HOGYAN NÉZ KI AZ ŐSEGYHÁZ?

A következő írásban megvizsgáljuk, miként kellene működnie Yahushua tanítványainak a szolgálata annak tükrében, amit az Apostolok Cselekedeteiben, illetve Yahushua parancsai alapján olvasunk.

Yahushua szavai így szólnak:

Összehívta tizenkét tanítványát, és erőt és hatalmat adott nekik minden ördög fölött és a betegségek gyógyítására. Elküldte őket, hogy prédikálják Elohim országát, és betegeket gyógyítsanak, és azt mondta nekik: Semmit ne vigyetek az útra, se botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt, és váltásra való ruhátok se legyen. Amikor bementek egy házba, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. És ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, még a port is verjétek le a lábatokról, bizonyságul ellenük. Elindultak hát, bejárták a falvakat, hirdették az evangéliumot, és mindenütt gyógyítottak. Lukács 9:1-6

Hol látni ma ezt az erőt, mely démonokat űz, betegségeket gyógyít? Látni, de igen ritkán. A sorrend pedig ez, nem prédikálunk egy, az emberek számára ismeretlen Elohim-ról, nem a szánkkal és észérvekkel próbáljuk meggyőzni az embereket, hanem a Messiást visszük oda hátunkon, a Királyt, mint szamarak, mint az a régi szamár akkor Jeruzsálemben. És amikor ezt megtettük, Ő az, aki ott a helyszínen bemutatja hatalmát azáltal, hogy azok a betegségek, amiket felvitt magával a keresztre elhagyják a megkötözött embereket.

Jelek és csodák. Ez a két dolog hiányzik a mai evangelizációkból.

Nem az elhadart megtérő imák adnak új életet, azok legfeljebb egy vallásos köztes állapotba viszik be az embereket, akiket sikerült meggyőzni prédikációink által, hogy jobb lesz, ha a jó oldalra állnak mielőtt ránk szakadna az ég. Az embereknek látniuk kell, hogy akiről bizonyságot fogunk tenni, az eleve itt van velünk és kinyilvánítja hatalmát, hogy prédikációnk ezek után be is találjon a szívük legmélyére és nem az eszükbe.

Mert az üdvösség nem a felületes felismerésnek, hanem a következő három konkrét engedelmességi lépésnek a következménye:

Bűnbánat – Vízkeresztég – Tűzkeresztség

Miért nem működik ez ma, csak szórványosan?

A Messiás Teste ellen elkövetett Római merényletkor, mikor az üldözés helyett, a birodalom felvette a Messiás maszkját, hogy tovább éltesse pogány gyökereit, az eredeti tanítványságot is teljesen szétrobbantották. A Reformáció ezen a területen nem igen hozott jelentősebb változást egészen a 19. századig.

Sokan ma kimennek az utcára hirdetni a bűnök bocsánatát, Yahushua kiontott vérét és jól is teszik. Az üzenettel nincs semmi baj. A gond a sorrendiség, illetve az, hogy megrekedtünk kizárólag a szónoklatoknál, mint a régi görög-római birodalmak idején, amikor mindenki kiáll a fórumon és bibliai igazságokat mond el, próféciák beteljesedéséről beszél olyan embereknek, akik még a 10 Parancsolatot sem ismerik, sosem olvasták a Bibliát és Yeshuaról annyit „tudnak”, hogy karácsonykor született, és hogy szűz Mária fia volt.

Nem ismerik a próféciákat, nem fognak rádöbbenni, hogy jaj, tényleg megíratott. Továbbá a Hellén gondolkodás annyira velejéig benne van még mindig a leg megreformáltabb hívekben is, hogy folyamatosan az értelemre, az ész meggyőzésére fókuszálnak.

A hitetlenek pedig legtöbbször azt mondják és joggal, hogy: „hiszem, ha látom”. Bizonyítékokat akarnak és ezt kérik tőlünk. Mi ezen pedig felháborodunk; mondván, hogy a hitbeli dolgokat nem lehet és nem is kell bizonyítani, holott nekik van tökéletesen igazuk. És Mesterünk is ezt várja el tőlünk, hogy Őt vigyük oda és engedjük, hogy általunk működjön és bebizonyítsa nekik hogy Ő élő és ható. Az emberek jogosan kérik a bizonyítékot. Ezek pedig nem mások, mint

a jelek és a csodák melyek faltörő kosként utat nyitnak az emberek szívéhez, hogy befogadják Yahushua HaMashiah Evangéliumát

Ahogy egy nőt sem lehet előjáték nélkül meghódítani, mert ez esetben erőszakos cselekedet lenne. Ha mégis megadja magát, az sosem lesz igazi szerelem/házasság, legfeljebb behódolt rabszolgánk, de nem szabad szolgálótársunk.

Akik felé szolgálunk, azok szívét kell elsősorban megnyitni, hogy Yahushua HaMashiah erejét, hatalmát és Szeretetét megmutassuk szemük láttára, hogy egyértelmű legyen számukra, hogy a Messiás igaz volt, igazat mondott. Így juthatnak csak el igaz bűnbánatra, mint első lépés.

Shavuot utáni első kiküldtetés és szolgálat

Péter és János pedig együtt ment fel a templomba az imádkozás órájára, kilencre. Akkor vittek oda egy születésétől fogva sánta embert, akit mindennap le szoktak tenni a templom Ékesnek nevezett kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Ez, amikor látta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! Az pedig rájuk nézett, azt remélve, hogy kap valamit tőlük. Péter pedig azt mondta: Ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt adom neked: A názáreti Yeshua HaMashiah nevében kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felsegítette, úgy, hogy azonnal megerősödött a lába és a bokája, felszökkent, talpra állt, járt, és bement velük a templomba, járkálva, ugrálva és dicsérve Elohim-ot. És az egész nép látta, hogy jár, és Elohim-ot dicséri. Amikor ráismertek, hogy ő az, aki alamizsnáért ült a templom Ékes-kapujában, csodálkoztak és megdöbbentek azon, ami vele történt. Amikor pedig Péter és János mellett maradt kitartóan, az egész nép álmélkodva futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, azt mondta a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel tettük volna azt, hogy ő járjon? ApCsel 3:1-12

Majd folytatódik Péternek a nép előtt Yahushuaról tett bizonysága.

Itt is látjuk mennyire megfeledkeztünk arról, hogy szolgálni úgy lehet a leghatékonyabban, ha hitben engedjük, hogy

Yahushua HaMashiah előttünk járjon és jeleit/csodáit véghez vigye.

Így tesz bizonyságot arról, hogy mi, szólgálói, Benne vagyunk és érdemes most ránk hallgatni.

Az evangelizációnál minde nféle hívő kimegy szónokolni, úgy hogy valójában ő megy a Messiás előtt, hogy bemutassa másoknak. A világ azonnal látja, hogy emberileg erőlködik és semmilyen szellemi hatalom nem támogatja, csak elhadarja azt a tananyagot, melyet egyháza megtanított neki.

Hasonló helyzetben vannak, mint az ApCsel 19:11-17-ben olvasható zsidók, akik nem voltak a Messiásban és Yahushua nevére hivatkozva próbáltak démonokat űzni.

Ha a Messiásban is van a szolgáló, de nem úgy szolgál, ahogy Yahushua parancsolta, használva az ő erejét és hatalmát, úgy jár, mint ez a két zsidó, amikor nem a démonok, hanem azok akik felé szolgálnak, megmosolyogják és tovább lépnek. Azok pedig szellemben széttépve és megfáradva térnek haza.

De ha meg is térítenek valakit, ha be is merítkezik, sőt megkapja a Szent Szellemet és Újjászületik – óriási áldás! -, de úgy fogja tovább adni, ahogy maga is kapta, erőtlenül, hatalom nélkül, szolgálata részleges és gyengébb lesz, mint amit Yahushua eredetileg szánt neki.

Lehetnek így is gyümölcsök, de mennyivel gyümölcsözőbb az a szolgálat, mely az eredeti kiküldetési utasítások szerint működik.

Kimentek és ördögöket űztek / gyógyítottak

A nyomorék embertől a templom pitvarában Péterék nem kérdezték meg, hogy bűnösnek érzi-e magát, fel van-e készülve, megbocsátott-e mindenkinek, hogy megtudjon gyógyulni. Nem, hanem

egyből a gyógyulást kínálták fel neki és parancsukra meg is történt.

Hamis tanítás az, miszerint az Apostolok Cselekedetei idők és körülmények mások voltak, mint a mieink, így másképp kell csinálni a dolgokat ma. Szemmel láthatóan, a mai emberiség olyan lelki és értelmi hanyatlásban van a korábbiakhoz képest, ami a jeleket és csodákat ma pont, hogy szükségszerűbbé teszik, mint valaha.

A tudomány fejlődése ne tévesszen meg senkit. És azt se gondolja senki, hogy az egyetemet végzettek egyre növekvő száma a modern ember megnövekedett intelligenciájának bizonyítéka volna, és ezért többé nem szükséges természetfeletti jelekhez folyamodni, hogy meggyőzzük őt az evangéliumról. Nem, a tudományos haladás, az egyre kifinomultabb technológiai kiegészítő eszközök, a mesterséges intelligenciával párosuló tárgyaik, valamint a nagyrészt destruktív oktatással végrehajtott agymosás, annyira leszegényítette az embert lélekben és értelemi szinten, annyira elidegenítette őt az élettől és környezetétől a tömeges információ folyamatos bombázásával, hogy jelekre és csodákra egyre nagyobb szükség van!

Mert valójában a modern ember intellektuálisan sokkal gyengébb és jóval korlátozottabb az agyi kapacitása, mint őseinké volt.

Az evolúció illúzió, a devolúció a szomorú valóság, a leépülés.

Egyrészt azért, mert mindezen modern eszközök, az okostelefonok és számítógépek átveszik a gondolkodási és az emlékezeti funkciókat, mely által elsorvad az agyunk, de főként és mindenekelőtt azért, mert a növekvő bűn egyre inkább degenerálja az emberi szervezetet, beleértve az agyat is.

De minimum kijelenthető, hogy Yahushua, így a Szent Szellem, egyszóval Yahuwah, most és mindenkor ugyanaz. Ha akkor így működött, ma sem működhet és nem akarhat másképp működni. De sajnos a mi hívő agyainkat átmosták többszörösen a hellén szellemiséggel és nem értjük, nem merjük vállalni az eredetit, mert félünk, nem hiszünk benne, mi lesz, ha mégsem sikerül, stb.

A szolgálat eredeti eszközeit (gyógyítás, ördögök kiűzése), addig kell kitartóan csinálni amíg át nem tör. Mint minden más területeken, itt is ugyan így van. Meg kell erősödni, megedződni, hogy gyakorlatban legyünk. Kérni tiszta szívvel a hamis egyházi teológiák kisöprését szellemünkből az eredeti visszaállításával.

Erről szól a tanítványi élet, hogy hibázunk és folyamatosan tanulunk.

Továbbá keresni testvéreket, szolgálókat, akik már ebben a munkában benne vannak, előttünk járnak, így erősíteni, biztatni tudnak bennünket.

Benned is megfordult?

Úgy gondolom, hogy akiben él a Messiás, érzi, ha szolgálatai hiányosak. Gyakran ráfogjuk, hogy az egyre romlottabb világ és egyre gyarlóbb, lázadóbb emberek az okai ennek, illetve a Sátán támadása alatt vagyunk. Ez igaz is, de a mi oldalunkról az oka az, hogy a reformáció mindig megáll egy pontnál és nem megyünk tovább. Nem könyörgünk azért, hogy minden úgy legyen, mint az ApCselben, akár még az is, hogy közösségben éljünk és mindenünk közös legyen! (lásd: Nem lesz semmid és mégis boldog leszel)

Ne érezz lelkiismeret furdalást, ha nem úgy szolgáltál eddig, ahogy Yahushua eredetileg elrendelte. Te is meg voltál tévesztve, hiányos tanításokat kaptunk és a tudatlanság idejét elnézi Elohim. Ne gondold azt sem, hogy amit eddig tettél, az mind hiábavaló volt, vagy szemét. Nem. Mert a magokat elvetetted. Lehet, hogy rossz földbe, mivel nem „szakszerűen” csináltad, de ezeket a magokat Ruach HaKodesh a helyükre tudja juttatni. Hiszen héberül a Szellem: Ruach, ami szelet is jelent és oda tudja fújni ahová akarja, illetve korai és késői esőt is ad rá akarata szerint.

De a továbbiakban ne kelljen utánunk söprögetnie senkinek, egyből tanuljuk meg hol a jó föld és mik a valódi Szellemi eszközök, amelyeket kaptunk, hogy tanítvánnyá tegyünk minden népet.

Lásd még: Shavuot – Pünkösd

VIDEO VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest

Share This