Antiszemitizmus és keresztényellenesség

Antiszemitizmus és keresztényellenesség

Talán különös a cím, mivel a kettőt nem igen szokták egybe kezelni, sőt a másodikat igen ritkán tárgyalják. Számomra nem azért fontos mindkét fogalmat együtt tárgyalni, mert mindkét csoporthoz tartozom, hanem sokkal inkább, mert az ellenség fokozottan támadja elsősorban mindazt, ami YHWH-é, és mivel mindkét nép Ő általa választott, párhuzamosan, ugyanabból a forrásból és eszközökkel folyik ellenük a támadás.

Az antiszemitizmus elemzésénél, már az első lépéseknél hibába esik mindkét fél, antiszemiták és antifasiszták egyaránt. Emberi, társadalmi, történelmi, politikai és gazdasági szemszögből vizsgálják a problémát. De még, ha valaki vallási szempontból is közelíti meg a témát, az is általában hiányos. 
Vannak a zsidóságon belül igen jó, de valljuk be, igen rossz példák is szép számmal. Az egyik fél az egyiket aspektust, a másik a másikat hangsúlyozza ki, kinek-kinek az érdeke szerint. Ideje volna olyan emberek felszólalását is hallani, akiknek sem a zsidógyűlölet, sem azok elvakult hamis szeretete nem motivál, hanem kizárólag az Igazság. 

Az Antiszemitizmus egy igen sokat, sőt túltárgyalt téma, aminek erőltetése épp a fogalom fokozását szolgálja. Ugyanis bármilyen súlyos volt történelmünk során az ellenünk folyó gyűlölet és annak következményei, a 90-es évektől a mai napig tartó folyamatos és vízözön-szerű zsidó “siránkozás” nem igen a mártírok emlékét és a saját jobb jövőnket szolgálja, hanem épp ellenkezőleg. Zsidóként gondolkodva pedig alapjából nem érthető, hogy bajunkat, fájdalmunkat miért kell ilyen szinten szappanoperává degradálni és gyászunkat, mint gyöngyöket a disznók elé szórni, amit a tapasztalat is igazol, hogy megtaposnak velünk együtt. A disznó szót értsd az aljas és gyűlölet teli szellemiségekre, melyek sokakat uralnak.

Továbbá vannak más és a sajátunkat megelőző holokausztok a történelemben, melyek feledésbe merültek. Mikor készült valaha film az örmények irtásáról a törökök által, vagy a belga kongóban lemészárolt 5 millió afrikairól, akik bár nem a gyűlölet áldozatai lettek, hanem egy elmezavarodott király adminisztratív hóbortjának estek áldozatul. De beszélhetnék Európa talán első és legrégibb népirtásáról, amikor szintén török kard által az ősmagyar lakosság 2/3-át eltörölték, szinte a történelemkönyvekből is.

Az antiszemitizmus gyökereiről és okairól igen sokat olvashatunk az interneten. Az írások szinte mind vagy az egyik, vagy a másik fél érdekeit képviselik egyoldalúan. Antiszemita oldalon természetesen relativizálják és igyekeznek bizonygatni jogosságát, a másik oldalon pedig a másik véglet az uralkodó szemlélet és a legkisebb kritikára is antiszemitizmussal vádolnak vissza. Sokan gondolhatják, hogy magam is zsidóként és a honlapunk jellege miatt egyértelműen ez utóbbi kategóriának az álláspontjait fogom tükrözni. Nem így lesz.

Magam részéről, mint minden más témában kizárólag az Örökkévaló igazsága az egyetlen mérce, ami szerint bármit vizsgálni és kijelenteni merészelek. Az antiszemitizmus témája, ahogy ma, a két szembenálló oldal tálalja tévútra és további széthúzáshoz vezet. Ahhoz, hogy ezt a témát tisztán lássuk, kizárólag YHWH szemszögét lehet figyelembe venni. Ki kell szakadni abból a kétdimenziós, jobb/balliberális csőlátásból, ami az igazságtól eltávolít, és nem rendezi a zsidó kérdést.

YHWH álláspontja pedig nyilvánvaló a Szentírásban. Örök szövetség és hűség Elohim részéről, azonban büntetés, száműzetés és átok azok számára, akik eltávolodnak. (Ebal/Garizim). Igazságos Atyaként, gyermekeit sosem fogja meggyűlölni és elvetni. Ezek elpártolása pedig következményeket vonzanak maga után. A rossz következmények pedig jelek a gyermek számára, hogy rossz úton jár így meg legyen a lehetősége, hogy hosszútávon visszatérjen az engedelmesség útjára és végül győztesen jöjjön ki.

Az antiszemitizmus gyökere

Az antiszemitizmus valódi és egyetlen gyökere maga Sátán. A gyökér az, hogy az ellenség mindent és elsősorban azt gyűlöli ami YHWH-é. Így a két választott nép – az elsőszülött, a zsidó, illetve a második, a Népbeli, aki Krisztusban újjászületett tényleges és nem csupán névleges keresztény – az a két embercsoport, akit Sátán a leginkább gyűlöl és támad. És nem csak gyűlöli, hanem igyekszik magának kisajátítani, saját tervei kivitelezésében felhasználni, egymás ellen fordítani és a kívülállók számára ellenszenvessé tenni.

Sátán választott népe

Amint sokan tudjuk, az Örökkévaló majma mindent majmol, ami az Örökkévalóé! Így ne lepődjön meg senki azon az állításon, hogy ha a zsidó nép YHWH választott népe, akkor automatikusan Sátán választott népe is. Ez azt jelenti, hogy fokozottan meg fogja környékezni mindazokat, akik YHWH-val szövetségben vannak, hiszen, akik nincsenek, azok vele vannak szövetségben, azokért nem kell harcolnia.

Ennek célja egyszerű. Minél több embert kell meggyőzni arról, hogy ami YHWH-é, ami Vele kapcsolatos, sőt önmagát az Örökkévalót egyszerűen kerülni érdemes. Így járatja le a zsidóságot és a kereszténységet egymás szemében és a világ előtt is. Mivel sem a zsidóság nagy része nincs Krisztusban, sem a kereszténység többsége nincs újjászületve Őbenne, hanem külső rajongói csupán, így egymás gyűlöletének keltése által mélyebben meggyökerezi mindkét felet, abban a Jézussal, vagy Jézus nélküli vallásosság állapotában, amiben vannak. A zsidóság ellen tanúsított keresztény magatartás: szidalmazások, korábbi üldöztetések és behelyettesítő teológiája, illetve bálvány seregével megfűszerezett Jézus kultusza csak megerősíti a választott népet Krisztus tagadásában. És fordítva, a talmudi túlkapások és elferdülések nem szolgálják a kereszténységnek, az eredeti gyökérbe való beoltását. A zsidó és vallásos keresztény nem jön rá, hogy vissza kellene térni az eredeti bibliai forráshoz, Igéhez és felhagyni a talmudi és keresztény egyházi rárakódásokkal, hogy Jesua valódi lényegét végre megértsék.

A lejáratás eszközei

Ahhoz, hogy a valódi zsidóságot gyűlöletessé tegye, az ellenség a világ legősibb taktikáját használja: a lejáratást. Közülünk, származásuknál fogva zsidónak számító embereket saját uralma alá vesz, vagy azokon keresztül születnek meg fejedelemségek, akik működésük által az egész népre rossz fényt vetnek. Az emberek pszichológiai működése alapvetően az egyszerűsítésre törekszik igen primitív módon. Ha fehérként Afrikába járva látok egy bennszülöttet megenni a szomszédját, akkor hazatérve azt fogom hirdetni, hogy az afrikaiak mind kannibálok, oda ne is menjen senki, sőt lehet, hogy a baj megelőzése érdekében a “legokosabb” lenne előre megszabadulni tőlük mielőtt mindannyiunkat felzabálják. Így születtek meg az inkvizíciók, pogromok, egészen a nácik végső megoldásáig. A mi zsidó “kannibáljaink” azok, aki már a hamis zsidó hagyományokhoz sem kötődnek, akik más szellemi uralmat tudatosan fogadnak el. Itt nem kimondottan a buddhizmusban, hinduizmusban, vagy akár a kereszténységben, vagy bármilyen más vallásban feloldódott zsidókra gondolok, hanem azokra, akik konkrétan valamilyen nyíltan, vagy burkoltan antikrisztusi szabadkőműves társasághoz tartoznak, vagy az ebben gyökerező világnézeteket vallják és szolgálják.

Ismerjük azokat az egyéneket, családokat, dinasztiákat, akik a mammon teljes szolgálatában valódi pénzbirodalmakat építettek fel és világuralomra törekednek egyre-inkább. Sajnos nem maréknyi emberről van szó, hanem több ezerre is tehető azok származásilag zsidók számát, akiknek eddig, az egész életük az antiszemitizmus gerjesztésére és az Antikrisztus eljövetelének az előkészületére van szentelve. Ők azok, akik minden harmadik hollywoodi filmet a Soá-ról forgatnak, akik saját népük véréből élnek, mint vámpírok és saskeselyűk, miközben a népek tömegében gerjesztik a frusztrációt a bűntudat mesterséges gerjesztése által.

Közös őseink vannak vér szerint, azonban közös Teremtőnkhöz és Urunkhoz már nincs közük, egyesek esetében soha nem is volt születésük előtt-től fogva.

De vannak a múltból jól bevált telejesen hamis, némely peidg sajnos valóság alapon fekvő elméletek is:

  • Vérvád

Európában a 19. században jól ismert és bevált módszere az akkori tudatos antiszemitáknak, amivel a zsidók iránti ellenszenvet tudták gerjeszteni szélesebb körben. Természetesen a legostobább talmudi törvény sem szólít fel semmilyen zsidót, hogy embert öljön, sőt gyereket, illetve, hogy annak véréből bármiféle ételt készítsen. A legprimitívebb dolog azt gondolni, hogy a vérfogyasztás tilalmát vér komolyan vevő zsidóság épp vérrel fogja megfűszerezni azt a pászkát, mely a nép és Elohim közötti kapcsolat egyik szimbóluma. Ennek a vádnak, semmilyen igazság alapja nincs és sosem volt. A híres magyarországi esetnél is kiderült, hogy az áldozat egyik férfirokona volt a vétkes, és bár ezt a bíróság bebizonyította, léteznek még tanult, írni-olvasni tudó, diplomás azonban démonizált emberek, akik ezzel a rég lezárt esettel igyekeznek tovább gerjeszteni a zsidóellenességet.

  • Talmudi elferdülések

Gyakran vádolják a zsidó irodalmat, rasszizmussal és gyűlöletkeltéssel. Az ezt bizonyító kijelentések bőven megtalálhatóak valóban. A népek folyamatos évezredes ellenséges fellépése a zsidó néppel szemben sokunkban nem igen az irántuk érzett szimpátiát generálta valóban. A kiválasztottsági státuszt, mint minden más kérdést a zsidó irodalom ferdítve és emberi síkra degradálva hirdeti és elemzi. Így nem meglepő, hogy bántalmazott és kisebbségi komplexusban szenvedő népként a zsidóság is igyekszik kompenzálni frusztrációit. A pszichológia ezt a folyamatot rég ismeri és vizsgálja. Talán kevésbé mondja ki, hogy nem csupán az egyéneknél fordulhat elő, hanem egész közösségek, népcsoportok és nemzeteknél is működik. Szellemben azonban semmiképp sem elfogadható semmilyen zsidó felsőbbrendűségi érzés és tudat. A kiválasztottság bennünket nem egyeduralkodó királyokká tesz, akiket a többiek szolgálnak teljes alárendeltséggel, hanem ahogy egy másik írásomban is szerepel, szolgálatra lettünk kiválasztva. (Választott nép?). Ahogy Jesua is a legnagyobbként a legkisebb szerepét vette fel, mikor tanítványai lábát megmosta. Azért tette, hogy mindig emlékezzünk, és soha ne szálljon dicsőség a fejünkbe. A kiválasztottság nem más, mint elsőszülöttség. Idősebb testvérként, bennünket a kisebb testvérek nem, hogy szolgálnak, hanem nekünk vannak kötelességeink velük szemben. A szülőket segítve, mi is terelgetjük, etetjük, tisztába tesszük akár, főzünk, pakolunk utánuk, egyszóval neveljük a szülők jobbkezeiként, az utánunk érkezőket. Amit mi már tudunk, azt azonnal továbbadjuk – tovább kellene, kellett volna adni. Kiválasztottságunk kizárólag így értelmezhető.

A hagyományos zsidóság ebből a szerepből egy időre kiesett, ezért nem is kérhető ez számon rajtuk Krisztus elvetése és annak felismerése közötti időszakban. Ez viszont nem mentség arra a bűnükre, hogy kiválasztottságuknak elferdült értelmezésével a Népek dühét és gyűlöletét fokozzák, egyszóval az antiszemitizmust táplálják.

Az ellenség továbbá, az amúgy is alapjaiban antikrisztusi zsidó irodalomba becsempészte a pedofília lejárató eszközét is. Akárhogy is próbálja szépítgetni és magyarázgatni az ellenkezőjét a zsidóság, a talmud egyes részeiben olvasható, miként és milyen körülmények között engedélyezett a dolog. Ez a zsidóság számára egy olyan szennyfolt, amivel szemben többségük érthetetlenül áll és a dolgot vagy kimagyarázzák, átértelmezik, vagy egyszerűen elhallgatják. De még olyan esetnek is voltam tanúja, amikor egyesek elfogadják és még hirdetik is.

A rabbinikus irodalomban elrejtett ilyen szélsőségesen nyílt aberráltság pedig legyen szembesülés a zsidók számára, hogy miféle gyökere van a Mishna, Talmud, Guemarra, Zohar és egyéb rabbinikus irodalomnak.

  • Világ összeesküvés elmélete

Ami valójában nem elmélet, hanem egyre nyilvánvalóbb valóság. Ahogy feljebb említettem, szép számmal használja az ellenség népünk tagjait is e-tervének kivitelezésében, de számuk az összes összeesküvőkhöz képest még mindig elenyésző. Több köztük a megkeresztelt, mint a körülmetélt. Mégis elsősorban a zsidó származásúak vannak előtérben, ők ülnek a legelőkelőbb székekben, róluk beszélnek és őket látni a legtöbbet és úgy fest, hogy lényegében ők mozgatják a leginkább a cérnákat. Valóban értékes tudással és élettapasztalattal, 3500 éves túlélési ösztönnel megáldott egyének, akik remekül tudnak szolgálni bármilyen ügyet, legyen az jó, vagy rossz, az Örökkévaló szolgálata, vagy akár az Antikrisztusé. A probléma itt is az általánosítás, melyet olyan röpiratok is megerősíteni igyekeznek, mint a jól ismert egyértelműen valamilyen kozák által megfogalmazott “A Cion bölcsek jegyzőkönyve”. Az írás olyan stílusban, szellemiségben és terjedelemben íródott (néhány oldal csupán), mely igen távol áll a zsidó gondolkodástól. Az irat nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy elhitesse a népekkel, hogy az össz-zsidó nép világuralomra tör.

  • Kereszténység lejáratása

A jó értelemben vett keresztény fogalom a rossz értelemben vett kereszténységgé fokozása ugyanígy folyik 2000 éve. Manapság itt is a pedofília az egyik leginkább használt eszköz, amivel az ellenség igyekszik lejáratni az valódi Egyházat. A csupán külsejükben és felületesen kereszténynek látszó bálványimádó papok elferdüléseiről úgy gondolom, hogy felesleges több szót ejteni, mindenki számára ismeretes. A probléma azonban túlmutat azon, hogy saját egyházukat lejáratják, hiszen alapjából Krisztus Teste elleni merényletként hozta létre a római egyházat az ellenség. A probléma az, hogy a külsős, köztük a zsidók is, nem tesz semmilyen különbséget keresztény és keresztyén között. Az efféle botrányos hírek hallatán valóban nem fog a zsidó vagy akár az iszlámhívő, vagy bárki más késztetést érezni, hogy betérjen egy keresztény közösségbe, hogy a Megváltóról, az Evangéliumról halljon. Tudnunk kell, hogy a zsidó és egyéb nem keresztény csoportok számára a katolicizmus és a többi keresztény felekezet egy és elválaszthatatlanul ugyanaz (ahogy a mi oldalunkról, többségünk sem igen tesz különbséget mondjuk szunita és siita iszlám között). Így maga az Egyház, Krisztus Testének a tekintélyét is rombolja mindaz, aki Jézus papjának beállított személyként bármi bűnt elkövet. Óriási és további merényletsorozatok ezek Krisztus Teste ellen!

De nincs szükség sorolni a többi és gyakrabban használt eszközöket, bűnöket és azok emlékeit: behelyettesítő teológia, inkvizíció, keresztes háborúk, pogromok, holocaust, stb…, ami nem éppen a zsidók Krisztushoz való megtérését szolgálja.

De merénylet Krisztus Teste ellen az is, amikor felekezetek egymással nem testvéri, hanem háborús viszonyban állnak. Miként vágyna, akár egy katolikus arra, hogy a reformáció útján elinduljon, amikor azt látja, hogy csak viszály és káosz uralkodik azon az oldalon? Érthető, hogy sokan a meglevő egyházuk, bár hamis, de emberileg mégis békét tükröző bálványhalmazban maradnak inkább és talán jobban is teszik. A protestánsok pedig addig ütik egymást, amíg kifulladva a római egyház mindenkit kibékítő ökumenikus szárnyai alá nem menekülnek, így megtagadva mindent, amit a reformáció YHWH-szerinti módon valaha adott a világnak.

Véleményem szerint ez utóbbi folyamatok a legsúlyosabb keresztényellenes eszközök amióta a reformáció megindult.

Létezik-e jogos antiszemitizmus?

Egyértelműen igen. Az előzőekben leírt valóságok alapján, bárkinek van-e még kétsége efelől? Vannak “jó antiszemiták”. Illetve pontosabban nincs jó antiszemitizmus, viszont antiszemitizmus származhat jó gyökérből is és jó is származhat az antiszemitizmusból. De ez is kizárólag a célpont számára, a zsidó számára igaz. Akiből jön, az mindig átok alá helyezi magát általa.

A Tórában Mózesen keresztül megkaptuk az ígéretet, hogy amint eltávolodunk YHWH akaratától és törvényétől, üldözni fognak bennünket az idegen népek. Utolérnek átkok és betegségek, melyek az Ebal hegyen lettek kihirdetve. Természetesen nem mindegy az ellenfél szemszögéből, hogy milyen indulattal és miként üldöz bennünket. De vannak antiszemiták, akik egy hajszálunkat sem mernék meggörbíteni, annyira tisztelik a másik embert és nincs bennük alapvetően zsigeri gyűlölet, illetve gyilkos indulat, hanem a gyűlölet rájuk rakódik, akkor, amikor például ránk tekintenek.

  • Mikor történik ez?

Mondjuk akkor, amikor egy nem-zsidó a saját szívébe vésett Elohim törvényei szerint keresi az Igazságot, mely Igazság ránk lett bízva. Azonban amikor ránk tekint, azt látja, hogy nem csak a Tórát visszük, hanem egyéb emberi törvényeket, talmudokat, mishnákat, melyek gyakran oly ostobák és aljasak, hogy Elohim-nak tulajdonítani őket önmagában az Örökkévaló káromlása. Ez pedig sérti a tisztaszívűek lelkiismeretét és emiatt merőben csökken az irántunk érzett szimpátia.

Vagy még rosszabb, amikor már a Tórát sem visszük magunkkal és ilyenkor az a kérdés, hogy minek vagyunk egyáltalán?

De még ennél is rosszabb, amikor nem csak elhagyjuk a Tórát, hanem ki is dobjuk, meggyalázzuk azáltal, hogy épp az ellenkező tanokat hirdetjük. Ilyen a görög gyökerű demokrácia, a szabadosság széles skálája, evés, ivás, drogozás, szexuális elhajlások pártolása, hirdetése, erőltetése. Ez történik, amikor zsidóként, zsinagóga helyett mindenféle nép parlamentjeiben székelsz, és onnan szónokolsz. Nem a Tóra tanait hirdeted, hanem azzal ellentétes, világi nézeteket. Ilyen eset az is, amikor szombaton, zsinagóga helyett kimész az Andrássy-ra és felvonultatod a melegeket és egyéb transzvesztitákat a gojok orra alatt, miközben ők csak egy jót szerettek volna sétálni családjukkal/gyerekeikkel és nem biztos, hogy ebben a látványban és “örömben” szerettek volna részesülni kora tavasszal. Amikor bár nem vagy nyíltan és tudatosan szabadkőműves, de annak szellemiségét elfogadod és bábjaként szolgálsz neki, mondván soha többé holokausztot és erőszakot, mindenkit-mindenáron vakon fogadjunk el és fogadtassuk el mindenkivel.

Magam is ismerek olyan (fő)”rabbit” aki Szombaton vígan felolvassa a Tórából héber nyelven, hogyan kell megkövezni azt, aki férfiként férfivel hál, majd vasárnaptól péntekig folyamatosan posztolja a melegek házasságát pártoló cikkeket. De az előbb említett Gay Pride (and Prejudice) menet magyarországi szervezője is zsidó származású, ismét remek reklám népünk számára!

Mindeközben az ellenség önfeledt örömben ujjong, hiszen a holokausztot te magad viszed végbe saját magadban és a legsúlyosabb szinten, szellemben. Hitlernek, őseidnek csak a testét sikerült elpusztítania.

És van még az az eset is, amikor vakon védünk egyes kisebbségeket és azok jogait, miközben kötelességet nem várunk el tőlük. Tesszük ezt úgy, hogy a jó kis biztonságos és kisebbség-mentes zsidó negyedeinkből kiszólunk és lefasitázunk olyan többségi társadalomhoz tartozó embereket, akik valamilyen szinten fellépnek, kritizálnak, panaszkodnak népcsoportok ellen. Azért háborodnak fel, mert ki vannak szolgáltatva és kénytelenek együtt élni olyanokkal, akik léhasága, lustasága, dolgozni nem akarása és bűnözése már szinte pokollá változtatta az életüket. Ezek ellen, a többséghez tartozókat nem védi sem a politika, sem hatásos törvény így a rendőrség sem. A körzetekben ahol élnek, gyakran ők vannak kisebbségben a hivatalos kisebbséggel szemben. Amikor pedig megelégelik a folyamatos zajt, lopást, stb. és mernek szólni az érintetteknek és eléjük áll egy több fős család, vagy társaság, ki védi meg őket velük szemben? Gőzöd nincs milyen köztük élni, de leszólod ezeket az áldozatokat, akik nem tehetnek másképp, mert nincs elég anyagi forrásuk, hogy kitörjenek a gettókból, putrivá vált élettereikből. Majd csodálkozol, hogy ezek viszonzásul nem igen szimpatizálnak a fajtánkkal? Csodálkozunk, hogy áramot vezetnek be a kerítésekbe, milíciákat, önvédelmi csoportokat és gárdákat hoznak létre? Nem a mi felelősségünk is valahol? És ki beszél arról, hogy talán a cigányság feltörekvő és tisztességes részének árt ez az egész a leginkább, akiknek iszonyatosan nehéz személyük elfogadtatása, bár szeretnének a társadalom elismert és megbecsült tagjai lenni?

És ugyanez a helyzet a migráns kérdéssel. Ha beteszi ide az iszlám a lábát, garantáltan az antiszemita támadások fognak elsőként és főként megjelenni. Addig állj ki az érdekeikért, amíg saját arcodba robbannak. De akinek még mindig kétségei vannak afelől, mekkora fekély a migráció, szívesen adok személyesen felvilágosítást bárkinek, akit érdekel, bátran keressen fel. Jómagam egy arab negyedben nőttem fel Brüsszel belvárosában. 20 éves tapasztalatomat a témában szívesen megosztom bárkivel, aki még kételkedne. Úgy gondolom, alig túlzok, ha azt mondom, hogy saját fülemmel többet hallottam a: “rohadt zsidó” jellegű szitkozódásokat életem során odakint utcán, iskolában, bárhol, mint az 1945 után született zsidók összessége idehaza. (nem nekem mondták, hisz nem tudták rólam, hanem bárkinek, egymásnak akár, amikor szitkozódni támadt kedvük, ami elég gyakran megesett, ha nem éppen indulatból, akkor jókedvből, nevetések közepette. A lényeg, hogy szóljon).

Úgy gondolom, hogy ha ezekbe jól belegondolunk, hamar rájövünk, hogy igenis van jogos antiszemitizmus, amiről kizárólag magunk tehetünk. Ez az a fajta, mely jelzésként reményt ad a zsidónak és esetleg észbe kap és kijózanodik a mindenféle világi szédültségéből. Ez az antiszemitizmus olyan, mint amikor az orvos kijelenti, hogy baj van. Nem jó hallani, de amíg nem történik meg, a gyógyulás folyamata meg sem tudna indulni. Ezt az ígéretet kaptuk Mózesen keresztül, ideje felismerni és a helyén kezelni és nem mindenben a másikat tartani felelősnek és folyamatosan az antiszemita vád mögé bújni.

Ez a fajta “jó” antiszemitizmus azonban kizárólag a zsidó számára számít jónak. Sátán legfőbb akarata, hogy gyűlölj mindent ami YHWH-é. És ne gondold, hogy a zsidó bármiféle elferdülése téged feljogosít arra, hogy gyűlöld, akkor sem, ha ez számára ígéret a gyógyulás elindításához. Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, a ki által esnek. (Lukács 17:1). Ide is vonatkozik!

Ne ess csapdába. Sem a gyűlölet csapdájába, sem a túlzott elfogadás csapdájába. Mint minden más embernél is igaz, a zsidóra is fokozottan igaz, hogy ha gyűlölöd a másikat, akit YHWH teremtet, akkor átok alá helyezed magadat. Gyűlölni kell, de kizárólag az emberben levő bűnt. Meg kell tanulni és elkérni az Örökkévalótól, hogy szeretni tudjuk a bűnöst, miközben nem hagysz fel a bűn gyűlölésével. Ez igen nehéz dolog, kizárólag a Szent Szellem tudja működtetni ezt is bennünk.

Zsigeri antiszemitizmus
Az előzővel szemben létezik az a fajta, amit én zsigeri antiszemitizmusnak nevezek. Amikor teljesen mindegy, hogy a zsidó mit csinál, vagy mit nem, mennyire rendezett kapcsolata Elohim-mal, vagy sem, de még, ha Krisztusban újjá is születtél, minden esetben a vesztedet akarja! Létezik az a fajta gyűlölet, mely végleges és korlátlan és kimondottan démoni gyökerű.

Vannak démonok által megszállt emberek, de vannak emberré vált démonok is. Ezek ellen csak az ima és YHWH keze tud megvédeni. Ilyen gyökerű volt természetesen minden olyan történelmi esemény, mely a zsidóságot bántani, elpusztítani szándékozta Ezsautól, Hámán, a Kozákok és Hitleren keresztül, egészen máig.

A zsidó nép kiválasztottságát tömeges bizonyíték támasztja alá. Nem csupán az Ószövetségben leírtak, hanem az, hogy a Megváltó is közülünk való volt, illetve az, hogy kis létszámunk és történelmi nehézségeink ellenére, még mindig megvagyunk.

Krisztus megtagadását követően, népünk nagy része karanténba lett helyezve és nem elvetve. Krisztus vére rajtunk volt és lesz, ahogy egyesek akkor kimondták Pilátus előtt, mindaddig, amíg egyénenként ezt a vért el nem fogadjuk bűneink bocsánatára és újjá nem születünk általa. 

Ki az, aki még mindig nem fogja fel, hogy máig való túlélésünk teljesen irracionális tény. Vakság, vagy ostobaság, vagy feljebb említett zsigeriség? Mindegyikből Krisztus képes egyedül kihozni, ha ebben szenvedsz, mint ahogy a zsidóságot is, a mindenféle elferdüléséből.

3500 éve szinte 50 évenként próbálnak kiirtani, megsemmisíteni, száműzni bennünket, mégis megmaradunk.

A világ egyik legkisebb létszámú népe, ennyi ide-oda hurcolással és ellene elkövetett merénylet után, lehetetlen történelmi és szociológiai szempontból, hogy megmaradjon ennyi időn keresztül. Egyetlen nép létezik rajtunk kívül, mely annyi idős, mint mi, a Kínaiak. Ők a másik véglet és túlélésük záloga a mérhetetlen létszám és tömeg. Teljesen érthető az esetükben, mi pedig épp az ellenkezője vagyunk, azaz emberileg nézve, rég el kellett volna tűnnünk a világ felszínéről.

Aki nem látja be mindezt, kérjen látást és szabadulást a Messiástól, mert többek között, antiszemita sem lesz a Mennyeknek Országában, még, akkor sem, ha igen jó oka is volt rá.

Filoszemitizmus

Amint azt korábban említettem, minden vak és humanista álláspont a szélsőségesség egy másik formája, amely általánosságban generálja és szítja az antiszemitizmust és a gyűlöletet.

A filoszemitizmus, a zsidó mindenáron történő védelme szintén a gyűlölet forrása, sőt néha a zsidó identitás gyilkosává is válik, mivel nem talál más és jobb megoldást a gyűlölet elleni küzdelemre, mint az identitás(ok), a kommunitarizmus minden formájának a felszámolása. Így minden embert a világ individualista polgárává igyekszik alakítani.

Sok filoszemita tagadja a zsidó nemzet létezését, úgy tekint rá, mint a történelem találmányát, amely szerintük a primitív vallási hagyományok szüleménye.

A zsidók védelmezőinek jó része (köztük sokan maguk is zsidók) innentől fogva rosszabb, mint az antiszemiták, mert az utóbbiak legalább nem tagadják a zsidó nép létezését. A maguk részéről, a filoszemiták az antiszemitizmus megszüntetésére törekednek azáltal, hogy meg akarják szüntetni magát a szemitizmust, azaz a zsidó identitást. Ez a törekvés a legalaposabb és legszélsőségesebb antiszemita támadás, amit el lehet képzelni. Ahogy korábban jeleztem Hitlernél is pusztítóbb a tevékenységük: Ne féljetek azoktól sem, akik a testet megölik, de a lelket megölni nincs hatalmukban! Féljétek inkább azt, akinek a lelket is, testet is hatalma van a gyehennán elveszteni! Máté 10:28

Mikor hagyjuk végre abba, hogy minden zsidót egy kosárba teszünk, még a filoszemita és az antirasszista oldalon is? Mindaddig, amíg nem teszünk különbséget azon zsidók között, akik jók, és senkinek sem ártanak azokkal szemben, akik közülünk valók, de egészen más utakon járnak, más ideológiákat támogatnak, más isteneket szolgálnak, bálványokat, mint a pénzt, bizonyos esetekben magát Lucifert is, amíg mi magunk nem határolódunk el ezektől és nem teszünk különbséget a rossz és a jó alma között, hogyan várhatnánk el ezt az antiszemitáktól?

Mert az antiszemitáknak vannak vádjaik, amelyek jogosak egyes zsidók esetében, mint például a nagy bankárok és más pénzügyi mágnásokkal szemben, de ez utóbbiakon keresztül az egész zsidó közösséget vádolják. Másrészt a zsidók védelmezői és maguk a zsidók az egész zsidó közösséget védik, beleértve azokat is, akikkel szemben jogosak a tömeges manipuláció vádjai.

Azzal, hogy túl sokat akarunk védekezni és figyelmen kívül hagyni a köztünk lévő romlott egyéneket, egyrészt ne csodálkozzunk azon, hogy az emberek nem tesznek különbséget ők sem köztünk és ezek között a romlott almák között, másrészt azon sem csodálkozzunk, hogy addig védjük a rohadókat, amíg magunk is meg nem rohadunk a végén. Mert a csend beleegyezés, és aki ilyeneket véd, ha tudatlanul is teszi, az ő bálványaikat szolgálja.

Anticionizmus

Az antiszemitizmus legújabb és legdivatosabb változata, az anticionizmus. Azért is érdekes mutánsa a korábbi változatoknak, mivel sokkal szélesebb körben fertőz, nem csak több korosztályt, hanem minden társadalmi réteget és világnézetet elér.

Ez a fajta már magával tudja ragadni a humanista és bal-liberális beállítottságú embereket is, akik korábban nem voltak fogékonyak a klasszikus eredeti antiszemitizmusra. Ez a fajta még a zsidókat is, sőt közöttük, még az Izraelben született és élő zsidó izraeli állampolgárok között is terjed. Az ok hasonló, mint feljebb említettem a szegény-elesett kisebbségek elfogult és elvakult féktelen védelmezése esetében. Ez a téma már a következő írásomban kerül kifejtésre: Izrael állama és Cionizmus, ami a jelenlegi írás egyfajta folytatása.

ZeevShlomo/RichardSipos – 19/04/2021

Judaizmus: a mentőöv!

Judaizmus: a mentőöv!

A napokban érkezett egy véleménykérés egy külföldi hívő férfitől, aki egy „keresztény tudakozó” vagy -kereső honlapot szerkeszt. Egy körültekintő és komoly emberről van szó, aki nagyon átvizsgál mindent mielőtt hirdetné a nagy közönségnek. Ő is azok a hívők közé tartozik, akik érzik a romlott gyökerek, illetve a gyökértelenség állapotát és tudatosan elindultak a zsidók felé az eredeti forrást felkutatni. Egy tucatnyi hagyományos és messiáshívő zsidó honlapnak a címét csatolta az e-témával foglalkozó rovatába, és megkért, hogy nézzük át.

A probléma a szokásos volt!
Mindegyik honlapon jelen volt, és hangsúlyozottan hirdették a judaizmus tanításait. A hagyományos zsidó lapokon természetes okokból, de sajnos az un. „messiáshívő” közösségek lapjain az eredeti tiszta törvény: a Tóra, csak egy volt a sok felsorolt „szent” könyvek között.

Mi történik valójában?
Amikor elindul valami, amikor megkezdődik egy prófécia beteljesedése, amikor a vissza-, és beoltatás ígéretének látható jelei feltörnek, az ellenség utolsó erejéig mindent megtesz, hogy a valódit hamisítva egy, bár hasonló, de teljesen más, felületes és lelki irányba terelje a jóhiszemű, indulásra vágyó kereső tömegeket. יהוה tervét nem tudja meghiúsítani, de bizony képes késleltetni azt, illetve sokakat magával rántani.
Ott állsz a sivatag közepén, már kijöttél Egyiptomból, a kiszáradás végső fázisa fenyeget, elindulsz a kút felé, de rád zúdítja a sátán a hamisság felületes kis szitáló esőjét, hogy ideig-óráig felfrissülj, és ne érezd a szomjúságot. Magadra veszed a táliszt és a kippát, megtartod az ünnepeket és elvagy, de a kimeríthetetlen kútnak életet adó vízéhez viszont már nem jutsz el. Magához Krisztusig nem jutsz el, aki mindent magába foglal a Teremtés könyvének első betűjétől az Apokalipszis utolsó pontjáig, az egyetlen valódi kút és gyökér, amit a zsidó nép kapott meg először.
Az eszközök és külsőségek hamis és felületes használatán, illetve nagy százalékban hamis identitás hazudásán túl, még egy igen nagy probléma rejlik e-közösségeken belül:

Mi a zsidó gyökér?
Honlapjainkon nagyon sok írás és hallható igeszolgálat foglalkozik már ezzel a témakörrel. Most nem szeretnék mélységeibe belemenni, csak felhívni a figyelmet pár alapkérdésre a Judaizmussal kapcsolatban. Hisz a Judaizmus antikrisztusi erő azoknak, akik nem beleszülettek, viszont mentőöv azok számára, akiket az asszimiláció halálos veszélye fenyegeti a 2000 éves diaszpórában.

Mi a Judaizmus?
Egy komplex tanrendszer, melynek az alapja יהוה-nak a Sinai hegyén kinyilatkoztatott Igéje, Törvénye. Erre épül rá a különféle rabbik elméletei arról, hogy hogyan lehet a törvényt még tökéletesebben betartani. Úgy vélik, hogy Mózes kapott יהוה-től olyan törvényeket, melyeket nem kellett leírnia, ezek az un. „szájhagyományok”, vagy „szóbeli tan”, melyek szerepelnek a Talmud, a Misna és a Gemarra könyvsorozataiba. Nem másról beszélünk, mint a farizeusok törvényrendjéről, amely ellen maga Jesua HaMassiah is harcolt, mikor szembeszállt a főpapokkal.
Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván: Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át יהוה parancsolatját a ti rendeléseitek által? (Máté 15, 1-3)

Ezek azok a törvények melyek képezik azt a bizonyos leplet, melyről Ézsaiás beszélt, ami által egy időre יהוה „karanténba” zárta az Ő Népét (mert emberi törvényekben is bíztak), azért, hogy ajtót nyisson a más népekből valóknak.
Ez az a judaizmus, ami a világ viharos tengerén mentőövként szolgál azok számára, akik már viselik derekukon, azonban egy kimondottan veszélyes és halálos fegyver azok számára, akik süllyednek, és akiknek már nem mentőövek után kellene kapálóznia, hanem rég tudniuk kellene a vízen járni, hisz a Mesterünk ott van és hív folyamatosan. Ő meg akar tanítani vízen járni és nem úszógumikkal gyerekeskedni. Azonban tudjuk, hogy a mentőöv eredetileg nem gumiból, hanem olyan keményfából készült, amit, ha a hajótörött fejéhez dobják, úgy behorpad tőle, hogy pont a miatt fog odaveszni a tengerbe.

Egy deci vodka is más-más hatást vált ki attól függően, hogy egy szaharai beduin issza, vagy egy Szibériai orosz katona. Az első napokig ki nem józanodna tőle, hisz génjeibe nincsen beépítve az a védekező rendszer, ami az alkohol sejteket feldolgozza, a másik pedig pont ennek a kis adag méregnek köszönhetően fogja jobban elviselni és túlélni a -30°C-ot, anélkül, hogy különösebben lerészegedne tőle, mert ősei évezredek óta isszák.

A Judaizmus tehát יהוה akarata ellen volt, de egy időre יהוה megengedő akarata lett Népe számára, amíg a pogányok ideje le nem jár. Hisz a „hagyomány”, ha mást nem is, de olyan erős kötelék, ami legalább az identitást nem engedi elveszni, hogy a nyáj szét ne széledjen, amíg a Pásztor maga nem jön vissza és épít új és végleges kerítést Népe köré.

Tehát két fronton támad a sátán. A zsidótól el akarja venni mentőövét, hogy ugyanazzal fejbe vágja a keresztényeket. A zsidó ne legyen zsidó, olvadjon be bármely nagy egyházba, vagy gyülekezetbe, vagy bármilyen világi eszmébe és egyéb folyamokba; a keresztény pedig a beoltatás helyett vegyen fel egy hamis identitást és vesse magát alá olyan felesleges törvényeknek, melyek még inkább vakká teszi az eddig általa elvetett és el nem ismert יהוה valódi törvényéire nézve.

A judaizmus ebben a legkiválóbb eszköz.
Külön beszélhetnék azokról a judaista irányzatokról, melyek az eredeti törvényt is már megcsapolták, illetve a kabbala és más pogány spiritiszta fertőzöttséggel bírnak. A kabbala okkult rejtelmeibe való beavatás, már csak következménye és következő lépése a hamis úton való elindulásnak. Azért nem kívánom tárgyalni ezt az esetet, mert úgy vélem, hogy aki keresztényként már ahhoz is hozzányúl, már nem a tudatlanság és félrevezetettség kategóriájába esik, hanem ott már a tudatos lázadásnak a szellemisége tör elő. Innentől fogva nincs mire figyelmeztetni, hanem יהוה az, aki megítéli majd.
A Peszah-i ünnepek felé közeledve, mikor világszerte milliónyi – bár jóhiszemű és jóindulatú, de hamis és felületes – megünneplésre készülődik sok hívő ember, kívánom valamennyiük számára, hogy találja meg a helyét annál a Széder esti asztalnál, amely mindenki számára meg van terítve és ahol valóban nincsen értékbeli különbség görög és zsidó, nő és férfi között, egy azonos és kizárólagos uralom alatt az Örökkévaló, Jesua HaMassiah országában.page2image1640464page2image1644208

Zeev Shlomo – Sipos Szabó Richard 2010.08.07

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA

Lepel és messiási kor

Lepel és messiási kor

Szolgálatunk egyik igen fontos része, amikor a vissza és beoltatás próféciájáról beszélünk, zsidóként is a törvény ismertetése és tanítása más népek felé, eredeti küldetésünk alapjaként.

Gyakran szó esik arról, hogyan érvényesül és teljesedik be a törvény ma Krisztus Teste számára, hogyan értendő, és mi a szellemi tartalma az ős parancsolatoknak.
Ebben az írásban kivételesen nem Krisztus Testéről lesz szó (vagyis csak részben), hanem sokkal inkább arról, hogy a mai zsidóságon belül, hogyan élik meg a Tóra törvényeit, amikor se Szentély, se papság nem létezik már.

Mint sokszor említettük a Törvény, mely örök érvényű csupán csak annyiban változott meg Krisztus trónra lépésekor, hogy a végrehajtási jog többé nem emberek, hanem a Király kezében van.
Nem olyan rég ütötte meg a fülemet, mikor egy mai levita (zsinagógában szolgáló tanító) szájából elhangzott, hogy ma a törvényt szellemben kell értelmezni. Mivel nincs se Szentély, se papság, ezért ma már kizárólag יהוה kezében van minden.

Krisztusban hívők számára ez a kijelentés természetes, vagyis annak kellene lennie, hiszen alapja hitünknek, azonban nagyon érdekes az, hogy a lepel alatt levő nép mennyire tudja azokat a törvényszerűségeket, amit gyakran még Krisztus Teste, nem hogy nem tud, de tudomást sem akar róla venni és általában még tagad is.

Néhány példa:

1. Időszámítás után 70 óta, mikor a római seregek lerombolták a második Szentélyt, a zsidóság nem áldoz! Minden áldozati renddel kapcsolatos törvényt érvénytelennek tart egy ideig, amíg a Szentély újra fel nem épül, illetve az áldozatokat imával helyettesíti, mint szellemi áldozat. Érdekes megfigyelni, hogy a keresztfaáldozat után, mikor is paranccsá vált, hogy Krisztus áldozata után semmilyen véres áldozatot senki többé ne hozzon, a Szentély lerombolása által ezt az új rendeletet a zsidóság 70 óta betartja csakúgy, mint Krisztus Teste. Mind a Zsidóság, mind a történészek úgy tartják, hogy az áldozati rend felfüggesztése a második Szentély lerombolásának időpontjával egyezik, de kérdés az is számomra, hogy a Szentélyen belül levő kárpit kettéhasadása után, egy ilyen jellegű rendkívüli eset után, volt-e még bármilyen tényleges áldozat a Szentélyben a Golgota és 70 között?

2. A szétszórattatást követően megszűnt a Bírák intézménye is, a Szanhedrin, vagy főtanács. Megszűnt az az intézmény, melyet יהוה rendelt el Mózesnek, hogy az Ő törvényeit emberek hajtsák végre és ítélkezzenek peres ügyekben.
A mai Izraelben, mikor összegyűlt és hazatelepedett a nép egy része, számos kísérletet tettek a vallásos zsidók és bölcsek, hogy helyreállítsák a bírákat. Azonban a mai napig nem tudtak dűlőre jutni, hisz többségük szerint a Bírák intézményét kizárólag a Messiás fogja helyreállítani amikor, eljön.

3. A zsidó nép három részre van osztva. A kohének, a leviták és a népbeliek: Izrael. A kohének, vagy főpapok, kik Lévi törzséből származtak a szellemi munkában voltak foglalatosak, ők tanították a népet יהוה törvényeire és végezték a Szentélyben a szolgálatokat. Közvetlenül mellettük voltak a leviták, akik szintén a Szentélyben szolgáltak, és segítették a kohének munkáját. És volt a nép többi tagja Izrael. Mind szellemi, mind lelki és fizikai szinten megvoltak a munkásai יהוה-nak a népen belül.

Pontos törvényekbe volt foglalva, hogy a kohenitáknak és a levitáknak mi a jussuk, miből éljenek és élhetnek, illetve hogyan részesülhetnek az adományokból és az áldozatokból, hogy saját és családjuk megélhetése biztosítva legyen.
Különösen a kohenitáknak járó áldozatok törvényei érdekesek, hisz nekik még a levitáknak járó adományokból is jutott valamennyi. A Levitának is kötelező volt minden tizedet leadni és adakozni, ami egyenesen a mellette szolgáló kohénnek járt.

A zsidóság ezeket a törvényeket mai napig betartja. Félreteszi a kohénnek járó adományokat és tizedeket, azonban nem juttatja el senkinek, hanem megsemmisíti. Nem adják oda a helyi rabbinak, vagy más bölcsnek, mivel ma a diaszpórában nem lehet pontosan tudni ki az igaz kohenita származása szerint. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy elégetik a fizetésük egy tizedét, hanem inkább az élelmiszerekre vonatkozik. Tészta kemencébe dobása barhesz sütésnél.

A Messiási kort megélők tudják, hogy a népnek e-hármas felosztása Krisztus Testében már módosult. A Kohén, a főpap ma már nem ember, hanem maga Jesua HaMassiah, aki végzi a szolgálatot a Szentélyben, Krisztus Testében. Minden adomány és tized a Szentélyt kell, hogy szolgálja, így a már egyetlen fő Kohén kezébe tehetjük mindezt.

Lepel

A Zsidóságot a Mindenható úgy vezeti a Szövetség és Ígéret szerint, hogy bármilyen engedetlenségből vétkezet azáltal, hogy elutasította a Megváltót megengedő akaratából, nem engedi, hogy vétkezzen a Törvény ellen. Nem tudatosan, mintegy szellemi vezetést követve, a zsidó ösztönösen betartja a Törvényt, úgy ahogy azt betartaná, mintha első körben elfogadta volna a Messiást. Az Atya és a Fiú egyesült Szelleme áthat a vékonyka leplen. Mivel az Atya Szelleme Önmagával nem hasonulhat meg, törvényszerűen nem engedélyezi, hogy a Messiás Szelleme és parancsai ellen tegyen az a Nép, amelyik továbbra is Általa él és működik.

A Messiás, ki az Úr Angyalaként végigkíséri a Választott Népet történelmén keresztül, számtalan helyen szerepel a Bibliában. Ő volt az, aki kivezette a Népet Egyiptomból, aki megjelent számos prófétának és más elhívott, kihívott embernek. Ő volt az is, aki már a teremtés előtt ott volt, és akinek hasonlatosságára a Teremtő megalkotta az embert. Illetve a Messiás várása az egyik legfontosabb eleme a zsidó identitás és lét fenntartásának.

Az Örökkévaló Népe tehát a Messiást igen jól ismeri, hiszen mindig vele volt. Azonban ez az ismeret kizárólag Szellemi síkon történik. Évezredes vezetés, szabadítás, tisztítás és egyéb csodák folytán, a zsidó nép szellemben mindig is találkozott a Messiással.
Ezen túl, a lepelnek van egy érdekes tulajdonsága: bármennyire eltakar, titokban tart, rejt valamit vagy valakit, minden más tulajdonságát viszont megmutatja. A leplen keresztül kivehető az alak, a forma, a méretek, sőt mivel nem szigetel, az illatok is áthatnak és szinte átengedi a melegség teljességét.

Felmerül hát a kérdés, hogy a leplen keresztül, a szellemit érző és ismerő nép, aki יהוה akaratából nem lát, de van rá ígérete, hogy kinyílik szeme; mennyivel van rosszabb és veszélyesebb helyzetben azzal szemben, aki bár leplet nem kapott, mégis önként magára húzta a testiség leplét nem engedvén a Jézus emberképet végre Krisztusként, azaz felkent Messiás Királyként szellemben uralkodni eletében?

Milyen az állapota annak, aki még mindig egy szakállas germán félisten képében képzeli el az Örökkévalót, míg Ő már rég Szellemi Testben levő uralkodó Király. Mert a torinói és egyéb bolognai vagy római rongyokon túl is létezik számos más hamis lepel. Ellenben a zsidóság az Örökkévalót semmilyen más formában nem tudja elképzelni, mint Szellemi Testben. Ők azok, akik egyszer majd szintén megtudják, hogy 2000 évvel ezelőtt Izrael földjén tényleg megjelent emberi testben is, és valószínűleg még szakálla is volt Neki, de ária arcvonásai már aligha.

De most inkább folytatnám Pál szavaival, illetve pontosabban Ézsaiás szavaival, melyeket Pál megismételt a következőképpen, és ami arról a bizonyos lepelről, illetve annak okáról szól:
„Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunyják; hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett az, יהוהnak ez idvezítése, és ők meg is hallgatják. És mikor ezeket mondotta, elmenének a zsidók magok között sokat vetekedve.” (ApCsel. 28: 27-29)

ÉS

És nem, miként Mózes, a ki leplet borított az orczájára, hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el; Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől. (2Korinthus 3:13-18)

Bár a nép bűne és engedetlensége vezetett ehhez az ítélethez, mégis יהוה kijelentett akaratáról olvashatunk mindkét küldött szava által. A Zsidó Nép, יהוה akaratából nem Ismerhette fel a Messiást akkor, kivéve néhány kiválasztottat. Azonban, hogy יהוה ígérete beteljesedjen, miszerint elsőként zsidóknak, a Messiásnak zsidóként a zsidók között és főként a zsidók felé szolgálva kellett megjelennie a világban. A magot elsőként ott közöttük kellett elvetnie יהוה-nak, hogy onnan induljon el a más népek felé.

A zsidó népnek יהוה a Messiás megjelenését ígérte az idők végén. Ez így is lesz. Nekik Egyszer fog eljönni, ígéret szerint, akkor, amikor számunkra már másodjára és utoljára jön. A Messiást, mint fiát Szellemben való megérkezését fogja már megélni zsidó nép. Számára így adatott, bár יהוה nem eredeti terv szerint, de az ember engedetlensége miatt יהוה kénytelen módosítani olykor. A Messiás eljövetelét ígérte meg az idők végén, azonban a többi népnek elhanyagolása miatt kénytelen volt Ő maga megjelenni, hogy személyesen utánuk menjen. Ekkor történt meg az Adventi csoda, mikor az Ige testté lett.

A pogány népeknek küldetett ez ídvezítése… mert a zsidók nem tanították fiatalabb testvéreiket, mivel azok יהוה és Törvénye miatt folyton üldözték, bántalmazták és elzavarták a zsidót, aki ezt megelégelve, magára zárkózott, gettósodott saját védelme érdekében.

Igen, van egy nép, amely saját hibájából, és ez által יהוה akaratából egy időre lepel alá helyeztetett azért, hogy egy másik nép szintén egyenrangú és egyenjogú יהוה Népévé fogadtassék. Van egy Izrael, mely paráznává vált, és akinek יהוה ígérete szerint paráznasága megbocsáttatik egy napon. Ezért eljött egy másik Népnek az ideje, annak a Népnek, amely már az eleve beteljesedett Ígéret ismeretével és ajándékával kezdhette szolgálatát. Mint Jeremiás prófétánál, Izraelnek ma is van egy húga, egy Júda kinek tudnia kellene… (Jer. 5), hisz ő már nem lepel alatt, hanem szemtől szemben látta a megváltást, és ismerhette.

De hol vannak a te isteneid, a melyeket magadnak készítél? Keljenek fel, ha megszabadíthatnak téged a te nyomorúságod idején; hiszen annyi istened volt, oh Júda, a hány városod! (Jer. 2) Láttad-é, a mit az elpártolt Izráel cselekedett? Elment ő minden magas hegyre és minden zöldellő fa alá, és ott paráználkodott. És mondám, miután mindezt megcselekedte: Térj vissza hozzám! De nem tért vissza. És látta ezt az ő hitszegő húga, a Júda. És láttam, hogy mindamellett is, hogy elbocsátottam az elpártolt parázna Izráelt, és adtam néki elválásról való levelet: nem félt a hitszegő Júda, az ő húga, hanem elment, és ő is paráználkodott. És lőn, hogy az ő paráznaságának hírével megfertőztette a földet; mert kővel és fával paráználkodott. És mindez után sem tért vissza hozzám az ő hitszegő húga, a Júda, az ő szíve teljességével, hanem csak képmutatással, azt mondja az Úr. És monda nékem az Úr: Igazabb lelkű az elpártolt Izráel, mint a hitszegő Júda. Menj el, és kiáltsd e szókat észak felé, és mondjad: Térj vissza, elpártolt Izráel, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké.

Az elpártolt Izrael és a hitszegő húga megítélése nem azonos. A vétek és a hamisság nem azonos. Úgy, mint a tudatlanságból, gondatlanságból elkövetett bűn is más ítélet alá esik, mint az előre eltervelt, vagy az ismert Igazság elleni nyílt lázadás.

Annak, akinek יהוה már felajánlotta a Pártfogót, a Szent Szellemet, יהוה és Krisztus Egy Szellemét, az már nem káromolhatja sem az Atyát sem a Fiút, mert innentől fogva nem tudatlanságból vétkezne, hanem tudatosan lázadna. Amikor יהוה Szavát (a Törvény és a Próféciákat) bárki a Szent Szellem nevében hamisítja… nem folytatom.

Nehezen húzzuk le magunkról a lepleket, hiszen félünk a hidegtől, attól, hogy mi lesz utána. Nem merünk lépni, mert félünk az ismeretlentől. Azonban maga יהוה Országa az, ami ott vár a hamis lepel mögött, ahol sem a vihar, sem a fagy többé nem érhet el bennünket. A hamis leplek ideig- óráig valamiféle kis meleget biztosítanak, de a végső nagy vihartól már képtelenek megmenteni.

יהוה két Népe viszont kizárólag csak akkor fog egy Testben egyesülni, ha a soron levő leveszi magáról az antropomorf (az ember-isten) hamis leplét a szeméről. Akkor történhet csak meg, hogy az a Nép, amelyik tudja, hogy יהוה és Messiása Szellem, meg fogja ismerni személyazonosságát, és a lepel is végre megszűnik.

Csak akkor lesz teljes az összegyűjtetés.

Azonban soraimat ismét az ApCsel zárómondatával zárnám:

És mikor ezeket mondotta, elmenének a zsidók, magok között sokat vetekedve. (ApCsel 28:29)

Megbotránkozva távoztak el az akkori zsidók, hiszen nem tudták elképzelni, hogy יהוה a pogányokhoz lehajoljon.
De ki az, aki ma ugyanilyen méltatlankodva távozik fordított helyzetben, amikor már zöldell a fügefa?

Zeev Shlomo 2008.12.19

AZ ÍRÁS VIDEÓ VÁLTOZATA

Pin It on Pinterest