A Pusztai Sátor

A minta, amelyet Mózes láthatott, és amely alapján a Pusztai Sátor épült, nem volt más, mint a Messiás teste. A Tabernákulum minden jelképe a Messiásra, személyére, jellemzőire, szolgálatára és dicsőségére utal.

„Beszélek veled a két kerub közül” – mondja Yahuwah

Yahuwah azt mondta Mózesnek, hogy ezentúl a kerubok közül fog vele beszélni és felfedni parancsolatait. 2Mózes 25:22

A frigyládát két arkangyal szárnya borította. Két arkangyal védi a parancsolatot, két oszlop, amelyek közül Yahuwah beszél.
Yahuwah temploma az apostolok és a próféták két oszlopán vagy alapján nyugszik, és maga Yahushua a Messiás a sarokkő. Ef 2: 19-20
Amikor Yahushua elváltozott, és Mózes megjelent Törvényként – az apostoli szolgálat lényegeként –, a másik oldalon pedig Illés a prófétai küldetés végső képviselőjeként jelent meg, tanúi vagyunk az angyali háromság újraegyesítésének, amelyet Helel (Lucifer) – a fényességes – bukása tört meg, így lett belőle Sátán a vádló (Mt 17 – Mk 9 – Lk 9)


Maga Yahuwah, mint a Messiás (Krisztus), a Fiú szerepében elfoglalja a bukott arkangyal által hagyott üres helyet, és megszólal, ami azt jelenti, hogy a törvényre és a prófétákra támaszkodva saját Igéjével terjeszti dicsőségének fényét. Bár Mózes akkoriban emberi lényként csak külső tanúja volt a sátor építésének, a kerubok nem mások, mint Mihály és Gábriel arkangyalok, akik a frigyládát díszítik/őrzik. Ott, mint az Olajfák hegyén a színeváltozáskor, csak a két kerub között és kizárólagos jelenlétében jelenik meg. Ezeknek a keruboknak (apostoli és prófétai) kiegészítő szolgálata által szól Yahuwah. Ott felemelkedik hangja, hogy elmondja az Igét, amely testté lett Yahushua-ban, abban, aki a felkent Messiás. Ez jelzi a Mennyei Templom tökéletes szolgálatának ily módon történő helyreállítását.


Ezért már nem vagytok idegenek és idegenek, hanem polgártársak Elohim népével és házanépének tagjaival, akik az apostolok és próféták alapjára épültek, és maga a Messiás Yahushua a fő sarokkő. Őbenne egyesül az egész épület együtt, és felemelkedik, hogy szent templommá legyetek Yahuwah-ban. És benne ti is együtt épültek, hogy olyan hajlékká legyetek, amelyben Elohim a Szelleme által él.

Efézus 2:19-22

Mózes / Mihály – Illés / Gábriel

Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, aki az Yahuwah angyala előtt álla, és a Sátánt, aki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt. És mondá az Yahuwah a Sátánnak: Dorgáljon meg téged Yahuwah, te Sátán; dorgáljon meg Yahuwah

Zakariás 3:1-2

Zakariás 3. fejezetében olvashatjuk Józsué főpap tárgyalását. Sátán vádolja Őt, Yahuwah Angyala pedig így szólt hozzá: „Dorgáljon meg tégedet Yahuwah!”

Yahuwah angyala több alkalommal megjelenik, és általában egyetértés van abban, hogy a Messiás így nyilatkoztatja ki magát a Megváltás ideje előtt. Például amikor megjelenik Sámson szüleinek, és nem fedi fel valódi nevét, mert az csodálatos.
Zakariásnál tehát azt látjuk, hogy a Messiás védi Józsué főpapot, aki szennyes ruhába öltözött és Yahuwah előtt áll. Joshua vagy Yahushua itt jelenik meg a keresztáldozat után, amikor magára vette a világ bűneit. Bemocskolta magát másokért, mint korábban a főpap a vörös tehén feláldozásakor magára vette a nép tisztátalanságait.


A Messiás – a felkent Király – védelmezi Yahushua-t – a Főpapot. Itt látjuk a Messiást, aki dualista formában nyilvánul meg. Két karakterre oszlik, két külön funkciót tölt be a Legfelsőbb Bíróság előtt: a Messiás (mint Felkent Király) és Yahushua (mint Cohen HaGadol, a Főpap és Megváltó).
Judás levelében ugyanezt a történetet találjuk más szereplőkkel. A Messiás helyén Mihály arkangyalt találjuk, aki ugyanannak a Sátánnak a vádjai ellen védi Mózest.


De még Mihály arkangyal is, amikor Mózes testéről vitatkozott az ördöggel, maga sem merte elítélni rágalmazásért, hanem azt mondta: Dorgáljon meg téged Yahuwah!

Júdás 1:9

Jósua/Yahushua emberi képe és megnyilvánulása a Messiás
Mózes pedig az előzőhöz hasonlóan a földön megjelent Mihály

A tanítványok, akik Yahushua-t kísérték színeváltozása pillanatában, első látásra felismerték Mózest és Illést évszázadokkal e-próféták leragadtatása után. Abban az időben, amikor sem a festészet, sem a fotózás nem létezett, illetve nem volt megengedett, honnan tudhatták volna, hogy Mózest és Illést látják? Amit láttak, az a két fő próféta szelleme volt, és így felismerték őket. Volt egy szellemi látásuk, amely lehetővé tette számukra, hogy felismerjék azt a testi megnyilvánulást, amelyen a két főangyal megjelent világunkban.

Maguk a tanítványok, mint emberek, a két arkangyal emberi formáját tudták megnevezni, melyen keresztül ezek sok évszázaddal korábban megjelentek a földön.

Amikor a hajnalcsillag lehullott, vele együtt az égbolt csillagainak harmada is lehullott. A Sátánt, mint arkangyalt, kétségtelenül az angyalok serege követte, akik eredetileg az ő parancsnoksága alatt álltak. Ézsaiás 14:12, Ezékiel 28:11-19


Ellentétben minden zsidó, keresztény vagy más képzeletbeli fantáziálással, amely szerint négy, hét, tíz vagy még több arkangyal létezne, még akkor is, ha ez szerepel az un. Énokh könyvében, mely soha nem épült be a Szent Írások, azaz a kanonizált könyvek közé, valójában csak három arkangyal létezik, illetve ma már inkább kettő, mert az egyik elhagyta a helyét.

A Biblia csak két főfejedelemséget említ, Michaelt és Gabrielt.

Az összes többi Raphael, Uriel és más fantázianév csak emberi találmány, vagy inkább az emberen keresztül még rosszabb szellemiségek megtévesztő tevékenysége, esetleg létező fejedelemségek nevei, de nem archangyalok, hanem alacsonyabb rangúak a mennyei hierarchiában. Ha lennének más magasabb rangú szellemi fejedelemségek, a Biblia minden bizonnyal megemlítette volna őket azon egyszerű oknál fogva, hogy ilyen szellemi lények csak azért létezhetnek, hogy olyan nagy horderejű küldetéseket hajtsanak végre, melyek a Szentírásból való említésének kimaradása teljesen elképzelhetetlen.

Yahushua színeváltozásának története az Olajfák hegyén, és ahol találkozott Mózessel és Illéssel, erről tanúskodik. A három arkangyal közül egy megbukott és többeket magával vitt a veszedelembe. A másik kettő, Mihály és Gábriel maradt. Elohim, mint Messiás, elfoglalja azt a helyet, amelyet Helel a fényességes üresen hagyott, akiből Sátán lett (vádló/ellenfél).

Ahogy Yahushua mondja: Én vagyok a világ világossága…

E tények teljes ismeretében talán odáig is eljuthatunk, hogy megtaláljuk a választ arra a kérdésre, hogy ki a két tanú, akik az idők végén megjelennek, illetve arra a legősibb és legzsigeribb kérdésre is, amelyet az emberiség valaha is feltett: Miért teremtette meg Elohim az embert?

A válasz a következőben: B-Résith / B-kezdet / B-terv

Pin It on Pinterest

Share This