A Szentháromság kérdéséről megközelítőleg

Manapság egyre több olyan tanítás születik, igen komoly keresztény körökben, melyek tagadják a Szentháromság tanát. Az elején szögezzük le, hogy legfőbb érveléseikben, miszerint ez a kifejezés sehol nem szerepel a Szent Írásokban és kimondottan a római egyház köreiben került megfogalmazásra ebben a formájában teljesen igaz és jogos. A Bibliában sehol nem szerepel ez a kifejezés, semmilyen formában.

Vitathatatlan, hogy valami zűrzavar van a háttérben és a Szentháromságot, mint fogalmat esetleg azért is érdemes átgondolni, mert egy

3 személyes istenképet alakít ki az emberekben, holott semmiképp sincs 3 személy, hanem 1…Yahuwah Echad…, akinek viszont valóban 3 megnyilvánulási formája van, 3 különböző szerepben és feladatkörrel, illetve 3 módon jelenik meg és nyilatkoztatja ki Önmagát.

Elohim személyének a hármas számmal való megszorzása pontosan az egyik fő akadálya annak, hogy a zsidóság (és az iszlám) felismerje Yahushuát, mint Messiást, mert elképzelhetetlen számukra, hogy valaki azt jelentse ki nekik, hogy amit eddig Echad-nak, azaz Egy-nek neveztek, most hirtelen shalosh, azaz három legyen.

Sosem volt három személy, hanem az Egyetlen személynek három főbb tulajdonsága, szerepe, megnyilvánulási formája, kvalitása, stb. van!

Az ELOHIM héber kifejezés többes számú alakja is ezt a hármas szerepkört tükrözi és nem három külön személyt.

Az eddig általam hallott legjobb hasonlat, melyet a kereszténységen belül tanítanak, hogy szemléltessék ezt a kérdést, a víz hasonlata volt. Ahogy a víznek is három különböző halmazállapota létezik a fizikai törvények alapján: Légnemű (gőz) – Szilárd (jég) – Folyékony, mégis mindig víz marad, így Elohimnak is ehhez hasonló tulajdonságai vannak. Ez talán a legtökéletesebb hasonlat, mely közelebb viheti az embert az Örökkévaló esszenciájának megismeréséhez.

És azok közül, akiknek ez nem lenne elég és akiket az általam választott fenti illusztráció nem botránkoztatott meg, (3 az 1-ben Jacob’s kávéstasak) gondoljunk bele, hogy egy ilyen kávé elfogyasztásakor bár az alkotóelemei egybe vannak keverve a bögrénkben, mégis érezni mindhármat külön-külön, mely együttes jelenléte teljessé teszi az ízt. Többé el nem választható, mégis külön érzékelhető és, amint egy elem hiányzik belőle, íze is hiányossá válik.

Lehet szeretni a kávét cukor és/vagy tej nélkül, ez nem változat a személyek megítélésében,

azonban az Üdvösséghez, Elohim mindhárom alkotóelemének együttes működése szükséges az életünkben.

De ha csak a Megváltó személyét nézzük, Nála is további osztódások láthatók, hiszen maga a Messiás is egyfajta „szentkettőségnek” a jeleit mutatja. Yahushua, mint kegyelmes főpap külön szerep és feladatkör attól az uralkodó Messiástól, aki felkent Királyként hamarosan visszajön, hogy ítéletet hirdessen a világ felett.

Sokan nem értik, hiszen itt is ellentmondásoknak látszó kijelentések vannak erről a kérdésről a Bibliában, többek között Yahushua szájából:

„… az Atya nagyobb Nálam … az Atya jóbbjára ült … illetve beszélget az Atyával …”

Igen, mégis. Az ember is szokott saját magával beszélni és nem csak akkor, amikor már szenilis. Az Atya jobbjára való ülés nem más, mint Elohim jobb kezének lenni, annak a kéznek lenni, mely alkot és cselekszik. Nem külön test-személy-entitás.

Amikor pedig lejön közénk emberi formában, attól még nem szűnik meg létezni a szellemvilágban Elohim Országában, mint Atya, mint Yahuwah: hanem megüresíti önmagát és fogalmazzunk úgy, hogy két formában van jelen a világban, egyik szellemi ami mindenhol ott van, a másik fizikai, aki a Szent Földön akkor és arra a bizonyos időtartamra megjelent a világban, amíg vissza nem ment az eredeti és végleges helyére. Lásd még Zsidókhoz írt levél 2:9…Yeshua, aki egy rövid időre kisebbé lett az angyaloknál…

Zakariás próféta konkrétan elénk hoz egy olyan történetet a Szellemvilágból, ahol a Felkent Király megdorgálja az ellenséget, mert Yahushua Főpapot káromolja. Itt is látjuk, hogy Elohim Angyala (a Meissiás – Krisztus), valamilyen szinten különválik attól, aki Ő maga volt testben és itt járt közöttünk Yahushua-ként, Elohim bárányaként. Ő már ott, Elohim Országában továbbra is, külön szerepkörben folytatja szolgálatát az emberiség felé, mint Melkishédek rendje szerinti Főpap, miközben készül Felkent Messiásként visszatérni, hogy magához ragadja Menyasszonyát és elpusztítsa az ellene szegülőket.

Szentháromság, mint az Üdvösség három stációja

Mi 3, legfeljebb 4 dimenzió felfogására képes aggyal ellátott terem tmények vagyunk, nem tudjuk ezeket felfogni, hacsak egyeseknek közülünk meg nem mutatja szellemben Ruach HaKodesh.

Ami biztos, hogy az Üdvösség elnyeréséhez három stáción kell átmennie minden embernek:

1. Meg kell ismernünk a Fiút, hogy bűneink rendezve legyenek
2. Így az Atyával helyreáll a kapcsolatunk a Bárány Vére által
3. Majd a víz- és tűz- Szövetségen keresztül végül betöltekezünk Ruach HaKodesh-sel

E három lépés követi egymást és egyiket sem lehet kihagyni a sorból. Nem elég felismerni Yahushuaban a Messiást, engedelmeskednünk is kell neki és szövetséget kötni Vele a látható világban víz alámerüléssel, majd Szellemével való betöltekezés által.

És itt nem áll meg a dolog, hanem most kezdődik a lényeg. Amikor Ruach HaKodesh megkezdi bennünk a Templom felépítését, a megszentelődésünk, más szóval a Törvény és tágabb értelemben vett Elohim Igéjének a szívünkbe való vésése által.

Ez a Háromság Szent és kikerülhetetlen. Így, ebben a kontextusban valóban beszélhetünk Szentháromságról, mert Yahuwah mindhárom esszenciájának kell bennünk aktívnak lennie, hogy Megváltottak legyünk, azaz nevünk fel legyen írva az Élet könyvében. Ezt is lehet Szentháromságnak hívni.

Minden olyan elmélet és teológia, mely a Szentháromság fogalma által az Egyetlen Elohimot kívánja megsokszorosítani, az valóban tévtanítás.

Emberi felfogásunk

Elohim Hármassága egy olyan misztérium, melynek elmélkedésén sokan túl sok időt elfecsérelnek. Ha valami, az emberi érzékszerveinkkel nehezen felfogható kérdést túltárgyalunk, abból sok téves és buta következtetés születhet.

A magyar közönség talán emlékszik, akik elég idősek hozzá. Én magam is csak utólag ismertem meg a rajzfilmet, de saját korosztályom jól ismeri a Mézga Család sorozatát, melyben szerepelt egy földönkívüli lény, amit a főszereplő gyermek nagybátyja magával hozott vissza egyik űrutazásából, egy olyan világból, bolygóról, ahol egy két-dimenziós életforma alakult ki. Ezzel a földönkívülivel lehetett kommunikálni, hiszen hallotta az emberek hangját, viszont kizárólag csak a saját kétdimenziós létterét volt képes felfogni a többi érzékszervével, többek között a szemével. A gyerek gyakran próbálkozott elmagyarázni neki, milyen a három/négy dimenziós világ, de ennek megértésére képtelen volt az idegen vendég.

A Sátán akarata, hogy az emberben felébressze azt a fajta kényszerességet, hogy ne nyugodjon, amíg igen precízen és kimerítően meg nem határozza és meg nem érti mi Elohim teljessége.

Az ember azt érzi belülről, hogy neki kötelessége tudni és pontosan megérteni Elohim lényegét, mert ennek hiányában, akár az üdvössége is veszélyben forog.

Ne higgy ennek a súgásnak, nyugodj bele, mi csak emberek vagyunk és Elohim nem vár el tőlünk ilyen szintű szellemi felfogást és látást. Hanem azt várja el, hogy

azt a szellemi látást, amit személy szerint neked különített el, azaz Szentelt meg, azt elfogadd és működőképessé tegyed életedben.

Ilyen elsősorban a feljebb említett Hármas üdvösségi stáció amin gyermeki hittel és feltétel nélküli szeretettel át kell menned, majd ezt követően az engedelmességünk, amikor szolgálunk a bennünk működő és hozzánk szóló Elohim Szelleme, Ruach HaKodesh vezetése szerint.

Nem kell mindent tudnunk, csak azt, amit Elohim ki akar számunkra nyilatkoztatni. Bizonyos más alap igazságokat, néha ma még misztériumnak számító dolgokat pedig feltétel nélkül el kell fogadnunk, mindenféle agyalás és vita szellemisége nélkül. Hasonló módon, mint a gyerek, akit nagyon érdekel, hogy miként fogan és születik meg a kisbaba és mindenféle konkrétabb tudás és ismeret nélkül a szexualitásról, meg kell elégednie szüleinek a kevésbé részletes és kézzelfogható magyarázatával.

A gond mindig az, hogy az Atyát és a Fiút igyekszünk meghatározni, behatárolni, megmagyarázni Ruach HaKodesh mellőzése mellett. Holott kizárólag Ruach HaKodesh-el való betöltekezés által fogjuk egyre jobban megérteni az Atya és Fiú egységének lényegét, egyre mélyebben ahogy haladunk a Megszentelődés útján.

Teljességben mindezt csak akkor fogjuk megismerni, meglátni és megérteni, amikor elváltozunk és színről színre találkozunk Atyánkkal, Yahuwah-val.

János a Jelenések könyvében, szellemben való elragadásai során Elohim Országában minden alkalommal egy fehér hajú és szakállú, napfénybe borított arcú, izzó érc végtagokkal és szájából kétélű karddal fénylő EGYETLEN Elohim-mal találkozott és nem három tagú, vagy kettő + galamb katolikus szentháromság féle entitásokkal.

A víz hasonlatán túl az alábbi ábra is igen jól szemlélteti a lényeget.

Holy trinity 1

Ábrahám találkozása a három „angyallal” egy olyan pillanat, amikor megjelenik előttünk Elohim-nak ez a hármas dimenziója. A többoldalú egyetlen Elohim, mint Világosság, megjelenik a földön egy embernek, áthatolva az égbolt vízburokján keresztül,

az Egyetlen Világosság három fő tulajdonsága megmutatozik, mint a szivárvány színei, melyek különválva láthatóvá lesznek, amint egy prizmán áthaladnak.

Így jelent meg Yahuwah innen a földről nézve három „angyalként” Ábrahám előtt, akiket ez utóbbi nem urak, hanem Úr, azaz Yahuwa-nak szólított, mint egyes számú személyt. (lásd: VÁJJÉRÁ c. írásomat, ahol bővebben beszélek erről a találkozásról).

Vitatkoznak sokan arról, amit ember felfogni nem tud. Közben nem vesszük észre, hogy a közöttünk levő Egységen kellene inkább dolgozni. Visszatérni a színtiszta Ígéhez és lerántani rólunk az emberi feleslegeket, melyek okozzák közöttünk a súrlódásokat. Mert közben az ellenség már építi a saját és hamis ökumenikus egységét, ahol minden bűn, felesleg és emberi tradíció megfér egymás mellett, Elohim meggyalázására.

A zsidóságnak babiloni gyökereitől, a kereszténységnek pedig a rómaiaktól kell végleg megtisztulnia, hogy egységben összeforrjanak Ruach HaKodesh kitöltekezése által, amikor mindkét nép végre felismeri a valódi Messiást, Yahushua-t.

Térjünk vissza a Shavuot-i Egyház alapítás Szellemi állapotához, hogy ezt az Egységet ismét megéljük, majd látásunk lesz mindannyiunknak Yahuwah személyéről és sokoldaluságáról.

Ekkor megszűnik minden hamis szakállas bálványimádás és a kereszténység végre képes lesz féltékennyé tenni idősebb és még tévelygő testvérét a zsidót, aki addig nem fog visszaközelíteni a Messiáshoz. Amíg Yeshuát egy közönséges szakállas bálvány szintjére alacsonyítod és akként imádod, egyetlen szellemileg egészséges zsidó nem fogja Messiásként elfogadni Őt. Ez szintén igaz az arab-muszlim unokatestvéreink esetében, akiknek szellemi látása és érzékenysége a Teremtő lényegével kapcsolatosan igen közel áll a miénkhez.

Szentnek lenni Elohim hármassága szerint

Szóval nincs Szentháromság, mint három különböző személy, hanem van egy Elohim, aki 3 fő alakban jelenik meg az emberek előtt.

Maga az Ember, aki három fő összetevőből áll (test-lélek és szellem), nem viselkedik és cselekszik egyformán minden helyzetben, környezetben és körülmények között. Az ember férj a feleségével, apa gyermekeivel, alkalmazott az irodában, fiú a szülei szemében, és a legjobb esetben tanítvány Yahushua előtt.

Az ember is különböző módon jelenhet meg és kommunikálhat mások előtt. Kommunikálni tud személyesen, akár telefonon vagy más médián keresztül, akár hagyományos levelezés/írások útján, mégis ugyanaz az egyetlen valaki marad.

Lényegében a Szentháromságban hívők is tévednek, mert megsokszorosítják Elohimot, a tagadók, pedig az Egyetlen Elohim-ot csonkítják meg egyes tagjaitól, szerepköreitől és sokszínűségétől, ami számunkra adatik az Élet visszanyerésére.

Egyszóval nagyobb a baj, mint gondolnánk.

Amikor a látható világban, fizikai módon jelenik meg, az a Fiú szerepköre. Nem külön személy, vagy teremtmény, hanem Yahuwah, aki Megment: Yahushua. Ilyenkor annyiban kisebb az Atyánál, ahogy a Fiú szokott fogalmazni, hogy kiüresíti Önmagát, hiszen le kell, hogy szálljon közénk, azaz le kell alacsonyodnia a mi szintünkre, emberi testet ölteni, hogy tapintható, látható és feláldozható legyen.

Hogy képzelhette eddig bárki, hogy Elohim teljessége beleférne egy max. 175 cm magas és 75 kg súlyú hús, vér és csont köpenybe?

De ennél még nagyobb kérdés, hogyan képzeli bárki, hogy a Világ Mindenségének ne lenne hatalma ahhoz, hogy egy ilyen max. 175 cm magas és 75 kg súlyú emberi köpenyben megjelenjen közöttünk?

Végtelen szeretetének jeleként, még a megaláztatást és a halált is elszenvedve méltatlan teremtményének keze által.

Amikor emberi formát ölt és lejön közénk felajánlani az Engesztelő Áldozatot, attól még nem szűnik meg létezni odafent Elohim Országában, mint Mindenható, hiszen akkor összeomlana az egész, ami lehetetlen. És ilyenkor, amikor az emberek megállnak annál az emberi formánál, aki a Fiú, akkor faragnak belőle egy szakállas iesus bálványt. Nem hiába jelent meg úgy, hogy ne ismerjék fel arcvonásairól feltámadása után (Márk 16:12). Ezzel is jelezni akarta, hogy Ő Szellem és ne az emberi – tökéletlen megjelenési formájára emlékezzenek, mert mostantól fogva, az Atya jobbján, azaz az Atya Jobbjaként, a cselekvő kezeként megszűnik fizikailag létezni a látható világban, és visszaalakul Szellemben Felkentté. Akit pedig felkennek, azt uralkodásra, azaz cselekvésre kenik fel, ahogy egy jobb kéz is elsőként lép működésbe alkotáshoz, munkához, teremtéshez és nem utolsó sorban: helyreállításhoz. Ez utóbbi elutasítása esetén pedig, ítéletre és annak az ítéletnek a végrehajtásához is felkenetik.

E-két mondatszakasz kikerülését kívánva minden olvasóimnak, engedjük Ruach HaKodesht elvégezni bennünk és az Egyházban a további helyreállásokat. Az idő közel, a Vőlegény már az ajtónál áll.

Készüljünk a Vele való hamaros találkozásra.

VIDEO VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest

Share This