Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? Monda néki Yahushua: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is. Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, a ki tízezer tálentommal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, a mije vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.

Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, a ki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, a mivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, a mivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, a mik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, a mik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, a mivel tartozik. Ekképen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket. Máté 18:21-35

70×7-szer bocsáss meg a másiknak. Ezen is sokat szoktunk gondolkodni: “de mikor és hogyan bocsássunk meg, ha nem is kér bocsánatot az, aki bántott bennünket?”. Így szoktuk elhárítani kötelességünket és megnyugtatni lelkiismeretünket.


De akkor mégis mikor kellene megbocsátani?

Íme a válasz:

Azonnal, mindenféle bocsánatkérés és elvárás nélkül! Mert mi is így kaptunk Kegyelmet Yahushua-tól.

A második része pedig azt írja le ahogy szellemben bántalmazunk hívőt, nem hívőt.
Miután megkaptuk az egyetlen Úrtól a valódi Kegyelmet, mi magunk is nagy uraknak képzeljük magunkat, viszont megfeledkezünk magunk is kegyelmet adni másoknak.


Megfeledkezünk azokban a pillanatokban mikor valami rossz ér bennünket, hogy az átok helyett, az ellenségért imádkozni kell, ahogy azt szintén parancsba kaptuk:

Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak. Lukács 6:27-28

Lásd még: A hit ereje,

VERSION VIDÉO

Pin It on Pinterest

Share This