Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak, ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Jelenések 3:9

Sokan próbálták fejtegetni, kik lehetnek vajon ezek a hamis zsidók, akikről Yahuwah/Yahushua beszél Jánosnak. Ez a bibliai mondat, a zsidó nép kiválasztottsága ellen felhasznált leggyakoribb eszköz és fegyver. Sokan érthetetlenül állnak a sokkoló kifejezés előtt és nem igen foglalkozik a témával olyan, akinek hite nem a zsidó nép elvetésében gyökerezik. Az alábbiakban felsorolom, kik hogyan értelmezték eddig ezt a kijelentést, illetve felsorolom, hogy melyek azok az emberek, csoportok, akikről minden bizonnyal elmondható, hogy ők azok, rájuk vonatkozik ez a titulus.

A kérdést, mint minden mást, ami az Írásokban található nem érdemes túlbonyolítani és túlfilozofálni.

Hiszen Yahuwah kijelentett Szava emberekhez szól, egyszerű emberekhez, megértéséhez nem kell diploma, de még a 8 általános sem. Így felesleges fejtegetés helyett, térjünk vissza magához a nyers szöveghez.

Mit akar kifejezni? Egész egyszerűen azt, hogy lesznek,

vannak emberek, akik zsidónak mondják magukat, vagy annak számítanak, de nem azok, hanem az ellenség szolgái.

Továbbá hangsúlyozni kell, hogy az, aki ilyen “zsinagógához” tartozik, még nem a kárhozat fia. Ugyanis legtöbbjük – merem remélni – megtévesztés alatt álló ember, aki remélhetőleg időben megtér tévelygéséből. Mindig a kisebbség az, mely eredendően zsigeri romlottságból cselekszik és sorsa eleve elrendelt.

Hagyományos keresztény álláspont

A kereszténység legáltalánosabb álláspontja, hogy a Sátán zsinagógája egyszerűen a ma, magukat zsidóknak nevező, a judaizmus vallását követő egyének. Az emberek többsége úgy gondolja, vagy szeretné gondolni, hogy azokról van itt szó, akiknek ősei valamikor a választott néphez tartoztak, majd miután Yahushua-t megtagadták és keresztre feszítették, elvetésben részesültek és azóta a Sátánt szolgálják.

Valahol logikus és érthető is lehet ez a gondolatmenet, hiszen való igaz, hogy alapjából Sátán uralma alatt van mindenki, aki a Messiást tagadja.

Egy kivétel ez alól, maga a választott nép nagy része, akik nem hamis uralom alatt, sem elvetésben, hanem karantén állapotban van.

Minden bizonnyal előnyös zsidónak lenni, ezért is, mert egy időre a Messiás nélkül is különös védettséget élveznek a Sátán hatalma ellen Yahuwah-tól. Minden meg nem váltott teremtményen valamilyen szinten ott van Yahuwah megóvó keze, hiszen az élet nem is maradhatna fenn a világban máskülönben. De ez a védettség fokozottan érvényes az elsődlegesen kiválasztott népre nézve a Sinai hegynél kötött szövetség által.

Világi antiszemita álláspont

A világi antiszemiták pedig azonos állásponton vannak, mint a keresztény antiszemiták. A mai Izrael államának létjogosultságát is, többek között a már általam is tárgyalt kazár és összeesküvés elmélettel igyekeznek tagadni. És bár igen jelentős igazságalapja van annak, amit mondanak, mégis rossz hír számukra, hogy vádjaik a zsidóság egy igen vékony rétegére vonatkozik. Így az általuk várva várt igazságszolgáltatás és ítélet, a zsidóságon belül azt a szűk réteget fogja csupán utolérni, illetve azokat, akik a zsidóság többi részét vakon gyűlölték amazok miatt, azaz épp őket, akik ezt várják.

Ezek az emberek azok, akik bár visszautasítják a bibliai kinyilatkoztatásokat, Yahuwah Szavát és a Messiás Vérét, mégis előszeretettel sajátítanak ki részleteket a Bibliából, amint azok az alattomos terveiket látszanak alátámasztani.

Mindkét antiszemitizmus lényege, hogy a zsidó nép kiválasztottságát kisajátítsa magának a vádló fél. Hamis kiválasztottságuk, nem teszi-e őket hamis zsidókká, így esetleg pont ők (is) beleesnek a feljebb említett hamis zsinagóga tagjai közé? Hiszen sokak közülük ki is mondják: “mi vagyunk a lelki zsidók”.

Zsidószerető keresztény álláspont

Másik véglet, mikor a zsidó oly bálvánnyá válik, hogy keresztény hívek szinte már betérnek a Messiás-tagadó judaizmusban, annyira, hogy szinte már azt gondolják, a zsidó identitás nagyobb biztosíték az örök életre, mint maga a Messiás vére. Ők a Sátán zsinagógája témájáról nem is beszélnek, kerülik, hiszen legfőbb bálványukat, a zsidót vonja kérdőre. Közülük igen sok egyén van, akik ebbe a kategóriába sorolhatók, mivel Krisztus maszkjában az antikrisztusi erőket szolgálják, akár akaratlanul is. Nem a keresztények beolttatásán dolgoznak, hanem

hamis és felületes vallásos hagyományok és külsőségek által tovább gyilkolják őket szellemben.

Továbbra, léteznek jól ismert keresztény hamis tanítók is, akik azt állítják, hogy a zsidóknak elég a régi szövetségük az üdvösséghez. Ez határozottan olyan kijelentés, amely kizárólag a Sátán papjainak szájából jöhet ki.

Gyakran és hamisan zsidóknak neveznek bárkit, aki ilyen társasághoz csatlakozik. Valóban, ugyanazt teszik, mint a zsidó gyűlölők, csak épp szeretetből. Ők is folyamatosan hangoztatják, hogy szívben-lélekben zsidóknak érzik magukat. Zsidóknak vallják magukat, de nem azok, egyértelműen, belesnek ők is ebbe a kategóriában.

Sőt, létezik, vagy inkább létezett Magyarországon olyan fokozottan elvetemedett, magát egyszerre messiási és zsidónak valló társaság, aki már nyíltan megtagadta a Megváltó személyét alapjaiban meghatározó tények igaz voltát. Tudok tanokról, melyek tagadják, hogy Yahushua valódi szűztől és a Szent Szellem által fogant, azaz azt állítják, hogy József a biológiai apja. Tagadják, hogy a keresztre feszítés áldozat lett volna, illetve tagadják, hogy a Messiás drága vére szövetség és bűnök bocsánatára ontatott ki. Semmi más nem történt az ő esetükben, mint hogy sérüléseik és kereszténygyűlöletük, a rendezetlenül megélt identitás és az ezekből fakadó kisebbségi komplexus, már oly szintre fokozódik, hogy nem csak azt bontják vissza, ami valóban felesleges, hanem alaphittételeknek is úgy támadnak neki, hogy önmagukat zárják ki a Kegyelemből és a Szent Szellem megsértésének bűnét is elkövetik. Addig kiabálnak, hogy végre valaki felfigyeljen rájuk, már akkorát akarnak mondani, hogy valaki észrevegye őket, hogy már abba is beletipornak, ami mindig is Szent és igaz tan volt. Talán észre sem veszik, hogy már rég megtagadták azt, akit eredetileg szolgálni véltek. Róluk is beszélt Pál a következőképpen:

De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. Galaták 1:8-9

Választott Nép

Ahogy egy korábbi írásomban kifejtem, amit/akit Yahuwah kiválaszt, azt automatikusan kiválasztja az ellenség is. Amit zsidóellenes embertársaink szoktak emlegetni, hogy a zsidó Sátán választott népe, valahol sajnos igaz, csakhogy, azzal a csúsztatással és szándékkal, mellyel ők állítják, teljesen hamis a dolog,

hiszen továbbra is és elsősorban Yahuwah Népe IS marad mind e-közben.

Sátán kisajátítani akarja az emberiséget, azon belül, mindazokat, akik valamely két szövetség által Elohim népének tagjai: a zsidó a hórebi szövetség által és az Egyház, a Messiás vére által.

Zsidó összeesküvés elméletet erősítő zsidók

Sátán zsinagógája, minden olyan zsidó vérrel rendelkező pénzoligarcha, aki a mammont szolgálja szívvel-lélekkel.

Aki nem Jeruzsálembe vágyik haza, hanem Babiloni szétszóratásában meggyökerezve a világi nézeteket tartja törvénynek.

Ezek között vannak azok, akik akár tudatosan is feláldozták lelküket valamely eszme, szabadkőműves irányzat, vagy kimondottan az ördög oltárán. Közöttük többen harcolnak, minden ellen, ami zsidó-keresztény gyökérű. Sokan közülük annak ellenére, hogy zsidó származásúak, a rasszizmus elleni harc ürügyén, hevesen küzdenek a vallás és a kommunitarizmus minden formája ellen, hogy egységes, homogén és individualista, a tudományba vetett hiten alapuló globális emberi fajt fejlesszenek ki.
Harcolnak Izrael állama ellen. Nyíltan, vagy burkoltan. Azaz engedik létezni a zsidó államot, de amennyire van rá hatalmuk, irányításuk alatt is igyekeznek tartani. Így érthetjük meg az összefonódásokat a cionizmus és egyes sötét társaságok között. Ki van nekik szolgáltatva politikai és gazdasági nyomás által, mint egy prostituált, aki kuncsaftjaiból él.

Hiszen ma Izrael inkább az amerikai barátjában és saját idomaiban, azaz fegyveriben bízik, mint Elohim-ban. Bár ez a bizalom kezd egyre inkább Elohim irányába eltolódni. A végső átbillenés pedig Armageddonnál fog megtörténni, amikor még az USA is ott fog állni Izraellel szemben az ígéret szerint.

Vallásos zsidók

De Sátán zsinagógájának tagjait megtaláljuk azok között is, akik vallásos zsidókként egyre nagyobb kitartással és arcátlansággal nyíltan támadják Yeshua személyét és Messiási rangját. Akik nem elégszenek meg talmudjaik és tradícióik hiábavaló elemezgetésével – ami legalább az identitásukat megóvja, amíg Yahushua vissza nem jön, hogy az ő szemüket is megnyissa – hanem folyamatosan becsmérlik és gyalázzák az Ő nevét

oly mértékben nem engedi lelkiismeretüket nyugodni az Ő személye.

Az interneten már alig találsz olyan “rabbit” és annak tanítását, aki sokáig bírná Yeshua személyének a megemlítése nélkül. Előbb-utóbb kényszert éreznek, hogy rossz színbe tüntessék fel és bizonygassák, hogy miért nem lehetett a Messiás. Ha pszichológus lennék, pozitívan állnék a jelenség előtt, hiszen amit az ember próbál magában elfojtani, arról beszél folyton tagadó módban. Azonban pedagógus a végzettségem, és bár tudom, hogy van ebben is igazság, sajnos egy fokkal borúsabb érzéseim vannak mindezek hallatán.

Ahogy Yahushua idejében is a vezető papokhoz és farizeusokhoz szólva kijelentette Megváltónk, hogy a Sátán az Atyjuk (János 8:44), úgy ma is,

nem a hétköznapi ember/zsidó/ortodox zsidó az, aki a gondot okozza,

hanem a szellemi vezetők, a bölcsnek tartott „rabbik”.

Ilyen kulcsfontosságú pozícióban nem enged akárkit az ördög, hanem az általa “megbízható”, a hamis judaizmusnak elkötelezettebb egyéneit fogja előszeretettel felhasználni és a nép tanítói szerepével felruházni. Mivel, mint tudjuk, a világ feletti hatalmi joggal rendelkezik. Így a papi és rabbinikus székek felett is rendelkezési joga van természetesen, a világ összes intézményes vallási irányzat esetében, így a zsidóság felett is. Ezek a főemberek tehát, szintén a Sátán zsinagógája, hiszen ők azok, akik felelősek a nép tanításáért és szellemi állapotáért, ők azok, akik Yeshua ellen tanítanak olyanokat, akiket talán nem is zavarna különösképpen az Ő személye, ha ezek nem beszélnének ellene. Ők azok, akik a Messiás-tól egyre távolabb vezetik a zsidó híveket, és akik nélkül ez utóbbiak közül ki tudja hányan ismerték volna már fel Yeshua-ban a valódi Messiást.
Bár ezek a hamis tanítók között is vélhetően a legtöbben megtévesztett, megváltandó egyszerű emberek, de bizonyára szép számmal lehetnek azok is, kik sorsa gyakran születésük előtt meg volt pecsételve. Olyanok, mint az akkori farizeusok és szadduceusok, akik pontosan tudták, hogy ki ellen szólnak és akik vélhetően már ott voltak az ősi lázadás idején, amikor Hellel-el (sátánnal) együtt egyenesen Yahuwah szemébe mondták, hogy nem kérnek belőle. Most pedig emberi formában ők is megjelennek és pusztítják az emberiséget szellemben, közöttük kiváltképpen a zsidókat.

Egész egyszerűen, az ő esetükben sátán zsinagógájához tartozik mindenki, aki egyre hangosabban ordítja a mai napig is: “Feszítsd meg!, illetve Barabást akarjuk!” Bármilyen mértékben is felelős az a kereszténység, mely jézus nevében és kereszttel a kezében gyilkolta, égette, elűzte őseinket, az a zsidó, aki ma tudatosan lázad, és annál inkább lázad, ahogy az idő közeleg, Yeshua Messiási volta ellen, az a sátán zsinagógájának tekinthető.

De ismétlem: többségük nem zsigerileg tagjai, belső romlottságból adódóan, hanem csapdába esett foglyai, ketrecbe zárva, mint a galambok.

A judaizmuson belül azonban igen sokan vannak olyanok, akik inkább csendben maradnak. Nem tudhatják, így inkább bölcsen hallgatnak, nehogy kiderüljön, hogy mégis Ő volt az Igaz és ezért bűnhődniük kellene.

Ők azok, akik hasonlóak Gamáliel-hez az Apostolok Cselekedeteiből,

aki figyelmeztette a főtanácsot, hogy az apostolokat ne üldözzék, mert ha kiderülne, hogy Yahuwah-tól van a dolog, akkor lázadóknak bizonyulnának, ha pedig nem Tőle való, úgyis letűnik magától (ApCsel 5:34-39).
Merem remélni, hogy ma a zsidók túlnyomó többsége olyan, mint Gamaliel. Akik inkább csendben várnak és nem szólnak semmit. Nem káromolják Yesua-t, bár minden okuk megvolna rá, tekintettel arra, amit a kereszténység az ő nevében elkövetett népünk ellen az évszázadok során. Ma is vannak ilyen zsidók, akik várnak és inkább nem szólnak, nem ítélkeznek. Ők alkotják azt a zsidó maradékot, akiknek visszaoltatása az eredeti gyökérbe hamarosan megtörténik. Addig pedig meg van nekik engedve, hogy langyosak legyenek, azért, hogy ne vétkezzenek.
Bár elég valószínű, hogy a menthetetlen zsidók aránya, annál jóval nagyobb, mint gondolnám és már rég tudjuk a pontos számát az ősi próféciákból. Tudvalevő, hogy rövid éveken belül, a zsidóság egy harmada ismét elpusztul. Talán pont tőluk fogja megtisztítani Elohim a teljes népet, hogy kicsit később ismét beteljesedjen egy másik prófécia, miszerint Izrael teljessége üdvözül? Nem tudnám teljességgel kijelenteni, nem vagyok bizonyos benne, de igen gyanús a dolog.

Nem vallásos zsidók

A mai zsidók túlnyomó többsége és különösen az izraeliek hisznek Elohimban, de nem követnek semmilyen vallási irányzatot. Megtagadják az ortodoxia minden formáját, és szabadon gyakorolják hitüket, legfeljebb csak nagyobb ünnepeken járnak zsinagógába. Ezek az emberek valamilyen szinten tisztelik a rabbinikus tanításokat, mert még nem tudják megkülönböztetni az igazat a hamistól, csak annyiban vetik magukat tanaik alá, amennyiben józan eszük megengedi. Ezek a zsidók olyanok, mint a fentebb említettek, nem állnak tudatosan a Messiás-ellenesek oldalára. Ezek a zsidók mérhetetlenül toleránsak, ezért nem támadják Yeshua-t sem, hanem ugyanúgy tisztelik őt, mint bármely más vallású prófétát. Részei a langyos maradéknak ők is, amelynek megvan az az óriási előnye, hogy már javarészt megtisztultak a rabbinikus rárakódásoktól.

Utolsó földi szentély

A leglátványosabb és legegyértelműbb zsinagógája a Sátánnak természetesen az a templom, ami harmadik szentélyként hamarosan felépül Jeruzsálemben és ahol a már előkészületben álló hamis antikrisztusi papok csak arra várnak, hogy az áldozati rendet újból beindítsák.

Újabb áldozatok sorozata kezdődik meg nemsokára. Ez nem más, mint maga Elohim Bárányának a meggyalázása. Ez az a bizonyos meggyalázás, melyet Yahuwah meggátolt azáltal, hogy az előző Szentélyt engedte lerombolni a rómaiak által.

A zsidó népnek még tudatlanságból sem engedte meg, hogy a Bárány áldozata után bármilyen áldozatot bemutasson.

Még a rabbinikus irodalom és történészek is rögzítették, mindazokat a furcsa jelenségeket, melyek az utolsó szentély idején megjelentek pontosan Yeshua kereszthalálától kezdődően egészen a lerombolásáig. Az első jelről mi is tudunk: a kárpit kettéhasadt. Azonban kevesen tudják, de kb. 30-tól 70-ig, a Szentély ajtaja, minden éjszaka „magától” kinyílt. Továbbá, Yom Kippur idején a sors, minden esetben és negyven éven keresztül, a baloldalon álló bakra esett, melyet Azázelnek eresztettek ki a pusztába. Továbbá, ezen a Yom Kippuri napon egy bizonyos vérrel bekent karmazsin színű zsinór, többé nem fehéredett ki, ahogy azt korábban Yahuwah megadta a népnek, visszajelzésként, hogy elfogadta a nép bűneiért felkínált áldozatot. És végül a Menóra mécsesei szintén, mindennap kialudtak negyven éven keresztül, akárhogyan is próbálták a levita papok ezt megakadályozni. Yeshua elvetésének hibáját ilyen látványos és egyértelmű módon jelezte a népnek, mely a mai napig leirva található a rabbinikus irodalomban. Nincs tehát mentségük.

De visszatérve saját időkbe, amikor felépül az utolsó templom, lesznek zsidók, akik még akkor is az Antikrisztus mellett állnak majd ki, amikor nyilvánvaló lesz az Írásokat ismerők számára, hogy nem az lehet a messiás, aki annak mondja majd magát (ő sem, mivel közben még mindig nem ismerik majd fel Yeshua-ban az igazit). A harmadik templomban olyan dolgok történnek majd, ami egy valódi ortodox zsidó számára egyértelmű jelzés lesz, hogy ezeken nem vehet részt. Illetve leleplezi az Antikrisztus hamis voltát is előttük. Sokakat nem fog tudni megtéveszteni. Ekkor óriási csalódás éri majd ezt a zsidó maradékot, hiszen eleinte ők is elhitték, hogy végre megérkezett az oly régóta várt messiás. Az ellenség nem korlátlan hatalmú.

A harcban Yahuwah-nak is vannak ellentámadásra használandó igen meggyőző fegyverei és védő eszközei, melyek közül a leghatásosabb maga az Ige, mint védőpajzs.

Az egyik ilyen esemény, amire gondolok az, hogy a jelenlegi papok, akik ki vannak jelölve a majdani templom áldozati rend újbóli megindítására, már most leszögezik, hogy ez a templom már mindenkié lesz, nem csak a zsidókké. Áldozni fognak a pápa és dalai láma jelenlétébe és együtt imádkoznak majd velük a világ békéjéért. Ott lesz minden vallás legfőbb vezetője és annak képviselői egy nagy ökumenikus színjáték folyamatos megrendezésében. Továbbá fel lesz állítva egy szobor, az Antikrisztus képére, mely előtt minden térdnek meg kell majd hajolnia a próféciák szerint, és aminek felállítása pillanatában, a híveknek el kell hagyniuk a várost a figyelmeztetés szerint.

 Amikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem kellene – aki olvassa, értse meg –, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre.

Márk 13:14

Egyértelmű, hogy a puritánabb ortodoxok be sem teszik majd lábukat ilyen cirkuszba és irtózatos szellemi megtörésen fognak keresztül menni, hiszen egyszerre csalódnak majd a várva várt 3. templomban és a messiásban.

Ennek a nagy csalódásnak a végkifejlete maga a valódi Messiás felismerése lesz.

Nem tudom, nincs mélyebb látásom azzal kapcsolatban, hogy mit is jelenthet majd valójában a Jelenések hamis zsinagógájaként leírt intézménye. Talán ennyi, de lehet, hogy ennél összetettebb. Annyi számomra egyértelmű, hogy a feljebb említett démoni uralom alatt szolgáló hamis zsidók már rég köztünk vannak, és rég akként lehet őket elkönyvelni. Felismerésük pedig egyre sürgetőbb, ahogy haladunk a hamis megváltó megérkezése felé.

Ezek nem zsidók, mert legfeljebb csak a testükön hordozzák a körülmetélés jelét, gyakran már ott sem, szívük pedig kövér és romlott, semmiképp sem körülmetélt. Nem zsidó, mert a mi Népünknél – kivéve a cionistákat – a vérszerinti származás nem elegendő kritérium.

Kizárólag a Szellemben való zsidó kötődés teszi a vérszerinti zsidót valódi izraelitává.

Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van

Róma 2:28

Vagy egyszerűen nem zsidó valaki, mert vérében sem az, a-nélkül pedig nincs Izrael még szívben-lélekben sem, vagy más csak akkor lesz újra zsidó, ha a szívét végre ugyanúgy körülmetélik, mint a hímvesszőjét. Aki pedig vér szerint és szívben is zsidó, bár még Yeshua-t nem fogadta el, de nem is lázad ellene és az Atyát viszont ismeri, és tiszta szívből szereti, azt senki ne merje Sátán népének mondani, mert ez esetben Yahuwah szeme fényére tör.

Senkinek nem tisztje külsösként, venni a bátorságot, hogy kritizáljon, belekontárkodjon és beleszóljon saját apja idősebb testvérével ápolt viszonyába! Ha valami nem tartozik rád, vigyázz, nehogy beleszólj! Addig kívánd, hogy az Atya elfenekelje idősebb testvéredet, amíg végül téged fog jól elverni helyette!

Sátán gyülekezete

De Sátánnak nemcsak hamis zsinagógája van, hanem hamis “keresztény” templomai is vannak. Akik Krisztusinak mondják magukat, de nem azok. Akik egyházaikkal és keresztény plusz és hamis törvényeikkel szintén leplet borítanak a Megváltót kereső emberek szemére, ahogy zsidó oldalon is történik. Akik képesek még Yeshua személyéből Jézus-bálványt csinálni, nem csak fa- és kőfaragás által, hanem hamis evangéliumok hirdetése által, mint például a siker és gazdagság evangéliuma, illetve a törvény tiprása által.

De vannak keresztény midrásh-filmek is, ahol ezoterikus páparajongó szakállas pofák eljátszák neked, hogy jézus mit csinált és mit mondott két evangéliumi kijelentés között. A Midrásh a zsidó irodalom azon része, mely kipótolja a Tóra-ban található „hiányosságokat”, és kitalálják az egyes szereplőknek, ősatyáknak, milyen is volt az életük azon túl, amit az Ige kinyilatkoztat róluk. Chosen, azaz kiválasztott. Ami a sorozatot illeti, mindenképp a sátán kiválasztott eszköze, hogy jól összekavarja a fejedben az evangélium üzenetét és ismeretét. Ennél sátánibb művet a Messiás Teste ellen, mint ez a film, Nagy Konstantin egyház alapítása óta nem tapasztaltam.
Minden film, ahol szerencsétlen ember-színészek próbálják megjeleníteni a Megváltót, így saját arcvonásait ráerőltetik emberek milliárdjai elméjében, már önmagában egy rendkívül problematikus kérdés, de ez a sorozat túllép minden eddigi határon!

Sátán kereszténységéről még igen sokat lehetne mondani, a különböző hamis tanok és szekták, a törvénytiprás és a Szent Szellem valódi ajándékainak a hamis használata és degradálása. De ezekről szól tanításaim igen jelentős része, nem tartom fontosnak, itt külön kifejteni, megismételni őket.

Mi hol tartunk?

Sátán zsinagógája lényegében mindenki, aki a Választott Nép lejáratásán dolgozik, tudatosan, vagy tudatlanul és talán nem csak belülről, azaz vérszerinti zsidóra értendő. Mindannyian beleeshetünk ebbe a kategóriába, kérdés, hogy időben ráébredünk-e, hogy miben kell sürgősen módosítani szellemi állapotunkon, álláspontunkon. A Sátán zsinagógájához való tartozás még nem a kárhozat önmagában. Van belőle is szabadulás, leleplezésük pedig egyben a benne levő emberek megmentését kell, hogy szolgálja.

Alapvetően az ördög zsinagógája szimbolizálja és összesíti mindazokat, akik úgy vélik, hogy birtokában vannak a végső igazságnak és ennek fényében üldözik a Messiás igaz követőit.

Ami biztos, hogy már nincs sok idő hátra, hogy teljes képet kapjuk erről a misztériumról is.

Pin It on Pinterest

Share This