Yahushua valódi születési dátuma

A karácsonyt leleplező írásom folytatásaként mégis fontossá vált számomra azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy mikor született e-világra a világ Megváltója Yahushua HaMashiah. Biblikus, így zsidó szokás sosem alakult ki a születésnapok megünneplésére, de ha már ez ennyire fontos a nem zsidók számára, akkor érdemes végíggondolni az alábbi törvényszerűségeket. Továbbá Yahushua születésének a történeteiből végül elég nyilvánvalóan kiderül, hogy mely időszakról van szó.

Szukkoth elmélete

Többen, akik elvetik már a december végi elméletet, eljutnak odáig, hogy a sátoros ünnepet tartják esélyesnek, mint Yahushua születésének az idejét. Magam is éveken keresztül ezt az időpontot tartottam a legvalószínűbbnek. A legtöbben azzal érvelnek, hogy János 1:14-ben olvashatjuk a következőket: …az Ige testté lett és LAKOZÉK közöttünk… A lakozék szó eredetileg azt jelenti, hogy sátorozott” közöttünk, azaz a Szent Sátor eljött közénk és köztünk volt.

Azonban ismervén az embereket és azon belül a rómaiakat, egy népszámlálás megrendezéséhez, amikor mindenkinek vissza kell zarándokolni szülő falujába, bejelentett lakcíméhez, sokkal alkalmasabb egy olyan időpont, amikor az időjárás megkönnyíti az emberek utazását. Teljesen logikátlan és bölcstelen lett volna emberek tömegeit útra kényszeríteni egy olyan sátoros ünnep idején, amikor a hideg és egyéb időjárási viszontagságok már megjelennek, ráadásul az őszi nagy betakarítások befejeztével, amikor a főként még földművelődésből élő emberek a legkimerültebbek voltak.

Yahuwah Ünnepei: az Üdvtörténet stációi

Yahushua születése, csakúgy, mint az Üdvtörténet eddig ismert összes beteljesedése, mind és kizárólag eredeti biblikus „zsidó” ünnepekkor teljesedtek be. erről bővebben itt olvashat

A Keresztáldozat Pesszach-kor, a Feltámadás az Első Zsengék ünnepekor, a Szent Szellem kitöltetése Shavuot-kor. Most a Shavuot és a Yom HaTruá közötti időszakban áll az emberiség lassan 2000 éve. A következő beteljesedés az Elragadtatás lesz, amikor felharsan a sófár hangja a próféciák szerint. Majd Yom Kippur-kor Izrael felismeri Yahushua-ban a Messiást és siratják, mint első szülött fiút.

Szukkoth a végső Betakarítás ünnepe, amikor a Messiás visszajön és begyűjti a népeket, melyek nem vették fel a fenevad bélyegét. Szukkoth több napos időtartama jelképezi a 1000 éves birodalom korát. Ennek az 1000 éves korszaknak végén pedig, az új ég és új föld egy új Nisszán új elsején történik majd.

Szukkoth teljesedik be utoljára. Yahushua, Elohim Báránya földre jövetele nem történhetett ekkor, hanem mindennek a kezdetén, amikor az új teremtés kezdődik.

Az Év első napja

A zsidó hagyománnyal ellentétben, mely a Yom HaTruát nevezi az év főjének (Rosh HaShana), a fizika és a természet törvényszerűségei egészen más időpontról tesznek tanúbizonyságot, azzal kapcsolatban, hogy mit kellene az év elejének tekinteni. Ha már Elohim szava nem elegendő az emberek számára, miszerint az év első havát és első napját rég meghatározta, mégsem azt tartja annak egyik nép sem, sem Zsidó sem Görög, a természet imádásra hajlók akkor pedig tekintsenek a természetre és annak életciklusaira. A világ teremtése csak tavasszal történhetett, amikor az Élet akkor még nem újra, hanem először kelt Életre.

Az Élet mindig Tavasszal veszi kezdetét, majd a Nyáron és Őszön keresztül végül elmúlik Tél beálltával.

Azok számára pedig, akiknek elegendő Elohim Szava, a 2Mózes 12:1-2 alapján ismét kijelentjük, hogy az új év, így a teremtés első napja:

Nisszan 1

Szólott vala pedig Yahuwah Mózesnek és Áronnak Egyiptom földén, mondván: Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt… 2Mózes 12:1-2

Nisszan 1, mely a polgári naptár szerint évenként március vége – április elejével szokott megegyezni, nem számít ünnepnapnak. Így József és Myriam bárhol tartózkodhattak, ahol akartak, nem szegték meg a törvényt, ha épp nem Jeruzsálembe mentek fel, ahogy a többi zsidó férfi.

Minden Yahushua által és ő-érte teremtetett. Mikor is születhetett volna, ha nem ezen a napon. Amikor az Élet megújul.

Mellesleg Yahushua születése nem csupán az Év és Nisszán hó első napján történt, hanem a hétnek első napján is, csakúgy, mint a feltámadása. Mivel a teremtés első napja is Nisszan hó 1, a hét első napja volt. Ez a tény azonban nem írja felül a Shabbat törvényét: Szombat / Vasárnap

Érdemes megjegyezni, hogy az Ókori népek többségek, köztük a Görögök és a Rómaiak is, eredetileg az év kezdetét a tavaszi napéjegyenlőség idejére tették, ami március 20-21 körül van. Ezt jelzik máig használt egyes hónapok nevei, mint a szeptember, október, november, december, melyek sorra a hetes, nyolcas, kilences és tízes görög és latin számnevek deriváltjai. Később került be a Július és Augusztus, mely kitolta két hónappal az eredeti megjelenésüket.

A pogány asztrológiai ciklus is a Kos csillagképpel kezdődik március végén, mely szimbóluma a megújúlásnak és termékenységnek. Az egy éves hím áldozati bárány is legalább annyira volt már kos ennyi idősen, mint bárány.

Áldozati bárányok születési helye és ideje Júdeában

Szokatlan történet az is, hogy este, késő este, akár éjjel kint tartózkodtak a juhászok jószágaikkal. A pásztorok csak akkor mennek ki nyájaikkal éjszaka a mezőkre, amikor ellés ideje van.

Elleni a juhok pedig egy évben egyszer szoktak: Tavasszal.

További érdekesség, hogy a pesszachi áldozati bárányok, melyek kimondottan a Jeruzsálemi Szentélyben voltak feláldozva, Betlehem térségéből származtak. Dávid király származási helyéről hozták szimbolikusan az áldozati bárányokat.

Az Üdvtörténetben megjelenő helyi pásztorok épp ezeknek a bárányoknak voltak a nevelőik. Elohim azért nyilatkoztatja ki ezeknek a Pásztoroknak a Bárány Megszületésének hírét, mert már eleve a Pesszachi áldozati bárányok születését várták.

Továbbá, a törvény szerint a pesszachi báránynak egy évesnek kellett lennie. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy

minden Pesszachi áldozati bárány, az egy évvel korábbi Pesszach idején kellett, hogy szülessen.

Yahushua élete nem egy évig, hanem annál sokkal több ideig tartott. De mint Tökéletes Áldozati Bárány, Neki is tökéletesen az egy évvel korábban született előképei idején kellett születnie, azaz egy pesszach-i időszakban.

Továbbá, Nissán 10-én kellett elkülöníteni és saját házakba bevinni az áldozati bárányt, néhány nappal feláldozásuk előtt. Ez történt Virágvasárnapkor: Yahuwah saját Fiát, a Bárányt, beviszi saját házába, Jeruzsálembe, szamárháton és Királyként ünnepelve.

Bevégzett Ünnepi ciklus

Yahushua az Alfa és az Omega, pontosabban az א (alef) és a ת (tet) héber eredeti ábécé szerint. Ő érte, és benne teremtetett minden.

Yahuwah által elrendelt Ünnepek mind Őrá mutatnak és Ő teljesíti be azokat.

Elohim Báránya a világ Teremtésének első napján jelent meg fizikailag a látható világban, hogy egy következő Pesszachi ünnepkor beteljesítse a végleges Bárány Áldozatot. Születésétől fogva magába foglalja az összes ünnepet, mely egy új ciklus kezdetén, annak első ünnepekor kezdődött születésével, majd később halálával folytatódik.

A látható világban az Üdvtörténet azonban még folytatódik. Szellemi értelemben azonban ott a ciklus bezárult és Beteljesedett.

Pünkösd után, Szent Szellemmel betöltekezve az aratás idejét éljük és várjuk az elragadtatást Yom HaTruá első, vagy második napján és annak is valamely órájában, az évet pontosan nem tudni. Addig is feladatunk gyűjteni a lelkeket, illetve a már begyűjtötteket tovább tanítani és erősíteni, hogy végig meg is maradjanak.

Ünnepeljünk akkor?

Igen lehet, szabad, sőt kell is. Bár hangsúlyozzuk, hogy külön ünnepelni születésnapként igen veszélyes és hiányos, hiszen megnyitunk egy ciklust, mely azóta továbbment. Ha csak egyik szegmensére emlékezünk, akkor elvágjuk magunkat a teljességtől.

Az Ige azért nem említi a születésnapját, mert nem akarja, hogy az emberiség a kis Jézusnál ragadjon le. Ez a szándék mind máig szemmel láthatóan nem igen teljesedett be.

A történetben azonban a jelek mégis egyértelműek, csak a tavasz jöhet szóba és akinek van szeme, füle, gyökerekről való ismerete, az tudja. Amiért nincs mégsem egyértelműen kimondva, az előbb leírt okok miatt, illetve az a megengedő akarat, hogy az emberiség beleesik-e a kísértésbe, hogy külön nagy ünnepet farag-e az eseményből, akár korábbi főisteneket bálványozó korszakából, csak azért, hogy a hagyomány, így a régi megmaradjon. A karácsony története egy ilyen próba, melybe máig sokan megbotlanak.

Minden Pesszach-kor valóban meg lehet ünnepelni Elohim Bárányának a születését de csak úgy tegyük, ha mellette még megemlékezünk egész életének szolgálatára,

a keresztáldozatra, majd a feltámadásra, a mennybemenetelre és a Ruach HaKodesh kitöltetésére.

Az Egyház rómaizálása, vagy hellenizálásának egyik nagy cselszövése történt itt is, ahogy korábban írtuk a hamis karácsonnyal kapcsolatban. Most kicsit mélyebbre ásva azt is láthatjuk, hogy egy eredeti zsidó napot, dátumot, ünnepet felülírnak.

Mert valóban Újévkor született a Megváltó. Csakhogy nem a római naptár szerinti újévkor, nem is a judaista szerintin, hanem az eredeti bibliai új év napján.

Boldog új évet most nem kívánva, hanem majd valamikor tavasszal. Szokásunk szerint inkább további jó Reformálódást!

Kapcsolódó írás: Karácsonyi üzenet Ezékiel prófétától

Pin It on Pinterest

Share This