Mik a tórai parancsolatok?

A parancsolatok – melyeket a zsidóság 613 mitzvah-ként emleget – az a törvényrend, melyet Mózes öt könyvében olvashatunk a kinyilatkoztatástól kezdődően egészen az ötödik könyv befejezéséig. Valójában több van 613-nál, kb. 650 és 700 között helyezkedik a valódi számuk.

Ezek nem valami többlet törvény sorozat, melyet Mózes kap az Örökkévalótól, hanem a 10 Parancsolatnak a kibővített, konkretizált, gyakorlatiassá tett változata, illetve magyarázata. Ahogy maga a 10 Parancsolat is a két legfőbb a Szeretet Parancsolatnak a kisség bővebb, konkrétabb változata. 

Összefoglalva, csupán csak

2 Parancsolat létezik, melyek maguk is további 10, majd még további 613+ magyarázó parancsolatban vannak bővebben kifejtve.

Parancsolatok ma

Ezek a parancsolatok farizeusság?

A „613” parancsolat NEM tartozik a judaista extra törvényekhez, hanem a továbbra is érvényes és szétválaszthatatlan része a 2, illetve 10 Parancsolatnak és a Szentírásnak, illetve annak az Igének, mely Yahushuaban Testté lett.

Ezek a törvények azok, melyeket Szelleme által az Atya szíveinkbe akar vésni, pontosan azért, hogy ne kívülről igyekezzük betartani őket, hanem belülről, újemberünk tiszta ösztönei által.

Nem az üdvösség reményében engedelmeskedünk azoknak, hanem a már elnyert üdvösség következményeként engedjük őket működni a bennünk elő Szent Szellem által. 

Nem vagyunk már a törvény alatt!

Ahogy Pál is figyelmeztet, nem vagyunk a törvény átka alatt. Valóban nem, ha ezek a törvények szellemünkbe vésetnek a Szent Szellem tüze által. Aki pedig újjászületés, a Messiás uralmának megvallása nélkül hajt fejet ezeknek a törvényeknek és igyekszik ezeket önerőből betartani, vagy akár a Messiás uralmának megvallása mellett teszi ezt, az valóban továbbra is a törvény átka alatt van. 

De másfelől, aki a Messiásban hívőként továbbra is tagadja a törvénynek ezt az eredeti fajta érvényességét – miszerint a Szent Szellem pontosan ezeket vési bele szíveinkbe – bármenyire az ellenkezőjét vallja, épp ezért ugyanúgy a törvény átka alatt van ő maga is.

Annál az egyszerű oknál fogva, hogy a törvény érvényességének tagadása kizárja a törvény benne való rendezését.

A törvény nem cél többé, hanem eszköz. Nem üdvözít, hanem az elnyert üdvösségünk elnyerésétől – újjászületésünktől – a mennybemenetelünkig vezető göröngyös ösvényen, igen fontos, és életmentő jelzőtáblái, hogy le ne térjünk erről az Útról és valóban Életben maradjunk mindvégig. Ez a lényegi különbség a régi, erőtlen szövetség, és az Új tökéletes Szövetség között.

Az Új pedig kizárólag a Régi alapján érvényes, és nem nélküle. Aki önálló szövetségként tekint az újra, az más idegen szövetségről beszél, nem a Messiáséról. Az üzenet, az ígéret, a törvény maradt ugyanaz. Érvényre jutási módja módosult. Az ember kezéből a Messiás visszavonta az ítélet végrehajtását és a halál az óemberünket érinti, amíg tart a kegyelmi idő. Az üzenetet hordozó anyag is megváltozott: a régi a kő és a gyilkos betű, az új pedig a szív és a megelevenítő szellem.

A Törvény és a Messiás egymásra mutat

A törvény a zsidóság tanítómestere volt a Messiásig, ahogy olvashatjuk a Galátziabeliekhez írt levélben. a Messiást azonban ez a zsidóság eddig nem ismerte fel, mivel más, megmásított törvényt helyezett Yahuwah Parancsolatai elé. A Népek pedig a Messiás ismerete által kapják meg megoldott / beteljesedett csomagként azt a törvény, melyet a zsidóság megmásított. Feltéve, ha elfogadják ezt. Yahushua HaMashiah visszafelé pedig a tanítómesterünk, aki rendjét, törvényét kibontja és belénk helyezi élő Igeként. Hiszen a népek nem a Szináj hegynél kötött szövetség örökösei, hanem a golgotaiaké. Itt fordítva indul el a folyamat. Azt, amit a zsidóság önmagában képtelen volt megtartani, azt a Messiás által az Övéinek a szívében, szellemükben hordozzák, akár zsidók akár nem.

Így teljesedik be két kijelentés is: 

Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat

Zsidókhoz írt levél 10-16

Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.

Máté 5:17

Tehát ezeket a parancsolatokat, és a hozzáfűzött gondolatokat, melyeket ezen a honlapon találsz, semmiképp sem önerőből, emberi fejünkkel való betartásra vannak. Hanem arra valók, hogy rávilágítsanak azokra a területekre hívő életünkbe, ahol elakadtunk és gyakran nem is sejtjük, mert azt mondják nekünk 2000 éve, hogy érvénytelenek ezek a zsidóknak adott törvények, hogy épp a Szeretet Parancsolatainak valamely megnyilvánulása nincs még rendezve bennünk. Azért íródtak ezek a gondolatok, hogy konkrétan, a betegséget megvilágítva, fordulhassunk az orvoshoz, megnevezvén a bűnt, tudatosan kérjük az attól való tisztulásunkat.

Lásd még: A Törvény Summája és Shavuot – Pünkösd

Pin It on Pinterest

Share This