1.בראשיתג:טוזרעשלאישה (לידתבתולה)גלאטיםד:ד-ה, מתתיהוא:יח
2.בראשית ג:טוהואיחבוראתראשושלהשטןעברים ב:יד, א יוחנן ג:ח
3.בראשית ה:כדהעלייההגופניתלשמיםמומחשתמארק טז:יט
4.בראשית ט:כו, כזאלוהישםיהיההבןשלשםלוק ג:לו
5.בראשית יב:גזרעאברהםיברךאתכלהעמיםגלאטים ג:ח, מפעלות ג:כה, כו
6.בראשית יב:זההבטחהשניתנהלזרעאברהםגלאטים ג:טז
7.בראשית יד:יחכהןלפיסדרמלכיצדקעברים ו:כ
8.בראשית יד:יחמלךהשלוםוהצדקעברים ז:ב
9.בראשית יד:יחהסעודההאחרונהבישרהמתתיהו כו:כו-כט
10.בראשית יז:יטזרעיצחק (בראשיתכא, יב)הרומאים ט:ז
11.בראשית כב:חהכבששלאלוהיםהבטיחיוחנן א:כט
12.בראשית כב:יחכזרעושליצחק, יברךאתכלהעמיםגלאטים ג:טז
13.בראשית כו:ב-הזרעיצחקהבטיחכגואלעברים יא:יח
14.בראשית כח:יבהגשרלגןעדןיוחנן א:נא
15.בראשית כח:ידזרעיעקבלוק ג:לד
16.בראשית מט:יזמןבואולוק ב:א-ז; גלאטים ד:ד
17.בראשית מט:יזרעיהודהלוק ג:לג
18.בראשית מט:ינקראשילהאואחדשנשלחיוחנן יז:ג
19.בראשית מט:ימשיחשיבואלפנישיהודהאיבדאתזהותויוחנן יא:מז-נב
20.בראשית מט:ילויהיהציותהעםיוחנן י:טז
21. שֵׁמוֹת ג:יג-טוה"אניהנני" הגדוליוחנן ד:כו, ח:נח
22. שֵׁמוֹת יב:הכבשללארבבעברים ט:יד; א פטרוס א:יט
23. שֵׁמוֹת יב:יגדםהכבשמצילמזעםהרומאים ה:ח
24. שֵׁמוֹת יב:כא-כזהמשיחהואהפסחשלנוא קורינתיים ה:ז
25. שֵׁמוֹת יב:מולאעצםהכבשלהישבריוחנן יט:לא-לו
26. שֵׁמוֹת טו:ברוממותוחזוכישועמפעלות ז:נה, נו
27. שֵׁמוֹת טו:יאדמותוקדושהלוק א:לה; מפעלות ד:כז
28. שֵׁמוֹת יז:והסלעהרוחנישלישראלא קורינתיים י:ד
29. שֵׁמוֹת לג:יטדמותורחמןלוק א:זב
30. וַיִקְרָא א:ב-טזבחוריחמתוקלה'אפסיים ה:ב
31. וַיִקְרָא יד:יאהמצורעטהרסימןלכהונהלוק ה:יב-יד; מפעלות ו:ז
32. וַיִקְרָא טז:טו-יזמציגמראשאתמותושלהמשיחפעםאחתעברים ט:ז-יד
33. וַיִקְרָא טז:כזסבלמחוץלמחנהמתתיהו כז:לג; עברים יג:יא, יב
34. וַיִקְרָא יז:יאהדםחייהבשרמתתיהו כו:כח; מארק י:מה
35. וַיִקְרָא יז:יאהדםהואשעושהכפרההרומאים ג:כג-כד; א יוחנן א:ז
36. וַיִקְרָא כג:לו-לזמנחתהמשקה: "אםמישהוצמא"יוחנן ז:לז
37. בַּמִדבָּר ט:יבאףעצםשלולאנשברהיוחנן יט:לא-לו
38. בַּמִדבָּר כא:טהנחשעלמוטהמשיחהריםיוחנן ג:יד-יח, יב:לב
39. בַּמִדבָּר כד:יזהזמן: "אניאראהאותו, אבללאעכשיו."יוחנן א:יד; גלאטים ד:ד
40. דברים יח:טוזהואמתהנביא.יוחנן ו:יד
41. דברים יח:טו-טזלוהייתםמאמיניםלמשה, הייתםמאמיניםלי.יוחנן ה:מה-מז
42. דברים יח:יחנשלחעלידיהאבלומראתדברויוחנן ח:כח, כט
43. דברים יח:יטמישלאישמעחייבלשאתאתחטאומפעלות ג:כב-כג
44. דברים כא:כגארורהתלויעלעץגלאטים ג:י-יג
45. יהושע ה:יד-טוהקפטןשלישועתנועברים ב:י
46. רות ד:ד-יהמשיח, קרובינו, גאלאותנואפסיים א:ג-ז
47. סמואל א  ב:להכומרנאמןעברים ב:יז, ג:א-ג, ו, ז:כד-כה
48. סמואל א  ב:ייהיהמלךמשוחליהוהמתתיהו כח:יח, יוחנן יב:טו
49. סמואל ב  ז:יבזרעדודמתתיהו א:א
50. סמואל ב  ז:יגמלכותוהיאנצחיתב פטרוס א:יא
51. סמואל ב  ז:ידבןאלוהיםלוק א:לב, הרומאים א:ג-ד
52. סמואל ב  ז:טזביתדודהוקםלעדלוק ג:לא; חזיון כב:טז
53. מְלָכִים ב   ב:יאהעלייההגופניתלשמיםמומחשתלוק כד:נא
54. דִּבְרֵי הַיָּמִים א   יז:יאזרעדודמתתיהו א:א, ט:כז
55. דִּבְרֵי הַיָּמִים א   יז:יב-יגלמלוךעלכסאושלדודלנצחלוק א:לב, לג
56. דִּבְרֵי הַיָּמִים א   יז:יגאניאהיהאביו, הואהבןשלי.עברים א:ה
57.אִיּוֹב ט:לב-לגמתווךביןהאדםלאלוהיםא Timothy ב:ה
58.אִיּוֹב יט:כג-כזתחייתהמתיםניבאהיוחנן ה:כד-כט
59.תְהִלִּים ב:א-גאיבהשלמלכיםנקבעהמראשמפעלות ד:כה-כח
60.תְהִלִּים ב:בלהיותהבעליםשלהתואר, משוח (המשיח)יוחנן א:מא, מפעלות ב:לו
61.תְהִלִּים ב:ודמותוקדושהיוחנן ח:מו; חזיון ג:ז
62.תְהִלִּים ב:ולהיותהבעליםשלהתוארמלךמתתיהו ב:ב
63.תְהִלִּים ב:זהכריזהבןהאהובמתתיהו ג:יז, הרומאים א:ד
64.תְהִלִּים ב:ז, חהצליבהותחייתהמתיםנרמזמפעלות יג:כט-לג
65.תְהִלִּים ב:ח, טשלטובאומותבמוטברזלחזיון ב:כז, יב:ה, יט:טו
66.תְהִלִּים ב:יבהחייםבאיםדרךאמונהבויוחנן כ:לא
67.תְהִלִּים ח:בפיותתינוקותמשלימיםאתהללשלומתתיהו כא:טז
68.תְהִלִּים ח:ה, וההשפלהוהרוממותשלועברים ב:ה-ט
69.תְהִלִּים ט:ז-ישפוטאתהעולםבצדקמפעלות יז:לא
70.תְהִלִּים טז:ילאהיהלראותשחיתותמפעלות ב:לא, יג:לה
71.תְהִלִּים טז:ט-יאהיהאמורלקוםמהמתיםיוחנן כ:ט
72.תְהִלִּים יז:טותחייתהמתיםניבאהלוק כד:ו
73.תְהִלִּים יח:ב-גקרןהישועהלוק א:וט-זא
74.תְהִלִּים כב:אננטשבגללחטאיאחריםב קורינתיים ה:כא
75.תְהִלִּים כב:אאֱלֹהֵיאֱלֹהֵי, לָמָּהעָזַבְתָּנִי?מתתיהו כז:מו
76.תְהִלִּים כב:בחושךעלגולגולתאלמשךשלוששעותמתתיהו כז:מה
77.תְהִלִּים כב:זהםיוריםמהשפהומנידיםבראשמתתיהו כז:לט-מד
78.תְהִלִּים כב:חהואבטחבאלוקים, שיצילאותומתתיהו כז:מג
79.תְהִלִּים כב:ט-ינולדהמושיעלוק ב:ז
80.תְהִלִּים כב:יב-יגהםמחפשיםאתמותויוחנן יט:ו
81.תְהִלִּים כב:ידהדםשלונשפךכאשרהםניקבואתהצדשלויוחנן יט:לד
82.תְהִלִּים כב:יד, טוסבלייסוריםבגולגולתמארק טו:לד-לז
83.תְהִלִּים כב:טוהואצמאיוחנן יט:כח
84.תְהִלִּים כב:טזהםניקבואתידיוורגליויוחנן יט:לד, לז; כ:כז
85.תְהִלִּים כב:יז, יחהפשיטאותולפנימבטיהםשלגבריםלוק כג:לד, לה
86.תְהִלִּים כב:יחהםהפרידואתבגדיויוחנן יט:כג, כד
87.תְהִלִּים כב:כ, כאהואהתחייבלאלהיםלוק כג:מו
88.תְהִלִּים כב:כ, כאכוחהשטןחובטאתעקבושלהגואלעברים ב:יד
89.תְהִלִּים כב:כבהכריזהעלתחייתויוחנן כ:יז
90.תְהִלִּים כב:כז-כחהואיהיהמושלהעמיםקולוסים א:טז
91.תְהִלִּים כב:לאזהנגמריוחנן יט:ל, עברים י:י, יב, יד, יח
92.תְהִלִּים כג:אאניהרועההטוביוחנן י:יא, א פטרוס ב:כה
93.תְהִלִּים כד:גהתעלותוניבאהמפעלות א:יא; פיליפינים ב:ט
94.תְהִלִּים ל:גתחייתוניבאהמפעלות ב:לב
95.תְהִלִּים לא:הבידיךאנימעביראתרוחילוק כג:מו
96.תְהִלִּים לא:יאמכריוברחוממנומארק יד:נ
97.תְהִלִּים לא:יגהםעשועצותלהרוגאותומתתיהו כז:א, יוחנן יא:נג
98.תְהִלִּים לא:יד, טוהואבטחבאלוקים, שיצילאותומתתיהו כז:מג
99.תְהִלִּים לד:כאףעצםשלולאנשברהיוחנן יט:לא-לו
100.תְהִלִּים לה:יאקמועליועדישקרמתתיהו כו:נט
101.תְהִלִּים לה:יטהואהיהשנואללאסיבהיוחנן טו:כה
102.תְהִלִּים לח:יאחבריועמדורחוקלוק כג:מט
103.תְהִלִּים לח:יבאויביםמנסיםלסבךאותובמלאכהמארק יד:א, מתתיהו כב:טו
104.תְהִלִּים לח:יב-יגשקטלפנימאשמיומתתיהו כז:יב-יד
105.תְהִלִּים לח:כהואהלךועשהטובמפעלות י:לח
106.תְהִלִּים מ:ב-השמחתתחייתוניבאהיוחנן כ:כ
107.תְהִלִּים מ:ו-חההנאהשלורצוןהאביוחנן ד:לד, עברים י:ה-י
108.תְהִלִּים מ:טהואהיהאמורלהטיףאתהצדקבישראלמתתיהו ד:יז
109.תְהִלִּים מ:ידמתמודדעםיריביםבגןיוחנן יח:ד-ו
110.תְהִלִּים מא:טנבגדעלידיחברמוכריוחנן יג:יח
111.תְהִלִּים מה:בדבריחסדבאיםמשפתיויוחנן א:יז, לוק ד:כב
112.תְהִלִּים מה:ולהיותהבעליםשלהתואר, אלוהיםאואלוהיםעברים א:ח
113.תְהִלִּים מה:זמשחהמיוחדתברוחהקודש/רוחהקודשמתתיהו ג:טז; עברים א:ט
114.תְהִלִּים מה:ז, חנקראהמשיח (משיחאומשוח)לוק ב:יא
115.תְהִלִּים מה:יזשמוזכורלנצחאפסיים א:כ-כא, עברים א:ח
116.תְהִלִּים נה:יב-ידנבגדעלידיחבר, לאאויביוחנן יג:יח
117.תְהִלִּים נה:טומותוללאתשובהשלהבוגדמתתיהו כז:ג-ה; מפעלות א:טז-יט
118.תְהִלִּים וח:יחלתתמתנותלגבריםאפסיים ד:ז-טז
119.תְהִלִּים וח:יחעלהלגןעדןלוק כד:נא
120.תְהִלִּים וט:דשנואללאסיבהיוחנן טו:כה
121.תְהִלִּים וט:חזרלבעלותאחיםיוחנן א:יא, ז:ה
122.תְהִלִּים וט:טקנאילביתיהוהיוחנן ב:יז
123.תְהִלִּים וט:יד-כייסורינפשושלמשיחלפניהצליבהמתתיהו כו:לו-מה
124.תְהִלִּים וט:כהנשמהשלימאודעצובה.מתתיהו כו:לח
125.תְהִלִּים וט:כאניתןחומץבצמאמתתיהו כז:לד
126.תְהִלִּים וט:כוהמושיעשניתןונפגעעלידיאלוהיםיוחנן יז:ד; יח:יא
127.תְהִלִּים זב:י, יאאנשיםגדוליםהיואמוריםלבקראותומתתיהו ב:א-יא
128.תְהִלִּים זב:טזתירסהחיטהליפוללתוךהאדמהיוחנן יב:כד-כה
129.תְהִלִּים זב:יזהאמונהבשמותולידצאצאיםיוחנן א:יב, יג
130.תְהִלִּים זב:יזכלהעמיםיתברכועלידוגלאטים ג:ח
131.תְהִלִּים זב:יזכלהעמיםיקראולומבורךיוחנן יב:יג, חזיון ה:ח-יב
132.תְהִלִּים זח:א-בהואהיהמלמדבמשליםמתתיהו יג:לד-לה
133.תְהִלִּים זח:בלדבראתחכמתה' בסמכותמתתיהו ז:כט
134.תְהִלִּים פ:17ידימינושלאישהאלוקיםמארק יד:וא-וב
135.תְהִלִּים חחהסבלוהחרפהשלגולגולתאמתתיהו כז:כו-נ
136.תְהִלִּים חח:חהםעמדומרחוקוהתבוננולוק כג:מט
137.תְהִלִּים חט:כזבכורקולוסים א:טו, יח
138.תְהִלִּים חט:כזעמנואללהיותגבוהיותרממלכיםארצייםלוק א:לב, לג
139.תְהִלִּים חט:לה-לזזרעדוד, כסאו, מלכותולנצחלוק א:לב, לג
140.תְהִלִּים חט:לו-לזהאופישלונאמנותחזיון א:ה, יט:יא
141.תְהִלִּים צ:בהואמעולמיעד (מיכהה, ב)יוחנן א:א
142.תְהִלִּים טא:יא, יבמזוההכמשיחי; נהגולפתותאתהמשיחלוק ד:י, יא
143.תְהִלִּים טז:טהתעלותוניבאהמפעלות א:יא; אפסיים א:כ
144.תְהִלִּים ק:ההאופישלוטובמתתיהו יט:טז, יז
145.תְהִלִּים יב:א-יאהסבלוהחרפהשלגולגולתאיוחנן יט:טז-ל
146.תְהִלִּים יב:כה-כזמשיחהואהבןהקודםעברים א:י-יב
147.תְהִלִּים יט:כהללעגמתתיהו כז:לט
148.תְהִלִּים אי:אבןדודמתתיהו כב:מב-מג
149.תְהִלִּים אי:אלעלותלימינושלהאבמארק טז:יט
150.תְהִלִּים אי:אבנושלדודקראיהוהמתתיהו כב:מד, מה
151.תְהִלִּים אי:דכומרלפיצומלכיצדקעברים ו:כ
152.תְהִלִּים יאב:דדמותוחמלה, חסד, וכו'מתתיהו ט:לו
153.תְהִלִּים יאח:יז, יחתחייתושלמשיחמובטחתלוק כד:ה-ז; א קורינתיים טו:כ
154.תְהִלִּים יאח:כב, כגהאבןהנדחתההיאראשהפינהמתתיהו כא:מב, מג
155.תְהִלִּים יאח:כוהקדושברוךהואהגישלישראלמתתיהו כא:ט
156.תְהִלִּים יאח:כולבואבעודביתהמקדשעומדמתתיהו כא:יב-טו
157.תְהִלִּים יגב:יאזרעדוד (פריגופו)לוק א:לב, מפעלות ב:ל
158.תְהִלִּים יבט:גהואהוכהמתתיהו כז:כו
159.תְהִלִּים יגח:א-ועליונותושלזרעדודמפליאהמלכיםמתתיהו ב:ב-ו
160.תְהִלִּים ידז:ג, ושירותוהארצישלהמשיחמתוארלוק ד:יח
161.מִשְׁלֵי א:כגהואישלחאתרוחה'יוחנן טז:ז
162.מִשְׁלֵי ח:כגנקבעמראשמתמידחזיון יג:ח, א פטרוס א:יט-כ
163.שִׁיר הַשִּׁירִים ה:טזהמקסיםלגמרייוחנן א:יז
164.יְשַׁעְיָהוּ ב:גהואילמדאתכלהעמיםיוחנן ד:כה
165.יְשַׁעְיָהוּ ב:דהואישפוטביןהעמיםיוחנן ה:כב
166.יְשַׁעְיָהוּ ו:אכשישעיהוראהאתכבודויוחנן יב:מ-מא
167.יְשַׁעְיָהוּ ו:חהאחדשנשלחעלידיאלוהיםיוחנן יב:לח-מה
168.יְשַׁעְיָהוּ ו:ט-ימשליםנופליםעלאוזנייםערלותמתתיהו יג:יג-טו
169.יְשַׁעְיָהוּ ו:ט-יבעיוורלמשיחוחרשלדבריומפעלות כח:כג-כט
170.יְשַׁעְיָהוּ ז:ידלהיוולדמבתולהלוק א:לה
171.יְשַׁעְיָהוּ ז:ידלהיותעמנואלאלהיםאיתנומתתיהו א:יח-כג, אTim. ג:טז
172.יְשַׁעְיָהוּ ח:חקראולעמנואלמתתיהו כח:כ
173.יְשַׁעְיָהוּ ח:ידאבןמעידה, סלעשלעבירהא פטרוס ב:ח
174.יְשַׁעְיָהוּ ט:א, בתחילתכהונתובגלילמתתיהו ד:יב-יז
175.יְשַׁעְיָהוּ ט:וילדשנולדהאנושותלוק א:לא
176.יְשַׁעְיָהוּ ט:ובןנתוןאלוהותלוק א:לב, יוחנן א:יד, אTim. ג:טז
177.יְשַׁעְיָהוּ ט:והוכרזכבןאלוהיםעםכוחהרומאים א:ג, ד
178.יְשַׁעְיָהוּ ט:והמופלא, פלהלוק ד:כב
179.יְשַׁעְיָהוּ ט:והיועץ, יעץמתתיהו יג:נד
180.יְשַׁעְיָהוּ ט:והאלהאדיר, אלגיבורא or. א:כד, טיטוס ב:ג
181.יְשַׁעְיָהוּ ט:והאבהנצחי, אביעדתיוחנן ח:נח, י:ל
182.יְשַׁעְיָהוּ ט:ונסיךהשלום, שרשלוםיוחנן טז:לג
183.יְשַׁעְיָהוּ ט:זלהקיםמלכותנצחיתלוק א:לב-לג
184.יְשַׁעְיָהוּ ט:זהדמותשלוסתםיוחנן ה:ל
185.יְשַׁעְיָהוּ ט:זאיןקץלממשלתו, לכסהמלכותולשלוםשלולוק א:לב-לג
186.יְשַׁעְיָהוּ יא:אנקראנצרתהענף, נצרמתתיהו ב:כג
187.יְשַׁעְיָהוּ יא:אמוטמתוךג'סיבנושלג'סילוק ג:כג, לב
188.יְשַׁעְיָהוּ יא:בנמשחברוחמתתיהו ג:טז, יז, מפעלות י:לח
189.יְשַׁעְיָהוּ יא:בהדמותשלוחוכמה, ידעוכו'קולוסים ב:ג
190.יְשַׁעְיָהוּ יא:גהואידעאתמחשבותיהםלוק ו:ח, יוחנן ב:כה
191.יְשַׁעְיָהוּ יא:דשופטבצדקמפעלות יז:לא
192.יְשַׁעְיָהוּ יא:דשופטבחרבפיוחזיון ב:טז, יט:יא, טו
193.יְשַׁעְיָהוּ יא:הדמות: צדיקונאמןחזיון יט:יא
194.יְשַׁעְיָהוּ יא:יהגוייםמחפשיםאותויוחנן יב:יח-כא
195.יְשַׁעְיָהוּ יב:בנקראיהושעמתתיהו א:כא
196.יְשַׁעְיָהוּ כב:כבהאחדשניתנהלוכלהסמכותלמשולחזיון ג:ז
197.יְשַׁעְיָהוּ כה:חתחייתהמתיםניבאהא קורינתיים טו:נד
198.יְשַׁעְיָהוּ כו:יטכוחתחייתהמתיםשלוניבאמתתיהו כז:נ-נד
199.יְשַׁעְיָהוּ כח:טזהמשיחהואאבןהפינההיקרהמפעלות ד:יא, יב
200.יְשַׁעְיָהוּ כח:טזקרןבטחא קורינתיים ג:יא, מתתיהו טז:יח
201.יְשַׁעְיָהוּ כט:יגהואהצביעעלציותצבועלדבריומתתיהו טו:ז-ט
202.יְשַׁעְיָהוּ כט:ידהחכמיםמתבלבליםמהמילהא קורינתיים א:יח-לא
203.יְשַׁעְיָהוּ לב:במקלטאדםיהיהמקוםמסתורמתתיהו כג:לז
204.יְשַׁעְיָהוּ לה:דהואיבואויצילאותךמתתיהו א:כא
205.יְשַׁעְיָהוּ לה:ה-ושיהיהשירותשלניסיםמתתיהו יא:ב-ו
206.יְשַׁעְיָהוּ מ:ג, דקדםלומבשריוחנן א:כג
207.יְשַׁעְיָהוּ מ:טהִנֵּהאֱלֹהֵיכֶם.יוחנן א:לו; יט:יד
208.יְשַׁעְיָהוּ מ:י.הואיבואלגמולחזיון כב:יב
209.יְשַׁעְיָהוּ מ:יאנותנתחייםרועהרועהיוחנן י:י-יח
210.יְשַׁעְיָהוּ מב:א-דהמשרתכגואלנאמןוסבלנימתתיהו יב:יח-כא
211.יְשַׁעְיָהוּ מב:בעניוושפליםמתתיהו יא:כח-ל
212.יְשַׁעְיָהוּ מב:גהואמביאתקווהלחסריתקווהיוחנן ד
213.יְשַׁעְיָהוּ מב:דהאומותיחכולתורתויוחנן יב:כ-כו
214.יְשַׁעְיָהוּ מב:והאור (הישועה) שלהגוייםלוק ב:לב
215.יְשַׁעְיָהוּ מב:א, ושלוהיאחמלהעולמיתמתתיהו כח:יט, כ
216.יְשַׁעְיָהוּ מב:זעינייםעיוורותנפתחו.יוחנן ט:כה-לח
217.יְשַׁעְיָהוּ מג:יאהואהמושיעהיחיד.מפעלות ד:יב
218.יְשַׁעְיָהוּ מד:גהואישלחאתרוחה'יוחנן טז:ז, יג
219.יְשַׁעְיָהוּ מה:כא-כההואיהוהומושיעפיליפינים ג:כ, טיטוס ב:יג
220.יְשַׁעְיָהוּ מה:כגהואיהיההשופטיוחנן ה:כב; הרומאים יד:יא
221.יְשַׁעְיָהוּ מו:ט, ימצהירשדבריםטרםבוצעויוחנן יג:יט
222.יְשַׁעְיָהוּ מח:יבהראשוןוהאחרוןיוחנן א:ל, חזיון א:ח, יז
223.יְשַׁעְיָהוּ מח:טז, יזהואבאבתורמורהיוחנן ג:ב
224.יְשַׁעְיָהוּ מט:אנקראמהרחםאנושיותומתתיהו א:יח
225.יְשַׁעְיָהוּ מט:המשרתמהרחם.לוק א:לא, פיליפינים ב:ז
226.יְשַׁעְיָהוּ מט:והואישקםאתישראלמפעלות ג:יט-כא, טו:טז-יז
227.יְשַׁעְיָהוּ מט:והואהישועהלישראללוק ב:כט-לב
228.יְשַׁעְיָהוּ מט:והואהאורשלהגוייםיוחנן ח:יב, מפעלות יג:מז
229.יְשַׁעְיָהוּ מט:והואהישועהעדקצההארץמפעלות טו:ז-יח
230.יְשַׁעְיָהוּ מט:זהואמתעבאתהאומהיוחנן א:יא, ח:מח-מט, יט:יד-טו
231.יְשַׁעְיָהוּ נ:גשמיםלבושיםשחוריםעלהשפלתולוק כג:מד, מה
232.יְשַׁעְיָהוּ נ:דהואיועץמלומדלעייפיםמתתיהו ז:כט, יא:כח, כט
233.יְשַׁעְיָהוּ נ:ההמשרתנקשרברצוןלציותמתתיהו כו:לט
234.יְשַׁעְיָהוּ נ:ונתתיאתהגבלחבטים.מתתיהו כז:כו
235.יְשַׁעְיָהוּ נ:והואהוכהעלהלחייםמתתיהו כו:וז
236.יְשַׁעְיָהוּ נ:וירקועליומתתיהו כז:ל
237.יְשַׁעְיָהוּ נב:זפרסםבשורותטובותעלהריםמתתיהו ה:יב,טו:כט,כח:טז
238.יְשַׁעְיָהוּ נב:יגהמשרתמרומםמפעלות א:ח-יא; אפסיים א:יט-כב, פילימון ב:ה-ט
239.יְשַׁעְיָהוּ נב:ידהמשרתהתעללבאופןמזעזעלוק יח:לא-לד; מתתיהו כו:וז, וח
240.יְשַׁעְיָהוּ נב:טועמיםנבהלומהמסרשלהמשרתלוק יח:לא-לד; מתתיהו כו:וז, וח
241.יְשַׁעְיָהוּ נב:טודמושנשפךמפזראומותעברים ט:יג-יד, חזיון א:ה
242.יְשַׁעְיָהוּ נג:אאנשיולאיאמינולויוחנן יב:לז-לח
243.יְשַׁעְיָהוּ נג:במראהשלגבררגילפיליפינים ב:ו-ח
244.יְשַׁעְיָהוּ נג:גבָּזוּילוק ד:כח-כט
245.יְשַׁעְיָהוּ נג:גנִדחֶהמתתיהו כז:כא-כג
246.יְשַׁעְיָהוּ נג:גצערויגוןגדולמתתיהו כו:לז-לח, לוק יט:מא, עברים ד:טו
247.יְשַׁעְיָהוּ נג:גגבריםמסתתריםמלהיותקשוריםאליומארק יד:נ-נב
248.יְשַׁעְיָהוּ נג:דתהיהלושירותריפוימתתיהו ח:טז-יז
249.יְשַׁעְיָהוּ נג:דחשבלהיותמקוללעלידיאלוהיםמתתיהו כו:וו, כז:מא-מג
250.יְשַׁעְיָהוּ נג:הנושאבעונשעלעוונותהאנושותב קורינתיים ה:כא, עברים ב:ט
251.יְשַׁעְיָהוּ נג:ההקרבתומספקתשלוםביןהאדםלאלוהיםקולוסים א:כ
252.יְשַׁעְיָהוּ נג:ההקורבןשלוירפאאתהאדםמחטאא פטרוס ב:כד
253.יְשַׁעְיָהוּ נג:והואיהיהנושאהחטאיםשלכלהאנושותא יוחנן ב:ב, ד:י
254.יְשַׁעְיָהוּ נג:ורצונושלאלוהיםשישאחטאעבורכלהאנושותגלאטים א:ד
255.יְשַׁעְיָהוּ נג:זמדוכאיםוסובליםמתתיהו כז:כז-לא
256.יְשַׁעְיָהוּ נג:זשתקבפנימאשמיומתתיהו כז:יב-יד
257.יְשַׁעְיָהוּ נג:זכבשקרבןיוחנן א:כט, א פטרוס א:יח-יט
258.יְשַׁעְיָהוּ נג:חמרותקיםונרדפיםמתתיהו כו:מז-כז:לא
259.יְשַׁעְיָהוּ נג:חהואהיהנשפטיוחנן יח:יג-כב
260.יְשַׁעְיָהוּ נג:חנהרגמתתיהו כז:לה
261.יְשַׁעְיָהוּ נג:חמתעלחטאיהעולםא יוחנן ב:ב
262.יְשַׁעְיָהוּ נג:טקבורבקברשלעשירמתתיהו כז:נז
263.יְשַׁעְיָהוּ נג:טחףמפשעולאעשהאלימותלוק כג:מא, יוחנן יח:לח
264.יְשַׁעְיָהוּ נג:טאיןרמאותבפיוא פטרוס ב:כב
265.יְשַׁעְיָהוּ נג:ירצונושלאלוהיםשהואימותלמעןהאנושותיוחנן יח:יא
266.יְשַׁעְיָהוּ נג:ימנחהלחטאמתתיהו כ:כח, גלאטים ג:יג
267.יְשַׁעְיָהוּ נג:יקםלתחייהוחילנצחהרומאים ו:ט
268.יְשַׁעְיָהוּ נג:יהואישגשגיוחנן יז:א-ה
269.יְשַׁעְיָהוּ נג:יאאלוהיםמרוצהלחלוטיןמסבלויוחנן יב:כז
270.יְשַׁעְיָהוּ נג:יאעבדאלוהיםיצדיקאתהאדםהרומאים ה:ח-ט, יח-יט
271.יְשַׁעְיָהוּ נג:יאנושאהחטאיםלכלהאנושותעברים ט:כח
272.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבמרומםעלידיאלהיםבגללקרבנומתתיהו כח:יח
273.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבהואיוותרעלחייוכדילהצילאתהאנושותלוק כג:מו
274.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבממוספרעםהעברייניםמארק טו:כז-כח
275.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבנושאחטאיםלכלהאנושותא פטרוס ב:כד
276.יְשַׁעְיָהוּ נג:יבהתערבלאלהיםלמעןהאנושותלוק כג:לד, Rom. ח:לד
277.יְשַׁעְיָהוּ נה:גקםלתחייהעלידיאלוהיםמפעלות יג:לד
278.יְשַׁעְיָהוּ נה:דעדיוחנן יח:לז
279.יְשַׁעְיָהוּ נה:דהואמנהיגומפקדעברים ב:י
280.יְשַׁעְיָהוּ נה:האלוהיםהיהמפאראותומפעלות ג:יג
281.יְשַׁעְיָהוּ נט:טזמתווךביןאדםלאלוהיםמתתיהו י:לב
282.יְשַׁעְיָהוּ נט:טזהואיבואלספקישועהיוחנן ו:מ
283.יְשַׁעְיָהוּ נט:כהואיבואלציוןכגואלםלוק ב:לח
284.יְשַׁעְיָהוּ ס:א-גהואהיהמאיראורלגוייםמפעלות כו:כג
285.יְשַׁעְיָהוּ וא:ארוחה' עליומתתיהו ג:טז-יז
286.יְשַׁעְיָהוּ וא:אהמשיחהיהמטיףאתהבשורהלוק ד:טז-כא
287.יְשַׁעְיָהוּ וא:אספקחופשמשעבודהחטאיוחנן ח:לא-לו
288.יְשַׁעְיָהוּ וא:א-בהכריזעלתקופתחסדגלאטים ד:ד-ה
289.יִרְמְיָהוּ כג:ה-וצאצאשלדודלוק ג:כג-לא
290.יִרְמְיָהוּ כג:ה-והמשיחיהיהגםאלוקיםוגםאדםיוחנן יג:יג, אTi ג:טז
291.יִרְמְיָהוּ לא:כבנולדמבתולהמתתיהו א:יח-כ
292.יִרְמְיָהוּ לא:לאהמשיחיהיההבריתהחדשהמתתיהו כו:כח
293.יִרְמְיָהוּ לג:יד-טוצאצאשלדודלוק ג:כג-לא
294.יְחֶזְקֵאל.לד:כג-כדצאצאשלדודמתתיהו א:א
295.יְחֶזְקֵאל.לז:כד-כהצאצאשלדודלוק א:לא-לג
296.דָּנִיֵּאל ב:מד-מההאבןשתשבוראתהממלכותמתתיהו כא:מד
297.דָּנִיֵּאל ז:יג-ידהואיעלהלגןעדןמפעלות א:ט-יא
298.דָּנִיֵּאל ז:יג-ידנעלהמאודאפסיים א:כ-כב
299.דָּנִיֵּאל ז:יג-ידשלטונויהיהנצחילוק א:לא-לג
300.דָּנִיֵּאל ט:כדלעשותקץלחטאיםגלאטים א:ג-ה
301.דָּנִיֵּאל ט:כדלעשותפיוסעלעווןהרומאים ה:י, ב קורינתיים ה:יח-כא
302.דָּנִיֵּאל ט:כדהואיהיהקדושלוק א:לה
303.דָּנִיֵּאל ט:כהההכרזהשלויוחנן יב:יב-יג
304.דָּנִיֵּאל ט:כולחתוךמתתיהו טז:כא, כא:לח-לט
305.דָּנִיֵּאל ט:כולמותעלחטאיהעולםעברים ב:ט
306.דָּנִיֵּאל ט:כונהרגלפניחורבןביתהמקדשמתתיהו כז:נ-נא
307.דָּנִיֵּאל י:ה-ומשיחבמצבמהוללחזיון א:יג-טז
308.הוֹשֵׁעַ יא:אהואייקראלצאתממצריםמתתיהו ב:טו
309.הוֹשֵׁעַ יג:ידהואיביסאתהמוותא קורינתיים טו:נה-נז
310.יוֹאֵל ב:לבלהציעישועהלכלהאנושותהרומאים י:ט-יג
311.יוֹנָה א:יזמוותותחייתהמשיחמתתיהו יב:מ, טז:ד
312.מִיכָה ה:בנולדבביתלחםמתתיהו ב:א-ו
313.מִיכָה ה:בשליטבישראללוק א:לג
314.מִיכָה ה:במתמידיוחנן ח:נח
315.חַגַּי ב:ו-טהואהיהמבקרבביתהמקדשהשנילוק ב:כז-לב
316.חַגַּי ב:כגצאצאשלזרובבללוק ב:כז-לב
317.זְכַרְיָה ג:חעבדאלוקיםיוחנן יז:ד
318.זְכַרְיָה ו:יב-יגכומרומלךעברים ח:א
319.זְכַרְיָה ט:טברכובשמחהבירושליםמתתיהו כא:ח-י
320.זְכַרְיָה ט:טראהכמלךיוחנן יב:יב-יג
321.זְכַרְיָה ט:טהמשיחיהיהצודקיוחנן ה:ל
322.זְכַרְיָה ט:טהמשיחיביאאתהגאולהלוק יט:י
323.זְכַרְיָה ט:טהמשיחיהיהעניומתתיהו יא:כט
324.זְכַרְיָה ט:טמוצגלירושליםרוכבעלחמורמתתיהו כא:ו-ט
325.זְכַרְיָה י:דאבןהפינהאפסיים ב:כ
326.זְכַרְיָה יא:ד-ובבואו, יהיולישראלמנהיגיםלאראוייםמתתיהו כג:א-ד
327.זְכַרְיָה יא:ד-והדחייהגורמתלאלהיםלהסיראתהגנתולוק יט:מא-מד
328.זְכַרְיָה יא:ד-ונדחהלטובתמלךאחריוחנן יט:יג-טו
329.זְכַרְיָה יא:זמשרדל"עני", השרידהמאמיןמתתיהו ט:לה-לו
330.זְכַרְיָה יא:חחוסרהאמונהמאלץאתמשיחלדחותאותםמתתיהו כג:לג
331.זְכַרְיָה יא:חבָּזוּימתתיהו כז:כ
332.זְכַרְיָה יא:טמפסיקלשרתאתאלהשדחואותומתתיהו יג:י-יא
333.זְכַרְיָה יא:י-יאהדחייהגורמתלאלהיםלהסיראתההגנהלוק יט:מא-מד
334.זְכַרְיָה יא:י-יאהמשיחיהיהאלוקיםיוחנן יד:ז
335.זְכַרְיָה יא:יב-יגנבגדתמורתשלושיםפיסותכסףמתתיהו כו:יד-טו
336.זְכַרְיָה יא:יב-יגנִדחֶהמתתיהו כו:יד-טו
337.זְכַרְיָה יא:יב-יגשלושיםכסףיצוקבביתיהוהמתתיהו כז:ג-ה
338.זְכַרְיָה יא:יב-יגהמשיחיהיהאלוקיםיוחנן יב:מה
339.זְכַרְיָה יב:יאתגופושלהמשיחיחורריוחנן יט:לד-לז
340.זְכַרְיָה יב:יהמשיחיהיהגםאלוקיםוגםאדםיוחנן י:ל
341.זְכַרְיָה יב:יהמשיחיידחהיוחנן א:יא
342.זְכַרְיָה יג:זרצונושלאלוהיםהואימותלמעןהאנושותיוחנן יח:יא
343.זְכַרְיָה יג:זמוותאליםמארק יד:כז
344.זְכַרְיָה יג:זגםאלוהיםוגםהאדםיוחנן יד:ט
345.זְכַרְיָה יג:זישראלהתפזרוכתוצאהמדחייתומתתיהו כו:לא-נו
346.זְכַרְיָה יד:דהואהיהחוזרלהרהזיתיםמפעלות א:יא-יב
347.מַלְאָכִי ג:אשליחשיכיןאתהדרךלמשיחמארק א:א-ח
348.מַלְאָכִי ג:אהופעהפתאומיתבמקדשמארק יא:טו-טז
349.מַלְאָכִי ג:אשליחהבריתהחדשהלוק ד:מג
350.מַלְאָכִי ד:המבשרברוחושלאליהומתתיהו ג:א-ג, יא:י-יד, יז:יא-יג
351.מַלְאָכִי ד:ומבשריהפוךרביםלצדקהלוק א:טז-יז

Pin It on Pinterest

Share This