Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is. Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, a ki tízezer tálentommal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, a mije vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.

Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, a ki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, a mivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, a mivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, a mik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, a mik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, a mivel tartozik. Ekképen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket. (Máté 18:21-35)

70×7-szer bocsáss meg a másiknak. Ezen is sokat szoktunk gondolkodni: “de mikor és hogyan bocsássunk meg, ha nem is kér bocsánatot az, aki bántott bennünket?”. Így szoktuk elhárítani kötelességünket és megnyugtatni lelkiismeretünket.
De akkor mégis mit jelentsen ez, mikor kellene megbocsátani?

Íme a válasz:

Azonnal, mindenféle bocsánatkérés és elvárás nélkül! Mert mi is így kaptunk Kegyelmet Jesuától.

A második része pedig azt írja le ahogy szellemben bántalmazunk hívőt, nem hívőt.
Miután megkaptuk az egyetlen Úrtól a valódi Kegyelmet, mi magunk is nagy uraknak képzeljük magunkat, viszont megfeletkezünk magunk is kegyelmet adni másoknak.


Megfeletkezünk azokban a pillanatokban mikor valami rossz ér bennünket, hogy az átok helyett, az ellenségért imádkozni kell, ahogy azt szintén parancsba kaptuk:

Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak. (Lukács 6:27-28)

zeev shlomo 2017.11.25

VERSION VIDÉO

Pin It on Pinterest

Share This