Az Üdvtörténet „játszmájában”, ellentétben az egyszerű sakkjátékkal, az eredményt és a győztest már előre ismerjük. Az ellenség bár tudja, hogy a végén veszíteni fog, számára a tét, hogy minél több bábut magával rántson. Ha már győzni nem tud, egyedüli célja maradt, hogy minél több kárt okozhasson és minél kevesebben részesülhessenek a Király győzelmében.

A mi célunk Yahushua tanítványaiként pedig, saját és bábutársaink (embertársaink) megmaradása a sakktáblán.

Ebben a három írásban szeretnék felvázolni és leleplezni néhány alap eszközt/csalást, melyet az ellenség felhasznál megtévesztésünkhöz, hogy ha nem is minden esetben sikerül magával vinnie a megtévesztetteket, de legalább gátolhassa azok működését és hatékonyságát. Működés alatt azt értem, amikor egy hívő ember szolgálatának a kiteljesedését gátolja valami, ami miatt nem tud előrelépni szellemben, nem tud kiteljesedve szolgálni embertársai felé mert valamilyen idegen tanítás, jelenség, szellemiség belekeveredik az életébe/szívébe.

Több ilyen megtévesztő eszköz is létezik. Most 3-at fogunk kiemelni, melyek azért fontosak, mert igen ritkán esik szó róluk, holott úgy érzem a legveszedelmesebb és legeredményesebb fegyverei az ellenségnek.

BEELŐZÉS

Ősidők óta és szinte elsőként felbukkanó jelenség és eszköze Sátánnak, Elohim lépésének az előre való leutánzása. Gyakran megfigyelhetjük saját tanítványi utunk során is, hogy az ellenség hamis áldásokkal, helyzetekkel, személyekkel megkínál bennünket mielőtt az Elohimtól származót megkapjuk, mintegy árnyékaként az igazinak, az eredetinek.

1 – Séth nemzetsége / Káin Nemzetésge

Miután Káin meggyilkolta testvérét Ábelt, az Elohim szerinti vérvonal megszakadt egy időre, mindaddig, amíg Séth küldve lett Ábel behelyettesítésére.

Megfigyelhetjük, hogy Káin nemzetségtáblázatában jó előre, megszületnek olyan emberek, melyek nevei szinte egy az egyben megegyeznek Séth nemzetségtáblázatában szereplőkkel, ráadásul ugyanabban a sorrendben, sőt még Káin neve is megelőzte Séth unokáját Kénánt. Mivel Séth jóval fiatalabb volt Káinnál, így leszármazottjai is mind néhány év „késéssel” születtek meg hamis előképeik előtt.

KÁIN – Hánók Irád MekhujáelMethusáel LámekSÉTH – Énós Kénán Mahalálél Járed Énokh Methusélah Lámekh

2 – Izsák és Ishmáel

Olyan esetet is láttunk már, ahol Elohim ígéretében való hitetlenség miatt emberek lépnek, kigondolnak ötleteket, majd végrehajtják. Így az ellenség a hitetlenséget kihasználva ráveszi magát az embert, hogy beelőzze Yahuwah tervét.

Így születhetett meg Ishmáel Izsák előtt, mely máig kiható gondokat okoz a választott népnek.

Később is látjuk ugyanezt az emberi beleavatkozást Yahuwah végső szabadító cselekedete előtt, amikor Jákob és Rebeka saját terve alapján szerezte vissza az elsőszülöttségi áldást a jogos fiú számára.

3 – Jákob születése / Ézsau születése

Ahogy egy másik írásomban bővebben kifejtem. Ézsau, mint az ellenség küldötte, már az anyaméhben kihasználta Jákob, Elohim küldöttjével szembeni fizikai erőfölényét, amikor már az anyjuk méhében helyezkedett és Jákob helyét foglalta el a kijáratnál. A két gyerek tusakodásának oka a következő volt: előbb kijönni, hogy az elsőszülöttségi jog neki járhasson.

Yahuwah-nál van egy rend, egy törvény, mely már akkor érvényben volt, Mózes előtti időszakban is, mely szerint az első fiúgyermeket illeti a család örökségének a java (mind szellemben, mind anyagi értelemben).

Sátán, Yahuwah-val szemben mindig erővel és hatalommal lép fel.

Ézsau beelőzése azt a célt szolgálta, hogy az Elohimi törvényt kisajátítsa magának a látható világban, hogy emberek előtt joggal követelhesse azt, amit eredetileg Yahuwah Jákobnak szánt. Mivel későbbi próféta szájából tudjuk, hogy „Jákobot szerettem, Ezsaut gyűlöltem” – Malakiás 1:2-3

Így talán érthető, hogy Jákob miért fogta meg testvére lábát, jelezve a külvilágnak, hogy: „ezt a kérdést még megbeszéljük”.

4 – Reform / Szekta

A reformáció folyamatában is többször becsúsztak hasonló beelőzéses merényletek.

Ez történik, amikor az ellenség tudja, hogy egy bizonyos reformnak elérkezett az ideje. Ilyen például, amikor a pogány eredetű theos, dios, deus, zeus, got és ishtár, idegen istenek nevei felhagyásának ideje elérkezik és Elohim meg Yahuwah nevek helyreállítása elérkezik. Előtte Sátán bedobta a Jehova tanúk szektáját. Ez a valódi küldetése a Jehova Tanúi szektájának, akik visszaállítják az Örökkévaló nevét, ugyanakkor megpróbálják lerombolni a Messiás képét és elohimi (isteni) lényegét, „pusztán” arkangyali rangra redukálva Őt. Helyreállítanak valami lényegeset, mellette pedig elpusztítanak egy még nagyobbat. Hasonlóan, amikor a Shabbat/Szombat helyreállását meggátolja olyan irányzatokkal, melyek ezt az igazságot több nyilvánvaló tévtanítással vegyítik.

Ezek a szekták semmilyen más célt nem szolgálnak, minthogy a reformálandó témákat lejárassák azoknak a tiszta hitű és szándékú híveknek a szemében, akik eredetileg arra hivattak, hogy a reformáció folyamatát továbbvigyék Elohim eredeti akarata szerint. Ezek kezéből ragadtatnak ki a reformálandó dolgok, hogy mások kezébe adassanak. Olyan bábukat mozgósít ilyenkor az ellenség, akik az igazságot beszennyezik tévtanokkal, hogy a Messiás Testének nagy része ne menjen tovább a megszentelődés útján.

Meg kell említeni, hogy nem szabad engedni magunkat beleesni abba a hibába, hogy ki se ejtek bizonyos dolgokat a számon, nehogy holmi szektával azonosítsanak. Ez a fajta hozzáállás megalkuvás az ellenséggel, konfliktuskerülő gyáva magatartás, mely tudatosan engedi az ellenséget magával ragadni az igazságot.

Mert ő valóban, mint a hazugság atyja, hazugságait minden esetben valami igazságra alapozza, hogy azt elferdítse, kissé másképp tálalva kisajátítsa magának: „Valóban azt mondta Elohim, hogy a kert fáiról nem ehettek?”. Az igazságot kimondja, csak csúsztatva, itt az általánosítás eszközével – minden fáról és nem arról az egyről.

4.1 Luther / többi Reformátor

Talán sokakat sokkolni fog, de látásom szerint maga Luther is egy ilyen beelőző hamis báb volt a sakktáblán, aki talán Kálvin előtt azért lett bevetve, hogy az ellenreformációt már az ő személyében elindítsa az ellenség. Hiszen sokan tudják, hogy Luther, szemmel látható terheltségén túl, több olyan pontot „katolizált” vissza, melyet ő maga reformált meg néhány évvel korábban. Ha pedig valakit sokkol a terheltség vádja vele szembe, meghívom, hogy olvassa el a zsidóságról írt pamfletjeit, melyek mindennek elmondhatóak, csak épp Krisztusinak nem. A démonizáltság megállapítása pedig nem kárhoztatás, hanem diagnózis, mely szükségszerű a gyógyulás elindításához. Őt már gyógyítani senki nem fogja közülünk, Yahuwah egyedül tudja, meggyógyult-e végül, hol van, mit rendezett, idejében vagy sem, nem a mi dolgunk megállapítani. Azonban, mivel ez a terheltségi állapot a reformációs munkásságának teljes ideje alatt kitartott, romlott és romboló hatása máig kihatnak. Így igen szükségszerű lenne megvizsgálni, milyen mértékben származnak tőle az egyébként egyértelműen megmaradt katolikus gyökerek a protestáns kereszténységben. Az intézményes egyházat ő ellenezte elsőként, mégis máig hálózatokat és egyházakat épít a „megújjult” kereszténység, továbbá a gyeremkkersztség abszurditására is ő hívta fel a figyelmet először a reformáció története során, munkássága vége felé mégis visszavonta.

5 – A Messiás visszajövetele – anti-Messiás eljövetele

A legfőbb és az legutolsó beelőzési művelete sátánnak, amikor eljön az anti-krisztus alakjában, hogy a Messiás visszaváró kereszténységet is megtévessze. Jeleket és csodákat fog művelni világszerte, tüzet hoz le az égből és valamilyen „magasztos” teológiai eszmefuttatás – hamis tanítás által, sokakat megtéveszt, akik majd elhiszik, hogy a Messiás mégis testben jött vissza és nem Szellemben – Megdicsőült Testben – az ígéret szerint:

Yahushua HaMashiah, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni.

Ez utóbbi beelőzési megtévesztéssel azért is időszerű foglalkoznunk és felhívni a hívők figyelmét, mert sok jel arra utal, hogy a hamis próféta és főként az antikrisztus, már pontosan beazonosíthatóak és heteken belül színre is léphetnek.

6 – Egyebek

A listát bizonyára lehetne folytatni. Jelenlegi látásom szerint ezek a főbb beelőzések, melyeket eddig sikerült beazonosítanom. De vannak még „apróbb” érdekességek. Elohim eredeti működését, tervét, lényegét más ördögi megnyilvánulások előzték meg. Ókori pogány hitvilágokban Elohim hármas megjelenésének kiteljesedése előtt jóval, már megjelentek a hármas istenségek, a hamis beelőző szentháromságok, melyek azt a célt szolgálják ma, hogy gyanússá tegyék az eredeti Szent Háromságot.

Talán sumérek, vagy más ókori pogány nép lakóhelyén archeológusok találtak olyan, a Salamoni Templom felépítését jóval megelőző olyan Ashera vagy Baál templomokat, melyek struktúrája, alakja és felépítése igen hasonló ahhoz a Szentélyhez, melyet Dávid király fia épített meg. Ennek a felfedezésnek következménye, az idősíkon később felépült eredetinek a delegitimációja, azaz az eredetit tűntetik fel hamisítványnak, hiszen az emberi kronologikus síkon később jelent meg.

Mit üzen ez nekünk?

Számunkra azért érdemes odafigyelni erre az ősi romlott ösztönre, mert embertársaink is gyakran így próbálnak helyezkedni és kisajátítani azt, ami a miénk. Gyakran tapasztaljuk tanítványi utunkon, hogy adatnak lehetőségek. Akiknek sikerült az ilyeneket valaha felismerni és nem beleesni a csapdába, el tudják mondani bizonyságként, hogy mekkora áldás követte a hamisnak az elengedését. Ehhez azonban kérnünk kell a Szent Szellem egyik legfontosabb gyümölcsét a

szellemek megkülönböztetésének az ajándékát

Nemcsak a szellemekét, hanem azok ármánykodásainak meglátását, leleplezését, hogy ne lehessünk megtéveszthetőek.

Magyarországon is vannak messiáshívő titulust magukra vevő ilyen beelőző szolgálók, szolgálatok. Ők azok, akik korábban felbukkantak és több ponton hasonló tanokat hirdetnek, mint mi magunk is. Sokakat vezettek lényegében a felismerések jó útjára, miközben ravaszul és észrevétlenül elkezdték adagolni apránként mérgüket. Mindezt addig, amíg egyszer csak magát a Messiás vérét és keresztáldozatát, illetve a Szent Háromságot kezdték el megkérdőjelezni, majd nyíltan tagadni.

Tudatosítanunk kell, hogy a reformáció/helyreállás következő lépéseit addig szükséges keresnünk és megtennünk, amíg az Végleges Reformációt maga Yahushua HaMashiah be nem végzi, amikor visszajön, hogy megkezdje 1000 éves uralmát még itt a földön.

Tudatosítanunk kell továbbá, hogy a Reformáció nem más, mint visszatérés a tanítványi élet eredeti formájához, mely Jeruzsálemben született zsidó körökben az Apostolok Cselekedetei idején.

Ezekhez a zsidó gyökerekhez való visszatérés igen nagy veszélyeket is rejtenek magukban, amikor a Yahushua-hívő zsidó tanítóknál is ott van a nagy kísértés, hogy beleessenek abba a rabbinikus judaizmus méregbe, ami miatt a zsidóság legnagyobb része máig nem ismerte fel Messiását. Majd ezzel a méreggel vegyítve és bemocskolva tanítják zsidó és nem-zsidó testvéreiket. Többször láttuk, és itt Magyarországon is, hogy ez a hamis folyamat egészen a Messiás megtagadásáig is vezethet.

Ezért ne engedjük magunkat beelőzni és ha mégis megtörtént volna, merjük vállalni azt az üzenetet és reformot melyet a Hamis előre bemocskolt és addig hirdessük, amíg a Messiás kegyelme által ismét meg nem tisztul, hogy helyreállhasson.

Az írás következő része: Megtévesztés Eszközei 2 – SZÉLSŐSÉGBE TASZÍTÁS, Megtévesztés Eszközei 3 – VISSZAHÚZÁS

VIDEO VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest

Share This