József pásztor a pásztorok közt

József történetének kezdetén kiderül, hogy apja, Jákob szolgáitól származó fiairól hoz haza rossz híreket. Már az első mondatoknál az az érzése támad a legtöbb embernek, hogy nem egy túl pozitív személy, hiszen úgy tűnhet, hogy József egy kis elkényeztetett apa kedvence, aki besúgót játszik szegény testvérei kárára. Érdemes már itt az elején tisztázni és fejünkbe vésni, hogy Jákob az, aki erre a célra küldi ki fiát a mezőkre, valószínűleg, mert ismeri a többi fiát és tudja, hogy sajnos felügyeletre szorulnak.

Jákob sok hibát követett el, hisz ember volt, fiatalember, tele életerővel és férfi hormonnal, ami gyakran olyan lépésekre késztette őt, melyek késleltették Yahuwah akaratának beteljesedését. Azonban, Józsefnél úgy érzem, hogy elérkeztünk egy olyan állapothoz, ahol az öregedő, és így jóval tapasztaltabb és bölcsebb Jákob, már egyre tisztábban látja saját elhívásának lényegét és Yahuwah tervét vele és családjával kapcsolatban. Meglátásom szerint

nem követ el hibát azáltal, hogy Józseffel másképp bánik, és jobban szereti.

Nem azért szerette jobban, mert attól a bizonyos feleségétől származott, akit egyedül szeretett igazán Jákób, hanem azért, mert József kiválasztottsága, csak úgy, mint Jákobnál Ézsaú testvérével szemben, nem egy emberi döntésen alapszik.

Nem Rebeka és Izsák döntötte el, hogy Jákob a kedvenc, hanem Yahuwah akaratából történik. Ebben az esetben is nyilvánvaló, hogy a 12 fiúgyerek közül József, Yahuwah akaratából egy elkülönített személy, egy olyan küldött a küldöttek között, akinek pásztori szerepet kell betöltenie a szintén pásztor testvérei között.

A pásztorok is egy nyájat alkotnak, Yahuwah nyáját, akik olykor szétszélednek, illetve a rájuk bízott nyájjal nem úgy sáfárkodnak, ahogy kellene.

Yahuwah így küldte egyetlen Fiát Yahushua HaMashiát Népe közé, hogy számot adjon helyzetükről és összegyűjtse őket. Ezért gyűlölték meg sokan, mert a választott népen belül a Választott volt, akinek különös, közelibb és bensőségesebb kapcsolata volt az Atyával.

Jákob ez esetben tökéletesen Yahuwah szerinti módon cselekedett, mikor kivételezett fiával és testvérei után küldte cifra ruhába öltözve. Hiszen épp a testvérek érdekében tette. Ne széledjenek szét és ne tegyenek olyat, amiért büntetés vagy akármilyen rossz következmény járna. Ezt a gondviselést utasították vissza testvérei, mikor Józsefet elvetették, ugye ismerős a történet?!

József álmai

Két alkalommal álmodik József olyat, amivel még apját, Jákobot is felbőszíti. Egyik álma kévékről szól, a másik pedig égitestekről. József kévéje előtt meghajolnak testvérei kévéi, illetve a nap, a hold és tizenegy csillag leborul előtte.

Az álmok beteljesedése szemmel láthatóan nem késik. Nem sokkal ezután olvassuk, hogy Fáraó-helyetteseként,

József fogadja éhező testvéreit, akik leborulnak lábai előtt.

A testvérek kévéi, meghajoltak József kévéje előtt. Mikor elfogyott a búzájuk és éhínség tört ki, József félretett gabonájáért mentek és leborultak testvérük lába elé.

Ez azonban csak az első álom beteljesedése.

Atyja, Jákob nem borul le József elé a bibliai történetírás folyamán, sőt anyja Ráhel nem is tudna leborulni előtte, hisz már az álom keletkezését megelőzően meghalt.

Hogyan teljesedik hát be az a profetikus álma Józsefnek, hogy a nap és a hold, azaz szülei, illetve tizenegy csillag, összes testvére leborul előtte?

A beteljesedés nem a látható világban történik. Hanem akkor, amikor

Jákob és Ráhel személye találkozik a Megváltóval, Yahushua HaMashiah-val

akkor borul le mindenki Előtte. Testvérei leborulása viszont nem csupán a 11 személyre vonatkozik, hanem azok leszármazottjaira.

A 11 törzs, azaz Izrael népe, és természetesen saját ivadéka is, az a bizonyos 144.000 üdvözült lélek, akik leborulnak felismert Messiásuk, Yahushua HaMashiah előtt az éveken belül megtörténő végső Yom Kippur napján.


Emberileg valóban megbotránkoztatónak hat, főleg ebben az ókori zsidó kontextusban, mikor egy gyermek kijelenti, hogy apját és anyát látta lábai elé leborulni álomban. Jákob is felháborodik ezen, mégis emlékezetében tartotta a dolgot, ahogy olvassuk, mint aki tudta, hogy valahol mégis igaza lesz a gyermeknek. De talán itt értjük meg azt az ellentétet, amit maga Yahushua magyarázott a farizeusoknak, arról,

hogyan lehet Ő Dávidnak fia és ura egyben?

Egyszerűen így, ahogy maga József, mint a Messiás előképe, hivatása egy olyan Hatalomnak a képviselete volt, ami előtt még egy Jákobnak is le kell borulnia. Bár testi, fizikai értelemben Dávid az atyja, azaz felmenője Yahushua-nak testi értelemben, hiszen Myriam is Dávid sarja, nem csak József (Yeshua nevelőapja), szellemben mégis a Messiás és az Úr mindenekfelett.

Yahushua HaMashiah-nak számos előképe volt a Bibliában, mint maga Mózes is. Azonban József volt az a személy, aki a legtökéletesebb módon képviselte a Messiás szentségét. József volt a legkevésbé emberi és élete egész folyamán, az egyetlen olyan bibliai személy, aki nem követett el hibát, vagy engedetlenséget.

Azt a Názáreti Yahushua-t vetítette előre, akit testvérei hasonló módon elvetettek, akit nem 20, hanem 30 ezüstért árult el valaki közülük, és akinek lábai elé, Jákob is, Ráhel is leborult és borul le folyamatosan.

Zsidóból egyiptomi, egyiptomiból zsidó

József mai szóval élve zsidóként, de pontosabban fogalmazva Izraelitaként jött a világra. (A zsidó név csak a második szentély lerombolása után jött létre és azt a megmaradt Júdeában élő népet, zömével Júda törzséből valókat jellemzi, akik a Szentély lerombolása után száműzetésre kényszerültek).

Testvérei bűne miatt azonban egy olyan helyzetbe kényszerült, mikor is Yahuwah megengedő akaratából egy időre más köntösbe, más identitásba kerül.

testvérei számára adatott, hogy József látása, bölcsessége, Yahuwah iránti hűsége és tisztasága által szolgálni tudja őket és ügyelni rájuk.

Ők azonban ezt visszautasították. Így egy időre rábízta az akkori világ egyik legpogányabb népére, Egyiptomra. Egyiptom meglátta benne a hatalmat és erőt, megtetszett neki és megvásárolta magának. Használta saját javára, miközben bár inkább érdekből, de szerette és tisztelte Őt a maga emberi módján. Oly annyira volt ez igaz, hogy a pogány világuk legfőbb méltósággá nevezték ki, akiben látták az áldások örök forrását.

Yahushua HaMashiah elvetése után ugyanez a folyamat ment végbe. Egy olyan világegyház vásárolta meg magának a jogot, hogy a Messiást hirdesse – saját szájízük szerint -, ahol a meglevő Fáraó mellett, vagy inkább alatt egy fokkal, nagy tisztelettel és emberi szeretettel fordulnak többek között az Egy igaz Yahuwah Fiához. Hogy kik ezek a fáraók, nem nehéz kitalálni, a hamis szűz Mária démonjától kezdve, az összes szenten és egyéb intézményes egyházakon keresztül, lényegében a Pápák és azok kisebb akár protestáns utánzatai, aki a Messiás helytartójának hazudva magukat, épp Jézus nevével a szájukon uralkodnak fáraókként emberek milliárdjain.

Josephhez hasonlóan egy másik ruhát, egy másik arcot és még egy másik személyazonosságot is kapott, azáltal, hogy átnevezték iesus-nak. Ne tévesszen meg senkit!, mert itt nem egyszerűen a katolikus egyházról van szó, bár ez utóbbi a karmester. Itt egy sokkal szélesebb körű megtévesztésről van szó, amely túlmutat Róma határain, és amely felölel minden spirituális áramlatot, még sok „ultrareformált” keresztényt is. A szakállas, sápadt arcú isten ikonjai, szobrai és más, gyakran karizmatikus megnyilvánulásai mind a Messiás valódi személyének meghamisításai. (Mint például a Megváltónkat megtestesítő különféle színészek, különösen az evangéliumon túlmutató és azt felhígító Chosen nevezetű sorozat, ami egyfajta keresztény Midrásh-nak mondható). Az ökumenizmus ma kétségtelenül a legnagyobb akadálya a Messiás személyének és lényegének a felismerésében.

A lényeg, hogy látunk egy zsidót, aki egyiptomi főméltóság lett. Majd e-zsidó által,

József által vonult be a nép Egyiptomba.

Később a rabság évszázadai után Yahuwah küld egy másik embert, aki egyiptomi főméltóságként kezdi életét, majd a végén ismét visszatér népéhez és eredeti identitásához,

hogy végül kivezesse népét a hamis uralom alól: ez volt Mózes.

2000 évvel ezelőtt is hasonló történt. Amikor Yahushua-t elvetették, másoknak eladták, akik javarészt idegen érdekekre használták fel. De Yahuwah mindig felkínálja és küldi a Messiás Szellemét, hogy a hamis bálványkultuszból valódi megváltás és szabadulás legyen. Így történik az, hogy sokan

a fán függő holttest hamis kultuszából eljutnak a Messiás uralkodó Szelleméig, amely által új életet kapnak.

A bíbor színű palástot is, Urunk halála előtt a római katonáktól kapta. Az Ő, Yahuwah-tól kapott cifra ruhája pedig fehér, mint a hó.

A mai zsidóság ismeri és látja Yahushua-t, mint Jézust az egyiptomi, vagy inkább római helytartót.

Számukra Ő most idegennek számít, és félelmet kelt bennük, hisz 2000 éve az Ő nevében üldözik és gyilkolják őket. Az éhínség azonban már kezdi figyelmüket feléje irányítani. Mint akkor Jákobé, ma már az Atya hangja szól nekik, hogy induljanak oda, ahol most tartózkodik. Nézzék meg, azt az Egy személyt, akit a pogány egyiptomiak a hatalom élére tettek, hiszen valóban van nála gabona és életet adó eledel. Ezt az Eledelt most még csak egyiptomi alattvalói fogyasztják, vegyítve vérrel, disznóval és egyéb tisztátalan élelmiszerekkel, de ha ti is odamentek hozzá végre, ismét kóser kosztot tudtok majd készíteni belőle, hogy az egyiptomi is megtisztulhasson kevert szellemiségeitől.

Az Ő szava az Új Szövetségben tartalmazza mindannak a beteljesedését, ami a Tanakh-ban (Ószövetség) ígéretként áll, és amire évezredek óta éhezik a választott nép.

Jákob nem azért küldte Egyiptomban fiait, hogy egyiptomivá váljanak, hanem hogy életben maradjanak. Majd, mikor alázattal lábai elé borulnak végre, felfedi személyazonosságát és akkor válik ismét azzá az izraelita Józseffé, aki volt. Így küldetését teljesítette és identitását végül visszanyerte.

Következő hetiszakasz: MIKKÉC

VIDEO VÁLTOZAT

Pin It on Pinterest

Share This