És mikor a pünkösd napja elérkezett, mindnyájan egy szívvel-lélekkel együtt voltak. És hirtelen zúgás, rendülés támadt az égből, amint egy erővel rohanó széltől, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. És eloszló nyelvek jelentek meg nekik, mintha tűzből lettek volna, és minden egyesre szállt közülük. És megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és elkezdtek más nyelveken beszélni, ahogyan a Szellem adta nekik, hogy kifejezzék magukat. ApCsel 2:1-4 – Kecskeméthy ford.

Yahushua ígéretének beteljesedése

Yahushua feltámadása után, az Ómerszámlálás idején 40 napig jelent meg tanítványainak mielőtt visszament az Atyához. Ígérete szerint közelgett a Pártfogó/Vigasztaló elérkezésének ideje. Amint őseink a bárányáldozatot követően, Egyiptomi kivonulásuk után valamikor a 3. hónapban a Sinai pusztájában és hegyének lábánál várták Mózes visszaérkezését a kőtáblákra írt Ígéretekkel, más szavakkal Parancsolatokkal, a kinyilatkoztatás nagy szélzúgás és lángolások közepette történt. Hasonlóan szél és lángnyelvek megjelenésével töltettek meg első testvéreink a Szent Szellemmel.

Shavuot ünnepe a Mózesi parancs szerint az aratás első zsengéjének félretételéről és annak bemutatásáról szól, ahogy olvashatjuk 2Móz 34-ben. Ezen a zsidó ünnepen gyűltek össze az elsők a felházban Jeruzsálemben. Erre a zarándok ünnepre sereglettek össze a világ minden tájáról a zsidók és a prozeliták.

A rabbinikus zsidóság egyik profetikus cselekedete volt az eredetileg első zsengéknek bemutatása mellé a Tóraadás ünnepévé alakítani, mivel száműzetésben, földhöz való jog híján, az aratásból való első zsenge bemutatása elveszítette értelmét mivel nem volt már mit bemutatnia a népnek. Egyedül a Tóra, mint népünk szellemének első zsengéje lehetett az ünnep központjában. Shavuot időpontja valóban úgy tűnik, hogy egyezik a Sinai hegyi kinyilatkoztatással.

Két kőtábla helyett azonban az első tanítványoknak kettős, vagy eloszló lángnyelvek jelentek meg. Kecskeméthy és Károli fordítástól függően. A kettős, vagy eloszló lángnyelvek alakjukban is emlékeztetnek a két kőtáblára. Bár itt, az ApCsel-ben más prófécia beteljesedését említi a szerző, melyet Joel 3-ban olvashatunk, ebben a pillanatban egy másik igen nagy és fontos prófécia beteljesedése is megtörtént:

Ímé, eljőnek a napok, azt mondja Yahuwah; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja Yahuwah. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja Yahuwah: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Elohim-uk leszek, ők pedig népemmé lesznek. Jeremiás 31:31-33

Az előbb a 10 Parancsolat helyet 10 Ígéretet említettem. Valóban hiányzik egy igen fontos elem a magyar bibliafordításokban. A 10 parancsolatok nem úgy kezdődnek, ahogy azt elődjeink fordították: Ne + ige (azaz tiltó mondatok). Héberül is és minden más általam beszélt idegennyelvű bibliafordításban a jövő idő áll és nem tiltó mód. A parancsolatok úgy kezdődnek: Nem fogsz … ölni, lopni, paráználkodni, bálványokat imádni, stb…

Első hallásra csak egy stilisztikai fordulatnak tűnhet és semmi furcsát nem észlelni ebben. Ahogy az akkori elődjeink is, ösztönösen a jövő idő ellenére, betartandó, követendő, kötelező szabályokként értelmezi az emberek többsége és ez így is van rendjén, mert ez az értelmezési sík is Yahuwah akaratában volt. Azért kaptuk, hogy betartsuk, illetve azért kaptuk, hogy belássuk, Elohim segítsége és Szellemének a betöltése nélkül nem megy és bárhogy erőlködünk, nem tudjuk betartani.

A jövő idő használat viszont egy mélyebb szellemi tartalommal bírt és jel volt, hogy a Parancsolatok, bármennyire kötelezőek ránk nézve, mégis egyszer majd maguktól fognak bennünk működni. Jel volt ez a jövő idő, mely arra a Jeremiási ígéretre mutatott, amit az előbb olvastunk. Nem úgy lesz, hogy fogd magad vissza és ne kövess el bűnt, hanem nem fogsz kívánni, hamis tanúbizonyságot tenni és a többi, mert nem lesz többé rá igényed. Nem leszel többé saját magad emberi vagy más idegen szellemiség uralma alatt. Nem emberi ösztöneid szerint fogsz élni, nem az óembered diktál már, és nem démonok rángatnak majd téged belülről, hanem a benned élő a Messiás vezet. Szabad leszel a bűntől, így nem fogod többé megszegni a törvényt, ezért az ítélet átkától szabad vagy és így válik teljessé a Kegyelem.

A törvény megszegése ettől a pillanattól fogva már nem tud létrejönni, amennyiben engedelmes marad az ember a benne élő a Messiás Szellemének. A törvény a Messiás-ban való beteljesedése erről szól. Szelleme belénk költözik, tűzkeresztség által újjászületve, ösztönné, impulzussá, ellenállhatatlan belső kényszerré válik a törvény betartása. Nem azért, mert ettől várjuk el a jutalmat, hiszen a végső és totális Jutalmat már megkaptuk a a Messiás vére által, hanem azért, mert jól esik jót tenni a másikkal, azt tenni vele, amit Urunk szeretne vele tenni, egyszóval szeretni felebarátunkat.

Amikor a Szeretet törvénye belénk vésődik, akkor szívünk már nem tud ellenszegülni sem a 10 parancsolatnak, sem a további 6-7 száz gyakorlati rendeleteknek.

A 613 a 10-ben, a 10 pedig a 2-ben, a 2 pedig mindegyikünk szívébe sűrűsödik. Amikor a parancsolatok, miszerint szeresd Elohim-odat és felebarátodat, élővé válnak bennünk, akkor visszafelé is minden egyes parancsolat automatikusan, ösztönszerűen működésbe lép általunk mások irányába. A szeretet így tesz szabaddá, így ment fel, nem a törvény alól, hanem annak átka alól, mikor annak be nem tartása ítéletet von maga után.

Akkor már nem kérdés, hogy felebarátomhoz odalépek, amikor bajban van és vele együtt felemelem a kifeküdt szamarát (azaz életét, egzisztenciáját, elromlott tárgyi eszközeit, autóját, stb), mert nem fogom tudni elviselni a látványát annak, hogy más bajban és létszükségletében akadályozva van. Meg fogok tenni mindent, hogy tovább tudjon lépni ezeken. Nem kérdés, hogy ha valakit megkárosítottam valamiben, rendezem a kárt, melyet okoztam és még meg is toldom egy ötöddel. (többet adok vissza kárpótlásul, és főként magamból veszek vissza, azaz alázatot tanúsítok azáltal, hogy bevallom hibámat és bocsánatot kérek a másiktól).

Az előző prófécia viszont folytatódik és szintén beteljesedik amikor a Szent Szellemmel betöltekezünk, illetve szellemben felnőtt férfiukká leszünk:

És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg Yahuwah-t, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja Yahuwah, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

Jeremiás 31:34

Jelek és csodák akkor és ma

A Szent Szellem kiáradását jelek követték. Prófétáltak és nyelveken szóltak. Mindez annak a következménye volt, hogy a Szent Szellem beléjük költözött és a megszentelődés folyamata elindult. A szeretet törvénye, mely summája a 10 parancsolatnak, melynek magyarázata az un. 613 további parancsolat, ekkor kezdett el beíródni szíveikbe.

Ennek következménye, hogy látásuk megtisztult, egyre kevésbé emberi testi-lelki befolyás alatt voltak gondolataik és a működő törvény, a bennük lakozó Élő Ige prófétai látást eredményezett. Ekkor nyelvük azt kezdte el szólni, amivel szívük telve volt, azaz olyan mértékű szentség, amit emberi nyelv nem tud kifejezni.

Nem az a kérdés, hogy ma nincs már szükség ezekre a fajta Szellemi megnyilvánulásokra, mert könyvnyomtatás…, biblia a kezünkbe… és egyéb érvek. Be kell látni, hogy a ma túlképzett és túltanított, lényegében a tudományok és filozófiák által lebutított, de magát igen tájékozottnak és intelligensnek tartó emberiséget egyre kevésbé lehet érveléssel meggyőzni arról, hogy szüksége van a Megváltóra. Ma épp, hogy még nagyobb szükség van ezekre a jelekre, mint valaha. Egyre fokozottabban kell kérni a jeleket és csodákat. Legyen valódi és tiszta nyelveken szólás, ennél még több prófétálás és még ennél is több látható és fizikai-lelki-szellemi gyógyulás-szabadítás, mert ez hiányzik ma és nálunk, a ma élő tanítványoknál. Kérve ezt hittel semmit sem kételkedve.

Ne ragadjunk le a Pünkösdi jelenségeknél, hanem azokat a jeleket is kérjük, melyeket Yahushua szintén megígért nekünk:

Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

Márk 16:17-18

Ezen a pünkösdön teljesedjen be mind a négy ígéret a Messiás Testének minden tagjánál : Joel-é, Jeremiás-é és Yahushua két ígérete, a Szent Szellem ajándékát követően, annak gyümölcseiben is bővölködjünk, ahogyan az imént Márkban olvastuk.

Most nézzük meg, hogyan kellene működnie az Egyháznak, az eredeti formája szerint: A Tanítványok Cselekedetei, A Törvény Summája, A Törvény Summája

KIEGÉSZÍTŐ VIDEO

Pin It on Pinterest

Share This