta el őket. Hiszen ők tudják és azonnal felismerték az Örökkévaló nevének יהוהYHWH, négy mássalhangzóból álló héber betűinek számértékét, ami pontosan megegyezik:

ה = 5ו = 6ה = 5י = 10
יהוה

Nem kisebb csodával állunk szemben, mint annak a felfedezése, miként helyezte Teremtő Elohim-unk minden élő teremtményének a legbensőjébe a saját Nevét aláírásként, ahogy azóta a művészek többsége is teszi. Napvilágra került mi történik odabent a még megfigyelhető világ legkisebb zugjaiban, ahol folyamatosan és egyszerre több milliárdszor megismétlődik és elhangzik Yahuwah neve minden egyes élőlényben.

Az Információ

A világi tudósok a genetikát egy szoftverkódoláshoz hasonlítják, mely az Életet és annak teljes működését határozza meg igen pontosan. Szoftver alatt pedig nem mást értünk, mint INFORMÁCIÓhalmazt. Az információt pedig minden tudományágban működő szakember elismeri, mint egy olyan jelenséget, amely mögött szükségszerű, hogy egy létező és alkotó intelligencia álljon.

Még a legelvetemültebb darwinista tudós is elismeri, hogy információ nem állhat elő a semmiből.

A Microsoft volt elnöke maga is kimondta, hogy az emberi genetika, olyan mint egy számítástechnikai szoftver, csak messze-messze sokkal fejlettebb annál, mintsem egy ember be tudná programozni. Azóta is azon dolgozik, miként tudna beleavatkozni.

Ezért veszélyes minden genetikai módosítás, akár oltások és különösen az RNA technológiákkal ellátott mérgek, melyeket mesterségesen generált pandémiák és azokból fakadó félelmek révén tömegével beadatnak maguknak a félrevezetett és megfélemlített emberek. Sátán szándéka, hogy felborítsa ezt az elohimi rezonanciát, hogy bemocskolja saját pecsétjeivel és akár saját nevével.

Az efféle szerek nem más, mint előképei és előkészítései a fenevad végleges pecsétjének. Már most el lehet kezdeni ellenállni ezeknek.

Hiszem, ha látom: hát íme láthatod

Ahogy Pál jelzi a Rómaiakhoz írt levél 1. fejezetében, a természet és annak megfigyelése, mondhatnánk a tudományok, tanúskodnak minden szinten a Teremtő létezéséről és alkotó erejéről.

Mert nyilván van Elohim haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami Elohim felől tudható nyilván van ő bennök; mert Elohim megjelentette nékik: Mert ami Elohimban láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és mindenhatósága, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár Elohimot megismerték, mindazáltal nem mint Elohimot dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett. Róma 1:18-21

Menthetetlenek, mindaddig, amit el nem engedik emberi meséiket, tarzanokról, king kongokról és egyéb majmok bolygóiról szóló tévtanításaikat.

Mert tart még a Kegyelem ideje és a tudományok vallásában hívőket ki kell segíteni álomvilágukból.

Ilyen és ehhez hasonló felfedezések beleértve a „kreacionistáknak” nevezett keresztény tudósok által feltárt végtelen mennyiségű bizonyítékot által tudjuk megmutatni nekik, hogy ki az, aki valóban mesékben ringatja magát hiábavaló módon. Mi, akik hiszünk abban a Teremtőben, akinek pecsétje és aláírása mindenhol jelen van körülöttünk, vagy akik azt gondolják, hogy mindenféle csúszó-mászó és más gerinctelen féreg származéka és leszármazottja az Ember?

Mennyei biorezonancia

Talán így jobban értjük, mennyire fontos az, hogy ezt az életet adó nevet, ne csak biológiánk tárolja ott mélyen és csendben, hanem el kell, hogy jusson az agyunkig/tudatunkig és szívünkig, hogy nem élhetünk tovább Nélküle. Azon túl, hogy rendezzük Elohim-mal a kapcsolatunkat, tovább kell lépni és a hamis helyett használni lehet, használni kell az Ő általa megadott eredeti Nevét és titulusokat. El kell, hogy hangozzon a szánkból és szívünkből Yahuwah/Yahushua Neve a mindenféle idegen szavak és átörökített bálvány nevek helyett. (Zeus: Theos-Dios-Dieu, Góth: Got-God, Ishtar: Isten, és társai…)

A kimondott szó teremt.

A Teremtő kimondott Neve annál inkább. A testünk teljes egésze és legkisebb alkotó elemei, azok, amelyek egész lényünk információhalmazát tartalmazzák, Yahuwah nevével rezonál.

Ahogy a kvantum fizika is elismeri, minden rezonancia, minden rezgés és ha a belénk eredetileg ültetett 10-5-6-5 ütem-re visszhangként kimondjuk és kijelentjük Atyánk nevét, az csak fokozott helyreállást, gyógyulást és felfrissülést teremt bennünk, még fizikai értelemben is egész testünkre nézve.

Ez a valódi és tökéletes biorezonancia!

Ha kimondod az eredeti Nevet, akkor az egész genetikád örvendezni fog. Végre egy ütemre fogsz táncolni Partnereddel, Vőlegényeddel, és nem lépkedsz folyamatosan a lábára – és az idegeire – a hamis ütemek és idegen zenékre való ugrálásaiddal.

Eltávolodásunk az Atyától azonban oly mértékeket öltött, hogy szükségünk van arra, hogy a Teremtő meg is mentsen bennünket a bűn fogságából, ami elválaszt tőle. Van is rá ígérete: Yahuwah Megment, ami héberül úgy hangzik, hogy: Yahushua.

Ő is egy híd az emberiség és az Atya között, csakúgy, mint ami a szekvenálásnál történik. Ő is 10-5-6-5, YHWH egyedüli hidja, aki visszavezet bennünket az Atyához.

UI: Évek óta megjelent a folyamat, amikor hívek milliói világszerte visszatérnek a Yahwé név használatához. Bár úgy gondolom, nem kérdés, hogy az eredeti kiejtés Yahuwah, mégis ugyanazt mondjuk ki, hiszen a 4 mássalhangzó, melyeknek van számértéke és súlya a szellemvilágban, az ki van mondva. Yahuwéh, Yahuwah, igazából, csak egy utolsó magánhangzó a különbség. Hála Elohimnak, nem csak nem vagyunk egyedül, de az Afrikai és Amerikai kereszténység nagy részénél az eredeti név már évtizedek óta folyamatosan terjed használatában és talán már alig akad közöttük valaki, aki ezen a néven megütközne. Magyarországon, van mit pótolni!

Kapcsolódó cikkek: TUDOMÁNY és HIT: Ősellenségek vagy társak?, Örökkévaló Nevek

Mindenkinek az eredeti minta szerinti jó szellemi szekvenálást kívánva.

A CIKK VIDEÓ VÁLTOZATA (LEJEBB PEDIG AZ IZRAELI GENETIKUS BESZÁMOLÓJA)

Pin It on Pinterest

Share This